Narzędzia:

Petycja wniesiona przez Wójta Gminy Kobylnica (uzupełnienie petycji) oraz samorządy, które udzieliły poparcia dla petycji.

Dotyczy wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 12 stycznia 1995 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.).

Zaproponowane w petycji zmiany prowadzą do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych organów podatkowych w przedmiocie określenia wysokości podatku od nieruchomości, należnego za posadowienie elektrowni wiatrowych na terenie gmin.

Do dnia 20 grudnia 2016 r. wpłynęły 3 petycje dotyczące tej samej sprawy.

14 grudnia 2016 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Z uwagi na wypełnienie przesłanek zawartych w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach zachodzi możliwość łącznego rozpatrywania petycji (petycja wielokrotna).

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy ogłoszono okres oczekiwania na dalsze petycje do dnia 30 stycznia 2017 r.

8 marca 2017 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrywała petycję. Stanowisko Ministerstwa Finansów przedstawił Sekretarz Stanu Wiesław Janczyk, który stwierdził, że zasadnym było by zasięgniecie szerszej opinii, zwłaszcza Ministerstwa Infrastruktury. Ponadto głos zabrali przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej oraz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Po wysłuchaniu stanowisk i opinii gości oraz przeprowadzeniu dyskusji senatorowie postanowili zasięgnąć opinii Ministra Infrastruktury o przedmiotowej petycji.

25 kwietnia 2017 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała prace nad petycją. W opinii Ministerstwa Finansów przedstawionej przez Sekretarza Stanu Wiesława Janczyka, obecnie nie ma problemów w interpretacji przepisów prawa dotyczącego poboru podatku od elektrowni wiatrowych, co potwierdzają wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2107 sygn. akt I SA/Bd 866/16 i in.). Odmienne stanowisko zaprezentowali przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej oraz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, którzy stwierdzili, że takie problemy występują, a ponadto traktowanie elektrowni wiatrowych w całości jako budowli, zdecydowanie wpłynie na ich rentowność. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Po wysłuchaniu stanowisk i opinii gości oraz przeprowadzeniu dyskusji senatorowie postanowili kontynuować prace i zasięgnąć szczegółowej opinii Ministerstwa Finansów oraz uzyskać stanowisko Biura Legislacyjnego o przedmiotowej petycji.

20 czerwca 2017 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała prace nad petycją. Senatorowie zapoznali się z pisemnymi stanowiskami o petycji Ministra Rozwoju i Finansów oraz Ministerstwa Energii. Obecny na posiedzeniu przedstawiciel resortu energii poinformował o trwających pracach nad projektem ustawy (UC 27), który obejmuje uregulowania m.in. kwestii podatkowych dotyczących posadowienia elektrowni wiatrowej. Prace są obecnie na końcowym etapie. Ponadto została przedstawiona opinia Biura Legislacyjnego w której stwierdzono, że obecnie nie istnieją wątpliwości interpretacyjne dotyczące określenia wysokości podatku od nieruchomości, należnego za posadowienie elektrowni wiatrowych na terenie gmin. Przywołane zostało również najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych nawiązujące bezpośrednio do problematyki petycji.

W związku z tym, że finalizowane są pracę nad projektem ustawy w Ministerstwie Energii, który wyczerpuje przedmiot petycji i jest zgodny z oczekiwaniem jej autorów, senatorowie zdecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.