Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 53), Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 31), Komisji Ustawodawczej (nr 143) w dniu 24-03-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (53.),

Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (31.)

oraz Komisji Ustawodawczej (143.)

w dniu 24 marca 2021 r.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk senacki nr 321).

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowani Państwo!

Otwieramy wspólne posiedzenie 3 komisji – mówię to w imieniu pana przewodniczącego Filipa Libickiego z Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz w imieniu wiceprzewodniczącego, pana senatora Krzysztofa Słonia z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, oraz Komisji Ustawodawczej.

Punkt 1. porządku obrad: pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk senacki nr 321)

W porządku dzisiejszego posiedzenia mamy punkt dotyczący pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, zawartego w druku senackim nr 321.

Czy ktoś z pań, panów senatorów zgłasza jakieś uwagi do porządku posiedzenia? Nie widzę zgłoszeń.

Stwierdzam, że porządek został przyjęty.

Nie widzę na sali osób prowadzących zawodową działalność lobbingową.

Przypominam, że projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów. Nowelizacja zmierza do objęcia działaniem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych podmiotów zatrudniających, jakimi są przewodniczący klubu lub koła albo poseł lub senator. W konsekwencji pracownicy biur poselskich lub senatorskich oraz biur klubów i kół będą mogli przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych.

Do reprezentowania wnioskodawcy wskazali w przypadku tego projektu pana senatora Marka Borowskiego.

I w tym momencie proszę pana senatora o przedstawienie członkom komisji projektu ustawy z ewentualnymi – jeżeli pan marszałek takowe by chciał zgłaszać – poprawkami do projektu czy zmianami.

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Marek Borowski:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Właściwie treść tego projektu pan senator już przedstawił. Rzeczywiście już po pewnym okresie funkcjonowania ustawy okazało się, że powstał problem pracowników akurat nam szczególnie bliskich, to znaczy pracowników biur poselskich, biur senatorskich. Eksperci zwrócili uwagę na to, że przepisy ustawy są tak sformułowane, że ci pracownicy, ze względu na dość specyficzny charakter, jaki ma to zatrudnienie, nie będą mogli skorzystać z tej ustawy. W związku z tym powstała inicjatywa, żeby tę kwestię wyjaśnić – bo przecież nie ma powodów, żeby ci, którzy oczywiście chcą z tego skorzystać, nie mogli tego zrobić. I stąd zmiana w jednym z artykułów i punktów, czyli w art. 13 ust. 1 pkt 2.

W tej kwestii chciałbym od razu powiedzieć, że ta sprawa… Ten projekt został oczywiście przesłany do konsultacji. Mamy tutaj 2 opinie. Jest opinia ministerstwa, muszę sprawdzić nazwę… opinia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, które to ministerstwo jest może mniej zaangażowane akurat w te plany, ale ono powiada, że ta nowelizacja nie jest potrzebna, dlatego że ustawa obejmuje tych pracowników, tak tam się uważa. Z kolei minister rodziny i polityki społecznej, który jest w tej sprawie może bardziej kompetentny, stwierdził, że rzeczywiście ustawa ich nie obejmuje i że proponowana ustawa jest potrzebna.

Niezależenie od tego rzeczywiście były spory na ten temat, ja czytałem trochę różnych opinii w tej kwestii i widziałem, że przeważały opinie, iż obecna ustawa nie obejmuje tych pracowników i że ze względu na to, że są przewidziane pewne zadania dla zatrudniających, czyli w tym przypadku dla posłów, senatorów, i żeby uniknąć potem dyskusji dotyczących tego, jak to się robi, gdzie się to zgłasza, i kwoty powitalnej, która na konto wpływa itd., jednak trzeba dokonać tej zmiany. I stąd ta propozycja.

Od razu chciałbym zaproponować poprawkę… Ponieważ opracowywaliśmy to oczywiście z Biurem Legislacyjnym, a była kwestia wejścia w życie… to znaczy nie wejścia w życie, ale pewnych terminów dla pewnych czynności, które muszą być wykonane, bo ustawa przewiduje umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych oraz umowy o zarządzanie… Sekwencja jest taka, że najpierw musi być podpisana ta umowa o prowadzenie, później umowa o zarządzanie. I termin, który został przewidziany w art. 2 ust. 1 dla umowy o prowadzenie, został skonstruowany na wzór zapisu z pewnej innej ustawy. Ale po zapoznaniu się jeszcze raz z tym rozwiązaniem uważamy, razem z Biurem Legislacyjnym, że trzeba by to jednak prościej zapisać. I z uwagi na to, ile faktycznie tam dni, tak mniej więcej, wychodziło, to propozycja jest taka, aby w art. 2 w pkcie 1 zapis brzmiał następująco: podmioty zatrudniające, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zawierają umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych w terminie do czterdziestego piątego dnia… Tu już będę prosił Biuro Legislacyjne o określenie, czy chodzi o 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Czyli chcemy prosto to zapisać, po prostu żeby proste sformułowanie, niebudzące już wątpliwości. A ust. 2 by zostawał, bo tam jest powiedziane, że jeśli chodzi o umowę o zarządzanie, to ma to być zrobione nie później niż 10 dni roboczych przed upływem tego terminu, który był wskazany w ust. 1, a więc to byłoby już jasne.

To tyle. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

Tak jak powiedział pan marszałek, z opinii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej… Akurat przedstawicieli tego resortu tu nie ma, też uczestniczących zdalnie, więc przytoczę ostatnie zdanie z przedostatniego akapitu tej opinii, jego fragment: „Uważamy proponowaną zmianę za słuszną i korzystną dla pracowników biur, klubów, kół oraz biur poselskich i senatorskich”.

Jest za to z nami sekretarz stanu, pan minister Grzegorz Piechowiak z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii.

Czy pan minister chce zabrać głos?

Panie Ministrze, nie słyszymy pana. Chyba że pan po prostu nie chce zabierać głosu…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Grzegorz Piechowiak: Nie, jestem, jestem. Teraz słychać?)

O teraz słychać. Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Grzegorz Piechowiak:

Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana przewodniczącego i połączone komisje.

Ponieważ my jako ministerstwo jesteśmy w przypadku tej ustawy podmiotem wiodącym i jesteśmy po ustaleniach z PFR, to chciałbym przedstawić naszą opinię. Mianowicie w naszej opinii obecne przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych stosuje się do pracowników biur poselskich, senatorskich oraz biur klubów i kół. W przypadku parlamentarzysty zatrudniającego pracowników w biurze poselskim lub senatorskim nie ma zastosowania art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o PPK, który wyłącza jej stosowanie w przypadku podmiotu zatrudniającego, będącego osobą fizyczną, który zatrudnia w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu. Celem tego przepisu było tylko i wyłącznie wyłączenie obowiązku zastosowania PPK w przypadku prywatnego zatrudniania osób, np. opiekunki lub opiekunki dla dziecka. Wyłączenie to nie ma kompletnie zastosowania do parlamentarzysty, który choć nie prowadzi działalności gospodarczej, to jednak zatrudnia pracowników, a nie jedynie… Tak, choć nie prowadzi działalności gospodarczej. Poseł czy senator, czy też szef klubu poselskiego, zatrudniając daną osobę na podstawie umowy o pracę, staje się pracodawcą, w związku z czym mają do niego zastosowanie przepisy prawa pracy i o ubezpieczeniach społecznych, ponieważ odprowadza składki, m.in. emerytalne, rentowe czy wypadkowe. Czyli staje się podmiotem zatrudniającym w rozumieniu ustawy o PPK.

Ale ja bym, jeśli pan przewodniczący pozwoli… Chciałbym jeszcze oddać głos pani dyrektor z PFR, która jest tutaj, jak myślę, najbardziej kompetentną osobą, żeby jeszcze to wyjaśniła. A więc jeżeli mogę prosić…

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Bardzo proszę, Panie Ministrze. Muszę jedno panu ministrowi przekazać, bo jak pan dyrektor będzie zabierał głos… Jakość transmisji nie jest najlepsza, więc proszę albo bliżej mikrofon, albo proszę jeszcze głośniej mówić.

Bardzo proszę.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Grzegorz Piechowiak: Dobrze, to ja bym poprosił teraz panią dyrektor Sylwię Prokorym, żeby zabrała głos.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dobrze. Pani dyrektor. Oczywiście.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Grzegorz Piechowiak: Dziękuję bardzo.)

Pani Dyrektor, słuchamy panią.

Dyrektor Biura Redakcji i Szkoleń w PFR Portal PPK sp. z o.o. Sylwia Prokorym:

Tak. Dzień dobry państwu, witam serdecznie.

Bardzo dziękuję.

De facto przed chwilą pan minister powiedział wszystko…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Ja tylko informacyjnie, bo broń Boże… Dobrze panią słychać, za to tym razem nie mamy wizji. Ale przynajmniej słyszymy panią dobrze, więc proszę spokojnie kontynuować.)

Dobrze.

Witam wszystkich bardzo serdecznie.

Tak jak powiedziałam przed chwilą, pan minister już powiedział to, co jest absolutnie kluczowe i najważniejsze. Czytając przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, poddaliśmy je wnikliwej analizie. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że art. 13 ust. 1 ustawy o PPK trzeba czytać łącznie z innymi przepisami ustawy i w naszej ocenie, tak jak powiedzieliśmy… Tak jak zostało powiedziane przed chwilą, w naszej opinii w przypadku parlamentarzysty zatrudniającego pracowników w biurze poselskim lub senatorskim nie ma zastosowania art. 13 ustawy, który wyłącza jej stosowanie w przypadku podmiotu zatrudniającego. I de facto zgodnie z naszą opinią… W naszej opinii w definicji podmiotu zatrudniającego, zawartej w ustawie o PPK, nie ma takiego zastrzeżenia, że warunkiem posiadania statusu podmiotu zatrudniającego jest prowadzenie działalności gospodarczej. Każdy podmiot, który zatrudnia pracowników, nawet jeżeli nie prowadzi tej działalności gospodarczej, to spełnia definicję tego podmiotu. Dlatego uważamy, że dotyczy to także posłów i senatorów, którzy zatrudniają pracowników w swoich biurach. Stąd w naszej opinii nie ma konieczności wprowadzania tej proponowanej zmiany i doszczegóławiania tego przepisu. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Bardzo serdecznie dziękuję.

Ja jeszcze mam pytanie, bo gościmy też przedstawicieli różnych organizacji zewnętrznych, m.in. przedstawiciela BCC…

Czy pani Dorota Dula chce zabrać głos?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dziękuję.

A czy pan prezes PFR, pan Robert Zapotoczny, chce zabrać głos?

(Prezes Zarządu PFR Portal PPK sp. z o.o. Robert Zapotoczny: Dzień dobry. Dziękuję.)

Bardzo proszę.

Dziękuje pan… A, nie chce pan…

(Prezes Zarządu PFR Portal PPK sp. z o.o. Robert Zapotoczny: Nie, nie chcę.)

Dziękuję bardzo.

Otwieram dyskusję wraz z możliwością zdawania pytań do przedstawiciela wnioskodawców. Nie…

Tak, pan marszałek. Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:

Ja również znam tę opinię Polskiego Funduszu Rozwoju, bo dyskusja na ten temat się toczyła. Ale, jak powiadam, opinie były sprzeczne, a procedury związane z tym, żeby włączyć pracowników do tych planów, są, że tak powiem, posłom i senatorom nieznane. Biorąc pod uwagę to, że te opinie są jednak różne i że ministerstwo pracy, jak widać… ministerstwo rodziny przepraszam, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jak widać, wątpliwości jednak ma, nie wydaje mi się, żebyśmy mieli kończyć na takim słownym zapewnieniu, że tak jest, tylko zwyczajnie powinniśmy tę sprawę przesądzić.

(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Przewodniczący, ja bym prosił o głos. Jan Maria Jackowski.)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dobrze. Pan senator Jackowski, odnotowałem zgłoszenie.

Panie Marszałku, to jest ewentualnie dobry moment, żebym oddał głos Biuru Legislacyjnemu, przy… Czy tak? Czy pan marszałek kontynuuje jeszcze?

(Senator Marek Borowski: Nie, nie.)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

Czy chcecie państwo przedstawić opinię o projekcie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Ja chciałabym tylko powiedzieć, że niewątpliwie przepisy budzą wątpliwość. W związku z tym na pewno jest coś do zrobienia.

Chciałam zwrócić uwagę tylko na taką sprawę. Pan minister powiedział, że przepis nie znajduje zastosowania do podmiotów zatrudniających, które choć nie prowadzą działalności gospodarczej, to jednak zatrudniają osoby „zatrudnione nie jedynie w celach prywatnych”. Czyli jeżeli nie zatrudniają one w celach prywatnych, to ustawa ma do nich zastosowanie i ten przepis jakby nie działa wobec takich osób… Ale to nie wynika… A jeżeli zatrudniają w celach prywatnych, to z ustawy nie wynika, że w tym wypadku osoba fizyczna zatrudniająca osobę fizyczną też jest zwolniona z prowadzenia PPK dla takiej osoby, czyli dla niani. Czyli tutaj jest też taki problem. W związku z tym jakby cała interpretacja idąca w tym kierunku prowadzi jednak do wniosku, że przepis chyba nie realizuje celu, nawet tego celu, który był założony podczas uchwalania ustawy. I stąd właśnie te problemy interpretacyjne.

Zdaniem Biura Legislacyjnego nie można jednoznacznie stwierdzić, że ustawa ma zastosowanie do posła, senatora przewodniczącego klubu lub koła. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Opinia Biura Legislacyjnego jest dla nas istotna, bym powiedział, w sensie wyraźnego sygnału o potrzebie tej inicjatywy legislacyjnej.

Czy ktoś z państwa chce jeszcze…

Czy ewentualnie jest potrzeba przedstawienia OSR? Widzę, że mamy tu przedstawiciela Biura Legislacyjnego odpowiadającego za to. Czy pan Marian Fałek chce zabrać głos?

Główny Ekspert do spraw Oceny Skutków Regulacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marian Fałek:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Ta regulacja jest z punktu widzenia oceny skutków regulacji bezproblemowa, ona nie zrodzi dużych skutków dla sektora finansów publicznych, będzie rodziła skutek pozytywny, ale marginalny, również dla sektora przedsiębiorstw. I w związku z tym ten opis, który zamieściłem, jest taki bardzo krótki.

(Senator Marek Borowski: Można?)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Bardzo proszę, pan marszałek.

Senator Marek Borowski:

Jeśli można… Jeszcze słowo co do tego meritum.

Otóż przypomnijmy sobie, jaki był cel ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. No, cel był taki, żeby te plany tworzyły firmy, firmy prowadzące przecież działalność gospodarczą, nie żadną inną, tylko gospodarczą – i pracodawcy są wtedy obowiązani do różnych działań – i by pracownicy tych firm, według swojej woli, przystępowali do tych planów albo nie. Ten przepis, który jest tutaj, mówił tylko o tym, że jeżeli ktoś jest pracodawcą i zatrudnia właśnie tę niejako przysłowiową nianię, to nie jest obowiązany podejmować tych wszystkich działań, które ustawa mu nakazuje, i zapisywać tę nianię do pracowniczego planu kapitałowego. Ale poseł, który zatrudnia pracownika, jest tu jakby niewymieniony, jest poza tym wszystkim – prawda? A to nie jest działalność gospodarcza. W związku z tym pracownicze plany kapitałowe w ogóle tego nie obejmują, zwyczajnie. A jednocześnie jesteśmy specyficznymi pracodawcami i to są ewidentni pracownicy. Dlatego absolutnie nie mogę… To znaczy interpretacja… Bardzo się cieszę, że jest taka interpretacja ministerstwa… przepraszam, znowu sięgnę do nazwy… aha, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. Cieszę się, bo to tylko ułatwi po prostu przyjęcie tej ustawy. Ale absolutnie ten przepis musi budzić wątpliwości w kontekście naszej sytuacji jako parlamentarzystów. Dlatego uważam, że trzeba tę sprawę przesądzić, po prostu przyjąć to i dać możliwość pracownikom przystępowania do tych planów.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję, panu marszałkowi.

(Prezes Zarządu PFR Portal PPK sp. z o.o. Robert Zapotoczny: Czy można?)

Przepraszam, kto się zgłasza?

(Prezes Zarządu PFR Portal PPK sp. z o.o. Robert Zapotoczny: Robert Zapotoczny, Polski Fundusz Rozwoju.)

Bardzo proszę.

Prezes Zarządu PFR Portal PPK sp. z o.o. Robert Zapotoczny:

Dzień dobry państwu.

Ja w odniesieniu do słów pana marszałka…

Istotą wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych było danie – bez dzielenia na pracowników bądź to biznesu, bądź jednostek sektora finansów publicznych – w dużej ogólności, możliwości i obowiązku uczestniczenia w pracowniczych planach kapitałowych. Istotną kwestią, która uprawnia do uczestnictwa i stwarza pracodawcy czy zatrudniającemu obowiązek zakładania pracowniczego planu kapitałowego, jest – i tak było od samego początku prac nad ustawą, jak i później – kwestia ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ramach wykonywanej pracy. To dotyczy zarówno pracy na podstawie umowy o pracę, tzw. umowy etatowej, jak też umowy-zlecenia, od której odprowadzana jest składka emerytalna i rentowa. To było jedyne kryterium uprawniające w przypadku PPK, składka emerytalna i rentowa. W tym momencie pozbyliśmy się jakiegokolwiek wykluczenia jakichkolwiek osób zatrudnionych w ramach jakiejkolwiek pracy w Polsce. Wzorowaliśmy to na innych rozwiązaniach, podobnych, funkcjonujących na świecie, po to, żeby w obliczu wyzwań demograficznych, które są przed nami, umożliwić pracownikom budowanie oszczędności.

Zgodnie z argumentacją pana marszałka, bo pan marszałek raczył stwierdzić, że tylko i wyłącznie pracodawcy – przedsiębiorcy… Tutaj mamy do czynienia z trochę ograniczonym argumentem, ponieważ wchodzą tu zarówno pracownicy biznesu, jak i pracownicy sektora przedsiębiorstw, jak i pracownicy urzędów. Pierwszy raz w historii pracownicy jednostek sektora finansów publicznych są niewykluczani ze zinstytucjonalizowanej formy oszczędzania. A przez ostatnie ponad 20 lat byli wykluczeni z pracowniczych programów emerytalnych.

Kwestia, o której tutaj dyskutujemy, czyli kwestia różnego argumentowania co do definicji zatrudnionego, z którą mieliśmy do czynienia w Kancelarii Sejmu – ponieważ tutaj mówimy o takiej kwestii, że poseł nie zatrudnia czy też poseł sam nie jest zatrudniony bądź senator, bo jest z wyboru – jest co do zasady właściwa, ale nie w tym przypadku. Tutaj kwestią istotną w przypadku zatrudnionego i zatrudniającego jest tylko i wyłącznie ubezpieczenie emerytalne i rentowe. To jakby od samego początku tak było.

A kwestia tej niani, o której rozmawiamy, to był taki przypadek… To wyjątek od reguły, który był tylko takim przykładem. Ale co do zasady, to wszyscy z nas, którzy pracujemy bądź też otrzymujemy wynagrodzenie, od którego odprowadzana jest składka emerytalna i rentowa, podlegamy z mocy prawa uczestnictwu w PPK. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo panu prezesowi.

Oczywiście mamy przed oczyma opinię podpisaną przez sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, który uważa proponowaną zmianę za słuszną, korzystną dla pracowników biur i klubów. I oczywiście to senatorowie podejmą decyzję w głosowaniu.

Czy ktoś jeszcze z pań i panów senatorów chce zabrać głos? Nie widzę…

(Senator Jan Maria Jackowski: Ja prosiłem o głos, Panie Przewodniczący.)

A, przepraszam.

Pan senator Jackowski. Oddaję głos panu senatorowi i przepraszam.

Senator Jan Maria Jackowski:

Tak. Dziwię się, że pan przewodniczący zapomniał.

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Panie Senatorze, przepraszam. W zasadzie pana nie słychać.)

Jak to nie słychać?

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: O, teraz odrobinkę lepiej.)

Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

Ja mam pytanie do pana marszałka Borowskiego, takie pytanie natury systemowej. Otóż od iluś kadencji pojawia się koncepcja, żeby pracownicy biur poselskich czy senatorskich byli zatrudniani przez Kancelarię Sejmu bądź Kancelarię Senatu, na podstawie wniosku parlamentarzysty, na zasadach widełek wskazanych w odpowiednich przepisach, ale byliby oni de facto pracownikami Kancelarii Sejmu bądź Kancelarii Senatu. Dlaczego? Dlatego że, po pierwsze, my jako pracodawcy mamy obowiązek przechowywać stosowną dokumentację pracy przez ileś lat… Oczywiście po zakończeniu kadencji przekazuje się to do archiwum Kancelarii Senatu, ale to rodzi określone trudności. No i status pracowników biur poselskich i senatorskich byłby inny, gdyby oni byli po prostu zatrudniani na czas trwania kadencji czy na określonych zasadach w ramach kadencji – bo przecież może być to zatrudnienie czasowe – jako tacy pracownicy. Czy nie lepiej by było dokonać taką systemową zmianę? To by ułatwiło wiele spraw, które są związane z tą kwestią – przede wszystkim pilnowanie składek ZUS, tej całej odpowiedzialności, która w tej chwili ciąży na parlamentarzyście, który jest pracodawcą… I wtedy te sprawy były znacznie czytelniejsze. A po drugie, to zwiększałoby jakby… polepszałoby sytuację pracowników biur poselskich i senatorskich.

Jestem ciekaw opinii pana marszałka Borowskiego w tym zakresie. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Bardzo ciekawe pytanie pana senatora Jackowskiego.

Oddajemy głos panu marszałkowi.

Senator Marek Borowski:

Ja mogę powiedzieć tylko krótko. Oczywiście, że są tutaj… Jak sądzę, są 2 możliwości rozwiązania tej kwestii i być może powinniśmy, ale to już na posiedzeniu naszej komisji, tylko komisji regulaminowej i spraw senatorskich… Jeśli pan senator Jackowski taki wniosek wniesie, to moglibyśmy, razem z kancelarią, rozważyć temat tego, czy z takim postulatem występować. Ja nie… Widzę, że tak powiem, zalety i wady tego rozwiązania, podobne jak i obecnego.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie.

Proszę Biuro Legislacyjne…

Czy formalnie pan marszałek zgłosił poprawki?

Oddaję głos Biuru Legislacyjnemu i proszę o przedstawienie nam zasad głosowania.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Jeżeli chodzi o poprawkę, to nie zgłaszam uwag.

Trzeba przegłosować najpierw poprawkę, a następnie całość, projekt z poprawką. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Proszę pana marszałka o przypomnienie poprawki celem poddania jej pod głosowanie.

Senator Marek Borowski:

Poprawka polega na tym, że zapis w art. 2 w ust. 1, gdzie jest dość skomplikowany termin co do podpisywania umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych – mianowicie jest powiedziane „w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy” – trzeba by zastąpić słowami „w terminie do 45 dni”… W 45 dni chyba – tak? A, „w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy”.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

Poddaję pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez pana marszałka Borowskiego.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

9 osób na sali za.

Kto jest przeciwny?

Kto się wstrzymał?

8 osób się wstrzymało.

Proszę o zamknięcie możliwości głosowania zdalnego i dodanie wyników głosowania z sali do zdalnych oraz podanie zbiorczego zestawienia.

Za 21 głosów, przeciw – 1, wstrzymało się 14 osób.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Poddaję pod głosowanie tekst projektu wraz z wcześniej przyjętą poprawką.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

8 osób na sali za.

Kto jest przeciwny?

3 osoby na sali przeciwne.

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Ale pan senator…)

To jeszcze raz, żeby nie było wątpliwości

Kto jest przeciwny?

6… Tu policzyliśmy?

(Głos z sali: Tak.)

Dobrze. 6 osób na sali przeciwnych.

Kto się wstrzymał?

4 osoby na sali się wstrzymały.

Zamykam możliwość głosowania zdalnego. Dodajemy wyniki z sali do głosowań zdalnych.

Szanowni Państwo, 1 z osób nie potwierdziła… Dobrze, to teraz zamykamy możliwość. Podajemy zbiorcze zestawienie.

20 głosów za, 12 – przeciw, 5 osób się wstrzymało.

Stwierdzam, że projekt został przyjęty.

(Głos z sali: Senator Czerwiński się zgłasza.)

Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

Ja mam może naiwne pytanie. Pracownik, w naszym przypadku biura, będzie mógł zrezygnować – jeśli chodzi o nas jako zatrudniających – z wstępowania do PPK. Kiedy może to zrobić w oparciu o te przepisy? Bo tu nie ma przepisu przejściowego z tym związanego.

(Głos z sali: Zmiany będą…)

A może inne przepisy ogólne o tym przesądzają? Pytam, bo my wchodzimy z tym już w trakcie obowiązywania PPK.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pytanie do przedstawiciela wnioskodawców.

Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:

Są tutaj zawarte terminy, w których podmiot zatrudniający, czyli poseł, senator, musi podjąć decyzję. Jeżeli jego pracownik czy pracownicy, bo może mieć ich więcej na etacie, nie wyrażą zgody, nie będą chcieli przystąpić, to on po prostu takich działań zwyczajnie nie podejmie.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Czy jeszcze ktoś ma jakieś…

Senator Jerzy Czerwiński:

Przepraszam, nie przekonało mnie to. Ja bym prosił, żeby pani legislator to wytłumaczyła.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Czy Biuro Legislacyjne mogłoby w tej sprawie zabrać głos?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Ustawa określa, że pracownik może zrezygnować z prowadzenia PPK. A w kwestii odnalezienia… Jest to na pewno przepis ustawowy, tylko musiałabym go w tym momencie…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Tak z ciekawości, skoro już jest to pytanie: czy to oświadczenie woli musi być w piśmie mówiącym o rezygnacji?)

Główny Ekspert do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Tak, to ma być oświadczenie woli na piśmie. Jest określony konkretny formularz i takie oświadczenie zgodnie z tym formularzem trzeba złożyć. Jest to jasno określone w ustawie, ale teraz… Musiałabym znaleźć odpowiedni przepis.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Ja rozumiem, że Biuro Legislacyjne mówi: w okresie przed podjęciem decyzji składa się to na odpowiednim pisemnym formularzu, jeżeli pracownik by rezygnował.

Czy to pana senatora Czerwińskiego satysfakcjonuje?

Senator Jerzy Czerwiński:

Jeszcze bardziej pogłębia wątpliwości. Bo tu są 2 możliwości: pracownik na etapie wchodzenia do PPK – tam są pewne wpłaty początkowe – rezygnuje, i my od tego momentu nie odprowadzamy mu pewnych kwot, ale może to zrobić też przed, tylko że… Czy przed wejściem w życie ustawy, czy przed wejściem w życie tej nowelizacji? Bo jeśli nowelizacji, to według mnie powinien być tu przepis przejściowy, który będzie dawał mu możliwość reakcji na wejście tej ustawy w życie. Musi być coś pośredniego.

Prosiłbym, żeby się nad tym zastanowić, bo być może jest to konieczne.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Bardzo proszę, będziemy jeszcze mieli część plenarną, więc…

Jeśli pani mecenas może na coś już teraz odpowiedzieć, to bardzo proszę, ale na pewno będę jeszcze prosił o pogłębioną analizę przed posiedzeniem plenarnym.

Bardzo proszę, czy pani mecenas może teraz… Proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

W momencie objęcia ustawą podmiotów określonych ewentualną nowelizacją podmiot zatrudniający będzie zobowiązany zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, z kolei umowy o prowadzenie PPK dla poszczególnych pracowników – tylko w wypadku, kiedy ci pracownicy nie zrezygnują z odprowadzania takich składek. Rezygnacja, tak jak wcześniej powiedziałam, musi być przed terminem zawarcia umowy przekazana na piśmie.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Czy to na tym etapie… Bo ustaliliśmy, że będziemy oczywiście jeszcze prosić o taką bardziej pogłębioną analizę przed kolejnym etapem prac legislacyjnych. Czy to na tym etapie satysfakcjonuje…

Senator Jerzy Czerwiński:

No, na tym etapie nic więcej nie zrobimy.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

Czy pan marszałek Borowski przyjmie na siebie obowiązki senatora sprawozdawcy w kontekście tego projektu? Tak.

Dziękuję bardzo.

Tym samym wyczerpaliśmy porządek posiedzenia.

Czy ktoś? Nie widzę żadnych zgłoszeń.

Wspólnie z panami przewodniczącymi zamykamy wspólne posiedzenie. I przypominam, że my tę salę opuszczamy, zostaje tu komisja regulaminowa. Ale Komisja Ustawodawcza spotyka się o 10.20 w sali nr 182 w celu pracy nad projektem uchwały w 40. rocznicę wydarzeń marcowych w Bydgoszczy.

Dziękuję bardzo. Zamykamy posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 09 minut 37)