Narzędzia:

Petycja z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 196 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w celu zamiany kategorii czynu zabronionego przewidzianego w tym przepisie z występku na zbrodnię (P10-27/21).


Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.

Dotyczy: zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) poprzez zmianę treści art. 196 w następujący sposób: ,,Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmioty czci religijnej lub miejsca przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych bądź publicznie pochwala demolowanie tego typu miejsc podlega karze ograniczenia wolności od 3 do 5 lat”.

W uzasadnieniu autor petycji podniósł, że obecne brzmienie art. 196 k.k. dotyczące obrazy uczuć religijnych jest wyłącznie występkiem, przez co ludzie często podchodzą swobodnie do deptania wizerunku objętego kultem religijnym. Zdaniem autor petycji należy zmienić wskazany przepis w ten sposób, aby nie stanowił on już jak dotychczas występku lecz zbrodnię.

29 marca 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji