Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Nr Data Porządek obrad
35 12.08.2020 r.
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 35), Komisji Ustawodawczej (nr 67)
 1. Pierwsze czytanie projektu rezolucji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sytuacji na Białorusi  (cd.) (druk senacki nr 179).
34 12.08.2020 r.

Porządek posiedzenia

 1. Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – COM(2020) 460.
 2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji – COM(2020) 453.
 3. Projekt budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego UE na 2020 r. Zapewnienie państwom członkowskim pomocy poprzez wsparcie gwarancji
  w ramach środków funduszu gwarancyjnego Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), Europejskiego Funduszu Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz zwiększenie środków w ramach inicjatywy React-EU w reakcji na pandemię COVID-19 – COM(2020) 423 final.
 4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w związku  z pandemią COVID-19 – COM(2020) 260.
 5. Akty ustawodawcze bez uwag –propozycja: COM(2020) 308, COM(2020) 309, COM(2020) 261.
 6. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2020) 320, COM(2020) 321.
 7. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2020) 213, COM(2020) 322, COM(2020) 328.
33 11.08.2020 r.
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 33), Komisji Ustawodawczej (nr 65)

Porządek posiedzenia pdf

 1. Pierwsze czytanie projektu rezolucji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sytuacji na Białorusi (druk senacki nr 179).

retransmisja posiedzenia

32 11.08.2020 r.
 1. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat przebiegu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku przeprowadzonych za granicą.

retransmisja posiedzenia

31 11.08.2020 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r. (druk senacki nr 170, druki sejmowe nr 400 i 492).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 170 B)
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. 

 2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r. (druk senacki nr 171, druki sejmowe nr 433 i 497).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 171 B)
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

30 14.07.2020 r.
 1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – COM(2020) 408.
 2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Programu Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027 oraz uchylenia rozporządzenia (EU) No 282/2014 (“Program UE dla zdrowia”) – COM(2020) 405.
 3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do wprowadzenia szczególnych środków reagowania na kryzys związany z COVID-19 – COM(2020) 223.
 4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) – COM(2020) 451.
 5. Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz – COM(2020) 450.
 6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU – COM(2020) 403.
 7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia instrumentu wsparcia wypłacalności – COM(2020) 404.
 8. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2020) 215, COM(2020) 221, COM(2020) 233, COM(2020) 240, COM(2020) 257, COM(2020) 407, COM(2020) 421, COM(2020) 447, COM(2020) 452, COM(2020) 459, COM(2020) 461.
 9. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2020) 234, COM(2020) 255, COM(2020) 422.

retransmisja posiedzenia

29 14.07.2020 r.
 1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Budżet UE napędza plan odbudowy Europy – COM(2020) 442.
 2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 – COM(2020) 441.
 3. Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 – COM(2020) 443.
 4. Zmieniony wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej – COM(2020) 445.

retransmisja posiedzenia

28 01.07.2020
 1. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat przebiegu wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku przeprowadzonych za granicą.
27 30.06.2020
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wykorzystywania przez Federację Rosyjską pandemii Covid-19 do zniesienia nałożonych na nią sankcji po agresji na Ukrainę.
   Uchwała komisji
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 76. rocznicy Sürgünlik, czyli wygnania Tatarów z Krymu.
   Uchwała komisji

retransmisja posiedzenia

26 18.06.2020
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 10), Komisji Ustawodawczej (nr 58), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 26)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej.

retransmisja posiedzenia