Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 190), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 85), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 124) w dniu 08-10-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (190.),

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (124.)

oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (85.)

w dniu 8 października 2021 r.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej (druk senacki nr 521).

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 04)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, prosimy o zajmowanie miejsc.

W imieniu panów przewodniczących Bogdana Klicha i Aleksandra Pocieja oraz swoim własnym otwieram wspólne posiedzenie 3 komisji: Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej.

Szanowni Państwo, w porządku posiedzenia, w związku z decyzją konwentu sprzed chwili, jest rozpatrzenie projektu uchwały… Przepraszam, na razie informuję o rozpoczęciu.

(Senator Aleksander Pociej: Rozumiem, tak, tak.)

…Uchwały, rezolucji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o miejscu Polski w Unii Europejskiej.

Stwierdzam także, że jest kworum.

Czy do tak zaproponowanego porządku posiedzenia ktoś ma jakieś uwagi? Nie.

(Senator Aleksander Pociej: Pan senator Czerwiński.)

Pan senator Czerwiński. Przepraszam, nie zauważyłem.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

Ja mam uwagę. Uważam, że wprowadzanie tak ważnego dokumentu – jak rozumiem, takie są założenia rządzącej Senatem większości – na ostatnią chwilę, bez pogłębionej dyskusji, bez wcześniejszego przedstawienia projektu, jest po prostu niepoważne, a przede wszystkim niekorzystne dla Senatu. Dlatego wnoszę o niewprowadzanie tego do porządku obrad i zakończenie obrad komisji.

(Senator Aleksander Pociej: Czy to jest wniosek formalny? Pan senator chce, żebyśmy głosowali nad tym?)

Tak, oczywiście.

Senator Aleksander Pociej:

Ja zgłoszę wniosek przeciwny. Uzasadnię to 4 latami działań większości PiS w poprzedniej kadencji, kiedy to bardzo, bardzo skomplikowane ustawy przychodziły do nas i po 3 godzinach były kierowane pod obrady. No, całe noce obradowaliśmy. Miałem nadzieję, że skoro pan senator w poprzedniej kadencji nie głosował nigdy przeciwko takiemu przyspieszonemu trybowi, to i w tej kadencji nie będzie pan miał nic przeciwko temu.

Rozumiem, że będziemy głosować, tak?

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Tak jest. Jest głos za, jest głos przeciw.

Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie wniosek senatora Czerwińskiego o to, żeby nie procedować nad projektem uchwały. Uwaga, to jest wniosek senatora Czerwińskiego.

Kto z pań i panów senatorów jest za tym wnioskiem, proszę o podniesienie ręki.

(Głos z sali: 11 głosów.)

11 senatorów na sali jest za wnioskiem pana senatora.

Kto jest przeciwny?

(Senator Aleksander Pociej: Wadim, wyżej…)

Głosują członkowie 3 komisji.

(Głos z sali: 20 głosów.)

20 senatorów jest przeciwnych wnioskowi.

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Nikt.)

Proszę o zamknięcie głosowania zdalnego i podanie zbiorczych wyników.

16 głosów za wnioskiem pana senatora Czerwińskiego, 23 głosy przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Punkt 1. porządku obrad: pierwsze czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej (druk senacki nr 521)

Wniosek został odrzucony.

Oddaję głos przedstawicielowi wnioskodawców. Pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:

Drodzy Państwo, idę tropem tego, co powiedział pan senator Czerwiński. Sytuacja jest nadzwyczajna, a w takich nadzwyczajnych sytuacjach głos Senatu jest kluczowy. Nie możemy poświęcać swoich uchwał, tak jak to bywało bardzo często, tylko kwestiom historycznym, np. rocznicy związanej z królem Kazimierzem Wielkim. Musimy także reagować, zwłaszcza na to, co dotyczy bezpośrednio obywatelek i obywateli naszego kraju. Jako ci, którzy zostali wybrani, żeby ich reprezentować, powinniśmy się odnosić do tego, co bezpośrednio dotyczy Polek i Polaków. No, sprawą bezpośrednio dotyczącą całego narodu – bo cały naród miał prawo wypowiedzieć się w tej sprawie w 2003 r. – jest kwestia uczestnictwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Wczorajsze orzeczenie Trybunału pani Przyłębskiej jest otwarciem drzwi do wystąpienia Polski ze struktur unijnych, a zatem podważeniem tego, co większość narodu w referendum w 2003 r. uznała za zasadne i o co zabiegały pokolenia Polaków mających nadzieję, że Polska zostanie wyrwana ze szponów sowieckich i wreszcie znajdzie się tam, gdzie od wieków było jej miejsce, tzn. na Zachodzie.

Wczorajsze stanowisko tego Trybunału tak naprawdę jest spowodowane próbą obrony tych ustaw, które mają charakter niekonstytucyjny, a które przechodziły także przez Senat w ciągu ostatnich lat i które spowodowały, że Trybunał Konstytucyjny został zastąpiony jego atrapą, że Krajowa Rada Sądownictwa stała się wynaturzeniem organu dbającego o niezawisłość sędziowską, że wreszcie istnieje, z uwagi na ustawę kagańcową, bardzo mocna presja, by sędziowie zrezygnowali z tego, do czego zostali powołani, tzn. z niezawisłości i obiektywizmu w orzekaniu o sprawach dla Polaków ważnych. Efektem tego wszystkiego jest dramat obywateli – albo realny, albo potencjalny – ponieważ obywatel, stojąc twarzą w twarz z wymiarem sprawiedliwości, który jest sterowany odgórnie, który jest kierowany przez władzę polityczną, nie będzie mógł liczyć na sprawiedliwy wyrok. I wczorajsza decyzja Trybunału sprawia, że taka sytuacja będzie się utrwalała. Po stronie polskich sędziów i tego wszystkiego, co jest zapisane w konstytucji, a zatem po stronie polskiej konstytucji, stanął właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no a wczorajsze orzeczenie tak naprawdę powoduje, że niektóre jego postanowienia i niektóre przepisy prawa europejskiego, które stanowią parasol ochronny nad obiektywizmem i niezawisłością sędziów, będą mogły być podważane.

I dlatego też uznaliśmy jako grupa wnioskodawców, że trzeba się w tej sprawie wypowiedzieć, że głos Senatu jest bardzo istotny, co więcej, że powinno to nastąpić natychmiast po wczorajszym skandalicznym stanowisku tzw. Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, otwieram dyskusję i przypominam o możliwości zgłaszania wniosków dotyczących zaproponowanego projektu uchwały.

W kolejności zgłoszeń głos zabiorą pan senator Jan Maria Jackowski i pan marszałek Pęk. W tym momencie są 2 zgłoszenia.

Bardzo proszę.

(Senator Aleksander Pociej: Jeszcze Gabriela.)

Przepraszam, moje niedopatrzenie. Pani marszałek była nawet pierwsza.

Czy pan senator Jackowski się zgodzi? Bo pani marszałek nawet przyniosła…

(Senator Jan Maria Jackowski: Tak, proszę.)

Senator Gabriela Morawska-Stanecka:

Bardzo dziękuję.

Panowie Przewodniczący, ja chciałabym zgłosić poprawki w tym zakresie. Biorąc pod uwagę powagę Senatu, chciałabym jednak, aby w pierwszym zdaniu wykreślone zostały słowa „tak zwanego”. My wszyscy wiemy, kto kieruje Trybunałem Konstytucyjnym, a zresztą w drugim zdaniu jest sformułowanie „kontrolowany przez partię rządzącą”. To wystarczy. Tak że chciałabym to skreślić.

I druga sprawa. W trzecim akapicie, po „w tym zwłaszcza kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości”, trzeba wywalić przecinek i wykreślić słowo „do”. Tu nie chodzi o próby do podporządkowania, tylko o próby podporządkowania, w związku z czym proponuję wykreślenie przecinka i wykreślenie słowa „do”.

(Senator Kazimierz Kleina: Może autopoprawką niech to zrobią. Nie trzeba będzie…)

No więc gdyby to jakoś… Można to zrobić autopoprawką.

(Senator Kazimierz Kleina: No to powiedz to.)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Czy przedstawiciel wnioskodawców przyjmuje to jako autopoprawki?

Senator Bogdan Klich:

Rozumiem, że to zdanie…

(Głos z sali: Mikrofon!)

Rozumiem, że pierwsze zdanie w trzecim akapicie brzmiałoby: „Obecny kryzys w stosunkach z Unią Europejską wywołany jest jedynie próbami polityków ugrupowań rządzących, w tym zwłaszcza kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości”… I tu przecinek.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Bez przecinka. A nie, z przecinkiem, bo…)

Przecinek. No, żeby było gramatycznie, musi być przecinek.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: I teraz: „podporządkowania sobie”…)

Bez „do”?

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Bez „do”, tak, tak.)

Po przecinku: „podporządkowania sobie niezależnych sędziów i niezawisłych sądów”.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Wtrącenie.)

Jeżeli tak, to obie te poprawki, jako przedstawiciel wnioskodawców, przyjmuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Jan Maria Jackowski, pan marszałek Pęk, pan senator Kwiatkowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.

Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

No, ja mam bardzo mieszane uczucia co do tej uchwały, a to z tej racji, że moim zdaniem jest to tekst stricte polityczny, a nie prawny. Nie chciałbym w tej chwili zaczynać dyskusji politycznej na ten temat, ale mój sprzeciw wzbudza drugie słowo w drugim akapicie. No, nie może być tak, że my coś oświadczamy, nie mając do tego podstawy prawnej. Możemy co najwyżej wyrazić przekonanie. Senat może wyrazić przekonanie, że konstytucja i prawo Unii Europejskiej nie stoją w sprzeczności, ale nie może oświadczyć, że stoją czy nie stoją, bo nie ma takich uprawnień. Więc ja składam taką poprawkę, żeby zamienić słowo „oświadcza” na „wyraża przekonanie”. To jest drugie słowo w drugim akapicie.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Słusznie, słusznie.)

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Drugi akapit zaczynałby się od zdania: „Senat wyraża przekonanie, że Konstytucja Rzeczypospolitej”… Czy dobrze zrozumiałem poprawkę?)

Tak. Jeżeli taka jest wola większości, to ja bym… Ja się pod tym poglądem nie podpisuję, no ale, że tak powiem, biorę pod uwagę kompetencje Senatu. Oczywiście biorę też poprawkę na wolę większości, która nada kształt tej rezolucji, ale uważam, że jest to bardziej racjonalne podejście. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Czy ktoś z wnioskodawców jest przeciwny? Nie.

Czy ta poprawka też zostałaby przyjęta jako autopoprawka? Czy pan przewodniczący Klich formalnie…

Senator Bogdan Klich:

Panie Senatorze, oświadczam, że przyjmuję tę poprawkę…

(Wesołość na sali)

…że akceptuję tę poprawkę.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Pan senator zagłosuje za?)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

Pan marszałek Pęk.

Senator Marek Pęk:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Szanowni Państwo Senatorowie, ja jestem całkowicie przeciwny projektowanej uchwale.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: To myśmy już przegłosowali.)

Już pierwsze zdanie pokazuje, jakie są państwa intencje.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: To jest posiedzenie komisji, tu nie trzeba…)

Po raz kolejny państwo bezpodstawnie obrażacie i deprecjonujecie niezależny i niezawisły organ konstytucyjny, jakim jest Trybunał Konstytucyjny…

(Wesołość na sali)

…bo wam się jego orzeczenia nie podobają. Pan senator Klich powiedział…

(Rozmowy na sali)

Ale możecie państwo nie przeszkadzać?

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Proszę o uwagę, głos ma pan marszałek.)

Macie przytłaczającą większość we wszystkich gremiach i przegłosujecie nawet to, że dzisiaj jest poniedziałek.

(Senator Danuta Jazłowiecka: I tak będzie…)

Możecie dalej kompromitować Senat, ale przynajmniej dajcie się wypowiedzieć przedstawicielowi opozycji, skoro tacy z was demokraci.

Pan senator Klich mówił, że sytuacja jest nadzwyczajna. Ona rzeczywiście jest nadzwyczajna od 2015 r., kiedy przegraliście pierwsze wybory, a potem 7 następnych.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie możecie żadnych wygrać.

(Senator Kazimierz Kleina: Jak to nie?)

Udało wam się w Senacie i robicie z Senatu Izbę, która po prostu permanentnie walczy z demokratycznym rządem, Sejmem i wszystkimi innymi organami, nad którymi nie macie kontroli. Jest w tym po prostu cała masa hipokryzji, obłudy i działalności antypaństwowej.

W tej uchwale nie ma ani jednego słowa prawdy, jeśli chodzi o okoliczności prawne i polityczne tego wyroku. Tworzycie po raz kolejny zupełnie oderwaną od realiów wizję tego, co się w Polsce dzieje, wizję oderwaną od tego, czym się tak naprawdę Trybunał zajął. Trybunał wydał bardzo ważne, kluczowe, orzeczenie, które podkreśla suwerenność polskiego państwa. Takie orzeczenia były wydawane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nikogo nie bulwersują tego typu orzeczenia w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, w Czechach itd., itd. Tworzycie wyimaginowaną groźbę polexitu, który jest wytworem czysto politycznym, populistycznym, służącym do tego, ażeby w Polsce ciągle podgrzewać emocje, wyprowadzać ludzi na ulice i wzmagać tę histerię. W związku z tym ta uchwała, jako typowy przejaw takiego histerycznego działania pod publiczkę, na zamówienie polityczne, po prostu kompromituje Senat, zresztą nie pierwszy raz. Takie uchwały nie powinny po prostu pojawiać się w Senacie. Możemy się spierać na temat tego, jakie są relacje pomiędzy prawem europejskim a naszym, pomiędzy orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, ale nie możemy pisać uchwały, w której mówi się o tzw. Trybunale Konstytucyjnym, mówi się o tym, że jest to orzeczenie wydane przez Trybunał kontrolowany przez partię rządzącą, że stanowi ono prawny wstęp do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. No, po prostu infantylizm tych wypowiedzi jest porażający. Nie mówię już o tym, że są one głęboko niesprawiedliwe i krzywdzące.

W zasadzie nie ma po co rozwodzić się nad tym tekstem. Powinien on wylądować w koszu na śmieci, dlatego stawiam wniosek o odrzucenie projektu w całości.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Nie, taki wniosek nie został postawiony, to był wniosek o nieprocedowanie. Wniosek jest przyjęty.

Szanowni Państwo, nie ma żadnej sprzeczności między nadrzędnością konstytucji a dobrowolnym, suwerennym związaniem się normami i standardami unijnymi. Treścią wczorajszego rozstrzygnięcia jest zwolnienie polskich władz z przestrzegania standardów, które obowiązują w Unii Europejskiej. Rozumiem, że są to standardy niewygodne dla obecnie rządzących, którzy chcą, żeby poza tymi standardami można było w Polsce rządzić. Nie chodzi o ochronę konstytucji przed Unią, chodzi o ochronę władz polskich przed konstytucją. To jest całkiem inna zasada. Ci, którzy przygotowali tę uchwałę, nie widzą sprzeczności między polską konstytucją a przepisami prawa wspólnotowego. Tak, widzimy sprzeczność między przepisami prawa wspólnotowego a przepisami prawa i ustawami, które przyjęliście, a które standardy Unii Europejskiej łamią, np. te związane z niezawisłością sędziowską. Art. 9 konstytucji mówi, że jedną z naczelnych… Artykuł ten wyraźnie mówi, że Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Nikt tutaj nie mówi o sprzeczności konstytucji z przepisami prawa wspólnotowego. Robią to co najwyżej te osoby, które wczoraj wydawały to rozstrzygnięcie, kierując się względami politycznymi, a nie względami prawnymi czy merytorycznymi.

Zgłaszam wniosek przeciwny, o przyjęcie projektu z wcześniej przyjętymi autopoprawkami. (Oklaski)

Senator Aleksander Pociej:

Chciałbym dodać tylko jedną uwagę. Pan marszałek powiedział, że walczymy ze wszystkimi organami władzy w Polsce. No, myślę, że dzisiejsza dyskusja dotycząca raportu NIK wykazała, że jak najbardziej współpracujemy, jeżeli te organy są niezależne od partii rządzącej.

Ja zgłaszam taki sam wniosek, tożsamy z wnioskiem pana senatora. Uważam, że tak daleko idące wnioski jak ten o odrzucenie w całości bądź o przyjęcie z autopoprawkami powinny być natychmiast poddawane pod głosowanie. Uważam, że powinniśmy zamknąć natychmiast dyskusję. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Jest wniosek formalny. Poddaję go pod głosowanie.

Kto jest za wnioskiem pana marszałka Pęka o odrzucenie projektu uchwały w całości, proszę o podniesienie ręki.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale nie było jeszcze opinii. Jakieś procedury…)

(Senator Bogdan Klich: Poczekaj chwileczkę.)

Kto jest przeciwny wnioskowi marszałka Pęka?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To jest wniosek formalny, Pani Senator. Opinia Biura Legislacyjnego będzie przedstawiana w stosownym momencie.

Kto się wstrzymał?

(Senator Aleksander Pociej: Pani jeszcze nie doliczyła.)

Jeszcze? Przepraszam.

Kto jest przeciwny wnioskowi pana…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Aleksander Pociej: Ale tam za panią ktoś jeszcze głosuje.)

(Głos z sali: 17 głosów, już policzyłam.)

17 głosów przeciw.

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Jednak 18, przepraszam.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze raz.)

Szanowni Państwo, przepraszam…

(Głos z sali: Jeszcze raz.)

Głosujemy nad wnioskiem pana marszałka Pęka o odrzucenie projektu uchwały.

Kto jest za wnioskiem, proszę o podniesienie ręki.

(Senator Aleksander Pociej: Marcin, nie…)

(Wesołość na sali)

(Senator Kazimierz Kleina: Spokojnie, myślcie…)

Ile głosów za wnioskiem?

(Głos z sali: 11.)

11 senatorów na sali jest za tym wnioskiem.

Kto jest przeciwny temu wnioskowi?

(Senator Aleksander Pociej: Marcin, teraz.)

(Wesołość na sali)

(Głos z sali: 20.)

20 głosów przeciwko temu wnioskowi.

Kto się wstrzymał?

Proszę o zamknięcie głosowania zdalnego i podanie zbiorczych wyników.

14 głosów za wnioskiem, 23 głosy przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Wniosek został odrzucony.

Zgodnie ze słuszną uwagą pani senator Zdrojewskiej prosimy o opinię Biura Legislacyjnego w sprawie projektu uchwały.

(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam, Panie Przewodniczący. Zgłaszałam się do głosu, ale nie zostałam uwzględniona.)

Zapisałem panią senator Jazłowiecką, panią senator Kochan, panią senator Zdrojewską.

Panie Mecenasie, bardzo proszę.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski:

Dziękuję bardzo.

W wymiarze, w jakim czas pozwolił nam się z tym zapoznać, Biuro Legislacyjne nie zgłasza uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pani senator Jazłowiecka.

Senator Danuta Jazłowiecka:

Panie Przewodniczący, ja mam nadzieję, że możemy jeszcze złożyć poprawki do tego tekstu.

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Dyskusja polega też na możliwości zgłaszania poprawek, oczywiście.)

Dobrze.

Tak więc ja mam propozycję dotyczącą trzeciego akapitu, trzeciego zdania w tym akapicie. Uważam, że tak naprawdę wczorajsza decyzja czy wczorajsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem pani Julii Przyłębskiej…

(Senator Barbara Zdrojewska: Danka, zbliż się do mikrofonu.)

…ma dla nas istotne znaczenie przede wszystkim z tego powodu, że zmniejszyło się czy zachwiało poczucie bezpieczeństwa gospodarczego i społecznego Polaków, że wpływa to na opóźnienie wyjścia z kryzysu. Dopiero w następnej kolejności chodzi o opóźnienie otrzymania środków na ten cel. A więc ja proponuję takie rozwiązanie, by w tym trzecim zdaniu napisać, że taka polityka już spowodowała zachwianie poczucia bezpieczeństwa gospodarczego i społecznego Polaków oraz wpływa na opóźnienie wyjścia z kryzysu i przekazania Polsce miliardów z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej na ten cel.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Pytanie do przedstawiciela wnioskodawców: czy tę poprawkę przyjmie pan jako autopoprawkę?

Senator Bogdan Klich:

Rozumiem, że ta poprawka by brzmiała… Po słowie „już”, tak?

(Senator Danuta Jazłowiecka: Już spowodowała…)

Już spowodowała zachwianie poczucia bezpieczeństwa Polaków…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Bezpieczeństwa społecznego.)

(Senator Danuta Jazłowiecka: Gospodarczego.)

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Gospodarczego i społecznego, w tej kolejności.)

…gospodarczego i społecznego Polaków oraz… Tak?

(Senator Danuta Jazłowiecka: Tak.)

…opóźnienie w przekazaniu Polsce…

(Senator Danuta Jazłowiecka: Oraz wpływa…)

No nie, już spowodowała…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Senator Danuta Jazłowiecka: …Oraz wpływa na opóźnienie wyjścia z kryzysu i przekazania miliardów z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej na ten cel.)

To jest zdanie tak rozbudowane… To zdanie robi się tak rozbudowane, że traci, że tak powiem, swój prosty przekaz. Gdyby pani…

(Senator Danuta Jazłowiecka: Nie, właśnie dzięki temu ma prosty przekaz.)

(Głos z sali: Nie.)

To w takim razie będziemy musieli głosować.

(Głos z sali: Nie, nie możemy…)

Ja nie przyjmuję tego w imieniu wnioskodawców.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, jest wniosek formalny. Pamiętam o pozostałych mówcach, ale przypominam, że wniosek pani senator – proszę o ewentualne sprostowanie – to jest…

(Senator Magdalena Kochan: Ja właśnie w sprawie tego wniosku…)

…poprawka do trzeciego zdania w trzecim akapicie.

Pamiętamy o pani senator Kochan.

(Senator Magdalena Kochan: Ale ja w tej sprawie, w sprawie tego wniosku.)

Tego zdania, tak?

(Senator Magdalena Kochan: Tak, tego zdania.)

Bardzo proszę.

Senator Magdalena Kochan:

Proszę państwa, w całości popieram zdanie pani senator Danuty Jazłowieckiej. Nie walczymy tylko o pieniądze, te pieniądze są konsekwencją naszej bytności wśród krajów w pełni demokratycznych, z trójpodziałem władzy. Pieniądze są tylko dodatkiem do tych wartości, o które walczymy. Zachwianie tego poczucia bezpieczeństwa społecznego w sensie wyznawanych wartości jest istotniejsze niż pieniądze, które przy zachowaniu tych wszystkich wartości otrzymamy. To jest główny powód, dla którego my konstruujemy tego rodzaju uchwały.

Żeby już nie zabierać czasu i nie występować ponownie, chcę polecić panu marszałkowi Pękowi wnikliwą lekturę historii Polski XVIII wieku. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Po wniosku formalnym zawsze mogą być 2 głosy.

Pan senator Bosacki w sprawie tego wniosku. Bardzo proszę.

Senator Marcin Bosacki:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Szanowna Pani Senator…

(Senator Kazimierz Kleina: Jest, jest…)

(Głos z sali: Za tobą.)

Czy mógłbym panią prosić o chwilę uwagi? Bo chciałbym się odnieść…

(Senator Bogdan Klich: Myśmy rozmawiali, Panie Senatorze, o tym, żeby to inaczej sformułować.)

Czy mogę dokończyć?

Chciałbym zaproponować, żeby pani zostawiła tylko tę pierwszą część swojej wstawki. Wtedy to zdanie nie będzie aż tak długie. Napiszmy o tym zachwianiu bezpieczeństwa gospodarczego i społecznego, a potem przejdźmy już do opóźnienia w przekazaniu Polsce miliardów. Taka jest moja propozycja.

A jeśli chodzi o wypowiedź pani senator Kochan, to następny akapit odnosi się właśnie do tych wyższych wartości. Przypomnę tylko 1 zdanie: „zwiększa dobrobyt i bezpieczeństwo Polski, a w interesie obywateli Rzeczypospolitej jest korzystanie z praw i wolności zapisanych w traktatach europejskich”.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan senator Klich powiedział, że jeżeli nie będzie głosu sprzeciwu, to taką wersję, odrobinę krótszą, w imieniu wnioskodawców przyjmie.

Czy pani senator Jazłowiecka też by się na to zgodziła? Wtedy załatwilibyśmy to autopoprawką, bez głosowania.

(Senator Danuta Jazłowiecka: Nie mam wyjścia.)

Dziękuję, poprawka jest przyjęta.

Senator Bogdan Klich:

W związku z tym to zdanie brzmiałoby następująco: taka polityka już spowodowała zachwianie bezpieczeństwa…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Poczucia.)

…poczucia bezpieczeństwa Polaków…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Gospodarczego i społecznego.)

Aha, dobra.

…Gospodarczego i społecznego Polaków oraz opóźnienie w przekazaniu Polsce miliardów z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej.

Czy tak może brzmieć ta poprawka, Pani Senator?

(Senator Danuta Jazłowiecka: Tak jak powiedziałam, nie mam wyjścia.)

(Senator Barbara Zdrojewska: A może jutro…)

To w takim razie ja ją przyjmuję w imieniu wnioskodawców.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

To już zostało przyjęte.

Pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:

Ja bym chciała…

(Głos z sali: Mikrofon!)

Przepraszam.

Żeby nie było takich długich zdań, można postawić kropkę i tę drugą część zapisać jako odrębne zdanie. Z tym też nie ma problemu.

(Głos z sali: Ale jest już…)

No, skoro jest… No tak, ale to zdanie i tak będzie długie, długaśne niepomiernie. Zawsze przy rezolucjach namawiam do budowania krótkich zdań.

Ja chciałabym jeszcze tylko uzupełnić. Zgłosiłam się spontanicznie po mowie pana przewodniczącego Kwiatkowskiego, z którą się zupełnie zgadzam, aczkolwiek warto by było dodać, że reformy sądownictwa, które zostały przygotowane, są niezgodne nie tylko z traktatami, co zostało potwierdzone przez trybunał, ale też, o czym mówiliśmy wielokrotnie, z polską konstytucją. To nie było przedmiotem badania Trybunału Konstytucyjnego, z wiadomych powodów, ale spora część społeczeństwa jest przekonana o tej niezgodności z polską konstytucją, na czele z senatorami siedzącymi dzisiaj na tej sali po stronie większości senackiej.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Co do tej części, w której pani senator podpowiedziała, jak to skrócić, to pan przewodniczący Klich chyba chce to przyjąć.

Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:

Tak, to zdanie podzieli się na 2 części. Zdanie pierwsze będzie się kończyło na „z Funduszu Odbudowy UE”, a drugie będzie się zaczynało od słów: „A w konsekwencji może doprowadzić do całkowitego wstrzymania”.

(Senator Danuta Jazłowiecka: A czy może być bez „a”?)

I w ten sposób…

(Senator Aleksander Pociej: Bez „a”.)

(Senator Marek Borowski: No, ale to…)

W konsekwencji może to doprowadzić…

(Senator Marek Borowski: Przeczytaj te 2 zdania, dobrze?)

W konsekwencji…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pierwsze już czytałem.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, pierwsze zdanie by brzmiało: taka polityka już spowodowała zachwianie poczucia bezpieczeństwa gospodarczego i społecznego Polaków, opóźnienie w przekazaniu Polsce miliardów z Funduszu…

(Senator Bogdan Klich: I opóźnienie.)

…i opóźnienie w przekazaniu Polsce miliardów z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej.

(Senator Bogdan Klich: Kropka.)

Kropka. „W konsekwencji może to doprowadzić do całkowitego wstrzymania wypłaty ogromnych środków z budżetu Unii, w tym dopłat dla rolników i środków dla samorządów”.

(Senator Barbara Zdrojewska: Tak.)

(Senator Bogdan Klich: Tak.)

Widzę, że wnioskodawcy przyjęli to jako autopoprawkę.

Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie ma.

Poddaję pod głosowanie cały projekt uchwały z wcześniej przyjętymi autopoprawkami.

Kto z pań i panów senatorów jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki.

(Senator Barbara Zdrojewska: Pan senator…)

(Senator Aleksander Pociej: Nie, on nie jest członkiem żadnej komisji.)

(Senator Barbara Zdrojewska: Aha.)

(Senator Aleksander Pociej: Siedzi dla towarzystwa z nami.)

(Głos z sali: 20 głosów za.)

20 głosów za.

Kto jest przeciwny?

(Głos z sali: 9 głosów.)

Ile?

(Głos z sali: 9 głosów.)

9 głosów przeciw.

Kto się wstrzymał? Nie widzę zgłoszeń.

Zamykam możliwość głosowania zdalnego.

Prosimy o podanie zbiorczych wyników głosowania.

23 głosy za, 11 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Stwierdzam, że projekt rezolucji został przyjęty.

Czy pan senator, przewodniczący Bogdan Klich, reprezentowałby 3 połączone komisje w celu prezentacji projektu rezolucji?

Senator Bogdan Klich:

Tak. Jeśli zostanę upoważniony, to bardzo chętnie.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Jest konsensus.

Szanowni Państwo, zamykam posiedzenie 3 połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 34)