Narzędzia:

Zgodnie z art. 90f Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji składa corocznie Senatowi sprawozdanie z rozpatrzonych petycji. Rok 2015 był siódmym okresem sprawozdawczym od czasu wejścia w życie zmiany Regulaminu Senatu polegającej na dodaniu działu Xa "Rozpatrywanie petycji" (tj. od 1 stycznia 2009 r.).

Komisja przyjęła sprawozdanie i przekazała je Marszałkowi Senatu 22 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2015 roku petycji (druk senacki nr 219).