Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 17), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 34) w dniu 18-06-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (17.),

oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (34.)

w dniu 18 czerwca 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 08)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Otwieram wspólne posiedzenie Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie poprawek do ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych… Połączone komisje na poprzednim posiedzeniu przyjęły poprawki legislacyjne, to są 3 poprawki w zestawieniu poprawek, poprawki nr 2, 4, 5. Ale na posiedzeniu zostały też zgłoszone poprawki przez pana marszałka Tomasza Grodzkiego, więc łącznie poprawek do przegłosowania mamy 9, z tym że niektóre będą się łączyły. Proponuję senatorom…

Czy ja powiedziałem, że otwieram posiedzenie? Nie wiem, czy tę formułę, że otwieram wspólne posiedzenie komisji, wypowiedziałem, więc…

(Głos z sali: Tak.)

…jeszcze raz, na wszelki wypadek, to mówię.

I tak, te poprawki legislacyjne…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?

(Głos z sali: O lobbystów nie zapytałeś.)

Czy w posiedzeniu uczestniczą osoby prowadzące działalność lobbingową w rozumieniu prawa? Nie.

Informuję też państwa senatorów i gości, że nasze posiedzenie jest transmitowane przez internet.

Witam bardzo serdecznie wszystkich, pana ministra Muchę z Kancelarii Prezydenta, inne zaproszone osoby i gości.

I przystępujemy do procedowania.

Proponuję, żeby poprawki legislacyjne przegłosować łącznie. One nie budziły wątpliwości na naszym poprzednim posiedzeniu.

Czy jest zgoda w tej sprawie?

Nie ma sprzeciwu. Jest zgoda.

Przystępujemy w takim razie do głosowania nad poprawkami nr 2, 4…

(Głos z sali: Jeszcze trzeba nr 1…)

Poprawka nr 1… No, z tym że te legislacyjne możemy przegłosować…

(Głos z sali: Ale… No dobrze.)

One nie… To nie stanowi… Bo one nie są alternatywne wobec innych, a więc będziemy mogli głosować.

Czyli głosujemy nad poprawkami nr 2, 4, 5.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (16)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawki otrzymały rekomendację połączonych komisji.

Wracam do poprawki nr 1. To także była poprawka przyjęta przez połączone komisje, nie budziła wątpliwości. I tę poprawkę proponuję też, bez dyskusji nad nią i uwag, przegłosować… chyba że są zastrzeżenia. Nie ma.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 1? (16)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Także ta poprawka została przyjęta.

No i teraz grupa poprawek, które zostały…

(Głos z sali: Poprawka nr 3.)

Poprawka nr 3…

(Głos z sali: Czy jej nie należy przegłosować razem z resztą poprawek?)

No nie, ona będzie oddzielna. To jest poprawka… To już jest poprawka pana marszałka Grodzkiego.

Proszę bardzo, Biuro Legislacyjne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Poprawka nr 3 ma na celu zwiększenie wysokości dodatku solidarnościowego o 1 tysiąc zł, czyli dodatek by wynosił…

(Głos z sali: O 100 zł.)

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: O 100 zł.)

O 100 zł, przepraszam…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Z 1 tysiąca 400…)

Dodatek wynosiłby 1 tysiąc 500 zł.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu w tej sprawie?

(Głos z sali: No a ósma poprawka?)

Ósma?

(Senator Grzegorz Bierecki: Pytanie mam jeszcze, Panie Przewodniczący.)

Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Przewodniczący, nie ma oceny skutków regulacji co do tej poprawki. Ile to by kosztowało? Jesteśmy na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, a więc jakbyśmy głosowali, to… To jest pierwsze pytanie. Czyli chciałbym dowiedzieć się, jaka jest OSR co do tego.

Drugie pytanie jest do pana marszałka: dlaczego o 100 zł więcej, a nie o 150 zł?

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, Panie Marszałku.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Panie Senatorze, wynika to z kilku faktów. Podwyżka o 100 zł z 1 tysiąca 400 zł…

(Głos z sali: Mikrofon!)

…to jest kilka procent, tyle wynosi też…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Jest włączony mikrofon?)

(Głos z sali: Mikrofony!)

Przepraszam. Przepraszam.

Jeszcze raz… Ceremoniał powitalny, pozwolicie państwo, już pominę.

Rzecz się sprowadza do kilku faktów. Czy nam się to podoba, czy nie, w okresie COVID liczba bezrobotnych, i to i starych, i nowych, zaczęła rosnąć. Mam nadzieję, że przejściowo. Niemniej jednak zgłaszało się sporo zarówno osób indywidualnych, jak i środowisk, w których przypadku bezrobocie dotknęło szersze grupy – np. w turystyce – prosząc, aby po raz kolejny nie dzielić narodu na zasadzie: moje bezrobocie jest gorsze niż twoje albo lepsze niż twoje. Bo, jak państwo wiecie, wg dokumentów jedni bezrobotni mają dostać 1 tysiąc 200 zł, a inni 1 tysiąc 400. I to 1 tysiąc 400 zł zwiększone o 100 zł to byłoby procentowo niewiele ponad 6% – taki też jest skutek budżetowy. Zgłosiłem tę poprawkę w uzgodnieniu ze środowiskami PSL, Lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej. I proszę, aby ją przegłosować, ponieważ 2 sprawy na to wpływają: po pierwsze, chodzi o równą kwotę dla każdego bezrobotnego, a nie tylko dla tego, który jest nowym bezrobotnym czy starym, i, po drugie, kwota 1 tysiąca 500 zł w stosunku do średniej krajowej płacy, w stosunku… w analizie porównawczej z tym, co jest w innych krajach Unii Europejskiej, ciągle plasuje nas w strefie stanów niskich. Bo zasiłki dla bezrobotnych w innych krajach UE są wyższe.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo panu marszałkowi. Teraz, na tym etapie prac nad ustawą, staramy się już bardzo króciutko mówić.

(Senator Tomasz Grodzki: Skracałem się maksymalnie.)

Tak, oczywiście zauważyłem i to bardzo doceniamy, tylko że my na posiedzeniach komisji budżetu mówimy jeszcze krócej – ale to może jest jakby specyfika członków komisji budżetu.

Jeszcze stanowisko rządu w tej sprawie. I po tym przystępujemy do głosowania.

Pan minister Szwed?

(Głos z sali: Panie Ministrze…)

Czy pan minister Mucha? No, na tym etapie jest pytanie de facto już chyba do rządu. Prawda?

(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha: Tak.)

Tak, Panie Ministrze?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RR Paweł Mucha:

Panie Przewodniczący, myślę, że pan minister za chwilę uzupełni moją wypowiedź, ale powiem o jednej sprawie. W przypadku dodatku solidarnościowego nie mamy żadnego różnicowania bezrobotnych, nie mamy różnych kwot wypłacanych bezrobotnym. Czyli niestety, w tym zakresie, prostując słowa pana marszałka… To jest tak, że ten 1 tysiąc 400 zł trafia, jako równa kwota, w tym okresie, kiedy ktoś jest uprawniony, niezależnie nawet od tego, czy ma status bezrobotnego, czy nie ma tego statusu, i niezależnie od tego, w jakiej wysokości pobiera zasiłek. A więc ta wypowiedź była nieścisła.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Jeśli chodzi o propozycję…)

Mówimy o poprawce nr 3.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No, oddzielnie musimy je przegłosować.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

Jeśli chodzi o propozycję dotyczącą zwiększenia tych środków, to na tym etapie nie możemy się na taką propozycję zgodzić, nie znając ostatecznych kosztów finansowych. To rozwiązanie, które zaproponowaliśmy, dotyczyć może ok. pół miliona osób i będzie… Koszt tego będzie w granicach… około – dodatkowo, oprócz tych działań, które są w tej chwili w przypadku zasiłku dla bezrobotnych… Będzie on wyższy o ok. 1,5 miliarda zł.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Zanim zaczniemy głosowania, jeszcze pani mecenas.

Dlaczego nie głosujemy nad poprawką nr 8 łącznie…? Ponieważ…

(Głos z sali: Nie może być, że jedna tak, a jedna tak.)

Nie może być: jedna tak, druga…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panie Przewodniczący, poprawka nr 3 dotyczy zwiększenia wysokości dodatku solidarnościowego, z kolei poprawka nr 8 zwiększa zasiłek dla bezrobotnych i jednocześnie zmienia konstrukcję tego zasiłku, tzn. nie będzie zróżnicowanych wysokości…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Tak, rozumiemy.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa: Tak.)

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy…

(Senator Tomasz Grodzki: Przepraszam, Panie Przewodniczący…)

Z całym szacunkiem, naprawdę najwyższym, wobec pana marszałka… Ale ten sposób procedowania, jakim ja… Oczywiście, że tak powiem, tylko na zasadzie wyjątku, ponieważ pan marszałek jest pierwszy raz na naszym posiedzeniu…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To już jest taki etap, że tak powiem, że głosujemy. Jest głos za, głos przeciw, i ciągniemy…

(Senator Tomasz Grodzki: Panie Przewodniczący…)

Pan marszałek sam mnie uczy takiej dyscypliny w tych sprawach. Ale proszę bardzo, Panie Marszałku.

Senator Tomasz Grodzki:

Nie jestem pierwszy raz, bo wprowadzałem przewodniczącego, ale…

Art. 15, dotyczący ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadza się następujące zmiany: w art. 72 ust. 1 – wysokość zasiłku wynosi 1 tysiąc 200 zł miesięcznie. To tyle à propos moich nieścisłości.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha: Panie Przewodniczący…)

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest…

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

Panie Przewodniczący, ale my nie ten przepis procedujemy. Procedujemy art. 4, poprawkę trzecią. No, pan marszałek mówi o poprawce dziewiątej…

(Senator Tomasz Grodzki: Tak, następna poprawka.)

No, nie jesteśmy w tym punkcie dyskusji…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Panowie…

(Głos z sali: Głosujemy.)

Szanujemy tu wszystkich w sposób równomierny.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 3? (9)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał od głosu? (4)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami nr 6, 7, 8 i 9.

Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Poprawki nr 6, 7, 8 i 9 należy przegłosować łącznie. Poprawka nr…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czy może pani głośniej mówić lub zbliżyć… albo włączyć…)

Może zacznę od tego, że poprawka nr 8 ma na celu zwiększenie wysokości zasiłku do 1 tysiąca 500 zł miesięcznie, a poprawki nr 6, 7 i 9 stanowią jej konsekwencję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

Stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek nr 6, 7, 8 i 9? (9)

Kto jest przeciw? (7)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawki otrzymały rekomendację.

I to wszystko, tak? Czyli to już wszystkie poprawki.

Proponuję, aby sprawozdawcą w dalszym ciągu był pan senator Libicki.

Dziękuję bardzo gościom, którzy przyszli na posiedzenie w związku z tą ustawą. Dziękujemy panu marszałkowi.

I zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 20)