Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 83), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 66) w dniu 30-06-2022
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (83.)

oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (66.)

w dniu 30 czerwca 2022 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 49)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Środowiska Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo, pozwolicie, że rozpoczniemy posiedzenie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, którego celem jest rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na czterdziestym piątym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, druk senacki nr 743.

Pytam sekretariaty naszych komisji, czy jest kworum w komisji klimatu. Jest kworum?

(Głos z sali: Jest kworum.)

Stwierdza się kworum w komisji klimatu.

Czy w Komisji Środowiska jest kworum?

(Głosy z sali: Tak, jest kworum.)

Stwierdza się kworum w Komisji Środowiska.

Wobec tego przystępujemy do rozpatrzenia wniosków.

Z uwagi na to, że na posiedzeniu Komisji Środowiska zostały zgłoszone uwagi przez Biuro Legislacyjne… Te poprawki zostały przejęte przez przewodniczącego komisji klimatu, pana senatora Gawłowskiego. Były 4 poprawki, Biuro Legislacyjne popracowało i zrobiło z tych 4 poprawek 3 poprawki. Jako komisje obradujące wspólnie musimy przedstawić jedno jednoznaczne sprawozdanie. Znamy stanowisko rządu co do tych 4 poprawek, bo było ono wyraźnie określone, dlatego rozpoczniemy głosowanie.

Czy są inne uwagi Biura Legislacyjnego? Biuro Legislacyjne nie ma uwag.

Z tego, co mi mówił pan mecenas, wynika, że nad poprawką nr 1 i 2 możemy głosować łącznie, bo do tych dwóch poprawek…

(Głos z sali: Nie.)

Nie możemy. Tak?

(Głos z sali: Oddzielnie.)

Pan mecenas proponuje, żeby jednak głosować oddzielnie, wobec tego przystępujemy do oddzielnego głosowania.

Mamy kontakt z rządem? Nie mamy kontaktu z rządem, ale znamy stanowisko rządu, które było wyrażone poprzednio. Do pierwszej poprawki stanowisko rządu było negatywne.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 1, zechce podnieść rękę.

13 głosów za.

Kto jest przeciw?

7 głosów.

Kto się wstrzymał?

Nikt.

Głosowanie zdalne… Zamykamy głosowanie i liczymy głosy zdalne.

(Głos z sali: Nie ma zdalnych, bo nie ma systemu.)

Nie ma. Tak?

(Głos z sali: Nie ma.)

(Głos z sali: Momencik…)

(Głos z sali: O, poczekaj, może coś się udało włączyć.)

Prosimy o podanie liczby głosujących.

(Głos z sali: Nie jesteśmy w stanie…)

Dobra. Czyli tak: ile było…

(Głos z sali: 13 i 7)

13 było za, 7 było przeciw.

Poprawka uzyskała większość połączonych komisji.

Poprawka nr 2.

Stanowisko rządu było negatywne.

Kto jest za przyjęciem drugiej poprawki?

14 głosów za.

Kto jest przeciw tej poprawce?

9 głosów przeciw.

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Nie widzę, nie ma.)

Zamykamy głosowanie, liczymy głosy zdalne i prosimy o podanie wyników.

Jest 14 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka nr 3, połączonych komisji.

W sprawie tej poprawki stanowisko rządu było pozytywne.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 3?

(Głos z sali: O proszę!)

(Poruszenie na sali)

(Głos z sali: No, można razem, można. Nawet Skurkiewicz Wojtek głosuje za.)

(Rozmowy na sali)

22 głosy.

Kto był przeciw?

Kto się wstrzymał?

Poprawka uzyskała większość połączonych komisji.

Dziękuję serdecznie za…

(Głos z sali: Senator sprawozdawca.)

Senatorem sprawozdawcą był senator Rafał Ślusarz.

(Głos z sali: A pani profesor?)

Pani profesor wyraża zgodę?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak.)

Pani profesor również była sprawozdawcą i wyraża zgodę.

Zamykamy posiedzenie połączonych komisji.

Dziękujemy państwu za obecność.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 53)