Narzędzia:

Głosowania w dniu 30-01-2013 na 26. posiedzeniu Senatu

Za: 4 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 10:11:08 przeciw Wniosek formalny
2 19:32:32 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 19:33:25 za Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 19:34:22 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 19:35:23 za Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek