Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dnia 30-01-2013 godz. 19:32:32

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 79 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15