Narzędzia:

6. posiedzenie Senatu RP VI kadencji

15 i 16 lutego 2006 r.
Zakończone

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Senat. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 50155
Druki senackie: 5656 A56 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 056uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

druki sejmowe nr 50, 155

druki senackie nr 56, 56 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Ustawa implementuje przepisy dyrektywy Rady o zwrocie dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego. Rozszerzono obowiązujący zakres procedury restytucji na przedmioty i kolekcje zoologiczne, botaniczne, mineralne i anatomiczne. Ponadto ustawa doprecyzowuje zasady wpisywania do rejestru zabytków zabytku ruchomego o szczególnej wartości historycznej, artystycznej oraz zasady wywożenia zabytków poza granice państwa.

Sejm uchwalił ustawę na 9 posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2006 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 stycznia 2006 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 marca 2006 r.

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2006 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 8 lutego 2006 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 56 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Boroń.


2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Senat wprowadził poprawki (7) do ustawy
Druki sejmowe: 210do druku 210229229 A
Druki senackie: 5757 A57 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 057uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

druki sejmowe nr 210, do druku 210, 229, 229-A

druki senackie nr 57, 57 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Ustawa dotyczy m.in. zmian zasad wpisu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego zatwierdzonych podmiotów skupujących mleko, rozróżnienia indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy na indywidualne ilości referencyjne dostaw z krajowej rezerwy oraz indywidualne ilości referencyjne sprzedaży bezpośredniej z krajowej rezerwy, uregulowania kwestii odsetek zwracanych przez Agencję wraz ze zwrotem zaliczek.

Sejm uchwalił ustawę na 9 posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2006 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 stycznia 2006 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 marca 2006 r.

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2006 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyło się 9 lutego 2006 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 57 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 57 A).

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.


3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe.

Senat wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 130235
Druki senackie: 5858 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: OpiniaOpinia OE 41
Uchwała: 058uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe.

druki sejmowe nr 130, 235

druki senackie nr 58, 58 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Ustawa dotyczy wdrożenia do prawa krajowego postanowień dyrektywy Rady w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych oraz przepisów Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w zakresie zapewnienia kontroli Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nad zabezpieczeniami materiałów jądrowych.

Sejm uchwalił ustawę na 9 posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2006 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 stycznia 2006 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 marca 2006 r.

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2006 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyło się 9 lutego 2006 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 58 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Górski.


4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Senat wprowadził poprawki (11) do ustawy
Druki sejmowe: 129241241 A
Druki senackie: 5959 A59 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: OpiniaOpinia OE 42
Uchwała: 059uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 129, 241, 241-A

druki senackie nr 59, 59 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Ustawa dotyczy zmian w zakresie praw podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, praw nieograniczonego kręgu podmiotów uprawnionych do żądania informacji o środowisku oraz zmian w części dotyczącej przeciwdziałania awariom w zakresie transportu gospodarki, spraw wewnętrznych, środowiska oraz w zakresie działania wojewodów, Państwowej Straży Pożarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska.

Sejm uchwalił ustawę na 9 posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2006 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 stycznia 2006 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 marca 2006 r.

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2006 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyło się 9 lutego 2006 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (7) do ustawy (druk nr 59 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Wojtczak.


5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Senat przyjął ustawę bez poprawek
Druki sejmowe: 119232
Druki senackie: 6060 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 060uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

druki sejmowe nr 119, 232

druki senackie nr 60, 60 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji i Nauki.

Ustawa dotyczy usunięcia luki prawnej jaka powstała w związku z różnymi terminami wejścia w życie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania rozporządzenia określającego sposób obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Sejm uchwalił ustawę na 9 posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2006 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 stycznia 2006 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 marca 2006 r.

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2006 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 8 lutego 2006 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 60 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Massalski.


6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 1991 r.

Senat przyjął ustawę bez poprawek
Druki sejmowe: 189225
Druki senackie: 6161 A61 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 061uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 1991 r.

druki sejmowe nr 189, 225

druki senackie nr 61, 61 A, 61 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Transportu i Budownictwa.

Celem Konwencji jest poprawa bezpieczeństwa międzynarodowego i zapobieżenie aktom terroryzmu zwłaszcza na statkach powietrznych i innych środkach transportu i obiektach na ziemi, poprzez wprowadzenie obowiązku znakowania plastycznych materiałów wybuchowych.

Sejm uchwalił ustawę na 9 posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2006 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 stycznia 2006 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 marca 2006 r.

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2006 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 lutego 2006 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 61 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Rau.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 9 lutego 2006 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 61 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.


7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r.

Senat przyjął ustawę bez poprawek
Druki sejmowe: 190224
Druki senackie: 6262 A62 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 062uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r.

druki sejmowe nr 190, 224

druki senackie nr 62, 62 A, 62 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Obrony Narodowej.

Do głównych zadań Brygady Wielonarodowej należały działania mające na celu przygotowanie Republiki Słowackiej do współpracy wojskowej jako pełnoprawnego członka Sojuszu Północnoatlantyckiego. W związku z poszerzeniem NATO z dniem 1 maja 2004 r. zadanie to zostało wykonane i stąd decyzja ministrów obrony tych państw o jej rozwiązaniu.

Sejm uchwalił ustawę na 9 posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2006 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 stycznia 2006 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 marca 2006 r.

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2006 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 lutego 2006 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 62 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Rau.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 8 lutego 2006 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 62 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Franciszek Adamczyk.


8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, podpisanego dnia 17 grudnia 2004 r. w Genewie.

Senat przyjął ustawę bez poprawek
Druki sejmowe: 106227
Druki senackie: 6363 A63 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 063uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, podpisanego dnia 17 grudnia 2004 r. w Genewie.

druki sejmowe nr 106, 227

druki senackie nr 63, 63 A, 63 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Środowiska.

Podstawowym celem Protokołu jest jednolite uregulowanie spraw związanych z przywilejami i immunitetami, dotyczącymi funkcjonowania Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) i jej pracowników na terytoriach państw członkowskich.

Sejm uchwalił ustawę na 9 posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2006 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 stycznia 2006 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 marca 2006 r.

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2006 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 lutego 2006 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 63 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Rau.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyło się 9 lutego 2006 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 63 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Michalak.


9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r.

Senat przyjął ustawę bez poprawek
Druki sejmowe: 107228
Druki senackie: 6464 A64 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 064uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r.

druki sejmowe nr 107, 228

druki senackie nr 64, 64 A, 64 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Środowiska.

W przedmiotowym Porozumieniu wprowadza się szczególne zasady współpracy między Wspólnotą Euratom i międzynarodową Agencją Energii Atomowej w zakresie stosowania zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Sejm uchwalił ustawę na 9 posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2006 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 stycznia 2006 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 marca 2006 r.

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2006 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 lutego 2006 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 64 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Rau.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyło się 9 lutego 2006 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 64 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Michalak.


10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 22 września 1998 r.

Senat przyjął ustawę bez poprawek
Druki sejmowe: 105226
Druki senackie: 6565 A65 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 065uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 22 września 1998 r.

druki sejmowe nr 105, 226

druki senackie nr 65, 65 A, 65 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Środowiska.

Protokół dodatkowy formułuje prawa i obowiązki stron dotyczące zapewnienia większej skuteczności układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w drodze rozszerzenia systemu zabezpieczeń materiałów jądrowych. Nową stroną Protokołu jest Wspólnota Euratom, która przejmie część zobowiązań państwa członkowskiego UE związanych z udostępnianiem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej informacji wymaganych przedmiotowym Protokołem.

Sejm uchwalił ustawę na 9 posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2006 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 stycznia 2006 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 marca 2006 r.

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2006 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 lutego 2006 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 65 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Rau.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyło się 9 lutego 2006 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 65 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Michalak.