Narzędzia:

Petycja z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wyrażenia zgody na ratyfikację przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, celem wzmocnienia mechanizmów skargowych w zakresie ochrony praw osób z niepełnosprawnościami (P10-25/21).


Petycja zbiorowa wniesiona przez Fundację Stabilo z Torunia.

Dotyczy: ratyfikacji przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 ze zm.).

Autorzy petycji wnoszą o podpisanie i ratyfikowanie przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, podpisanej przez polski rząd 20 marca 2007 r. i ratyfikowanej 6 września 2012 r. Zdaniem wnoszących petycję, ratyfikacja Protokołu umożliwi osobom, które czują się pokrzywdzone w wyniku działań podjętych przez instytucje państwowe, zwrócenie się o pomoc do Komitetu do spraw praw osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo, autorzy petycji podnoszą potrzebę nowelizacji ustawy o ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, celem zmiany wyrażenia „osoba niepełnosprawna” na wyrażenie „osoba z niepełnosprawnością”, tak by zachować wierne tłumaczenia z języka angielskiego znajdujących się w Konwencji tytułów oraz pojęć.

19 marca 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.