Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 160), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 96) w dniu 13-05-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (160.)

oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (96.)

w dniu 13 maja 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczą przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski oraz przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Aleksander Pociej)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Witam państwa bardzo serdecznie w imieniu pana przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Aleksandra Pocieja oraz swoim własnym, jako przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Na tym posiedzeniu zajmujemy się zmianą ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Szanowni Państwo, mamy zgłoszonych łącznie 26 poprawek w tym zakresie. Po to, żeby usprawnić procedurę, będę prosił panią mecenas, przedstawicielkę Biura Legislacyjnego, o prezentację każdej z tych poprawek.

A wcześniej przywitam pana dyrektora Artura Grajewskiego z Ministerstwa Sprawiedliwości, pana…

Jak widzę, to jest ten sam skład co na poprzednim posiedzeniu, czyli skład się nie zmienia.

…Pana Macieja Klonowskiego, naczelnika Wydziału Praw Cywilnego Procesowego, ciepło i serdecznie jeszcze raz witam panią Renatę Bronowską, naszego legislatora, i naszego lobbystę zawodowego, którego także już witałem.

Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, to oddam głos Biuru Legislacyjnemu.

Oczywiście – mówię to, bo wiem, że to z punktu widzenia przynajmniej części senatorów ma istotne znaczenie – po każdej poprawce będę was prosił, Panie Naczelniku, Panie Dyrektorze, o krótką informację o tym, czy resort popiera, czy nie popiera, czy nie ma stanowiska przy danej poprawce.

Pani Mecenas, oddajemy pani głos.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Zwracam się jeszcze z pytaniem do pani mecenas. Jeżeli są jakieś poprawki, które możemy zgrupować, ująć w jednym bloku głosowań, to proszę o sygnał – ja oczywiście wtedy zapytam senatorów, czy jest na to zgoda – oczywiście jeżeli jest tego merytoryczne i formalne uzasadnienie.

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Przepraszam, muszę zmienić miejsce, bo tutaj niestety mikrofon nie działa.

Panie Przewodniczący, oczywiście pewne poprawki zapewne można by przegłosować w grupie, ale ja nie byłam przygotowana na taką ewentualność. Musiałabym teraz mieć chwilkę, żeby pogrupować te redakcyjne…

(Głos z sali: Nie, to już nie…)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Nie, Pani Mecenas, proszę spokojnie przedstawić każdą poprawkę. To nie róbmy już zamieszania w tym momencie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Dobrze.

W takim razie poprawka pierwsza, która była poparta przez komisję, to jest poprawka właściwie o charakterze redakcyjnym. Zmieniamy tutaj nieco archaiczny język przepisu kodeksu postępowania cywilnego.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

(Senator Aleksander Pociej: A ministerstwo?)

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Stanowisko co do tej poprawki jest pozytywne.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Przystępujemy do procedury głosowania. Państwo słyszeliście, jaki jest charakter tej poprawki.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 21 głosów. Jednogłośnie.)

21 senatorów na sali jest za.

Kto jest przeciwny?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Nikt.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Aleksander Pociej: Kto się wstrzymał?)

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Nikt.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Poproszę o podanie zbiorczych wyników.

32 głosy za.

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: Nikt nie był przeciw.)

Bez głosów sprzeciwu.

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: I nikt się nie wstrzymał.)

I nikt się nie wstrzymał.

Stwierdzam, że ta poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 2.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Poprawka nr 2 również ma charakter, powiedziałabym, redakcyjno-doprecyzowujący. Chodzi o doprecyzowanie sposobu obliczania terminu rozpoczęcia licytacji.

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Stanowisko z naszej strony jest jak najbardziej pozytywne.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

Kto jest za poprawką?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Też jednogłośnie… A, nie, przepraszam, jeszcze senator nie głosował. Czyli 20 głosów za.)

20 senatorów jest za.

Kto jest przeciwny?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Nikt.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Nikt.)

Poproszę o podanie zbiorczych wyników głosowania.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeden z senatorów… Prosimy o zamknięcie procedury głosowania poprzez potwierdzenie swojego wyboru.

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: 31 za. Jednogłośnie.)

31 głosów za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 3.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Poprawka nr 3 wiąże się ze stworzeniem w ustawie zamkniętego katalogu danych, które podlegają ujawnieniu. Chodzi o dane dotyczące licytanta, o to, jakie dane ma ujawniać, przystępując do przetargu. Chcieliśmy, żeby to był katalog zamknięty i żeby była jasność, o jakie dane chodzi, i żeby nie naruszać też przepisów konstytucyjnych w tym zakresie przez to, iż zobowiązujemy licytanta do ujawnienia danych, które nie są wymienione w przepisie i że… Jest to regulacja pozaustawowa w tym zakresie.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dane wrażliwe, jak sama nazwa wskazuje, są wrażliwe.

Stanowisko resortu?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Stanowisko pozytywne, oczywiście.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem poprawki?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 20 senatorów jest za, jednogłośnie za.)

20 senatorów na sali za, nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących.

Proszę o zbiorcze zestawienie wyników.

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: 31 za. Jednogłośnie.)

31 osób za, bez głosów sprzeciwu, nikt się nie wstrzymał.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Przechodzimy do poprawki nr 4.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Poprawka nr 4 ma charakter typowo językowy, usuwa błąd w odmianie wyrazu.

(Senator Aleksander Pociej: Ministerstwo?)

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 4.

Kto jest za jej przyjęciem?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Jednogłośnie… A, pani senator jeszcze… 20.)

20 głosów za, bez głosów sprzeciwu, nikt się nie wstrzymał.

Proszę o dodanie wyników głosowania zdalnego.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

31 senatorów za, bez głosów sprzeciwu…

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: 30 głosów za.)

30, przepraszam. Nikt się nie wstrzymał od głosu, nikt nie głosował przeciw.

Poprawka została przyjęta.

Przechodzimy do poprawki nr 5.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Poprawka nr 5 ma związek z uwagą Biura Legislacyjnego. Otóż sugerowaliśmy, aby w kodeksie postępowania cywilnego wyrazy, które są niejednoznaczne – chodzi o cyfrowe odwzorowanie wymaganych dokumentów – zastąpić takimi pojęciami, które są znane na gruncie kodeksu. I ta propozycja poprawki właśnie do tego zmierza, aby była mowa o dokumentach… o utrwalonej w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów.

(Przewodnictwo obrad obejmuje przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Aleksander Pociej)

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Dziękuję.

Ministerstwo?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Bardzo dziękujemy za tę poprawkę. Oczywiście pozytywne stanowisko.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Zarządzam głosowanie.

Kto z państwa jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 21.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Jednogłośnie.)

Na sali, tak?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Tak.)

A razem?

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: 30 senatorów było za, 1 – przeciw…)

30 senatorów było za, 1 – przeciw…

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: …nikt się nie wstrzymał.)

Nikt się nie wstrzymał.

Następna poprawka.

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Następna poprawka również ma charakter doprecyzowujący. Chodzi o niejako domknięcie terminu, w którym konieczne jest przesłanie przez komornika sądowi protokołów z przebiegu przetargu, skarg, ogółem całej dokumentacji przetargowej, aby było jednoznaczne, w jakim terminie musi to zrobić.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Dziękuję.

Ministerstwo?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Wszyscy jednogłośnie byli za.)

Kto się wstrzymał?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 21 za.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: W sumie 29 głosów za. Jednogłośnie.)

Jednogłośnie. 29 głosów za.

Pani Mecenas, bardzo proszę. Następna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Kolejna poprawka, Szanowni Państwo, dotyczy ustawy komorniczej. I tutaj chyba potrzebne jest nieco szersze wyjaśnienie. Otóż przepisy, które zostały uchwalone przez Sejm, przewidują modyfikację przepisu przejściowego w taki sposób, aby możliwe było po 31 grudnia 2020 r. dalsze korzystanie z dokumentacji komorniczej w postaci papierowej. Z drugiej strony dodano przepis, który przewidywał, że w sytuacji, kiedy istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody w systemie teleinformatycznym, możliwe byłoby również wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie tej dokumentacji z pominięciem systemu teleinformatycznego. I tutaj w toku analizy tych przepisów… Ponieważ one były umieszczone jako przepisy przejściowe, powinny mieć ograniczony zakres obowiązywania, tj. powinny być obwarowane pewną datą, określającą, do kiedy jest to możliwe. Jednak w toku analizy tych przepisów doszliśmy do wniosku, że ta część, która dotyczy awarii systemu, czyli jakichś trudności w korzystaniu z dokumentów w systemie teleinformatycznym, jest właściwie przepisem merytorycznym, bo on może mieć zastosowanie w każdym momencie. Stąd też sugestia i istota tej poprawki jest taka, aby część, która dotyczy możliwości wytwarzania dokumentów w postaci innej niż z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i korzystania z takich dokumentów ze względu na trudne do przezwyciężenia przeszkody natury technicznej, była przepisem merytorycznym wprowadzonym do ustawy. A jednocześnie pozostaje jako przepis przejściowy możliwość tymczasowego korzystania z dokumentacji papierowej, która jeszcze nie została zdigitalizowana, przy czym tutaj określono ramy czasowe. Jest to 1 lipca 2024 r.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Dziękuję bardzo.

Ministerstwo?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Co do zasady stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Czyli ministerstwo jest za.

Kto z państwa senatorów jest za tą poprawką?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Jednogłośnie, 21 za.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: W sumie 31 głosów za.)

Jednogłośnie, 31 głosów za.

Poprawka przeszła.

Bardzo proszę, następna.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Kolejna poprawka, Szanowni Państwo, wiąże się z właściwie nowymi rozwiązaniami, które dotyczą sposobu rozpatrywania spraw cywilnych. Ta poprawka zasadniczo zmierza do tego, aby ułatwić kierowanie spraw na posiedzenia w budynku sądu. Przepis obecnie przewiduje, że skierowanie sprawy na posiedzenie w budynku sądu jest możliwe wtedy, kiedy, po pierwsze, nie… Przepraszam. Wtedy, kiedy rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a ich przeprowadzenie w budynku sądu nie wywoła zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących, a odstąpienie wymaga zgody prezesa sądu. I tutaj są 2 aspekty. Po pierwsze, jest to regulacja na okres, kiedy jesteśmy w okresie zagrożenia epidemicznego. W związku z tym… No, właściwie zawsze istnieje to zagrożenie. Stąd też należałoby tutaj, jak się wydaje, nieco zmodyfikować tę część i wskazać, że chodzi o nadmierne zagrożenie, bo w przeciwnym wypadku praktycznie żadne sprawy nie mogłyby być kierowane do rozpatrzenia w budynku sądu. Poza tym jest jeszcze kwestia decyzji prezesa, która z jednej strony niejako ingeruje tutaj w samodzielność i decyzyjność sędziego w tych sprawach, a z drugiej strony przysparza też dodatkowej pracy prezesom sądów. Tak że ta poprawka zmierza do ułatwienia rozpatrywania spraw w budynku sądu.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Ministerstwo?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Głosujemy.

Kto z państwa senatorów jest za poprawką?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Wszyscy jednogłośnie, 21 za.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: W sumie 30 senatorów za, jednogłośnie.)

30 senatorów jest za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Następna poprawka.

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 10.

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, ja te obie poprawki… Ponieważ one się wykluczają – dotyczą tej samej materii, jednakże inaczej zredagowanej – to odniosę się do nich jednocześnie. Otóż przyczyną, dla których poprawka w wersji komisyjnej została zgłoszona, była chęć doprowadzenia do sytuacji, w której posiedzenie niejawne byłoby przeprowadzone tylko wtedy, gdy strona nie wyrazi sprzeciwu na przeprowadzenie takiego posiedzenia. Jednak, próbując zredagować tę poprawkę w oparciu o nowy pkt 3 w art. 15zzs1 ust. 1, niestety, nieco niefortunnie go zredagowałam. W związku z tym poprawka, która została tutaj zgłoszona przez pana senatora, przywraca tak naprawdę dotychczasowe rozwiązanie z ustawy, czyli to, które teraz obowiązuje, plus jeszcze uzupełnia je o przesłankę posiedzenia zdalnego, czyli przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne i nie można przeprowadzić posiedzenia zdalnego.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Pytanie do przedstawicieli ministerstwa: czy popieracie panowie poprawkę nr 9, tę po zmianach, złożoną przez senatora Kwiatkowskiego, czy poprawkę nr 10, tę, która wcześniej była zredagowana?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

W tym przypadku akurat stanowisko ministerstwa jest jednoznacznie negatywne na tym etapie.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Jasne.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Przewodnictwo obrad obejmuje przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, chciałbym gorąco poprzeć poprawkę, którą zgłosiłem. Zwróćmy uwagę, że tutaj będzie podejmował decyzję sędzia, który najlepiej zna sytuację na sali i wie, czy wymogi fitosanitarne i bezpieczeństwa uzasadniają taki, a nie inny tryb posiedzenia. Gorąco państwu rekomenduję przyjęcie tej poprawki.

Kto z pań i panów senatorów jest za? Proszę o podniesienie ręki.

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 13.)

13 senatorów na sali za.

Kto jest przeciwny?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 5.)

5 senatorów jest przeciwnych.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeszcze raz: kto na sali jest przeciwny?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: A, teraz jeszcze senator… 1, 2, 3, 4, 5… 6.)

6 senatorów na sali jest przeciwnych.

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 1 senator.)

Proszę o dodanie do wyników zbiorczych.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: 17 głosów za.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Aleksander Pociej)

Przewodniczący Aleksander Pociej:

17 senatorów było za.

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: 11 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.)

11 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

W związku z tym poprawka senatora Kwiatkowskiego przeszła.

Wyklucza to głosowanie nad poprawką nr 10.

Bardzo proszę, poprawka nr 11.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Poprawka nr 11 to jest poprawka komisyjna, Szanowni Państwo. Chodzi tutaj o rezygnację ze składów jednoosobowych orzekających w postępowaniach drugoinstancyjnych.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Jeżeli dobrze rozumiem, resort…

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Negatywne stanowisko.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Negatywne.

Głosujemy nad poprawką nr 11.

Kto z państwa senatorów jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 13.)

13 senatorów jest za.

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 7 senatorów.)

7 – przeciw.

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Nikt.)

To były wyniki u nas, na sali.

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: W sumie 17 senatorów jest za.)

17 senatorów jest za.

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: 12 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

12 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka została przyjęta.

Pani Mecenas, poprawka nr 12.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Poprawka nr 12, Szanowni Państwo, dotyczy pewnego nakładania się terminów i stawiania strony, osoby wezwanej w trudnej sytuacji, ponieważ zgodnie z ust. 2 w art. 15zzs1 na wniosek strony lub osoby wezwanej zgłoszony na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia zdalnego sąd zapewni możliwość udziału w posiedzeniu zdalnym w budynku sądu, jeżeli strona lub osoba wezwana wskaże we wniosku, że nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających udział w posiedzeniu zdalnym poza budynkiem sądu. Jednocześnie w tym samym terminie sąd może zawiadomić o posiedzeniu zdalnym. W związku z tym, ponieważ te terminy mogą być identyczne, strona mogłaby właściwie nie mieć… To znaczy, gdyby one się zbiegły, mogłaby nie mieć czasu na złożenie odpowiedniego wniosku, iż nie może uczestniczyć w posiedzeniu zdalnym i chciałaby uczestniczyć w sądzie w takim posiedzeniu. Stąd też tutaj jest propozycja, aby skrócić ten termin, tak aby miała… To oczywiście będzie wiązało się z tym, że sąd będzie miał mniej czasu na przygotowanie się w sprawie, ale strona będzie miała czas na odpowiednią reakcję.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Mówiąc krótko, obywatel będzie miał więcej czasu. Ministerstwo?)

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Jestem właśnie po konsultacji z Biurem Legislacyjnym. Stanowisko pozytywne, jak najbardziej.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

To głosujemy.

Kto z państwa jest za poprawką popartą przez ministerstwo?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Jednogłośnie, 21 senatorów.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: 30 głosów za. Jednogłośnie.)

30 senatorów było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Przechodzimy do poprawki trzynastej. Przegłosowanie poprawki trzynastej powoduje… A, nie, przepraszam bardzo.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Głosowanie nad poprawkami nr 13 i 15… Powinny być one przegłosowane wspólnie.

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Dziękuję bardzo.

Zaproponowałam łączne głosowanie nad tymi poprawkami, ponieważ one dotyczą tej samej kwestii, a mianowicie kierowania spraw, które dotyczą rozpatrywania skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz skargi kasacyjnej rozpatrywanej przed Sądem Najwyższym, kiedy wniesienie tej skargi wiąże się z rozpatrzeniem istotnego zagadnienia prawnego. Tutaj generalnie chodzi o to, aby możliwe było rozpatrzenie takich spraw na posiedzeniu niejawnym dopiero wtedy, kiedy strony nie wyrażą sprzeciwu, że może to być w ten sposób rozpatrzone. Właściwie powracamy w tym zakresie do rozwiązań obecnych.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Ministerstwo?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Konsekwentnie stanowisko negatywne, tak jak w przypadku wcześniejszych poprawek.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Ministerstwo jest przeciwko.

Zarządzam głosowanie.

Kto z państwa senatorów jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 13.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 7.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Nikt.)

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: W sumie 17 senatorów było za.)

17 senatorów było za.

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: 12 – przeciw.)

12 – przeciw.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nikt się nie wstrzymał.

Poprawki nr 13 i 15 zostały przyjęte.

Pani Mecenas, poprawka senatora Kwiatkowskiego, nr 14.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

To jest, Szanowni Państwo, poprawka, która ma związek z przepisem dotyczącym sądowego postępowania w sprawach, w których stroną jest komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Ta poprawka zasadniczo ma charakter porządkujący. Chodzi o to, żeby zaznaczyć, że przepis ten ma zastosowanie epizodyczne; dotyczy okresu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii oraz okresów w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich. Jednocześnie porządkujemy ten przepis tak, aby usunąć pewną nielogiczność tej regulacji, ponieważ tutaj na początku mowa jest o wniosku, o tym, iż przewodniczący zarządza przeprowadzenie rozprawy na wniosek, a potem mowa jest o wszystkich postępowaniach, co sugeruje, że jeden wniosek odnosi się do wszystkich postępowań. Zastosowanie tutaj liczby pojedynczej usunie te wątpliwości interpretacyjne.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Dziękuję.

Ministerstwo?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Bardzo dziękujemy za tę poprawkę. Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Ministerstwo jest za.

Zarządzam głosowanie.

Kto z państwa senatorów jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 19 senatorów, jednogłośnie.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: W sumie 26 głosów za. Jednogłośnie.)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Pani Mecenas, teraz poprawka szesnasta.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Piętnasta była wcześniej.)

Piętnasta była już przegłosowana. Teraz szesnasta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Tą poprawką niejako wchodzimy w rozwiązania dotyczące doręczeń pism profesjonalnym pełnomocnikom. Ma ona właściwie na celu doprecyzowanie ust. 1, który nakłada na profesjonalnych pełnomocników obowiązek dołączania w pierwszym piśmie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu. Przesądzamy, że chodzi tutaj o ich dostarczenie do kontaktu z sądem i że ma to po prostu związek z toczącym się postępowaniem. Jednocześnie w tym przepisie precyzujemy, co znaczy „w sprawach wymienionych w art. 15zzs1”. Chodzi po prostu o sprawy prowadzone w sposób określony w tych przepisach.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Dziękuję bardzo.

Zdanie ministerstwa?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Bardzo dziękujemy za tę poprawkę. Tak, jak najbardziej pozytywne stanowisko.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Ministerstwo jest za.

Zarządzam głosowanie nad poprawką nr 16.

Bardzo proszę. Kto z państwa jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Wszyscy jednogłośnie byli za.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 19…)

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: W sumie 27 głosów za. Jednogłośnie.)

27 senatorów było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Pani Mecenas, poprawka nr 17.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Szanowni Państwo, ta poprawka zasadniczo też precyzuje to nowe rozwiązanie, jakim jest doręczanie pism sądowych z wykorzystaniem portalu informacyjnego. Tutaj następuje doprecyzowanie, jaki rodzaj pism sądowych będzie umieszczany na portalu i w związku z tym uznawany za doręczony poprzez umieszczenie go na tym portalu. W przepisie następuje wskazanie wprost, że nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu, które… Proszę mnie poprawić, Panowie Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, jeżeli się mylę, ale rozumiem, że te pisma będą przekazywane w trybie zwykłym, czyli za doręczeniem z użyciem operatora?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Wszystko się zgadza, Pani Mecenas, oczywiście.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Rozumiem, że opinia jest pozytywna?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Tak, jak najbardziej. Bardzo dziękujemy za tę poprawkę.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Głosujemy.

Kto z państwa jest za?

Ministerstwo jest za.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Jednogłośnie, 19 za.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: W sumie 26 senatorów było za, też jednogłośnie.)

26 senatorów było za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Teraz będziemy przechodzili do poprawki osiemnastej, której ewentualne przegłosowanie wykluczy głosowanie nad poprawką nr 19.

Pani Mecenas, bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

To są, Szanowni Państwo, 2 poprawki, które dotyczą tej samej kwestii, mianowicie ustalenia daty doręczenia pisma, przy czym poprawka osiemnasta przewiduje również, że pismo uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a jednocześnie wprowadza fikcję doręczenia po upływie 21 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym. W tym drugim zakresie jest zbieżna z poprawką dziewiętnastą, pana senatora Kwiatkowskiego.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Ministerstwo?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Na tym etapie stanowisko jest negatywne.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Do obu?)

(Przewodniczący Aleksander Pociej: Do obu?)

Do obu, tak, tak.

(Przewodnictwo obrad obejmuje przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, zarządzamy dwuminutową przerwę.

Pani Mecenas, możemy poprosić?

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Szanowni Państwo, po krótkiej naradzie wycofuję swoją poprawkę. Pozostaje tylko poprawka senatora Kwiatkowskiego.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy ktoś z państwa podtrzymuje moją poprawkę? Nie.

W związku z tym poprawka osiemnasta skutecznie jest wyłączona.

Ministerstwo ustosunkowało się negatywnie do poprawki nr 19.

Kto z państwa senatorów jest za poprawką nr 19?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 13.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 1, 2, 3, 4, 5… Pan senator…)

Zagłosował przeciwko.

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 6 głosów.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Nikt.)

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: W sumie 15 głosów za.)

15 senatorów było za.

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: 10 – przeciw.)

10 – przeciw.

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: 1 senator wstrzymał się od głosu.)

1 senator się wstrzymał.

Poprawka została przyjęta.

Uwaga: nad poprawkami nr 20 i 24 należy głosować łącznie.

Pani Mecenas?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Szanowni Państwo, to jest poprawka, która skreśla rozwiązanie zawarte w ust. 6 art. 15zzs9, który to przepis nakłada obowiązek dołączania do pism wnoszonych do sądu dodatkowych odpisów pism w postaci elektronicznej przez pełnomocników profesjonalnych. Jej konsekwencją jest zmiana w przepisie przejściowym.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Dziękuję bardzo.

Ministerstwo?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

W tym przypadku stanowisko pozytywne, oczywiście.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

A! Bardzo się cieszę.

Ministerstwo jest za tymi 2 poprawkami.

Zarządzam głosowanie.

Kto z państwa senatorów jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Jednogłośnie, 19 za.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: W sumie 24 senatorów było za. Jednogłośnie.)

Poprawki zostały przyjęta jednogłośnie.

Poprawka nr 21.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

To jest, Szanowni Państwo, poprawka, która dotyczy katalogu spraw pilnych. Chodzi o doprecyzowanie, jakie sprawy z zakresu warunkowego umorzenia postępowania można uznać jako pilne. Ta poprawka zmierza do tego, aby tylko sprawy z zakresu wykonawstwa były uznawane jako pilne.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Ministerstwo?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Tutaj stanowisko jest negatywne. Dam tylko krótkie wyjaśnienie. Nam chodzi nie tylko o te sprawy zakończone, tylko o wszystkie sprawy dotyczące warunkowego umorzenia postępowania. To jest szerszy katalog niż te sprawy, w których już warunkowo umorzono postępowanie.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Pani Mecenas, poprosimy…)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Zgadza się, tak, ten katalog jest szerszy. Rozumiem, że państwo chcecie, żeby ten katalog był szerszy i niepowiązany z wykonawstwem?

(Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski: Zgadza się.)

Czyli żeby również sprawy w postępowaniu przygotowawczym były objęte tym przepisem?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Tak, sprawy dotyczące…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska: Sprawy dotyczące, oczywiście. Sprawy dotyczące…)

Tam, gdzie jest wniosek o zastosowanie właśnie warunkowego umorzenia postępowania.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska: Pozostaje mi po prostu przyjąć to do wiadomości. Dziękuję bardzo.)

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Czyli poprawka jest negatywnie zaopiniowana przez ministerstwo.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Kto z państwa senatorów jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 13.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 4.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Nikt. 2 senatorów nie głosowało.)

Dobrze. Jaki wynik?

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: 16 senatorów było za, 8 – przeciw.)

16 głosów za, 8 – przeciw.

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: Nikt się nie wstrzymał.)

Nikt się nie wstrzymał.

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 22, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

To jest poprawka, która również dotyczy katalogu spraw i ma charakter porządkujący. Chodzi o to, aby odesłanie w nowej ustawie do katalogu spraw, które mogą być uznane jako pilne, było adekwatne do tego, które było dotychczas. Taka była intencja autorów przedłożenia.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Ministerstwo?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Bardzo dziękujemy pani mecenas za tę poprawkę. Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Dziękujemy bardzo.

Ministerstwo jest za.

Głosujemy.

Kto z państwa senatorów jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Wszyscy, tj. 19 senatorów, było za. Jednogłośnie.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Nikt. Jednogłośnie.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: 25 senatorów było za, nikt nie był przeciw, 1 senator się wstrzymał.)

25 senatorów było za, nikt nie był przeciw, 1 senator się wstrzymał.

Czyli w tej chwili przechodzimy do poprawki nr 23, tak?

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

To jest poprawka typowo doprecyzowująca, Szanowni Państwo. Tutaj na końcu zdania zabrakło wyrazów: sędziego wizytatora albo sędziów wizytatorów w postępowaniu, które…

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Jasne, jasne, Pani Mecenas.

Ministerstwo?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Dziękuję bardzo.

Ministerstwo jest za.

Głosujemy.

Kto z państwa senatorów jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Jednogłośnie.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: W sumie 27 senatorów było za. Jednogłośnie.)

Wszyscy głosujący byli za.

Poprawka nr 24 była już przegłosowana, a więc teraz poprawka nr 25.

Bardzo proszę.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Poprawka nr 25, gdyż poprawka nr 24 była już przegłosowana.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Poprawka nr 25 zmierza do tego, aby przepis przejściowy wchodził w tym samym czasie co przepis merytoryczny, którego ta materia dotyczy. Nie wiem, czy jest potrzeba dłuższego omawiania, bo rozmawialiśmy o tym na posiedzeniu komisji…

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Nie, dziękuję bardzo.

Ministerstwo?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Resort jest za, tak że możemy tu tego dokładniej nie wyjaśniać.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Kto z państwa senatorów jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Jednogłośnie, 19 głosów za.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: W sumie 26 głosów za, jednogłośnie.)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

I ostatnia – dwudziesta szósta.

Pani Mecenas?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Ostatnia poprawka dotyczy przesunięcia terminu wejścia w życie przepisu, który kształtuje nowe zasady doręczeń pełnomocnikom profesjonalnym. Jest to przesunięcie o 2 miesiące… W sumie to będzie nawet krócej, bo ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ta poprawka przewiduje, że przepis wejdzie w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Dziękuję bardzo.

Ministerstwo?

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwego Artur Grajewski:

Pozostawiamy to do uznania komisji.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Dziękuję bardzo.

Ponieważ to była moja poprawka, chciałbym tylko dodać, że ma ona na celu pozostawienie czasu na przygotowanie się do tych działań, do tych wszystkich zmian tak radcom prawnym, jak adwokatom, a w konsekwencji przecież i sądom.

Bardzo proszę… Kto z państwa senatorów jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Wszyscy za, jednogłośnie.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: 19 senatorów na sali było za.)

(Starszy Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Elżbieta Owczarek: W sumie 26 głosów za, jednogłośnie.)

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Teraz… Nad całością już nie głosujemy?

(Głos z sali: Nie.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Kto będzie sprawozdawcą?

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Może pani marszałek?

(Przewodniczący Aleksander Pociej: To ja byłem…)

A nie, pan przewodniczący był… To przepraszam.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Przewodniczący był…)

Pan przewodniczący powinien mnie klepnąć wcześniej w ramię.

Czy pan przewodniczący Aleksander Pociej wyrazi zgodę na to, aby pełnić obowiązki senatora sprawozdawcy?

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Chętnie, chyba że pan przewodniczący chce jednak przekazać to pani marszałek.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Nie, pan przewodniczący jak najbardziej…)

Dobrze. Dziękuję. Przyjmuję.

Na tym zamykamy posiedzenie połączonych komisji. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 08)