Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 14) w dniu 03-12-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (14.)

w dniu 3 grudnia 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie (druk senacki nr 278, druki sejmowe nr 722 i 757).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (druk senacki nr 276, druki sejmowe nr 645 i 681).

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 33)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Małgorzata Kopiczko)

Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Kopiczko:

Witam państwa serdecznie.

Otwieram czternaste posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Witam panią wiceminister Wandę Zwinogrodzką z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Witam serdecznie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka: Dzień dobry, Pani Przewodnicząca, dzień dobry, Wysoka Komisjo.)

Witam pana Jarosława Wartaka, również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz panią Danutę Drypę.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa: Z Biura Legislacyjnego.)

Biuro Legislacyjne, tak. Witam serdecznie.

Szanowni Państwo, informuję że posiedzenie komisji jest transmitowane w internecie.

Proszę o informację, czy na sali znajdują się osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

(Głos z sali: Nie ma.)

Nie ma, dziękuję bardzo.

Państwa senatorów, którzy są obecni w sali, proszę o nieuruchamianie aplikacji do połączenia zdalnego, gdyż doprowadzi to do sprzężeń akustycznych.

Szanowni Państwo, chciałabym sprawdzić, czy wszyscy senatorowie, którzy chcieli wziąć udział w posiedzeniu komisji, zostali już włączeni do posiedzenia.

(Głos z sali: Tak.)

Wszyscy, dziękuję bardzo.

Wszystkich państwa senatorów obradujących zdalnie proszę o upewnienie się, czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a kamery w nich włączone.

(Głos z sali: Tak jest.)

Dziękuję.

Proszę także o zapewnienie takiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby byli państwo widoczni podczas połączenia.

Zapisywanie się do głosu przez senatora obradującego zdalnie może nastąpić przez czat w aplikacji lub werbalnie. Sposób zgłaszania opisany jest w instrukcji, którą otrzymaliście państwo mailowo. Zabranie głosu będzie możliwe dopiero po jego udzieleniu przez przewodniczącego komisji. Przed zabraniem głosu proszę państwa o samodzielne włączenie mikrofonów. Po skończonej wypowiedzi proszę wyłączyć mikrofon.

Przypominam ponadto, że do dyspozycji senatorów obradujących zdalnie jest specjalny numer telefonu, pod którym możecie państwo dokonywać zgłoszeń problemów technicznych.

Szanowni Państwo, teraz chciałabym sprawdzić kworum. Czy wszyscy senatorowie, członkowie komisji, biorący zdalny udział w posiedzeniu, są połączeni? Są, dziękuję bardzo.

Porządek dzisiejszego posiedzenia komisji obejmuje: rozpatrzenie ustawy o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie – druk senacki nr 278; rozpatrzenie ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – druk senacki nr 276.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie (druk senacki nr 278, druki sejmowe nr 722 i 757)

Przystępujemy do rozpatrzenia pierwszego punktu porządku obrad.

W związku z tym, że ustawa jest projektem rządowym, proszę przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zabranie głosu.

(Głos z sali: Nie, nie przepraszam. Muzyczna w Krakowie… Ten z druku nr 278 jest pierwszy.)

Tak.

Proszę bardzo, druk nr 278, ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka:

Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Komisjo!

Projekt zmiany ustawy o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie ma na celu nadanie tej akademii imienia Krzysztofa Pendereckiego, a w związku z tym zmianę nazwy uczelni na Akademia Muzyczna imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Musi to zostać dokonane drogą ustawową, ponieważ w taki sposób została utworzona ta uczelnia, tj. na podstawie prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Projekt ustawy został przygotowany na wniosek Akademii Muzycznej w Krakowie, który jest zarazem realizacją woli społeczności akademickiej, wyrażonej uchwałą jej senatu z dnia 22 czerwca 2020 r. Jest to wyraz uznania dla zasług tego wybitnego artysty, znanego na całym świecie, ale również bardzo ściśle związanego z uczelnią krakowską, której Krzysztof Penderecki był studentem, profesorem w latach 1972–1987, rektorem. Jego twórczość rozsławiła te uczelnię na całym świecie. I tym samym ta intencja środowiska akademickiego wydaje się w pełni zrozumiała.

Ja pozwolę sobie pominąć przedstawienie sylwetki Krzysztofa Pendereckiego, bo wydaje mi się, że to jest zupełnie zbędne. Powiem tylko, że dotychczas projekt został poddany konsultacjom, żadnych uwag nie zgłoszono, nie wymaga on przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, nie podlega też notyfikacji, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji, nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej. Nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców. I zgodnie z opinią wyrażoną przez ministra do spraw Unii Europejskiej w piśmie z dnia 16 września 2020 r. nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Wszystkie ewentualne – skromne zresztą, szczerze mówiąc – koszty uczelnia pokryje we własnym zakresie.

Szerzej powody tej zmiany przedstawiał na posiedzeniu komisji sejmowej zaproszony tam rektor Akademii Muzycznej, to znaczy chodziło o sytuację uczelni i jej wielką wolę, żeby kontynuować i pielęgnować pamięć o dziedzictwie swojego znakomitego absolwenta, a potem pedagoga i rektora, czego wyrazem jest, m.in., zmiana nazwy uczelni. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Kopiczko:

Dziękuję bardzo.

Proszę bardzo. Czy ktoś zapisał się do dyskusji?

(Głos z sali: Tak, senator Zdrojewski.)

Bardzo proszę. Pan senator Zdrojewski.

Senator Bogdan Zdrojewski:

Bardzo dziękuję.

Jest rzeczywiście tak, jak pani minister powiedziała – Krzysztofa Pendereckiego nie trzeba przedstawiać. Ale nie byłoby właściwe, gdyby kilka zdań o nim nie padło na posiedzeniu komisji kultury, która opiniuje ten wniosek.

Chcę podkreślić, że mamy do czynienia z postacią absolutnie wyjątkową. To jest kompozytor absolutnej czołówki światowej XX w., osoba wielokrotnie wyróżniana na wielu, wielu uczelniach, nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych.

Ale znając Krzysztofa Pendereckiego, wiem, że nie wybaczyłby nam, gdy nie zwrócono uwagi na jego inne aktywności, które były dla niego ważne, w tym np. pedagogiczne czy też pasję związaną z dendrologią. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z postacią, która jest renesansowa, jeżeli chodzi o zainteresowania, jeżeli chodzi o wrażliwość. To, co dla mnie było bardzo ważne, to dbałość Krzysztofa Pendereckiego o interesy całej kultury, a nie tylko świata muzycznego. Wiem, z jaką przyjemnością odnosił się do kwestii teatru, świata filmu, zresztą był też kompozytorem wielu, wielu przedsięwzięć związanych z produkcją filmową – wspomnę tu „Katyń” Andrzeja Wajdy.

To jest bardzo ważne, że Kraków i właśnie ta uczelnia podjęły decyzję, aby mieć takiego patrona. Krzysztof Penderecki zmarł w tym roku, nie jest jeszcze pochowany, ale wydaje się, że to jest czas, w którym ta uchwała może zapaść. Może zapaść przy absolutnej jednomyślności, głosami większości, będzie też bardzo ważna w kontekście aktywności tej właśnie uczelni, uczelni krakowskiej, której – tak jak pani minister wspomniała – Krzysztof Penderecki był nie tylko studentem, absolwentem, pedagogiem, ale także rektorem, i te 2 elementy działają wzmacniająco na siebie.

Podkreślę też pasję Krzysztofa Pendereckiego do budowania. On budował nie tylko kompozycje, ale stworzył także ośrodek w Lusławicach, ośrodek, w którym przede wszystkim kształci się młode pokolenie, nie tylko muzyków, ale także dyrygentów, kompozytorów.

Jestem święcie przekonany, że ta decyzja jest jak najbardziej słuszna, że właśnie akademia w Krakowie, Akademia Muzyczna, pasuje do tego patrona naprawdę wyjątkowo i że warto to podkreślić. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Kopiczko:

Dziękuję bardzo.

Czy przedstawiciel Biura Legislacyjnego jeszcze pragnie zabrać głos?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panie Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Biuro Legislacyjnie nie zgłasza uwag do przedmiotowej ustawy. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Kopiczko:

Dziękuję bardzo.

Proszę państwa… Czy jeszcze ktoś zgłosił się do dyskusji? Nie mamy również wniosków.

Proszę o to, abyśmy przegłosowali tę uchwałę. Proszę o przyjęcie proponowanej ustawy bez poprawek.

Proszę bardzo, kto jest za? (9)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Proszę podać wyniki.

9 głosów za przyjęciem, jednogłośnie. Podjęliśmy uchwałę…

Dziękuję bardzo za to, że przyjęliśmy tę ustawę tak jednogłośnie. 9 głosów za, nie ma głosów przeciw, wstrzymało się 0 osób.

Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy…

(Głos z sali: Sprawozdawca…)

Sprawozdawca. Jeżeli państwo pozwolicie, to… Ja mogę być sprawozdawcą tej ustawy. Dziękuję bardzo.

Punkt 2. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (druk senacki nr 276, druki sejmowe nr 645 i 681)

Proszę panią minister o przedstawienie… przechodzimy do następnej ustawy, to jest ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka:

Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Komisjo!

Projekt zmiany nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ma na celu nadanie mu z dniem 1 stycznia 2021 r. imienia Magdaleny Abakanowicz. Projekt ten, tak jak i poprzedni, został przygotowany na wniosek Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Tenże wniosek był realizacją inicjatywy samej społeczności akademickiej, popartej uchwałą jej senatu z dnia 14 października 2019 r. Nadanie imienia Magdaleny Abakanowicz Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu stanowi wyraz szacunku i podziwu dla jej dokonań artystycznych, a równocześnie byłby podkreśleniem wieloletnich związków tej artystki z poznańską uczelnią plastyczną. Inicjatywa ta zyskała poparcie fundacji im. Marty Magdaleny Abakanowicz-Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego w Warszawie, będącej spadkobiercą majątku i praw Magdaleny Abakanowicz i Jana Kosmowskiego.

Przypomnę krótko, że Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu jest uczelnią o długiej tradycji. Jej początki sięgają 1919 r. W tych swoich dziejach placówka ta kilkakrotnie zmieniała nazwę. Po II wojnie działała, jako Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu, zaś w 1996 r. zyskała nazwę: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu. Z kolei w roku 2010 zmieniono tę nazwę na obecną: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Teraz wnioskujący o nadanie im. Magdalena Abakanowicz – artystki o ogromnym i wszechstronnym dorobku twórczym, który miał fundamentalne znaczenie zarówno dla rozwoju polskiej sztuki, jak i dla jej, powiedziałabym, marki w świecie… Magdalena Abakanowicz była jedną z najwybitniejszych polskich rzeźbiarek, twórczynią tkaniny artystycznej, w szczególności słynnych na całym świecie „abakanów”, które już w latach sześćdziesiątych prezentowane były w najbardziej prestiżowych galeriach i muzeach na całym globie. Na swoim koncie miała kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i stałych realizacji w przestrzeni publicznej – między innymi na Biennale w São Paulo w Brazylii, w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, na Biennale Wenecja, na Biennale w Lozannie i w wielu innych miejscach. Jej prace znajdują się w zbiorach ponad 70 muzeów i kolekcji publicznych na całym świecie, ale również w Polsce, m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, w Muzeum Sztuki w Łodzi, w Centre Georges Pompidou w Paryżu, w Metropolitan Museum w Nowym Jorku i w Museum of Modern Art w Kioto.

Należy też podkreślić związek artystki z Poznaniem – w tamtejszej uczelni, o której mówimy, przez wiele lat… no, właściwie przez kilkadziesiąt lat, to znaczy od roku 1965 do 1991, prowadziła zajęcia i w 1979 r. otrzymała tytuł profesora. Prowadziła zresztą zajęcia również na innych uczelniach za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w Australii, ale oczywiście z tą poznańską była związana najmocniej. I to tłumaczy intencje społeczności Uniwersytetu Artystycznego i jej senatu, aby przyznać ich uczelni imię Magdaleny Abakanowicz.

Projekt ustawy został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa kultury, zgodnie z ustawą o działalności lobbingowej, i żaden podmiot nie zgłosił uwag do tego projektu. Ponadto został zamieszczony, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Ustawa nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, nie podlega notyfikacji, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji, nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców i nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Zgodnie z opinią wyrażoną przez ministra do spraw Unii Europejskiej w piśmie z dnia 26 sierpnia bieżącego roku projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Podobnie jak w poprzednim wypadku skromne koszty zmiany nazwy uczelnia pokryje we własny zakresie. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Kopiczko:

Dziękuję, Pani Minister.

Otwieram dyskusję.

Proszę państwa senatorów o zgłoszenie się do dyskusji.

Proszę bardzo, pan senator Zdrojewski.

Senator Bogdan Zdrojewski:

Tak, podobnie jak w przypadku Krzysztofa Pendereckiego, akurat tę artystkę bardzo dobrze znałem. Znałem ją nie tylko z czasów mojego funkcjonowania w ministerstwie kultury, ale także z rozmaitych wcześniejszych okazji na całym świecie, w tym także we Wrocławiu, bo w tamtejszym Muzeum Narodowym są jej fantastyczne abakany.

Nie będę powtarzać tego, o czym mówiła pani minister. Dodam kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę.

Po pierwsze, mamy pewną rocznicę, akurat urodzin Magdaleny Abakanowicz – dokładnie 90 lat temu się urodziła. Miałaby dzisiaj 90 lat, gdyby nie śmierć 3 lata temu. Jest to, obok Aliny Szapocznikow, druga tak wielka, tak rozpoznawalna i tak ważna w zbiorach muzealnych całego świata twórczyni reprezentująca sztukę współczesną z Polski.

Chcę na to zwrócić uwagę i dodać jeszcze jeden element, bardzo istotny. Nie pojawił się on w uzasadnieniu pani minister, a dla mnie jest on bardzo istotny. Otóż Magdalena Abakanowicz, że tak powiem, istnieje nie tylko w muzeach. Bardzo ważne jest, że istnieje ona także w przestrzeni publicznej. Jej realizacje, przecież niemałe, najczęściej kilkumetrowe, stoją w absolutnie prestiżowych miejscach na całym świecie. Jest to i Chicago… I to nie jest jedna rzeźba, jeden przedmiot, jeden projekt. To jest, o ile pamiętam, 105 czy 106 figur stojących w przestrzeni publicznej, i tego nie da się pominąć. Bardzo istotne jest, że te realizacje stoją w Nowym Jorku, w Chicago, Cincinnati, w Szanghaju, w Hiroszimie. To są realizacje, które na trwałe wpisują się w przestrzeń publiczną, znajdują się we wszystkich możliwych katalogach, są absolutnie wybitne pod względem realizacji i oczywiście przynoszą chwałę nie tylko Magdalenie Abakanowicz czy Polsce, ale właśnie wszystkim twórcom sztuki współczesnej z naszej ojczyzny.

Chcę także zwrócić uwagę, że była ona też wybitnym pedagogiem. Wcale nie… ale… bo wymagającym, ale pracowała…

(Usterki w trakcie wypowiedzi)

…Była profesorem gościnnie, ale długo.

Wydaje mi się, że ten wybór Poznania jest bardzo ważny, to, że on się w tej chwili dokonuje, bo Magdalena Abakanowicz potrzebuje także wsparcia, jeżeli chodzi o pewną integrację zbiorów, tego wszystkiego, co pozostawiła po sobie. Wiadomo, że w ostatnich latach chorowała, kilka lat, i bardzo się przejmowała tymi swoimi zbiorami, które znajdowały się dokładnie na jej podwórku, przy jej domu. Być może to da pewną szansę na to, aby jej zbiorom, tym rozproszonym, pomóc. One są w tej chwili właściwie w każdej ważnej uczelni artystycznej w Polsce, ale wymagają jeszcze pewnego opracowania, choć katalogi Magdaleny Abakanowicz należą do pięknie wydanych, niezwykle licznych, bardzo prestiżowych, jeżeli chodzi o ich jakość i pewną recepcję. Dlatego też bardzo popieram ten projekt.

Troszeczkę wyprzedzając panią przewodniczącą, powiem, że chętnie będę sprawozdawcą akurat w sprawie tej uchwały. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Kopiczko:

Dziękuję bardzo.

Proszę panią senator Joannę Sekułę.

Senator Joanna Sekuła:

Panie Przewodnicząca! Szanowni Goście! Pani Minister!

To bardzo piękne projekty. Właściwie abakany – obok „leluchów” – są jedynymi dziełami, które są odautorskie. I bardzo się cieszę z uhonorowania Magdaleny Abakanowicz w tej sposób.

Mam jednak pytanie: dlaczego tak późno projekty tych ustaw pojawiły się w legislacji? Bo, o ile dobrze zrozumiałam, uchwała senatu uczelni była w roku 2019. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Kopiczko:

Proszę panią minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka:

Dziękuję bardzo.

Czy pan dyrektor może odpowiedzieć na to pytanie?

Bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Wartak:

Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Senatorowie!

Działaliśmy oczywiście zgodnie z procedurą. Wniosek senatu uczelni wpłynął w odpowiednim czasie. Tu nie było żadnych opóźnień. No, tak to trwało, niestety. Sama uchwała zapadła faktycznie jeszcze w 2019 r., ale to było procedowane, zgłoszone dopiero w roku 2020, tak że… no, tak to wyglądało. Spieszyliśmy się, kiedy tylko ten wniosek wpłynął do ministerstwa, spieszyliśmy się, żeby to zrobić jak najszybciej, żeby od 1 stycznia faktycznie to zadziałało. Także sama ścieżka legislacyjna była już, no bardzo szybka. Zresztą… Z tego, na ile się orientuję, chyba jeszcze dzisiaj pod obrady Senatu wejdzie prawdopodobnie jedna i druga ustawa i te projekty będą wdrożone. Tak że tu żadnych opóźnień nie było no. Czekaliśmy po prostu, aż wszystkie dokumenty zostaną… wpłyną z uczelni.

Senator Joanna Sekuła:

A ja się bardzo cieszę, że Senat Rzeczpospolitej Polskiej będzie miał taki nowy wymiar tempa pracy: bardzo szybko, czyli pół roku. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Kopiczko:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Pan senator Zdrojewski zgłasza się jeszcze do głosu. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Zdrojewski:

Mogę odpowiedzieć na to pytanie bardziej precyzyjnie. Cały problem polegał na tym, że zmieniały się także wewnętrzne kompetencje, jeżeli chodzi o uczelnie. Zmieniła się ustawa, powołano rady uczelni, ważne było, aby uzyskiwać wszystkie opinie. W związku z tym, pomimo że od śmierci Magdaleny Abakanowicz minęły, tak jak wspomniałem, prawie 3 lata, to dla zachowania pewnych procedur i z racji konieczności uczestnictwa nowych instytucji, które zostały powołane – tym razem tylko na 1 rok, czyli do końca roku 2020, ale już następne będą na pełną kadencję… Ale wydaje mi się, że mamy dobry czas, aby od 1 stycznia i od – co podkreślę – rozpoczęcia nowej kadencji nowych rad uczelni te uczelnie miały nowych patronów. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Kopiczko:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy są jeszcze wnioski legislacyjne?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, również w przypadku tej ustawy Biuro Legislacyjne nie zgłasza uwag. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Kopiczko:

Dziękuję bardzo.

Zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przechodzimy do głosowania.

Proszę bardzo, kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Czekamy. Czekamy, jeszcze głosują zdalnie głosujący…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jednogłośnie przyjęliśmy ustawę bez poprawek.

Ja proponuję pana senatora Zdrojewskiego na senatora sprawozdawcę.

Czy pan senator się zgadza?

Senator Bogdan Zdrojewski:

Bardzo dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Kopiczko:

Dziękuję bardzo.

W takim razie, proszę państwa, dziękuję za dzisiejsze posiedzenie.

Zamykam dzisiejsze posiedzenie komisji. Dziękuję państwu za obecność, dziękuję pani minister…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka: Ja bardzo dziękuję.)

…dziękuję panu dyrektorowi, dziękuję wszystkim senatorom obecnym na dzisiejszym posiedzeniu.

Zamykam posiedzenie. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 59)