Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 66), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 85) w dniu 06-10-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (66.)

oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (85.)

w dniu 6 października 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 502, druki sejmowe nr 1510 i 1566).

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 08)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, tj. druk senacki nr 502.

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam przedstawicieli Ministerstwa Finansów. Pana ministra finansów reprezentuje pani dyrektor Maria Rutka, dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego, oraz towarzyszące jej osoby. Pani dyrektor ma stosowne upoważnienie od pana ministra, aby przedstawić uwagi do tej ustawy. Witam senatorów, także pracujących zdalnie. Witam wszystkich gości.

I teraz zapytam: czy są uwagi do porządku naszego posiedzenia?

Nie ma.

Posiedzenie jest transmitowane także przez internet.

Pytam równocześnie: czy w posiedzeniu uczestniczą osoby prowadzące działalność lobbingową w rozumieniu prawa?

Nie ma takich osób.

Senatorowie zdalnie pracujący, a tacy także są, będą mogli oczywiście w odpowiednim momencie, jeżeli uznają to za stosowne, zabrać głos, ewentualnie zgłosić poprawki zgodnie z zasadami, które obowiązują w Senacie, a które są znane nam wszystkim, pracującym już od dłuższego czasu w taki hybrydowy sposób.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 502, druki sejmowe nr 1510 i 1566)

Nie ma uwag porządkowych, w związku z tym bardzo proszę panią dyrektor o prezentację tej ustawy, krótką prezentację… Krótką, tzn. taką, jaką pani uzna za celowe. Prawda?

(Senator Adam Szejnfeld: Krótko oczekiwaną.)

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów Anna Kowalczyk-Markowska:

Szanowni Państwo…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ustawa jest…

(Brak nagrania)

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów Anna Kowalczyk-Markowska:

Czy jest dobrze ? O, teraz dopiero.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: W tym momencie było dopiero dobrze. Tak że prosimy.)

Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym jest oczekiwana przez wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w formie składów podatkowych. Mamy w Polsce ponad 670 składów podatkowych i one prowadzą działalność w zakresie różnych wyrobów akcyzowych, w tym wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych. Regulacje zaproponowane w ustawie umożliwiają przejęcie składu podatkowego przez inny podmiot bez konieczności likwidacji prowadzonej działalności w przejmowanym składzie i bez konieczności zapłaty od tych wyrobów akcyzy. Zaproponowane rozwiązania zapewnią ciągłość prowadzenia działalności w składach podatkowych, w tym stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku składów typu produkcyjnego, które działają w trybie ciągłym. Proponowane rozwiązania zlikwidują trudności w zakresie przejęcia składu podatkowego. Skorzysta na tym strona przejmująca i poszerzająca swoje składy podatkowe lub kontynuująca działalność w miejscu swojego poprzednika.

Skutki społeczne, gospodarcze i finansowe proponowanych zmian będą pozytywne zarówno dla podatników, gdyż ułatwią im funkcjonowanie, jak i – szerzej – dla Skarbu Państwa zasilanego daninami publicznymi będącymi efektem działań dobrze prosperujących przedsiębiorstw.

Mając na uwadze, że część funkcjonujących w kraju składów podatkowych ma znaczenie strategiczne dla państwa, z uwagi na posiadaną infrastrukturę i charakter prowadzonej działalności, popieramy wejście w życie projektowanej ustawy z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Rozwiązania zaproponowane w ustawie nie spowodują negatywnych skutków finansowych dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zmniejszą dochodów ani nie zwiększą ich wydatków.

Mając powyższe na uwadze, proszę Wysoką Izbę o pozytywne uchwalenie tej ustawy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

(Senator Adam Szejnfeld: To najlepsza prezentacja do tej pory, w tej kadencji, krótka…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Adam Szejnfeld: …transparentna, jasna. Tak że będziemy…)

(Senator Władysław Komarnicki: Senator Szejnfeld nie zabierze głosu nawet…)

Panowie Senatorowie, Panowie Senatorowie, bardzo ładnie, tutaj za dużo nie ma co chwalić urzędników. (Wesołość na sali) Zawsze lepiej tak z takim lekkim… Znamy panią dyrektor jako solidnego urzędnika przecież od lat.

(Wypowiedzi w tle nagrania) (Wesołość na sali)

Ale nie pochwaliłem w ogóle przecież.

(Senator Adam Szejnfeld: Stwierdziłem fakty…)

Ja tylko stwierdziłem fakty.

Panie Mecenasie, czy pan coś by nam do tego dodał? Może coś pan by znalazł, jakieś słabości tej ustawy? (Wesołość na sali)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Dziękuję uprzejmie.

Biuro Legislacyjne nie zgłasza uwag do przedmiotowej ustawy.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

No więc, proszę państwa, w takim razie otwieram dyskusję.

Panie i Panowie, proszę tutaj… O, senator Szejnfeld. Bardzo ładnie.

Proszę bardzo, senator Szejnfeld.

Senator Adam Szejnfeld:

Panie Przewodniczący, proponuję, oczywiście tak pół żartem, pół serio, przejść do głosowania nad przyjęciem ustawy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Bardzo dziękuję za ten wniosek.

Natomiast ja mam pytanie…

(Głosy z sali: Nie…)

(Głos z sali: Ale po co, Panie Przewodniczący?)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

No więc ta sprawa była oczekiwana od wielu lat, tak, i ona teraz po prostu została sfinalizowana. To dobrze, też tak myślę, bo ona jest korzystana. A dlaczego według pani nie zostało to wcześniej zrobione? Czy dzisiaj jest może oczekiwanie jakichś ważnych podmiotów, które uczestniczą w rynku, w różnych sprawach? Mówi się, że np. jest to powiązane także z łączeniem… Jak mówię, ustawa jest pozytywna, ale czy ma związek z łączeniem Lotosu i Energi… Lotosu i gdańskiej Energ. Czy tutaj występują związki z tą ustawą i był to może taki bezpośredni pretekst?

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów Anna Kowalczyk-Markowska:

My nie mieliśmy takich głosów, aby te przepisy zmieniać, ale są to przepisy powstałe na podstawie dyrektywy, które wchodziły dawno, i niektóre kraje mają takie przepisy, niektóre ich nie mają. No, być może te początkowe przepisy z ostrożności… bo jak wiemy wyroby akcyzowe są jednak wyrobami wrażliwymi i ze względu na problemy z uszczelnianiem być może na ten przepis było za wcześnie. Dzisiaj, jeśli wziąć pod uwagę uszczelniony cały rynek paliw i na aktualne potrzeby, można powiedzieć, że rzeczywiście przyszedł czas na taki przepis, który wprowadzi ułatwienia. Nie mieliśmy tutaj jakichś zgłoszeń ze strony przedsiębiorców, co do tego, że brak tego przepisu w jakiś sposób im przeszkadza. Być może nie było przypadków łączenia takich dużych składów podatkowych lub zmiany właścicielstwa składów podatkowych. Zwykle otwierały się nowe składy w nowych miejscach. Jednak dzisiaj, patrząc na to i patrząc na zabezpieczenia, jakie mamy, jak najbardziej taki przepis jest możliwy. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Proszę jeszcze… Przepraszam tutaj państwa senatorów, ale ja jeszcze trochę dopytam. Po wprowadzeniu przepisów będzie mogło dochodzić do takiego bezproblemowego łączenia składów podatkowych. Tam są oczywiście pewne zabezpieczenia, które przedsiębiorcy muszą złożyć. Czy to oznacza, że te zabezpieczenia będą jakoś łączone, czy także będą przedmiotem sprzedaży? Jak w praktyce będzie to się odbywało?

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów Anna Kowalczyk-Markowska:

Tutaj mamy przepisy ogólne, zgodnie z którymi skład podatkowy, który albo przejmuje poprzedni skład, albo tworzy się w to miejsce, takie zabezpieczenie musi złożyć. Może skorzystać z możliwości złożenia zabezpieczenia przez osobę trzecią i być może skład podatkowy, który będzie pozbywał się części swojego majątku, będzie mógł mu w tym pomóc. Tak że tu zabezpieczenie jest.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze jakieś pytania?

Nie ma.

Został zgłoszony przez senatora Szejnfelda wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Czy są inne wnioski?

Nie ma.

W takim razie przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku?

Senatorowie zdalni, proszę, żebyście także zaczęli już głosowanie.

(Głos z sali: 13.)

13 za.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników także senatorów zdalnie pracujących.

(Głos z sali: 18 – za, 0 – przeciw, 1 senator się wstrzymał.)

Czyli poprawka… 0 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. Tak?

(Głos z sali: Tak.)

Czyli ustawa została zaakceptowana przez komisje, przy czym 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Wspólnie, jako dwaj przewodniczący, proponujemy, aby sprawozdawcą był pan senator Szejnfeld.

Czy jest zgoda ze strony pana senatora?

(Senator Adam Szejnfeld: Jest.)

I zgoda ze strony pozostałych członków komisji?

(Senator Adam Szejnfeld: Oczywiście.)

Jest. W takim razie pan będzie naszym sprawozdawcą w dniu jutrzejszym lub pojutrze.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji, dziękując bardzo paniom, członkom komisji i wszystkim. To tyle na dzisiaj.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 18)