Narzędzia:

Petycja wielokrotna z 8 listopada 2016 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmian w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (PW9-05/16).

Petycja wniesiona przez Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca oraz osoby, które udzieliły poparcia dla petycji (lista poparcia).

Dotyczy wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73 poz. 763 ze zm.). Postulowane są następujące zmiany:

-     nadanie brzmienia art. 6: „Nadzór nad wykonywaniem ustawy sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.”;

-     nadanie brzmienia art. 16 ust. 2: „Minister właściwy do spraw zdrowia powołuje Komisję Ekspertów w składzie 7 osób.”;

-     art. 16 ust. 3 pkt 1 w brzmieniu „ przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia – jako przewodniczący”;

-     art. 16 ust. 3 pkt 3 w brzmieniu „przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy”;

-     art. 16 ust. 5 w brzmieniu: „Koszty działalności Komisji Ekspertów pokrywa minister właściwy do spraw zdrowia.”;

-     art. 16 ust. 6 w brzmieniu: „Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób działania Komisji Ekspertów oraz zasady wynagradzania jej członków.”;

-     art. 16 ust. 7 w brzmieniu: „Komisja ekspertów działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.”;

-   art. 48 w brzmieniu: „Od orzeczenia wydanego przez Krajową Komisję Dyscyplinarną przysługuje stronom, Prokuratorowi Generalnemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka oraz Przewodniczącemu Krajowej Rady Psychologów odwołanie do właściwego miejscowo sądu apelacyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Komisji Dyscyplinarnej wraz z uzasadnieniem.”;

-    art. 62 ust. 1 w brzmieniu: „Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z istniejącymi ogólnopolskimi stowarzyszeniami zrzeszającymi psychologów i związkami zawodowymi psychologów, powoła w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Komitet Organizacyjny Izb Psychologów, zwany dalej „Komitetem”.”

Istotą proponowanych zmian jest przekazanie nadzoru nad wykonywaniem ustawy ministrowi zdrowia, powołanie samorządu zawodowego psychologów, stworzenie Kodeksu Etyki Zawodowej oraz przygotowanie listy metod i narzędzi psychologicznych zastrzeżonych do stosowania wyłącznie przez psychologów.

29 listopada 2016 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do dnia 29 listopada 2016 r. wpłynęło 497 petycji dotyczących tej samej sprawy. Z uwagi na wypełnienie przesłanek zawartych w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach zachodzi możliwość łącznego rozpatrywania petycji (petycja wielokrotna).

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy ogoszono okres oczekiwania na dalsze petycje do dnia 27 stycznia 2017 r.

Informacje dotyczące przebiegu prac nad petycją wielokrotną PW9-05/16 przekazywane będą za pośrednictwem strony:http://www.senat.gov.pl/petycje/.

8 marca 2017 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję, przeprowadzona została dyskusja. Stanowisko Ministerstwa Zdrowia o postulatach petycji przedstawił Marek Kuciński zastępca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który negatywnie odniósł się do propozycji przekazania ministrowi zdrowia nadzoru nad wykonywaniem ustawy o zawodzie psychologa. Następnie Małgorzata Toeplitz-Winiewska przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaapelowała o przyspieszenie prac legislacyjnych nad nowym aktem prawnym regulującym status zawodu psychologa, długo oczekiwanym przez środowisko psychologów.

W związku z prowadzonymi w rządzie pracami nad założeniami do projektu ustawy o zawodzie psychologa senatorowie zdecydowali o przekazaniu postulatów zawartych w petycji do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, celem wykorzystania w dalszych pracach legislacyjnych.

W głosowaniu senatorowie postanowili o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.