Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 27), Komisji Ustawodawczej (nr 115), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 29) w dniu 12-01-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (27.),

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (29.)

oraz Komisji Ustawodawczej (115.)

w dniu 12 stycznia 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 50)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, w imieniu panów przewodniczących otwieram wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Na tym posiedzeniu rozpatrujemy poprawki, które zostały zgłoszone do projektu ustawy – Prawo łowieckie. 2 poprawki zgłosił pan senator Szejnfeld, 1 poprawkę zgłosił pan senator Pupa.

Poprawka pierwsza, zgłoszona przez pana senatora Szejnfelda, to jest poprawka polegająca na tym, żeby w art. 1, w pkcie 3 wyraz „płodów” zastąpić wyrazem „plonów”.

Czy państwo chcecie bliższe informacje?

Czy pan senator Szejnfeld chce uzasadnić swoją poprawkę?

Bardzo proszę.

Senator Adam Szejnfeld:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący, przede wszystkim wydaje mi się, że gra nie jest warta świeczki, żebyśmy po 11 godzinach pracy zajmowali się tym, czy mamy używać pojęcia „płód”, czy pojęcia „plon”. Ale, najkrócej mówiąc, proponuję wprowadzenie pojęcia „plon”, dlatego że, po pierwsze, tak było w ustawie matce. A więc… Chciałbym przyjąć założenie, że ustawodawca, który tworzył ustawę, wiedział, co robi. I my, po dyskusji właśnie na posiedzeniu komisji, po takim sporze pojęciowo-językowym… No, przeszło, że ma być słowo „płód”, a nie „plon”. Wydaje mi się, nie było właściwe. To po pierwsze.

Po drugie, trzeba to czytać całym zdaniem, a przynajmniej razem ze zwrotem poprzedzającym to słowo. Przeczytam to: „posiadaczom uszkodzonych upraw lub” i teraz jeszcze jest „płodów”, a ja proponuję „plonów”. Co to oznacza? No, jednak uprawy to są płody, przynajmniej w moim przekonaniu. To są płody dopóty, dopóki nie zostaną zebrane. Jak są zebrane, stają się plonami. W związku z czym…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Powiedziałem, że jest to dyskusyjne, ale przedstawiam swój punkt widzenia. W związku z tym, o czym tu mówię, mielibyśmy do czynienia z odniesieniem się 2 razy do tego samego, czyli do płodów, tylko z użyciem różnych słów.

I z tych 2 powodów, a więc tego formalnego powodu, że ustawodawca, pierwotny autor ustawy używał pojęcia „plonów”, i drugiego, polegającego na tym, że, jak uważam, mamy tutaj powtórzenie, proponuję, żebyśmy przywrócili słowo „plonów”. To tyle, jeżeli chodzi o pierwszą poprawkę.

Od razu może wypowiem się odnośnie do drugiej poprawki, czyli skreślenia wyrazu „wyrządzonym”. To jest praktycznie kwestia jedynie redakcyjna, językowa. Chodzi o to, żeby nie powtarzać 2 razy tego samego wyrazu.

Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Uznany, ceniony – by nie powiedzieć: posągowy – autorytet w obszarze rolnictwa, pan senator Bober.

Senator Ryszard Bober:

Dziękuję bardzo.

Już mam… jestem słyszalny.

Szanowni Państwo, ja, jako praktyk rolniczy, posłużę się jakąś tam anegdotą, może z przeszłości, ale zawsze… Państwo pamiętacie, ci starsi senatorowie, jak pierwszy sekretarz PZPR Władysław Gomółka mówił, że plony z hektara wzrosły o ileś. Ale tak naprawdę to miało wymiar statystyczny, Panie Senatorze. Odzwierciedleniem tego, co było na półkach sklepowych, były płody. Płody to były te wszystkie uzyskane realnie zbiory – synonim płodów to jest „zbiór” – które mieliśmy w magazynach, które stawały się rzeczywistością. I to nie ma odzwierciedlenia statystycznego w plonach. I naprawdę, proszę, żebyśmy skończyli tę dyskusję, która tak naprawdę jest bardzo jałowa, i odnieśli się do rzeczywistych sformułowań, prawdziwych, które są zawarte… Chodzi o płody, bo płody odzwierciedlają zbiory, odzwierciedlają straty, które ponoszą rolnicy z tytułu takich czy innych działań.

Dziękuję bardzo.

(Senator Marek Borowski: Najpierw senator Szejnfeld mnie przekonał, a teraz senator Bober mnie przekonał.) (Wesołość na sali)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Nie dopuszczę już do głosu więcej mówców, żeby pan marszałek Borowski nie miał kolejnych dylematów.

Nie widzę więcej zgłoszeń.

(Głos z sali: Ale trzeba jeszcze…)

Ale to odnośnie do kolejnej poprawki

(Wypowiedź poza mikrofonem)

A bo to jest…

(Głos z sali: Trzeba będzie…)

A, sekundę. Dziękuję za uwagę.

Oddaję głos panu legislatorowi, bo mam pytanie: poprawka pana przewodniczącego Pupy… Jaki tu będzie tryb? Alternatywna, jak rozumiem…

Ja oczywiście przed głosowaniem umożliwię zabranie głosu panu przewodniczącemu.

Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo…

(Głos z sali: Mikrofon.)

(Głos z sali: Nie słychać.)

Przyjęcie poprawki…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: A teraz?)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Głos z sali: Nie słychać.)

(Głos z sali: „Sala”, przycisk „Sala”)

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: No to jest włączone, ja nie…)

(Głos z sali: Nie jest włączona)

Przyjęcie poprawki…

(Głos z sali: Nie słychać.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, przyjęcie poprawki pierwszej wykluczy głosowanie nad poprawką trzecią. To już sobie tak poradzimy.

(Głos z sali: Nie działa bez karty…)

Ale ja nie mam tu żadnej karty… Czyli muszę swoją przynieść. Dobrze.

(Głos z sali: My będziemy głosować przez podniesienie ręki…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Głos z sali: Danusia musi mieć kartę.)

W związku z tym, że, tak jak powiedziałem, przyjęcie poprawki pierwszej wykluczyłoby głosowanie nad poprawką trzecią, oddaję głos autorowi poprawki trzeciej, panu senatorowi, panu przewodniczącemu Zdzisławowi Pupie. Bardzo proszę.

Senator Zdzisław Pupa:

Pan senator Bober wyjaśnił, można powiedzieć, sens poprawki trzeciej. Myślę, że to jest… Nic dodać, nic ująć. I proszę o poparcie poprawki trzeciej. Myślę, że tu wiele osób się przekonało do tego, że ta poprawka trzecia powinna zostać przyjęta. Głos rolnika, praktyka… Tak że proszę o poparcie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Jerzy Chróścikowski: Komisja Środowiska popiera, komisja rolnictwa również popiera.)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Senatorze, jak będzie pan chciał zabrać głos, oczywiście to umożliwię.

Czy ktoś jeszcze? Nie.

Wobec tego przystępujemy wpierw do głosowania nad poprawką nr 1, zgłoszoną przez senatora Szejnfelda. Gdyby poprawka nr 1 została przyjęta, wtedy wykluczy to możliwość głosowania nad poprawką nr 3, którą zgłosił pan przewodniczący Pupa.

Kto jest za poprawką nr 1, zgłoszoną przez pana senatora Szejnfelda? Proszę o podniesienie ręki.

4 osoby na sali.

Kto jest przeciw?

9 osób na sali.

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie wyników z głosowań zdalnych.

Zamykamy już możliwość głosowania zdalnego.

Proszę o podanie zbiorczych wyników.

9 głosów za poprawką, 29 głosów – przeciw, 7 senatorów wstrzymało się od głosu.

Poprawka nie uzyskała wymaganej większości.

Ja mam taką propozycję, w związku z tym, że jesteśmy na świeżo po wytłumaczeniu, to teraz przeszlibyśmy do poprawki nr 3. A później będziemy głosować nad poprawką nr 2.

Poprawka nr 3.

Czy pan przewodniczący chce ją jeszcze uzasadnić?

(Głos z sali: Już była.)

Była uzasadniana, ale musimy ją przyjąć formalnie.

(Głos z sali: Przegłosować.)

Przegłosować.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 3, która w art. 1, w pkcie 3 wyraz „plonów” zastępuje wyrazem „płodów”.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

16 osób na sali za.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Zamykamy możliwość głosowania, także zdalnego.

Proszę o podanie zbiorczych wyników.

41 głosów za, 1 – przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka pana przewodniczącego została przyjęta.

Została nam poprawka nr 2, w której proponuje się, żeby w art. 1, w pkcie 3 skreślić wyraz „wyrządzonym”.

Oddaję głos senatorowi wnioskodawcy.

A później poproszę legislatorów o wypowiedź w tym zakresie, czy ta poprawka jest zasadna. Bo tu pan przewodniczący także miał takie pytanie.

(Senator Marek Borowski: Panie Przewodniczący, już wnioskodawca się wypowiedział w tej sprawie…)

(Senator Adam Szejnfeld: Tak, ja mogę…)

(Senator Marek Borowski: Zdecydowanie poparł swoją poprawkę.)

Dobrze.

(Senator Adam Szejnfeld: Chodzi o wyeliminowanie powtórzeń…)

Pan przewodniczący chciałby doprecyzować pytanie do legislatorów? Bardzo proszę.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Czy po zmianie poprawki na trzecią, tę, którą przegłosowaliśmy, jest zasadne głosowanie tej poprawki nr 2, legislacyjnie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Tak, ponieważ jest to nowa poprawka, zupełnie inna niż te, które do tej pory były poddawane pod głosowane. Jest to kolejna poprawka, która została zgłoszona. Ona usuwa zbędny wyraz, który we wspomnianym przepisie po wprowadzonych zmianach nadal pozostał. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan marszałek Grodzki, bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:

Przepraszam, że się czepiam, może trochę za późno, ale te plony i płody… Jeżeli chodzi o plony, to jest oczywiste, że to są plony ziemi, plony rolne. Ale słowo „płody”, jak państwo wiecie, w języku polskim, zwłaszcza dla lekarza, oznacza zupełnie co innego niż płody rolne. Nie wiem, czy tam nie powinno to być uzupełnione, żeby było „płody rolne”. Bo „płody” to są ludzkie zarodki.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pytanie do przedstawicieli Biura Legislacyjnego: czy byłoby poprawką legislacyjną uzupełnienie: „płodów rolnych”?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Ale tam już są płody rolne, to słowo „rolne” występuje w ustawie. Problem dotyczył tylko kwestii tego, czy są to płody rolne, czy plony rolne. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Mamy wyjaśnienie. Dziękujemy bardzo.

Czy w przypadku poprawki nr 2 wszyscy mamy już jasność, po wypowiedzi przedstawicieli Biura Legislacyjnego?

Kto z pań i panów senatorów jest za poprawką nr 2, zgłoszoną przez pana senatora Szejnfelda, żeby skreślić wyraz „wyrządzonym”?

14 głosów za na sali.

Kto jest przeciw?

5 osób na sali przeciw.

Kto się wstrzymał?

Proszę o zamknięcie możliwości głosowania zdalnego i podanie zbiorczych wyników.

Proszę o podanie zbiorczych wyników.

(Głos z sali: Ktoś się ociąga.)

Ale ja już powiedziałem: zamykamy możliwość głosowania. Jak ktoś nie wziął udziału…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Zwracamy uwagę państwu senatorom biorącym udział w posiedzeniu zdalnie, że jedna osoba spośród państwa nie zakończyła procedury głosowania. Rozpoczęła ją, ale nie zakończyła. Proszę o potwierdzenie swojego głosu.

28 głosów za, 15 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Przed nami jeszcze jeden obowiązek. Czy pan senator Szejnfeld będzie dalej pełnił obowiązki senatora sprawozdawcy?

(Głos z sali: Będzie.)

Dziękuję bardzo.

Zamykamy – mówię to w imieniu 3 panów przewodniczących – wspólne posiedzenie 3 komisji.

Za minutę rozpoczynamy wspólne posiedzenie z Komisją Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz komisją samorządu terytorialnego.

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 04)