Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 189), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 122) w dniu 08-10-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (189.),

oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (122.)

w dniu 8 października 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 04)

(Posiedzeniu przewodniczą przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Aleksander Pociej oraz Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Witam wszystkich państwa w imieniu swoim i przewodniczącego Komisji Ustawodawczej, pana senatora Kwiatkowskiego.

Otwieram posiedzenie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. I chciałbym zapytać, po pierwsze: czy wszyscy senatorowie są podłączeni zdalnie?

Po drugie: czy obydwie komisje mają kworum?

Tak, mają kworum.

Nie będę przypominał, w jaki sposób możemy zabierać głos, zgłaszać się i głosować, ponieważ wszyscy od dawna to wiemy.

Czy na sali są osoby, które wykonują zawodowo działalność lobbingową? Nie, nie widzę takich osób.

W takim razie oddaję głos panu senatorowi Kwiatkowskiemu.

(Przewodnictwo obrad obejmuje przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję panu przewodniczącemu.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poproszę Biuro Legislacyjne o przedstawienie zgłoszonych poprawek i poddamy je za chwilę procedurze głosowania.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Pruszyński:

Michał Pruszyński, Biuro Legislacyjne.

Panie i Panowie Senatorowie! Wysokie Komisje!

Pierwsze 3 poprawki były już przedmiotem namysłu Wysokich Komisji. Pierwsza z nich wprowadza fakultatywność orzekania przez sąd środka karnego w postaci zakazu wykonywania różnych prac i zawodów w miejsce obligatoryjności, która, zdaniem Wysokiego Senatu, czyniła z sądu, można powiedzieć, maszynkę do orzekania.

Poprawka kolejna dodaje do…

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Mecenasie, przepraszam, my musimy jeszcze głosować teraz? Nad, każdą z tych wcześniej przyjętych…

(Głos z sali: Tak, tak.)

To od razu poddajemy… Nie że 3, po kolei będziemy głosować.

Kto z pań i panów senatorów jest za fakultatywnością orzekania zakazu, a nie obligatoryjnością? Proszę o podniesienie ręki.

8 osób na sali za.

Kto jest przeciw?

5 osób na sali jest przeciw.

Kto się wstrzymał?

Proszę o zamknięcie głosowania zdalnego i podanie wyników zbiorczych.

17 głosów za, 9 – przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu.

Poprawka została przyjęta.

Kolejna poprawka, Panie Mecenasie.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Pruszyński:

Kolejna poprawka zmierza do przywrócenia w katalogu przestępstw, za które może być orzeczony środek karny, przestępstwa urzędniczego, polegającego na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków i jednocześnie działaniu na szkodę interesu publicznego lub prywatnego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Ten przepis w pierwotnym przedłożeniu projektodawców i został usunięty przez Sejm. Poprawka zmierza do jego przywrócenia.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

Nie widzę pytań.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

8 osób na za.

Kto jest przeciw?

6 osób na sali jest przeciw.

Kto się wstrzymał?

Proszę o zamknięcie głosowania zdalnego i podanie zbiorczych wyników głosowania.

18 senatorów za, 10 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 3, Panie Mecenasie.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Pruszyński:

Partie polityczne będą zobowiązane do prowadzenia i aktualizowania rejestrów wpłat, które otrzymują.

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Wszystkie sumy, a nie pewien próg.)

Tak, poprawka zmierza do eliminacji progu, który nakazywałby rejestrowanie jedynie wpłat przekraczających 10 tysięcy zł w skali roku.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Czyli prowadzenie pełnego rejestru, czyli…

(Senator Marek Borowski: Można? Przepraszam bardzo.)

Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:

Czy to jest ta… Tam początkowo było, że jeśli chodzi o tę pełną rejestrację, to wpłaty powyżej 10 tysięcy zł, tak?

(Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Pruszyński: Tak jest.)

A poprawka zmierza do tego, żeby…

(Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Pruszyński: Żeby wszystkie wpłaty, wszystkie składki, niezależnie…)

Z podaniem nazwiska ojca za każdych 5 zł, tak?

(Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Pruszyński: Tak jest.)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Kto jest za poprawką?

1 głos na sali za.

Kto jest przeciw?

12 głosów na sali przeciw.

Kto się wstrzymał?

Proszę o zamknięcie głosowania zdalnego i podanie zbiorczych wyników.

4 senatorów za, 23 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka nie uzyskała wymaganej większości.

Uwaga, blok poprawek.

Panowie Mecenasi?

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski:

Teraz głosujemy łącznie nad poprawkami nr 4, 5 7 i 9. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że przegłosowanie tych poprawek będzie wykluczać głosowanie nad poprawką nr 6. I tutaj dodam, że po rozmowie z przewodniczącym dowiedziałem się, że to nie będzie sprzeczne z jego intencją, jeśli jego poprawka, zostanie połączona z poprawką senatorów Bobera i Libickiego, która jest w punkcie szóstym.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, w tym duchu, w którym przed chwilą jedna z poprawek została przyjęta, tu, w połączeniu z poprawką senatora Libickiego… Przyjmujemy, że w tym wykazie będzie ujmowana dopiero wartość umów, które przekraczają 500 zł. Już upraszczając…

Panie Mecenasie, proszę przedstawiać dalej.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski:

Zatem możemy głosować. Po tej wypowiedzi pana przewodniczącego wiemy, że nad poprawkami nr 4, 5 7 i 9 należy głosować łącznie, a jednocześnie jeśli dołączamy do tego ten próg 500 zł, to przegłosowanie poprawek nr 4, 5 7 i 9 będzie w tym przypadku oznaczać, że w poprawce senatora Kwiatkowskiego będzie uwzględniony wspomniany próg 500 zł.

(Senator Marek Borowski: Można?)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan marszałek Borowski.

Senator Marek Borowski:

Ja bym tylko prosił o wyjaśnienie, czym różni się ta poprawka od stanu zawartego w ustawie.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski:

W tej chwili mówimy nie o wpłatach na rzecz partii politycznych – bo to było osobne zagadnienie – teraz mówimy o poprawce pana senatora Kwiatkowskiego, która polega na stworzeniu centralnego rejestru umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych. W wersji sejmowej każda jednostka sektora finansów publicznych prowadzi własny rejestr, a tych jednostek jest wiele tysięcy w kraju, tak mówiąc ogólnie, to może być większa liczba. I chodzi o to, żeby łatwiej było wyszukiwać te dane w rejestrach, które są w nich zawarte.

I w tej wersji sejmowej każda umowa, niezależnie od kwoty, musiała być uwzględniona, a poprawka nr 6 zmierza do tego, żeby umieszczać w rejestrze tylko te umowy, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.

I my w tej chwili łączymy w tym głosowaniu stworzenie centralnego rejestru z wprowadzeniem progu 500 zł, od którego dopiero umowy będą umieszczane w tym centralnym rejestrze prowadzonym przez ministra finansów.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, czyli nie podmioty, np. organy samorządu terytorialnego, prowadzą rejestry, tylko powstaje centralny rejestr. I wprowadzamy jeszcze limit, żeby nie wpisywać tam wszystkiego, tylko umowy powyżej 500 zł.

Pan senator, bardzo proszę.

Senator Wojciech Piecha:

Ja mam pytanie. No, bo tu mówimy o wartości 500 zł. Ile jest takich umów o wartości 500 zł? Bo ja tego… To są bardzo malutkie umowy. Kto zawiera takie umowy?

(Głos z sali: Ale w tej chwili tam jest już…)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

To znaczy, Szanowni Państwo, rejestr, jak gdyby ten obowiązek, został zaproponowany na etapie wcześniejszych prac legislacyjnych. To, co my zmieniamy, to wprowadzamy centralny rejestr, obowiązek nałożony na ministra finansów uruchomienia takiego rejestru. Te poprawki także opisują utworzenie pewnych funkcjonalności, które ułatwią korzystanie z rejestru. I właśnie po to, żeby nie było, że wszystkie umowy, tu wprowadzamy – bo my go wprowadzamy, nie było go – próg, że od 500 zł. To jest zresztą jedyna poprawka, nie ma innych. Tak więc…

Bardzo proszę, pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Ja myślę, że intencja tego pytania, podobnie jak mojego, jest taka: dlaczego 500 zł, a nie 2 tysiące zł albo 5 tysięcy z? No, chciałabym się dowiedzieć, o co chodzi.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, nie ma innej poprawki…

(Senator Marek Borowski: Lepsze 500 zł niż nic.)

W ogóle, tak. Jest…

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale to jest jakieś takie kompletnie bez sensu, naprawdę.)

Ale my już zdecydowaliśmy wcześniej, to jest w ustawie. A dzięki tej poprawce w ogóle wprowadzimy jakikolwiek próg. Inaczej nie będzie żadnego.

Głosujemy łącznie… Panie Mecenasie, jak głosujemy? Proszę teraz od strony technicznej.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski:

Poprawki zostały zgłoszone osobno. Jeśli jest wątpliwość, to może…

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Mecenasie, nie ma. Chcemy wprowadzić chociaż tych 500 zł. Niech pan powie, jak od strony technicznej głosować.

(Senator Aleksander Pociej: Ale głosujemy osobno, blok…)

Sekundę, niech mecenas się wypowie.

Bardzo proszę, Panie Mecenasie.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski:

Powiem tak: jeśli nie ma wątpliwości i komisja chce wprowadzić próg, czyli taka jest intencja i wnioskodawcy tych poprawek się zgadzają, to można je wszystkie przegłosować łącznie, czyli poprawki nr 4, 5, 7, 9 i 6.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Tak, ja ze swojej strony jestem za. Pan senator Libicki też powiedział, jak rozmawiałem wcześniej, tu, na sali… Bo dzięki temu wprowadzimy jakikolwiek próg.

Tak że głosujemy.

Kto z panów senatorów…

(Głos z sali: Jeszcze…)

Pan senator Czerwiński, bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

Ja chciałbym usłyszeć jednoznaczną opinię, czy my rzeczywiście wprowadzamy rejestr centralny. Przecież każda partia polityczna będzie miała swój centralny rejestr…

(Głos z sali: Nie, to partia…)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Nie, to jest całkiem… Panie Mecenasie, proszę wyjaśnić. To już jest całkiem inna część tej nowelizacji.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski:

Tak, w ustawie, która przyszła do Senatu z Sejmu, wprowadzono 2 rodzaje rejestrów, rejestry prowadzone indywidualnie przez partie polityczne – i rejestry partyjne dotyczą zarówno wpłat na rzecz partii, jak i umów zawieranych przez partie – a oprócz tego też indywidualne rejestry prowadzone przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych w Polsce. Ich jest wiele tysięcy. I te rejestry prowadzone przez jednostki sektora finansów publicznych dotyczą jedynie zawieranych umów, bo co do zasady obywatele nie wpłacają na rzecz jednostek sektora finansów publicznych żadnych środków finansowych. Tak więc kwestię rejestru prowadzonego przez partie polityczne już, można powiedzieć, komisja załatwiła, tam chodziło tylko o stworzenie możliwości łatwiejszego wyszukiwania zawartości tych rejestrów partyjnych. A w tym przypadku poprawka zgłoszona przez senatora Kwiatkowskiego dotyczy połączenia tych rejestrów prowadzonych przez jednostki sektora finansów publicznych w jeden centralny rejestr, który będzie prowadzony przez ministra finansów, a jednostki sektora będą tylko wprowadzać do niego dane. I będzie też łatwiejsza możliwość wyszukiwania wszystkich informacji w tym rejestrze. A oprócz tego tutaj komisja w tej chwili zastanawia się nad poprawką senatorów Libickiego i Bobera, która zmierza do tego, żeby ograniczyć liczbę umów wprowadzanych do rejestru umów, dlatego że do tej pory nie ma żadnej granicy i nawet jeśli jednostka sektora finansów publicznych zawarłaby umowę za 50 zł czy za 100 zł, to ona by musiała być w tym rejestrze publikowana. Tak więc poprawka nr 6 zmierza do tego, żeby w tym rejestrze umieszczać tylko te umowy, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Czyli dzięki temu my wprowadzamy w ogóle jakikolwiek próg. Nie ma innej poprawki…

Poddajemy pod głosowanie poprawki nr 4, 5, 7 i…

(Senator Aleksander Pociej: Brejza zdalnie…)

Tak?

Przepraszam, jeszcze pan senator Brejza chce zadać pytanie zdalnie.

Senator Krzysztof Brejza:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Mam pytanie do legislatorów: jaki jest zakres jakby podmiotowy samego rejestru? Czy – bo taki wczoraj czytałem wpis eksperta – oznacza to np., że umowy wszystkich nauczycieli w szkole albo wszystkich pracowników szpitala, np. lekarzy, pielęgniarek, będą jawne? Ilu setek tysięcy, ilu milionów osób to dotyczy?

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Mecenasie, proszę to wyjaśnić. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, jakie jest orzecznictwo w tym zakresie.

Bardzo proszę.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski:

Tutaj, w tym pytaniu należy rozróżnić 2 kwestie. Pierwsza dotyczy zakresu podmiotów, które mieszczą się pod określeniem „jednostka sektora finansów publicznych”. I tutaj należy odpowiedzieć… Nie mam jej w tej chwili przed sobą, ale ustawa o finansach publicznych określa, jaki podmiot jest jednostką sektora finansów publicznych. Na pewno tu chodzi o wszystkie organy, urzędy, zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej, państwowe osoby prawne, ZOZ i wszystkie inne podmioty, które, w skrócie mówiąc, są finansowane z budżetu państwa. Tak więc tutaj nie chodzi na pewno o podmioty sektora prywatnego. I jeśli chodzi o szkoły, to może to zależeć od tego, jaki status ma szkoła. Ale większość szkół prowadzonych przez gminy należy do tego sektora publicznego. I to jest pierwsza kwestia.

A drugi element pytania pana senatora dotyczy zakresu treściowego informacji wynikających z umów. Bo na pewno ani wersja sejmowa, ani poprawka, która ewentualnie przez Senat będzie wprowadzona, nie zmierzają do tego, żeby publikować umowy w całości, ich pełne treści, a jedynie niektóre dane zawarte w umowie. Tutaj mamy numer umowy, o ile taki nadano, datę i miejsce zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, oznaczenie stron umowy – czy to są osoby fizyczne, czy osoby prawne, bo osoby prawne, np. spółki, też mogą zawierać umowy z jednostkami sektora finansów publicznych – dalej określenie przedmiotu umowy, czyli czego umowa dotyczy, czy to jest umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane itd., wartość przedmiotu umowy oraz informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy. I ewentualnie jeśli umowa została potem aneksowana, to takie dane też będą publikowane. I teraz: czy będą tam publikowane imię, nazwisko i wysokość wynagrodzenia strony umowy? To już mamy tutaj odesłanie do ustawy o dostępie do informacji publicznej. W tym druku, w tym zestawieniu, które państwo mają przed sobą, w tej poprawce piątej, w art. 34a mamy ust. 3 – i tego nie zmieniamy, to było też w wersji sejmowej – który stanowi, że informacje zamieszczone w rejestrze umów dotyczą umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. I zdanie drugie stanowi, że przepisy art. 5 ust. 1, 2 i 2a ustawy o dostępie do informacji publicznej stosuje się odpowiednio. A te przepisy stanowią, że nie publikuje się, nie upublicznia się danych osobowych, w skrócie, mówiąc. Ten przepis jest troszkę dłuższy, nie mam go w tej chwili przed sobą, ale on ogranicza właśnie publikowanie tego rodzaju danych.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Czerwiński…

Ja przy okazji mam pytanie, bo widzę, że jest wicedyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego, pan Bartosz Jakubowski. Jakie było państwa stanowisko odnośnie do rejestrów na etapie prac sejmowych? No, bo Sejm to przyjął, my zmieniamy tylko charakter organizacji tego rejestru, czyli żeby to robił minister finansów, i wprowadzamy jakikolwiek próg, czyli 500 zł. Panie Dyrektorze?

Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Bartosz Jakubowski:

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, my nie mieliśmy zastrzeżeń do tego, co projektodawca przedłożył.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję. Nie ukrywam, że było to pytanie retoryczne, wiedziałem, jakie było stanowisko resortu.

Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panowie Przewodniczący, Wysokie Komisje, ja jednak chciałbym wrócić do pierwszego pytania, które zadałem. Otóż proszę zauważyć, że głosujemy łącznie, mamy głosować łącznie, blokiem…

(Głos z sali: Powinniśmy…)

…nad poprawkami nr 4, 5, 7 i 9, ale poprawka nr 4 dotyczy 2 różnych rejestrów. Lit. a dotyczy rejestru wpłat, a lit. b i następne poprawki, czyli nr 5, 7 i 9 i w tym wypadku nr 6, po dołączeniu, dotyczą rejestru umów. I dlatego się zdziwiłem, dlaczego zbijamy 2 różne jakby zakresy znaczeniowe tych poprawek, zakresy przedmiotowe.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

To, Panie Senatorze, od razu, bo to bardzo ważne pytanie.

Pan mecenas, bardzo proszę.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski:

Każdy senator może zgłosić poprawkę w dowolnej formie. Ponadto zwrócę uwagę, że te poprawki są też, że tak powiem, połączone poprawką dziewiątą, która w związku z tym, że modyfikujemy niektóre kwestie dotyczące rejestrów, podmiotów prowadzących rejestr, zmierza też do tego, żeby opóźnić wejście w życie o pół roku, wydłużyć vacatio legis tej ustawy w zakresie, który dotyczy wprowadzonych rejestrów. Bo skoro przenosimy ten obowiązek – taka jest intencja poprawki – na ministra, to on musi mieć czas na przygotowanie się do uruchomienia tego rejestru w internecie.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Ale, Panie Mecenasie, pytanie pana senatora Czerwińskiego brzmiało, czy nie byłoby zasadnym rozbicie tego na 2 poprawki.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski:

Jeśli pan senator, jako wnioskodawca tej poprawki, chciałby, aby osobno je traktowano, aby potraktować to jako osobne poprawki, no, to być może byłoby to możliwe. Ale musielibyśmy mieć chwilę czasu, żeby to rozbić, jeśli chodzi o poprawkę dziewiątą, bo ona wydłuża termin wejścia w życie w tym zakresie. I tu mamy to „z wyjątkiem art. 4, 6, 8 i 9”, które dotyczą obu rejestrów.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

To znaczy ja powiem szczerze, uczciwie, że za 6 minut wchodzi tu komisja gospodarki. Jeżeli to ma być moja decyzja, jako wnioskodawcy, to nie składam takiego wniosku o rozbicie.

(Senator Aleksander Pociej: To głosujemy.)

Poddaję pod głosowanie poprawki nr 4, 5, 7 i 9, z tym limitem 500 zł, który jest z poprawki nr…

(Senator Aleksander Pociej: Nie, jeszcze…)

Przepraszam i nr 6, bo tam jest ten limit 500 zł.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

10 głosów na sali za.

Kto jest przeciw?

3 głosy na sali przeciw.

Kto się wstrzymał?

1 senator na sali wstrzymał się od głosu.

Proszę o zamknięcie głosowania zdalnego i podanie zbiorczych wyników głosowania.

17 głosów za, 4 – przeciw, 6 senatorów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że poprawki nr 4, 5, 7, 9 i 6 zostały przyjęte.

Kolejne poprawki, Panie Mecenasie.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski:

Została nam jeszcze poprawka nr 8: skreślenie art. 11 w ustawie sejmowej, który stanowi, że do posłów i senatorów obecnej kadencji stosuje się przepis art. 30 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym. Czyli, inaczej mówiąc, że w odniesieniu do posłów i senatorów omawiana ustawa weszłaby w życie dopiero od następnej kadencji.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Zwracam państwu uwagę na tę poprawkę. Skoro uznajemy, że patologią jest praca parlamentarzysty w spółce Skarbu Państwa… Ta poprawka umożliwia, żeby te przepisy weszły w życie od 1 stycznia, jeżeli dobrze pamiętam, 2022 r., a nie od kolejnej kadencji.

Kto z pań i panów senatorów…

Pan senator Czerwiński głosuje, czy pyta?

(Senator Jerzy Czerwiński: Przecież oczywiste, że pyta, Panie Przewodniczący.)

Nie, dla mnie nie jest oczywiste, jak ktoś chce walczyć z patologią…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator Jerzy Czerwiński:

Proszę zmienić okulary.

Już poważnie, proszę państwa. Będziemy mieć w tej chwili, po przejściu tej poprawki, 3 kategorie, nazwałbym to, osób funkcyjnych. Te, które będą działać w reżimie omawianej ustawy od 1 stycznia, to będą parlamentarzyści. Wójtowie i burmistrzowie, którzy będą podlegać reżimom ustawy, ale od następnej kadencji. I inne organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, np. zarządy powiatu, zarządy województw, na które te reżimy ustawy w ogóle nie zadziałają. Czy o to chodziło osobie, która zgłaszała wspomnianą poprawkę, że ma być podział na te 3 kategorie, że tak powiem, antykorupcyjne?

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Chodziło o objęcie tym parlamentarzystów.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

9 senatorów na sali za.

Kto jest przeciw?

2 głosy na sali przeciw.

Kto się wstrzymał?

4 senatorów na sali wstrzymało się od głosu.

Proszę o dodanie wyników głosowań zdalnych i podanie zbiorczego wyniku.

19 głosów za, 3 głosy przeciw, 7 senatorów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Panie Mecenasie?

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski:

To już wszystko.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Czy państwo zgodzą się, żebym dalej pełnił obowiązki senatora sprawozdawcy?

(Głosy z sali: Tak, tak.)

Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie wspólne…

(Senator Magdalena Kochan: Panie Przewodniczący, jeszcze jedno…)

Tak?

Senator Magdalena Kochan:

Prośba o taką sugestię co do wspólnego głosowania nad poprawkami, nad którymi tutaj głosowaliśmy w bloku, na sali obrad przy ostatnim czytaniu.

(Głos z sali: Nie rozumiem…)

Czyli blokowanie tych, które były blokowane, nad którymi tutaj głosowaliśmy łącznie.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Panowie Mecenasi, proszę o ustosunkowanie się do wniosku, prośby pani senator.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski:

No, zgodnie z pierwotną intencją poprawki pana senatora tak, jak głosowaliśmy na posiedzeniu komisji, tak Senat będzie głosować.

Senator Magdalena Kochan:

Dobrze, dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

Zamykamy, wspólnie z panem przewodniczącym, posiedzenie obu połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 30)