Narzędzia:

Petycja wielokrotna z 23 czerwca 2016 r. w sprawie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany Kodeksu rodzinnego (PW9-03/16).

Petycja wniesiona przez 26 osób fizycznych skan petycji oraz osoby, które udzieliły poparcia dla petycji (lista).
Dotyczy zmiany przepisów:
- ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.),
- ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.).
Autorzy petycji wnoszą o wprowadzenie następujących zmian:
1. w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w art. 58 § 1a i art. 107 § 2 wprowadzenie zasady ustalania zamieszkania i opieki naprzemiennej nad dzieckiem, w porównywalnych okresach przez każdego z rodziców, w przypadku rozstania się rodziców.
2. w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 126 dodanie § 11 oraz w art. 7561 rozszerzenie § 1 i dodanie § 2 i 3 modyfikujących sposób zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania sądowego.
6 lipca 2016 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Informacje dotyczące przebiegu prac nad petycją wielokrotną PW9-03/16 przekazywane będą za pośrednictwem strony: http://www.senat.gov.pl/petycje/.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na 4 października 2016 r. zaplanowała rozpatrzenie petycji.

4 października 2016 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję, przeprowadzona została dyskusja senatorów i gości. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele autorów petycji, którzy zaprezentowali postulaty petycji. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował zastępca dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich pan Dariusz Cieślik. W dyskusji nad petycją głos zabrała pani poseł Bernadeta Krynicka. Na posiedzeniu komisji obecny był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pan Bartosz Marczuk.

Decyzją senatorów, na podstawie art. 90c Regulaminu Senatu, komisja postanowiła zwrócić się do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej z prośbą o wyrażenie opinii o procedowanej petycji. Ponadto, komisja skierowała do Ministra Sprawiedliwości zapytanie, czy i w jakim w zakresie, toczą się w ministerstwie prace w zakresie postulatu zawartego w petycji. Jednocześnie komisja postanowiła wystąpić do sejmowej Komisji do Spraw Petycji z prośbą o informacje na temat stanu prac nad tożsamą petycją wielokrotną (BKSP-145-96/16).

Kolejne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poświęcone kontynuowaniu prac nad petycją odbędzie się po uzyskaniu odpowiedzi. 

12 grudnia 2016 r. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zapoznała się z petycją i wyraziła pozytywną opinię o rozpatrywanej petycji.

10 stycznia 2017 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała rozpatrywanie petycji. Przewodniczący komisji podsumował dotychczasowe działania podjęte przy analizie petycji. Przywołana została opinia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz informacje nadesłane od Ministra Sprawiedliwości i sejmowej Komisji do Spraw Petycji. W trakcie dyskusji głos zabrali przedstawiciele: organizacji reprezentującej prawa ojców, środowiska autorów petycji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Senatorowie w wypowiedziach podkreślali fakt wprowadzenia (z końcem sierpnia 2015 r.) do prawa rodzinnego instytucji opieki naprzemiennej przy pisemnym porozumieniu rodziców dziecka oraz zwracali uwagę na pozytywne zmiany orzecznicze sądów. Wyrazili obawy przed wprowadzeniem jako zasady instytucji opieki naprzemiennej oraz uznali, że podnoszone przez autorów petycji postulaty nie odnoszą się do treści przepisów prawa rodzinnego, lecz głównie do praktyki stosowania prawa przez sądy rodzinne i opiekuńcze.

W głosowaniu senatorowie zdecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.