Narzędzia:

Petycja z dnia 21 kwietnia 2021 r. (uzupełniona 26 maja 2021 r.) w sprawie uchwalenia nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zgodnej z Konstytucją i odpowiadającej standardom państwa demokratycznego ewentualnie nowelizacji obejmującej zagadnienia spółdzielczości mieszkaniowej (P10-49/21).


Petycja zbiorowa wniesiona przez Krajowe Stowarzyszenie Spółdzielców.

Dotyczy:

1)   zapewnienia wolnych i demokratycznych wyborów do organów spółdzielni (wybór członków zarządu i rady nadzorczej) oraz praworządnego głosowania uchwał na walnych zgromadzeniach;

2)   udzielania pełnomocnictw do głosowań tylko w obrębie członków rodziny i tylko w formie notarialnej;

3)   wzmocnienia praw właścicieli do udziału w zarządzeniu na poziomie nieruchomości (egzekwowanie tego prawa) – decyzje finansowe, zatwierdzanie czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd w formie uchwał, odrębne, odrębne dla każdej nieruchomości, zatwierdzanych większością głosów właścicieli;

4)   przekształcania we własność lokatorskich i własnościowych tytułów do lokali wszystkim, którzy spłacili koszty budowy – przeniesienie własności realizowane poprzez założenie księgi wieczystej na podstawie zaświadczenia ze spółdzielni;

5)   ustawowego uproszczenia procedury podziału nieruchomości wielobudynkowych na nieruchomości jednobudynkowe. Po przekroczeniu progu 20% liczonego udziałami właściciele mogą podjąć uchwałę o podziale nieruchomości;

6)   ustawowego uregulowania stanu prawnego gruntów pod budynkami spółdzielczymi tak, aby spółdzielnie mogły otrzymać w uproszczonym trybie własność gruntów z obowiązkiem przeniesienia praw własności do udziałów w gruncie i lokali w tych budynkach na wszystkich uprawnionych;

7)   umożliwienia każdemu uprawnionemu spółdzielcy pełnego wglądu do dokumentacji spółdzielni oraz zaostrzenie sankcji za blokowanie dostępu dokumentów. Blokowanie wglądu powinno być przestępstwem – a nie wykroczeniem – i podlegać regulacjom Kodeksu karnego – a nie przepisom o wykroczeniach;

8)   członkowie spółdzielni z mocy ustawy ze statusem strony i pokrzywdzonego w sprawach karnych dotyczący wyrządzenia szkody w majątku zrzeszonych i mieniu spółdzielni;

9)   wprowadzenia zapisów o odpowiedzialności karnej i finansowej dla członków zarządów i rad nadzorczych za naruszenie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, niegospodarność oraz działanie na szkodę zrzeszonych. Osoby skazane za nieprzestrzeganie przepisów nie mogą być zatrudnione w spółdzielni i pełnić w nich żadnych funkcji.

28 maja 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

9 lutego 2022 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpoczęła rozpatrywanie petycji. Senatorowie wysłuchali informacji o postulatach petycji oraz ich uzasadnieniu. W dyskusji zabrała głos Eliza Chojnicka - Zastępca Dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, która przedstawiła negatywne stanowisko resortu wobec postulatów petycji. Zwróciła też uwagę na trwające w rządzie prace nad zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (projekt UB2). W dyskusji głos zabrała senator pani Lidia Staroń, która postulowała podjęcie prac nad petycją, ze względu na dużą grupę społeczną, której dotyczą proponowane w petycji rozwiązania i wagę problemów, które w zakresie spółdzielni mieszkaniowych pozostają do rozwiązania. Po przeprowadzonej dyskusji senatorowie w głosowaniu zdecydowali o kontynuowaniu prac nad petycją.

20 kwietnia 2022 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała rozpatrywanie petycji. Senatorowie wysłuchali opinii Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz Krajowej Rady Spółdzielczej. Przytoczono także argumenty Krajowego Stowarzyszenia Spółdzielców Nasze Mieszkania sformułowane w piśmie z dnia 19 lutego 2022 r.

Po przeprowadzeniu dyskusji senatorów, zgłoszony został wniosek o niepodejmowanie prac nad petycją oraz o przekazanie jej postulatów do Komisji Ustawodawczej, celem ewentualnego wykorzystania ich w pracach nad projektem ujętym w druku senackim nr 413.

W głosowaniu senatorowie jednogłośnie zdecydowali o niepodejmowaniu prac nad petycją.