Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 40) w dniu 06-05-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Ustawodawcza (40.)

w dniu 6 maja 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 10)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Otwieram posiedzenie.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego

W porządku posiedzenia znajduje się jeden punkt: rozpatrzenie wniosku zgłoszonego do uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego.

Przypominam, że na posiedzeniu plenarnym został przyjęty wniosek pana senatora Jerzego Wcisły o przejście do trzeciego czytania.

Na posiedzeniu komisji musimy rozpatrzyć wniosek, zgłoszony przez senatorów Aleksandra Szweda, Marka Pęka, Jerzego Czerwińskiego, Rafała Ambrozika, o odrzucenie projektu uchwały.

Szanowni Państwo, wniosek oczywiście był obszernie przedstawiany i przedyskutowany. Dlatego, zgodnie z procedurą, zapytam: czy możemy przejść od razu do procedury przegłosowania wniosku? Nie ma innych wniosków.

W takim razie poddaję pod głosowanie wniosek o odrzucenie projektu uchwały.

(Głos z sali: Szansa będzie…)

Kto z państwa, pań i panów, senatorów jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki? (13)

Kto jest przeciw? (14)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości.

Rozumiem, że senatorem sprawozdawcą jest pan senator Jerzy Wcisła.

Formalnie zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 12)