Narzędzia:

Petycja wielokrotna w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów prawa rodzinnego (PW9-01/16).

Petycje przekazane z Biura Rzecznika Praw Dziecka, złożone przez osoby fizyczne oraz Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca skan petycji – od 9 grudnia 2015 r. do Senatu wpłynęło 27 petycji dotyczących tej samej sprawy (lista składających petycje).

Dotyczy zmiany przepisów:
- ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583 ze zm.),
- ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.).

Przedmiotem petycji są postulaty dotyczące:
1. przestrzegania przez Rzeczpospolitą Polską art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ratyfikowanej ustawą z dnia 2 października 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 85, poz. 427);
2. usunięcia z art. 58 § 1a i art. 107 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zapisu „Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia”;
3. wprowadzenia do porządku prawnego, tj. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego – nadrzędnej zasady ustalania opieki naprzemiennej nad dzieckiem w przypadku rozstania się rodziców.

16 grudnia 2015 r. przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zarządził łączne rozpatrzenie petycji.

Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje do dnia 30 stycznia 2016 r.

Petycje można kierować na adres  lub 

26 lutego 2016 r. Marszałek Senatu skierował petycję do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

7 kwietnia 2016 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję oraz przeprowadzona została dyskusja senatorów.

W posiedzeniu komisji uczestniczył senator Antoni Szymański zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował sędzia Robert Zegadło.

Senatorowie uznali, że ze względu na dobro dziecka, automatyczne orzekanie instytucji pieczy naprzemiennej w każdej sytuacji nie wydaje się racjonalne.

 

Senatorowie w głosowaniu zadecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją