Narzędzia:

Petycja wielokrotna w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (PW9-02/16).

Petycja wniesiona przez Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo z Poznania, poparta przez osoby fizyczne. skan petycji W okresie od 25 lutego do 3 marca 2016 r. na senacką stronę internetową wpłynęło 4 688 e-pism zawierających tą samą petycję.

Petycja dotyczy art. 112³ § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583 ze zm.) zmienionego przez Sejm ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Określając przedmiot petycji wnoszący stwierdzili, że jest to „petycja przeciwko wprowadzeniu możliwości natychmiastowego zabierania dziecka z powodów zależnych wyłącznie od subiektywnej oceny zagrożenia jego zdrowia i bez winy rodzica”.
Autorzy petycji zwrócili się do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o nieuchwalanie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy w postaci uchwalonej przez Sejm w dniu 11 lutego 2016 r., i o dokonanie poprawek poprzez zastąpienie użytego w niej wyrażenia "lub wszystkie" wyrażeniem "oraz wszystkie", i poprzez zastąpienie użytego w niej wyrażania "wynika z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia" wyrażeniem "wynika z poważnego rodzicielskiego narażenia dobra dziecka, w szczególności bezpośredniego narażenia jego życia lub zdrowia".
Ponadto, wnioskują o wysłuchanie w toku prac nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, co najmniej jednej matki pokrzywdzonej stosowaniem niemieckich przepisów przedstawionych jako wzór i uzasadnienie zmiany.

3 marca 2016 r. Marszałek Senatu skierował petycję do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje do dnia 8 marca 2016 r.
Petycje można kierować na adres  lub 

8 marca 2016 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję.
Do rozpoczęcia posiedzenia komisji do Senatu wpłynęło 4 857 pism zawierających petycję.
W posiedzeniu komisji uczestniczył senator Antoni Szymański zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Obecny był poseł Paweł Skutecki z Klubu Poselskiego Kukiz'15. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował Wojciech Ulitko z Departamentu Legislacyjnego. W posiedzeniu komisji uczestniczyła pani Małgorzata Dźwikowska-Bąkowska jedna z autorek petycji. Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo, które zainicjowało składanie przedmiotowej petycji reprezentował pan Roman Poturalski. Pan Tymoteusz Zych reprezentował Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Zaproszeni goście przedstawili swoje stanowiska w sprawie petycji, po nich głos w dyskusji zabierali senatorowie.
Senatorowie Lidia Staroń i Robert Mamątow poparli postulat petycji i złożyli wnioski o charakterze legislacyjnym w celu ich wprowadzenia do analizowanej ustawy z 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Senator Michał Seweryński również złożył wniosek legislacyjny, który odnosił się do pierwszej poprawki zgłoszonej w petycji, aby w art. 112³ § 1 ustawy zastąpić słowa „lub wszystkie” słowami „oraz”.
W sprawie obu zgłoszonych do ustawy poprawek wypowiedział się przedstawiciel Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.
W trakcie głosowań nad zgłoszonymi wnioskami legislacyjnymi poparcie komisji uzyskał wniosek senatora M. Seweryńskiego.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, na podstawie art. 90d ust. 1 pkt 2 Regulaminu Senatu postanowiła upoważnić senator Lidię Staroń do złożenia wniosku legislacyjnego w trakcie dyskusji na posiedzeniu Senatu nad ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, mającego na celu doprecyzowanie art. 112³ § 1 w zakresie procedury umieszczania dziecka w pieczy zastępczej.
Senat RP dnia 10 marca 2016 r. podjął uchwałę, w sprawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wprowadzając do niej poprawkę zgłoszoną przez komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Ustawa została przekazana do Sejmu, w celu ustosunkowania się do poprawki senackiej wniesionej do ustawy. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach 16 marca 2016 r. pracowała nad stanowiskiem Senatu do ustawy i rekomendowała w Sprawozdaniu komisji druk sejmowy nr 335 przyjęcie poprawki Senatu.

Sejm 18 marca 2016 r. na 14. posiedzeniu przyjął poprawkę Senatu.

Prezydent RP 23 marca 2016 r. podpisał ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Ustawa została opublikowana 30 marca 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 406 (plik pdf), wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia .