Narzędzia:

Kandydaci do Rady Polityki Pieniężnej

04.01.2022
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na posiedzeniu we wtorek, 5 stycznia br., pozytywnie zaopiniowała kandydatury Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka do Rady Polityki Pieniężnej.

W głosowaniu kandydaturę Ludwika Koteckiego poparło 5 senatorów, 2 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Za kandydaturą Przemysława Litwiniuka opowiedziało się 7 senatorów, przeciw był 1, 1 wstrzymał się od głosu.

Ludwik Kotecki jest doradcą Marszałka Senatu RP do spraw ekonomicznych. W przeszłości był m.in. wiceministrem finansów, pełnomocnikiem rządu do spraw wejścia Polski do strefy euro, współpracował z Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, doradzał także krajom b. ZSRR oraz państwom w Ameryce Południowej i Afryce.

Przemysław Litwiniuk jest radcą prawnym oraz nauczycielem akademickim w Instytucie Ekonomii i Finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest ekspertem w Komisji Zasobów Naturalnych w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli oraz radnym w sejmiku województwa lubelskiego.

Podczas prezentacji przed senacką komisją Ludwik Kotecki zwrócił uwagę, że Rada Polityki Pieniężnej ma odpowiadać za stabilność cen w Polsce, która to stabilność została w ostatnim czasie naruszona. „Wydaje się, że nowa Rada będzie miała bardzo duże zadanie, by powrócić do celu inflacyjnego na poziomie 2,5 %” – podkreślił. Zaznaczył jednak, że będzie to bardzo trudne i nie wystąpi szybko. W jego ocenie dochodząca obecnie do 8% inflacja nie jest ostateczną, jakiej można się spodziewać.

Ludwik Kotecki ocenił także, że Polski Ład będzie miał działanie proinflacyjne w gospodarce, ponieważ spowoduje wzrost kosztów. Społeczeństwo odczuwać będzie swoisty „podatek inflacyjny”, którzy uderzy w najuboższych, wydających cały dochód na bieżącą drogą konsumcję.

Przemysław Litwiniuk podkreślił, że jest zwolennikiem niezależności NBP i RPP „w ujęciu funkcjonalnym, a nie dogmatycznym”, jednocześnie opowiedział się za współpracą tych organów z rządem i innymi instytucjami, które mają wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce. „Hołduję zasadzie współdziałania władz”- zaznaczył. „Postrzegam pieniądz przede wszystkim jako konstrukcję prawną i ekonomiczną, a założenia polityki pieniężnej jako środek ochrony ustroju pieniężnego Rzeczypospolitej Polskiej” – podkreślił. Wyraził także opinię, że we współczesnym świecie instrumenty służące stabilności cen mają niejednolity charakter.

Obaj kandydaci odpowiadali także na pytania senatorów, związane między innymi z inflacją, podwyżką stóp procentowych, oraz wejściem Polski do strefy euro. W tej ostatniej kwestii obaj byli zgodni, że jest to odległa perspektywa, ponieważ nasz kraj nie spełnia kryteriów konwergencji, a ponadto nie ma zgody politycznej w tej sprawie, wymaganej choćby do zmiany konstytucji.

Głosowanie nad kandydaturami Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka odbędzie się w Senacie w przyszłym tygodniu, podczas zaplanowanego w dniach 11-13 stycznia br. 35. posiedzenia Izby.

Senat wskazuje trzech z dziewięciu członków Rady Polityki Pieniężnej. 25 stycznia br. upływa kadencja wybranych w 2016 r. Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego, a w listopadzie br.  - Rafała Sury.