Narzędzia:

30. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie objęcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej honorowym patronatem Wielkiego słownika języka polskiego PAN

Senat w dniu 3 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie objęcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej honorowym patronatem Wielkiego słownika języka polskiego PAN.
Druki senackie: 312312 S
Uchwała: 312.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie objęcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej honorowym patronatem Wielkiego słownika języka polskiego PAN.

druki senackie nr 312, 312 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Grzegorz Czelej.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 marca 2013 r. skierował projekt uchwały do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 19 marca 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek (druk nr 312 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Czelej.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 kwietnia 2013 r. wprowadził poprawki (44) do ustawy.
Druki sejmowe: 695do 695do 695do 695do 695do 695do 695do 695do 695do 695911do 911911 A
Druki senackie: 315315 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniakasy oszczędnościowo-kredytowe
Uchwała: 315.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 695, do druku nr 695, 911, do druku nr 911, 911-A

druki senackie nr 315, 315 A
 

Jest to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie regulacji prawnych w zakresie:

 • zwiększenia stabilności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 • określenia zasad utworzenia i funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w SKOK,
 • określenia zasad gromadzenia i wykorzystywania informacji o kasach.
 •  

  Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 8 marca 2013 r.

  Do Senatu została przekazana w dniu 13 marca 2013 r.

  Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 kwietnia 2013 r.
   

  Marszałek Senatu w dniu 13 marca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
   

  Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyły się w dniach19 i 21 marca 2013 r. oraz 2 kwietnia 2013 r.
   

  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (45)  (druk  nr 315 A).

  Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.
  Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (19) (druk nr 315 A).

  Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Cioch.

   


  3.

  Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

  Senat w dniu 4 kwietnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 8 marca 2013 r. bez poprawek.
  Druki sejmowe: 688do 6881104
  Druki senackie: 313313 A313 B
  Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
  Uchwała: 313.pdf
  więcej informacji o punkcie

  Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

  druki sejmowe nr 688, do druku nr 688, 1104

  druki senackie nr 313, 313 A, 313 B
   

  Jest to poselski projekt ustawy.

  Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
   

  Ustawa ma na celu jednoznaczne określenie podmiotów, którym przysługuje przymiot strony w postępowaniu w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Ponadto doprecyzowuje, że dochody budżetu województwa związane z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych są nieopodatkowanymi należnościami budżetowymi o charakterze publiczno-prawnym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
   

  Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 8 marca 2013 r.

  Do Senatu została przekazana w dniu 8 marca 2013 r.

  Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 kwietnia 2013 r.
   

  Marszałek Senatu w dniu 13 marca 2013 r. skierował ustawę do:

  ─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

  ─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
   

  Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 19 marca 2013 r.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 313 A).

  Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.
   

  Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 21 marca 2013 r.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 313 B).

  Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.


  4.

  Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

  Senat w dniu 4 kwietnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 8 marca 2013 r. bez poprawek.
  Druki sejmowe: 1067.pdf10671067-002.pdf1118.pdfdo 1067
  Druki senackie: 314314 A314 B314 C314 Z
  Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
  Uchwała: 314.pdf
  więcej informacji o punkcie

  Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

  druki sejmowe nr 1067, do druku nr 1067, 1118, 1118-A

  druki senackie nr 314, 314 A, 314 B, 314 C
   

  Jest to rządowy projekt ustawy.

  Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
   

  Ustawa wprowadza rozwiązanie umożliwiające zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. w przypadku zmian oznaczeń kodów CN oleju napędowego wymienionych w ustawie w Nomenklaturze Scalonej. Ponadto ustawa ma na celu objęcie zwrotem podatku akcyzowego biopaliwa oznaczonego kodem CN 3824 90 91.
   

  Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 8 marca 2013 r.

  Do Senatu została przekazana w dniu 8 marca 2013 r.

  Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 kwietnia 2013 r.
   

  Marszałek Senatu w dniu 13 marca 2013 r. skierował ustawę do:

  ─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

  ─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
   

  Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 19 marca 2013 r.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk nr 314 A).

  Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Kilian.
  Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy  (druk nr 314 A).
  Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Gosiewska.
   

  Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 19 marca 2013 r.

  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk  nr 314 B).

  Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Gosiewska.
   

  Marszałek Senatu w dniu 20 marca 2013 r. skierował ustawę również do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

  Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 21 marca 2013 r.

  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk  nr 314 C).

  Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.


  5.

  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy - Prawo celne

  Senat w dniu 4 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy - Prawo celne
  Druki senackie: 241241 S241 X
  Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
  Uchwała: 241s.pdf
  więcej informacji o punkcie

  Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy - Prawo celne.

  druki senackie nr 241, 241 S
   

  Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

  Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Leszek Piechota .
   

  Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczeniaTrybunału Konstytucyjnego.

  Projekt przewiduje, że wszczęcie postępowania karnego (karnoskarbowego, wykroczeniowoskarbowego) „w sprawie” będzie powodowało zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub celnego, jeżeli podatnik (dłużnik) zostanie poinformowany o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu.
   

  Marszałek Senatu w dniu 21 listopada 2012 r. skierował projekt ustawy do:

  ─  Komisji Ustawodawczej,

  ─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
   

  Wspólne posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyły się 19 lutego oraz 5 marca 2013 r.

  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 241 S).

  Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Piechota .


  6.

  Informacja Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego na temat konsolidacji i prywatyzacji branży przemysłu chemicznego w Polsce

  Senat w dniu 3 kwietnia 2013 r. zapoznał się z Informacją.