Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 133), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 51) w dniu 19-02-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (133.)

oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (51.)

w dniu 19 lutego 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 32)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dzień dobry państwu.

W imieniu pana przewodniczącego Jana Filipa Libickiego i swoim otwieram wspólne posiedzenie komisji rodziny oraz Komisji Ustawodawczej.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Przypomnę, że rozpatrujemy poprawkę, która została zgłoszona przez pana senatora Wadima Tyszkiewicza do projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Chciałbym wszystkich państwa przywitać, także przedstawicielkę Biura Legislacyjnego.

Szanowni Państwo, teraz poproszę o przedstawienie zakresu poprawki pana senatora Wadima Tyszkiewicza, który uczestniczy w posiedzeniu zdalnie.

Proszę, Panie Senatorze.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Senatorze, nie słyszymy pana. Proszę to sprawdzić, najprawdopodobniej mikrofon jest niewłączony.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, jeżeli pan senator Tyszkiewicz w międzyczasie włączy mikrofon, natychmiast oddam mu głos.

Proszę teraz przedstawicielkę Biura Legislacyjnego o przedstawienie zakresu poprawki.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Proszę państwa, poprawka wygląda na bardzo rozbudowaną, ale jej istota sprowadza się do tego, że w ust. 4 artykułu, w którym po prostu wymienia się dokumenty, które należy przedłożyć, starając się o świadczenie dla matek czy też ojców, którzy wychowali więcej niż czworo dzieci… Poprawka stanowi uściślenie dotyczące sytuacji, w której dziecko urodziło się zagranicą i akt został sporządzony zagranicą. Chodzi o to, aby nie było w tym zakresie wątpliwości. To jest jedna kwestia.

Druga. W poprawce oznaczonej numerem 1 chodzi o uściślenie. Wprowadza się regulację, która przesądza o tym, że ZUS i KRUS w razie wątpliwości może domagać się takich aktów. Celem jest tu to, żeby nie było żadnej wątpliwości co do tego, czy jest podstawa prawna. To jest taka kropka nad i.

Kolejna poprawka to jest rozszerzenie okresu vacatio legis ze względu na konieczność integracji systemów informatycznych z systemami, w których są akta stanu cywilnego. To nie jest jakiś daleko idący zakres, ale po prostu uściślenie i takie bardziej pragmatyczne spojrzenie, jeśli chodzi o vacatio legis.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

Czy panu senatorowi Tyszkiewiczowi udało się w międzyczasie uruchomić fonię i chce coś dodać? Jeżeli nie, to… Zakres poprawki mamy przedstawiony.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie udało się.

W takim razie przystępujemy do procedury…

Czy ktoś z pań, panów senatorów chce zabrać głos?

Bardzo proszę. Przepraszam.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Ja ma tylko jedną, nazwałbym to, wątpliwość językową. Otóż tu jest takie sformułowanie. To jest zupełnie nowy tekst, tak nawiasem mówiąc. On jest sensowny, zborny, ale mi chodzi o sformułowanie, które jest w art. 1 w pkcie 1, w zmienianym ust. 4 w pkcie 1: do wniosku należy dołączyć zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w rejestrze stanu cywilnego.

Dlaczego? Czy można sporządzić coś w rejestrze? Ja tego nie wiem, szukam tu odpowiedniego sformułowania. Kierownik urzędu stanu cywilnego może coś sporządzić, można coś sporządzić w urzędzie stanu cywilnego, ale w rejestrze to się chyba coś wpisuje, umieszcza, zamieszcza. To jest nieszczęśliwe sformułowanie. Lepiej dać takie sformułowanie, jakie jest w ustawie, czyli w ustawie matce o aktach stanu cywilnego.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

To sformułowanie, jak mi tłumaczyła pani mecenas – zaraz pani mecenas oddam głos – jest dokładnym sformułowaniem z ustawy pierwotnej…

(Głos z sali: O aktach stanu cywilnego.)

…o aktach stanu cywilnego.

Ja zgadzam się z tym, że ono budzi wątpliwości, umownie mówiąc, w takim logicznym rozumieniu, ale autor zastosował tu – sam pewnie też bym tak zrobił – zapis, który wynika z nomenklatury pierwotnego tekstu ustawy.

Czy pani mecenas chce coś dodać do tego, co powiedziałem?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Ja nie mam nic do dodania do tego, co pan senator powiedział.)

(Brak nagrania)

Senator Aleksander Szwed:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

Te poprawki – akurat o to pytałem – co do istoty odnoszą się do uwag, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych wnosił do projektu ustawy. One wychodzą naprzeciw wszystkim tym sugestiom i tak de facto na posiedzeniu plenarnym były poparte przez ministerstwo rodziny. Jak najbardziej popieramy te poprawki.

Senator Jerzy Czerwiński:

Nie chciałbym być zbyt, nie wiem, jak to nazwać, dokładny purystycznie, ale ja mam tutaj ustawę o aktach stanu cywilnego. Tam oczywiście są sformułowania… Jest „kierownik sporządził”, „protokół sporządzony” czy „sporządzając akt stanu cywilnego”. Nie ma „sporządzić w rejestrze”. To jest coś innego. Rejestr to jest chmura danych i nie można sporządzić czegoś w rejestrze. Można wpisać do rejestru.

Przepraszam, ale ja bym prosił, żeby to jednak przejrzeć. Dobrze? Bo to rzeczywiście może być, że tak powiem, wyłamana ustawa, bo formalnie nie ma wyrażenia „sporządzić w rejestrze”. Potem tak naprawdę ta ustawa nie będzie miała zastosowania, bo jeśli nie można czegoś sporządzić w rejestrze, to my i tak będziemy musieli przenosić te akty stanu cywilnego.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Ja powiem szczerze, tak jak mówiłem wcześniej, że jeśli chodzi o logikę, to pan senator mnie przekonuje, ale przyjąłbym zapis, który rzeczywiście da nam to, na co sam pan zwrócił uwagę – chodzi o większą gwarancję niepodważalności tego zapisu w praktyce jego stosowania.

Pan senator Dunin.

Senator Artur Dunin:

Bardzo serdecznie dziękuję, Panie Przewodniczący.

Ja składam wniosek o to, żebyśmy przeszli do głosowania, bo i tak nie możemy zmienić tej poprawki. Albo ją przyjmujemy, albo nie. Prawnie nie możemy nic z tym zrobić. Nie możemy zmienić sformułowania, ponieważ poprawka została już złożona i w tej chwili nie podlega obróbce. Tak więc proponuję przejść do głosowania: za lub przeciw. Dziękuję bardzo.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Mamy taką trudność techniczną, przepraszam.

Zmodyfikować poprawkę może autor. Czy udało nam się nawiązać… Ja zacznę od kwestii dylematu technicznego, która może być, że tak powiem, dla nas wiążąca. Czy my mamy jakiś kontakt foniczny z senatorem Tyszkiewiczem?

(Głos z sali: Nie.)

Panie Senatorze, ja mam najprostszy dylemat. Nie jestem w stanie skutecznie wywołać senatora Tyszkiewicza, pan nie może złożyć poprawki…

(Głos z sali: Może udałoby się połączyć telefoniczne z panem senatorem? Byłby obraz i jeszcze fonia.)

(Wesołość na sali)

Najwyżej Sejm wprowadzi… Jeżeli Senat to przyjmie, to po prostu Sejm wprowadzi modyfikację.

(Sygnał telefonu komórkowego)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Podejrzewam, że właśnie tak. Senator Tyszkiewicz się łączy.

Czy pan senator chce przyjąć jakąś autopoprawkę?

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Nie, nie chcę przyjmować autopoprawki, dlatego że…)

Dobrze. Już przekazuję. Dziękuję.

Senator Tyszkiewicz mówi, że jest za pierwotnym zapisem. Dlaczego? Uzgodnił go ZUS i z ministerstwem. Z ich strony była akceptacja takiego zapisu. W związku z tym formalnie nie możemy dokonać zmian, bo wnioskodawca takiej zmiany nie wprowadza.

Poddaję pod głosowanie poprawkę.

Kto z pań, panów senatorów jest za jej przyjęciem?

Czy ktoś jest przeciw?

Proszę zająć stanowisko. Mówię o senatorach obradujących zdalnie, bo na miejscu już wszyscy zagłosowali. Tak samo jest w przypadku wstrzymania się od głosu.

Proszę o zamknięcie możliwości głosowania zdalnego i podanie zbiorczych wyników.

22 senatorów poparło tę poprawkę, nie było głosów przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Senator sprawozdawca to…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przepraszam.

Poprawka nr 2: w art. 2 wyrazy „3 miesięcy” zastępuje się wyrazami „9 miesięcy”. Mówiliśmy już, że wprowadzenie tych zmian wiąże się z wymogami technicznymi.

Nie ma zgłoszeń.

Kto z pań, panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

Kto z głosujących zdalnie jest ewentualnie przeciw lub się wstrzymał? Proszę o przedstawienie swojego stanowiska w procedurze głosowania.

Zamykam możliwość głosowania zdalnego.

Proszę o dodanie wyników zdalnych.

22 głosy za, jednogłośnie.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Senator sprawozdawca jest znany.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 43)