Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Nr Data Porządek obrad
53 03.08.2021 r.
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 53), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 57)
 1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (druk senacki nr 473, druki sejmowe nr 1394, 1415 i 1415-A).
52 21.07.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druk senacki nr 451, druki sejmowe nr 1281 i 1363).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 451 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

51 20.07.2021
03.08.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 51), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 89), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 29)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (druk senacki nr 445, druki sejmowe nr 1275, 1295 i 1295-A).
  Komisja nie zakończyła prac nad rozpatrywaną ustawą.
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

50 20.07.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 56), Komisji Środowiska (nr 50)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 447, druki sejmowe nr 1346, 1369 i 1369-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 447 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

49 07.07.2021
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 24), Komisji Ustawodawczej (nr 173), Komisji Środowiska (nr 49)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 390).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

48 07.07.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 48), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 47)
 1. Rozpatrzenie ustawy o gatunkach obcych (druk senacki nr 440, druki sejmowe nr 1187, 1253 i 1253-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 440 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

47 17.06.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 47), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 53)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druk senacki nr 426, druki sejmowe nr 1243, 1254 i 1254-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 426 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

46 27.05.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku (druk senacki nr 405, druki sejmowe nr 1127 i 1181).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 405 A).

retransmisja posiedzenia

45 27.05.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 49), Komisji Środowiska (nr 45)
 1. Informacja na temat postanowienia wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-121/21 R Republika Czeska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

retransmisja posiedzenia

44 13.05.2021
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 20), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 48), Komisji Środowiska (nr 44)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia