Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Petycje

Senat Rzeczypospolitej a instytucja petycji

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w dziale „Wolności i prawa polityczne”, w art. 63, przewiduje możliwość składania petycji, wniosków i skarg. Przepis ten stanowi, że każdy obywatel ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

Organizacje pozarządowe od dawna postulowały skorzystanie z konstytucyjnego upoważnienia do wprowadzenia w życie prawa do składania petycji. Petycje były przedmiotem rozważań Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, któremu przewodniczy marszałek Senatu. Wnioski z dyskusji wskazały na potrzebę przygotowania ustawy o petycjach, która gwarantowałaby realizację tego konstytucyjnego prawa.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej na 22. posiedzeniu, 20 listopada 2008 r., debatował nad instytucją petycji. Izba, pragnąc umożliwić obywatelom korzystanie z prawa do petycji, zmieniła swój regulamin. Głównym celem zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2009 r., było rozszerzenie kompetencji senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności o zagadnienia dotyczące rozpatrywania petycji i dodanie do nazwy komisji petycji. Ponadto do Regulaminu Senatu wprowadzony został nowy dział Xa „Rozpatrywanie petycji”, w którym określono tryb pracy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawach petycyjnych.

Senat na 74. posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2011 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o petycjach. Wraz z końcem kadencji Sejmu prace legislacyjne nad tym projektem zostały zakończone.

W Senacie VIII kadencji, 9 stycznia 2013 r. został złożony projekt ustawy o petycjach (druk senacki nr 285), będący inicjatywą ustawodawczą grupy senatorów, których w pracach legislacyjnych reprezentował senator Mieczysław Augustyn. Senat na 46. posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 r. debatował nad instytucją petycji, na tym posiedzeniu została podjęta uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o petycjach.

Sejm na 71. posiedzeniu w dniu 11 lipca 2014 r. uchwalił ustawę o petycjach.

Senat na 60. posiedzeniu 7 sierpnia 2014 r. przyjął bez poprawek ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (druk senacki nr 686).

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach została opublikowana 5 września 2014 r. i weszła w życie 6 września 2015 r.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito