Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 73), Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 52) w dniu 16-02-2022
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (73.)

oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu (52.)

w dniu 16 lutego 2022 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 37. posiedzeniu Senatu do ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu Barbara Zdrojewska)

Przewodnicząca Barbara Zdrojewska:

Serdecznie witam państwa na posiedzeniu połączonych Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Infrastruktury.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 37. posiedzeniu Senatu do ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Mam przyjemność współprowadzić to posiedzenie z panem senatorem Hamerskim, przewodniczącym Komisji Infrastruktury, a jednocześnie członkiem naszej komisji kultury. Dobrze się składa.

Szanowni Państwo, podczas posiedzenia Senatu przedstawiłam poprawki złożone w czasie posiedzenia komisji, które odbyło się wczoraj. Zobowiązaliśmy się do poprawienia niektórych zapisów, tak aby nie budziły już one żadnych wątpliwości. Wszystkie poprawki zostały uzgodnione pomiędzy naszym Biurem Legislacyjnym a Ministerstwem Infrastruktury. Pan senator Hamerski złożył na dzisiejszym posiedzeniu dodatkowe poprawki, z których część zastąpi poprzednie. Są one inaczej sformułowane, ale nic nie zmienia się od strony merytorycznej, która podlega wcześniejszym uzgodnieniom. Zostały też dołączone nowe poprawki do tych, które były.

Chciałabym teraz poprosić pana senatora o przedstawienie tych nowych poprawek.

Senator Jan Hamerski:

Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie!

Poprawki, które tutaj, że tak powiem, umotywuję, to są poprawki, które były uzgodnione pomiędzy stroną społeczną a kancelarią premiera, panem ministrem Cieszyńskim, te, o których rozmawialiśmy wczoraj na posiedzeniu zarówno komisji kultury, jak i komisji infrastruktury.

Pragnę zakomunikować, iż w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej cyfrowej… Propozycja dotyczy zakupu nie tylko dekodera telewizyjnego, ale również innych odbiorników cyfrowych, które zapewnią odbiór telewizji po zmianie standardu nadawania. Zmiana ta, tak jak już wspomniałem, wychodzi naprzeciw głosom strony społecznej. Szczególnie chodzi tu o przyjęcie postulatu osób dotkniętych niepełnosprawnością, osób niedowidzących i słabo widzących. Należy wskazać bowiem, że nowoczesne modele telewizorów pozwalają na ich bezwzrokową obsługę oraz umożliwiają za pomocą udogodnień dostęp do emitowanych treści.

Ponadto projekt zmian zabezpiecza interesy użytkowników końcowych poprzez wprowadzenie sankcji finansowych za sprzedaż odbiorników cyfrowych, które nie odpowiadają standardom, o czym również wczoraj rozmawialiśmy. W celu uniknięcia potencjalnego ryzyka wystąpienia nadużyć polegających na sprzedaży starych technologicznie odbiorników dodano także wskazanie, iż świadczenie przysługuje na zakup jedynie fabrycznie nowego sprzętu. Tak pokrótce wyglądałoby uzasadnienie zmian, które zostały przygotowane, tak jak wspomniałem, przez stronę społeczną i przez pana ministra.

Przewodnicząca Barbara Zdrojewska:

Szanowni Państwo, większość tych poprawek jest oznaczona imieniem i nazwiskiem pana senatora Hamerskiego, który te poprawki zgłosił. Część poprawek to poprawki zgłoszone przez nas. Dwie z nich przestaną obowiązywać, jeżeli przyjmiemy lepiej sformułowaną poprawkę, uzgodnioną przez ministra i nasze Biuro Legislacyjne, a zgłoszoną przez pana senatora Hamerskiego.

I teraz tak. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że macie państwo zestaw poprawek. Tak jak jest tam napisane, nad poprawkami nr 1, 2, 6, 10 i 11 należy głosować łącznie. Jeżeli je przyjmiemy, to wykluczymy głosowanie nad poprawkami nr 3 i nr 7.

Czy w sprawie którejś z tych poprawek chcieliby państwo zadać pytanie?

(Głos z sali: Głosujmy.)

Głosujemy. Tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

W takim razie przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem poprawek nr 1, 2, 6, 10 i 11? Proszę o podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw?

8 głosów za. Jednogłośnie.

W takim razie będę patrzyła teraz na panią legislator, żeby czegoś nie pominąć.

Przystępujemy… Poprawka nr 3 została wykluczona.

Teraz przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 4.

W art. 6 wyrazy „z końcem” zastępuje się wyrazami „z upływem”. Tak?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Ja tylko przypomnę, że przyjęcie poprawki nr 4 wykluczy głosowanie nad poprawką nr 5.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Która jest pierwsza? Ona właściwie dotyczy tego samego.)

Pierwsza jest ta.

(Głos z sali: Czwarta.)

(Senator Jan Maria Jackowski: No to jesteśmy za.)

Przewodnicząca Barbara Zdrojewska:

Tak jest.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem poprawki nr 4?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

9 głosów za. Jednogłośnie.

Teraz – żebyśmy czegoś nie opuścili – przechodzimy do poprawki nr 8.

W art. 21 skreśla się ust. 2.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

8 głosów za. Jednogłośnie.

Teraz przechodzimy do poprawki nr 9.

W art. 24 po ust. 3 dodaje się ust. 3a.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

8 głosów za. Jednogłośnie.

Bardzo dziękuję.

Przegłosowaliśmy poprawkę nr 10 i 11.

Została nam jeszcze poprawka nr 12.

Skreśla się art. 32. Czego ona dotyczy? Zapomniałam.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Poprawka nr 12 usuwa przepis, który…

(Przewodnicząca Barbara Zdrojewska: Art. 32.)

Tak. Jest to przepis, który określa maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym.

Przewodnicząca Barbara Zdrojewska:

Tak. To jest ta poprawka, o której rozmawialiśmy. Mówiliśmy, że w takiej sytuacji po prostu nie wiadomo…

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Senator Jan Hamerski: To wszystko.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: A ósma też była?)

(Senator Jan Hamerski: Tak, tak.)

9 głosów za. Jednogłośnie.

Bardzo państwu dziękuję.

(Głos z sali: My również, Pani Przewodnicząca.)

Bardzo dziękuję przede wszystkim za porozumienie w tej sprawie. Dziękujemy ministerstwu za współpracę. Dziękujemy pani legislator i paniom.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak. Mam zostać… Tak. W takim razie proszę mnie wpisać jako sprawozdawcę. Czy ty wolisz?

(Senator Jan Hamerski: Nie, nie.)

Dobrze.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

To w takim razie…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Powtórzmy. Jeden, dwa, sześć, osiem, jedenaście…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Senator Jan Hamerski: Pani Mecenas, jeden sprawozdawca połączonych komisji wystarczy?)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa: Tak.)

(Senator Jan Hamerski: No to pani przewodnicząca.)

Tak. Dobrze. Bardzo dziękuję. Ja to zrobię króciutko.

Zamykam posiedzenie komisji.

Bardzo państwu dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 40)