Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 54), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 28) w dniu 03-06-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (54.),

oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (28.)

w dniu 3 czerwca 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 11. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa.

(Początek posiedzenia o godzinie 23 minut 34)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, wraz z panem przewodniczącym Aleksandrem Pociejem otwieram wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 11. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa

W porządku dzisiejszego posiedzenia znajduje się jeden punkt: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 11. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa.

Czy ktoś z państwa senatorów zgłasza zastrzeżenia do porządku? Nie.

(Rozmowy na sali)

W zestawieniu wniosków zawarte są 2 wnioski. Pierwszy to wniosek pana senatora Aleksandra Szweda o odrzucenie projektu uchwały. Czy…

(Rozmowy na sali)

Senator Aleksander Pociej:

Panie Przewodniczący, ja bym na sekundę się zatrzymał, ponieważ tutaj są jakieś rozmowy.

(Rozmowy na sali)

Sekundkę, dobrze? Sekundkę, bo nikt nie uważa. Chwileczkę.

Bardzo prosimy pana marszałka Borusewicza o zajęcie miejsca. Proszę bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Czy pan senator wnioskodawca…

Senator Aleksander Szwed:

Oczywiście apeluję do wszystkich senatorów o przyjęcie mojego wniosku.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Szanowni Państwo, przystępujemy do procedury głosowania nad wnioskiem pana senatora Aleksandra Szweda o odrzucenie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. (12)

Głosują członkowie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Kto jest przeciwny? (15)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości.

Drugi wniosek to wniosek pana senatora Marcina Bosackiego o wprowadzenie poprawki.

Proszę pana senatora o przypomnienie wniosku.

Senator Marcin Bosacki:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Chodzi o prostą, zresztą wspominaną przez nas na poprzednim posiedzeniu komisji, a niestety omyłkowo niewprowadzoną, zmianę, czyli wprowadzenie słów „ministrowi spraw wewnętrznych i administracji” zamiast słów „ministrowi spraw wewnętrznych”. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Przystępujemy do procedury głosowania nad tą poprawką.

Kto z państwa senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. (15)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (8)

Stwierdzam, że poprawka uzyskała wymaganą większość.

Czy pan senator Marcin Bosacki będzie dalej pełnił obowiązki senatora sprawozdawcy?

(Senator Marcin Bosacki: Będzie to dla mnie zaszczyt.)

Dziękuję. Już mamy senatora sprawozdawcę.

Zamykam posiedzenie komisji.

Dziękuję bardzo…

Zamykamy posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 23 minut 38)