Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 39) w dniu 14-04-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (39.)

w dniu 14 kwietnia 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Szanowni Państwo, pozwolicie, że otworzę posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Punkt 1. porządku obrad: Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Mamy dzisiaj do rozpatrzenia wnioski zgłoszone w czasie posiedzenia plenarnego.

Każdy ma przed sobą, jak rozumiem, zestawienie wniosków.

Te wnioski, które były poprzednio… Pierwszy wniosek to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, był to wniosek naszej komisji.

I drugi wniosek: o wprowadzenie poprawki do ustaw, wniosek pana senatora Ryszarda Bobera. To jest tak: w art. 1, w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) w ust 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: «4) nieruchomości rolnych o powierzchni do 5 ha, lub»” i dalej: „dodaje się pkt 5 w brzmieniu: «5) udziałów we współwłasności nieruchomości, o których mowa w pkt 1–4»”.

Czy pan senator chciałby coś uzasadnić?

(Senator Ryszard Bober: Tak.)

Proszę.

Senator Ryszard Bober:

To przesunięcie wynika oczywiście z wprowadzenia tego punktu… Niemniej jednak, zdając sobie sprawę, że w komisji nie ma woli, żeby podejść do tego mojego wniosku w sposób właściwy, wycofam ten wniosek i zmienię zdanie. Po prostu prawdopodobnie będę nad tą ustawą głosował inaczej, niż zapowiedziałem to na sali posiedzeń Senatu.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dobrze. Dziękuję.

Jak rozumiem, wniosek został wycofany. Czyli nie ma wniosku.

Senator Ryszard Bober:

Tak. Jak mówię, nie będę go już wycofywał w trakcie trzeciego czytania, tylko wycofam go teraz, na etapie prac komisji. On staje się bezprzedmiotowy. Przepraszam, że tak wyszło, i dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Jak rozumiem, nie ma tego wniosku, został wycofany, ale jest jeszcze zawsze taka możliwość w trakcie posiedzenia Senatu, że pan marszałek odczytuje, czy ktoś by chciał przyjąć wniosek, czy nie. Jest taka możliwość w trakcie…

Jak rozumiem, pan przewodniczący wycofał.

W związku z tym pytanie do pana legislatora: czy musimy powtórzyć głosowanie nad wnioskami?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Nie.)

Nie musimy? Zostaje wniosek komisji, ten, który…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański

Tak, jeżeli wniosek nie jest przejęty, skoro pan senator wycofuje, to tutaj nie ma potrzeby, żeby nad czymkolwiek głosować.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dobrze.

Szanowni Państwo, w związku z tym, że wniosek został wycofany, nie mamy potrzeby, żeby głosować nad jakimkolwiek wnioskiem.

Sprawozdanie? Musi być, tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański Tak, tak.)

Sprawozdanie będzie. Sprawozdawcą… Czy pan Bogucki będzie w stanie się tego podjąć?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

W związku z tym sam wezmę ten obowiązek na siebie, żeby w razie czego nie było problemów, gdyby nie było senatora Boguckiego. Tak więc sprawozdawcą będzie senator Jerzy Chróścikowski.

Ministerstwo, jak rozumiem… Jest tutaj pan dyrektor, ale skoro nie ma żadnych uwag, to dziękuję panu dyrektorowi.

Dziękuję również kolegom senatorom.

W związku z tym, że wyczerpaliśmy ten punkt porządku obrad, zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dziękuję państwu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 07)