Narzędzia:

Petycja wielokrotna z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu dodania do art. 18 słowa ,,ojcostwo” po słowie ,,macierzyństwo” (PW9-01/18).

Petycja wniesiona przez osoby fizyczne i podmioty zbiorowe oraz osoby które udzieliły poparcia dla petycji.

Postulowana zmiana dotyczy dodania w art. 18 Konstytucji RP słowa ,,ojcostwo” po słowie ,,macierzyństwo”. Przepis powinien otrzymać następujące brzmienie: ,,Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, ojcostwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.

W petycji podkreśla się, że filarem rodziny jest rodzicielstwo, na które składają się dwie różne, lecz równie ważne wartości: macierzyństwo i ojcostwo. Konstytucja w obecnym brzmieniu mówi o ochronie rodzicielstwa wyszczególniając macierzyństwo, a pomijając całkowicie ojcostwo.

26 kwietnia 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Z uwagi na wypełnienie przesłanek zawartych w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – do 18 kwietnia 2018 r. wpłynęło 1188 petycji dotyczących tej samej sprawy – zachodzi możliwość łącznego rozpatrywania petycji (petycja wielokrotna). Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 26 kwietnia 2018 r.zarządził łączne rozpatrywanie petycji i na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłosił okres oczekiwania na dalsze petycje do dnia 6 czerwca 2018 r.

Informacje dotyczące przebiegu prac nad petycją wielokrotną PW9-01/18 przekazywane będą za pośrednictwem strony: http://www.senat.gov.pl/petycje/.

19 września 2018 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad jej postulatem.

W dyskusji przewodniczący komisji senator Robert Mamątow złożył wniosek o niepodejmowanie prac nad petycją i przekazanie petycji do Kancelarii Prezydenta RP, celem wykorzystania w przyszłych pracach nad zmianą Konstytucji RP. Jednocześnie senator Michał Seweryński stwierdził, że postulat petycji wydaje się być niezasadny. Takie stanowisko podyktowane jest tym, że art. 18 Konstytucji wymienia jako dobro chronione rodzicielstwo, które swym zakresem obejmuje także ojcostwo.

Senatorowie w głosowaniu jednogłośnie podjęli decyzję o niepodejmowaniu prac nad petycją.

Jednocześnie senatorowie postanowili przekazać informację o postulacie petycji do Kancelarii Prezydenta RP.