Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 10) w dniu 06-02-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Środowiska (10.)

w dniu 6 lutego 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 40)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Otwieram posiedzenie Komisji Środowiska w celu rozpatrzenia wniosków złożonych na posiedzeniu plenarnym.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Jest wniosek, który został przyjęty przez komisję, o odrzucenie ustawy i wniosek, zgłoszony przeze mnie na posiedzeniu Senatu, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Panie Mecenasie, uwagi. Nie ma pan.

Za którym wnioskiem jest pan minister? Za przyjęciem ustawy?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Piotr Dziadzio:

Tak, jestem za.

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Za przyjęciem ustawy bez poprawek. Tak?)

Za przyjęciem bez poprawek.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Ale głosujemy według kolejności.

Najpierw wniosek o odrzucenie ustawy jako najdalej idący.

Kto jest za wnioskiem o odrzucenie ustawy? Zechce podnieść rękę. (6)

Kto jest przeciw? (8)

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: …O reasumpcję.)

(Głos z sali: Dowiecie się…)

Kto się wstrzymał? (1)

(Głos z sali: Pan senator.)

Pan senator się wstrzymał. Dobrze.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: A za czym? Przecież ten pan senator nie wiedział, za czym głosuje.)

Senator Sławomir Rybicki:

Panie Przewodniczący, jest wniosek formalny w imieniu grupy senatorów, aby powtórzyć głosowanie, ponieważ było zamieszanie i nie wszyscy zdążyli wejść, a jest dobry obyczaj, że daje się szansę wszystkim na dojście. Ludzie stali w drzwiach… Senatorowie wchodzili na salę posiedzeń i nie wiedzieli za bardzo, jaki jest punkt posiedzenia. Głosowali nie wszyscy, którzy chcieli. Proszę o powtórzenie głosowań. Inaczej będzie wypaczony sens tego posiedzenia komisji.

(Rozmowy na sali)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Senatorze…)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Senatorze, absolutnie. Jeżeli tak, to zgłaszam wniosek przeciwny, jako że wszyscy mieliśmy takie same szanse, żeby dojść na salę obrad i zagłosować. A więc myślę, że to jest absolutnie działanie bezpodstawne.

(Senator Sławomir Rybicki: Proszę o przegłosowanie…)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:

Panie Przewodniczący, proszę o przegłosowanie formalnych wniosków, które padły.

Senator Janusz Gromek:

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, najszybciej, jak tylko mogłem, tutaj szedłem – z chorym kolanem – ale już było praktycznie po głosowaniu…

(Głos z sali: Ale pan przecież zagłosował.)

No tak, ale…

(Głos z sali: Ale za czym? Za czym?)

…inni też mieli problem z dojściem tu.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: A kto to jest?)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Panie Skurkiewicz…)

(Przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Tobiasz Żuchewicz: Jasne. Pani Przewodnicząca, czy możemy się przedstawić?)

Senator Jadwiga Rotnicka:

Tak. Jadwiga Rotnicka, wiceprzewodnicząca komisji.

Składam wniosek o reasumpcję głosowania. To nie może być tak, że jest króciutki komunikat. Wszyscy mieli mętlik w głowie – 5 minut, 10 minut, nie wiadomo, która strona… A odbywają się jednocześnie 3 posiedzenia komisji. Dobry obyczaj i poszanowanie wzajemne nakazuje, żebyśmy mogli zagłosować wszyscy. I dlatego wnoszę o to. Jeżeli tu będę, nie będę na posiedzeniu innej komisji. Tak?

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pan senator Skurkiewicz jeszcze prosił o głos.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Przewodniczący, bardzo proszę Biuro Legislacyjne o wykładnię, czy są podstawy ku temu, aby dokonać reasumpcji głosowania.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Panie Mecenasie, proszę uprzejmie.

(Rozmowy na sali)

(Przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Tobiasz Żuchewicz: Ja jeszcze… Najmocniej przepraszam, Tobiasz Żuchewicz. My jesteśmy stroną społeczną…)

(Głosy z sali: Nie, nie.)

(Przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Tobiasz Żuchewicz: Panie Przewodniczący, prosimy o krótkie dopuszczenie do głosu.)

(Rozmowy na sali)

Panie Mecenasie, proszę o zabranie głosu.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński: Już?)

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Szanowni Państwo, art. 56 Regulaminu Senatu odnosi się do reasumpcji uchwały. Reasumpcja uchwały jest dopuszczalna tylko w trakcie tego samego posiedzenia Senatu i wyłącznie w przypadku ujawnienia oczywistego błędu w uprzednio podjętej uchwale. Oczywiście ten przepis ma zastosowanie na posiedzeniu komisji.

I chcielibyśmy zwrócić uwagę, że to Wysoka Komisja powinna zadecydować, czy wystąpił oczywisty błąd w przyjętym rozstrzygnięciu, czy nie. Jeśli Wysoka Komisja rozstrzygnie, że taki błąd był i będzie reasumpcja, to będzie to decyzja Wysokiej Komisji. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Jeszcze pan senator Skurkiewicz i pan senator Rybicki.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Szanowni Państwo…)

(Senator Sławomir Rybicki: Panie Przewodniczący, ale chciałbym…)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pan chyba nie nazywa się Skurkiewicz.)

Senator Sławomir Rybicki:

Proszę o umożliwienie sformułowania po raz kolejny tego samego wniosku, o reasumpcję głosowania, dlatego że nie ma co tworzyć pozorów, że jest inna większość lub inny wynik, wskutek jakiegoś fortelu czy potknięcia senatora ‒ dlatego że zbyt późno wszedł, że wszedł 15 sekund przed zakończeniem głosowania.

Uczciwość wobec nas wszystkich nakazuje, żeby przegłosować 2 wnioski – pierwszy, o reasumpcję, i drugi, przeciwny. I myślę, że to trzeba przegłosować.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Są pytania senatorów i dlatego udzielam głosu, żeby nie było, że nie udzielam głosu senatorom.

Teraz senator Skurkiewicz, proszę bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Ja jeszcze raz chciałbym prosić… Czy jest jakakolwiek podstawa, aby sądzić, Panie Mecenasie, że jest błąd w uchwale?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Szanowny Panie Senatorze, jak już mówiłem, biuro stoi na stanowisku, że to Wysoka Komisja decyduje, czy błąd w uchwale był. Nie jest to przedmiotem rozstrzygnięcia legislatora.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

A w jakiej formule komisja decyduje o tym, czy jest błąd, czy nie? Bo głosowanie…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński: Zazwyczaj rozstrzyga komisja…)

Przepraszam, jeszcze nie skończyłem.

Bo głosowanie w takiej formule wiąże się z tym samym ‒ że komisja żąda reasumpcji głosowania.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński: Panie Senatorze…)

(Brak nagrania)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

…W drodze głosowania. Może być?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie, ja jeszcze chciałabym coś powiedzieć.)

Proszę bardzo, pani senator Rotnicka potrzebuje zabrać głos.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Proszę państwa, komunikat – ja będę mówiła na siedząco – ogłoszony na sali plenarnej mówił tak: „10 minut po” czy „bezpośrednio po”. O której godzinie nastąpiła formalnie przerwa? O której godzinie ja weszłam tutaj na salę? I taki wniosek stawiam. Jeżeli nie jesteście państwo w stanie tego stwierdzić, to proszę o reasumpcję głosowania.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

W takim razie przystępujemy do głosowania…

(Przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Tobiasz Żuchewicz: Panie Przewodniczący, jest na sali profesjonalna strona społeczna. Prosimy o dopuszczenie do głosu.)

Kto jest za wnioskiem…

(Głos z sali: Nie.)

(Przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Tobiasz Żuchewicz: Dlaczego? Na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie nie możemy…)

(Głos z sali: Na podstawie Regulaminu Senatu.)

(Przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Tobiasz Żuchewicz: Który to punkt regulaminu? Jest na sali profesjonalna strona społeczna – Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Bardzo prosimy. Mamy pełne…)

(Głos z sali: Czy pan przewodniczący może odebrać panu głos?)

(Przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Tobiasz Żuchewicz: …od tego komitetu. Prosimy o udzielenie głosu.)

Senator Władysław Komarnicki:

Przepraszam, Panie Przewodniczący, przepraszam, Panie Przewodniczący.

Proszę o powagę, proszę o powagę.

Ja chciałbym przypomnieć, że mamy następne posiedzenie komisji…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Młody Człowieku, proszę pozwolić panu przewodniczącemu, który prowadzi obrady… Koniec.

(Przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Tobiasz Żuchewicz: Nie zostaliśmy dopuszczeni…)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Kto jest za reasumpcją głosowania? To wniosek pana senatora Rybickiego. (9)

(Przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Tobiasz Żuchewicz: W jaki sposób można tutaj dojść do głosu?)

(Głos z sali: Przyjść na inne posiedzenie.)

(Przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Tobiasz Żuchewicz: Nie będzie następnego posiedzenia komisji.)

(Głos z sali: Trzeba było…)

9 głosów za reasumpcją głosowania.

Kto jest przeciwny? (8)

Przeprowadzimy reasumpcję głosowania.

(Przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Tobiasz Żuchewicz: Panie Przewodniczący…)

Kto się wstrzymał? (0)

(Przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Tobiasz Żuchewicz: Panie Przewodniczący, prosimy o wyjaśnienie, dlaczego nie możemy dojść do głosu.)

(Rozmowy na sali)

(Przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Tobiasz Żuchewicz: …na podstawie Regulaminu Senatu. Bardzo proszę o krótkie…)

(Głos z sali: Panie Przewodniczący, kto zaprosił tego pana na posiedzenie komisji?)

Nie wiem. Nie wiem, kto go zaprosił. W każdym razie ja nie zapraszałem.

Głosujemy.

Kto jest…

(Przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Tobiasz Żuchewicz: …Proszę o wyjaśnienie, na podstawie jakiego zapisu w regulaminie, nie zostaniemy dopuszczeni do głosu.)

…za wnioskiem o odrzucenie ustawy? Zechce podnieść rękę. (9)

Kto jest przeciwny? (8)

(Przedstawiciel Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Tobiasz Żuchewicz: Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego nie możemy zabrać głosu.)

Kto będzie senatorem sprawozdawcą?

(Rozmowy na sali)

Ja byłem, tak że ja zostanę senatorem sprawozdawcą.

Zamykam posiedzenie Komisji Środowiska.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 48)