Narzędzia:

Petycja wniesiona przez osobę fizyczną oraz osoby, które udzieliły poparcia dla petycji (lista poparcia dla petycji).

Dotyczy zmiany przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.).

Autorzy petycji wnoszą o wprowadzenie następujących zmian:

-     w art. 108 § 1 po zdaniu pierwszym dodanie treści: „Postępowanie dyscyplinarne dotyczące obrazy przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie może być wszczęte po upływie 15 lat od chwili czynu.”;

-     w art. 108 dodanie § 5 w brzmieniu: „Jeżeli jednak przewinienie dyscyplinarne dotyczy obrazy przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, przedawnienie dyscyplinarne następuje z upływem 15 lat od chwili czynu.”;

-     w art. 114 § 1 po zdaniu pierwszym dodanie treści: „W przypadku wydania prawomocnego orzeczenia przez Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdzający naruszenie przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności dyscyplinarne z urzędu.”;

-     w art. 129 § 1 po zdaniu pierwszym dodanie treści: „Sąd dyscyplinarny zawiesza w czynnościach służbowych sędziego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne dotyczące obrazy przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.”.

W petycji podniesiono, że istotą wnioskowanych zmian jest dodanie do ustawy o ustroju sądów powszechnych kolejnej przesłanki stanowiącej podstawę do wszczynania postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu, którego orzeczenie było przedmiotem uzasadnionej skargi do Trybunału, co zostało potwierdzone w orzeczeniu Trybunału.

W uzasadnianiu do petycji podkreśla się, że wprowadzenie zmian jest konsekwencją orzeczeń wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przeciwko Polsce w sprawach dotyczących poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w szczególności regulujących relacje pomiędzy rodzicem a dzieckiem (przyznanie opieki, ustalenie i egzekwowanie kontaktów z drugim rodzicem). W ocenie składających petycję ważną rolę odgrywa postawa sędziów, którzy orzekając czynią to z naruszeniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

22 września 2016 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje do dnia 15 listopada 2016 r.

Informacje dotyczące przebiegu prac nad petycją wielokrotną PW9-04/16 przekazywane będą za pośrednictwem strony: http://www.senat.gov.pl/petycje/.

13 grudnia 2016 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję oraz przeprowadzona została dyskusja nad zagadnieniem petycji. Senatorowie zdecydowali o wystąpieniu do sejmowej Komisji do Spraw Petycji, celem uzyskania informacji o etapie prac nad tożsamą petycją (BKSP-145-118/16) złożoną do Sejmu RP.

16 lutego 2016 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała prace nad petycją. Przewodniczący Komisji poinformował senatorów, że 4 stycznia 2017 r. wpłynęła odpowiedź z sejmowej Komisji do Spraw Petycji, do której została złożona tożsama petycja. Z treści odpowiedzi wynika, że 5 grudnia 2016 r. upłynął termin na przesłanie jednobrzmiących petycji, więc petycja nie została jeszcze rozpatrzona. Ponadto Przewodniczący sejmowej Komisji przesłał opinię w tej sprawie Biura Analiz Sejmowych. Dodatkowo zapewnił, że o wynikach prac powiadomi senacką Komisję osobnym pismem. Senatorowie po dyskusji jednogłośnie postanowili o zawieszeniu prac nad petycją do czasu podjęcia decyzji przez sejmową Komisję do Spraw Petycji.

17 października 2017 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wznowiła prace nad petycją.
Po wysłuchaniu informacji o stanie prac nad tożsamą petycją w sejmowej Komisji do Spraw Petycji oraz w resorcie sprawiedliwości komisja podjęła decyzję o wstrzymaniu prac nad petycja do chwili uzyskania informacji z Komisji do Spraw Petycji i Ministerstwa Sprawiedliwości.

4 grudnia 2017 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała prace nad petycją. W dyskusji przewodniczący komisji senator Robert Mamątow stwierdził, że postulat petycji został już częściowo zrealizowany poprzez wydłużenie terminów przedawnienia dyscyplinarnego w art. 108 § 1 i § 2 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych. Nadto podnoszono, że wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczącego obrazy przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz przedawnienie przewinienia dyscyplinarnego w terminie 15 lat do chwili czynu, może stanowić zbyt długi okres, w którym wobec sędziego można wszczynać postepowanie .

Senatorowie w głosowaniu zdecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.