Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 7), Komisji Ustawodawczej (nr 15), Komisji Infrastruktury (nr 4) w dniu 30-01-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (7.),

Komisji Infrastruktury (4.)

oraz Komisji Ustawodawczej (15.)

w dniu 30 stycznia 2020 r.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 43).

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 36)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dzień dobry państwu. Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Witam państwa w imieniu swoim i obu panów przewodniczących.

W porządku dzisiejszego posiedzenia znajduje się punkt: pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Czy ktoś z pań i panów senatorów zgłasza zastrzeżenia do porządku obrad?

Nie widzę zgłoszeń.

W takim razie stwierdzam, że porządek został przyjęty.

Zgodnie z procedurą muszę teraz zadać pytanie formalne: czy w posiedzeniu komisji uczestniczą osoby prowadzące zawodową działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa?

Nie widzę zgłoszeń.

Punkt 1. porządku obrad: pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 43)

Przechodzimy do procedowania projektu ustawy.

Chciałbym państwa poinformować, że opinie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym zawartego w druku nr 43 zostały nadesłane przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokuratorię Generalną oraz Ministerstwo Finansów.

Projekt ustawy stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą. Tak jak powiedziałem, zawarty jest w druku senackim nr 43.

Do reprezentowania wnioskodawców Komisja Ustawodawcza wskazała pana senatora Jerzego Czerwińskiego, którego witam bardzo ciepło, jest obecny na sali.

Szanowni Państwo, projekt macie przed sobą.

Chciałbym na początku zapytać, czy pan senator Czerwiński chciałby pokrótce przedstawić projekt na posiedzeniu połączonych komisji. Panie Senatorze?

Senator Jerzy Czerwiński:

Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

Myślę, że nie trzeba, ale jeśli będą jakieś pytania, to chętnie na te pytania odpowiem. Ten projekt ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 września 2018 r., tak że trochę czasu już minęło. Myśmy w poprzedniej kadencji jako Senat bardzo podobny projekt przyjęli i przekazali do Sejmu w celu rozpatrzenia. Niestety odbyło się to na tyle późno, bodajże w lipcu 2019 r., że Sejm po prostu w związku z zasadą dyskontynuacji, z zakończeniem kadencji… Tak więc niejako powtarzamy procedurę, którą wykonaliśmy w poprzedniej kadencji.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję panu senatorowi.

Ja przepraszam, moje niedopatrzenie… Przywitałem państwa ogólnie, a chciałbym w sposób szczególny.

Witam przedstawicieli rządu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentuje dyrektor Departamentu Porządku Publicznego, pan Mariusz Cichomski. Przedstawicielem tego departamentu jest także pan Jacek Giszczak. Witam serdecznie. Jest z nami także zastępca dyrektora z Komendy Głównej Policji, z Biura Ruchu Drogowego, pan Piotr Owsiewski. Witam bardzo serdecznie. Komendę główną reprezentuje także naczelnik Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego w Biurze Ruchu Drogowego, pan Leszek Jankowski – witamy – a także jeszcze jeden przedstawiciel tego wydziału, pan Mariusz Wasiak. Witamy serdecznie. Ministerstwo Finansów reprezentuje pan Michał Naruszewicz. Witam ciepło. Jest z nami wicedyrektor Departamentu Infrastruktury w Najwyższej Izbie Kontroli. Gdzie pan dyrektor siedzi?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

A, witam w sposób szczególny swojego byłego pracownika.

Witam oczywiście przedstawicieli Biura Legislacyjnego Senatu. Jest z nami także, z gości zewnętrznych, przedstawiciel UMWM… Przepraszam za swój brak wiedzy. Urzędu miasta? Czy dobrze odczytuję ten skrót UMWM? Pani Marta Wódz. Jaki organ pani reprezentuje?

(Radca Prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Marta Wódz: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.)

Mogłem się domyślić. Witam przedstawicieli marszałka. Witam przedstawiciela marszałka województwa śląskiego w osobie pani Karoliny Kosowskiej. Witam także, po raz kolejny dzisiaj, pana Marka Wójcika reprezentującego Związek Miast Polskich. Jest z nami także pani Monika Małowiecka, jeżeli dobrze odczytałem nazwisko, przedstawicielka Związku Powiatów Polskich. Jeszcze raz witam wszystkich obecnych.

I rozpoczynamy dyskusję w tym punkcie.

Zadam pytanie: czy przedstawiciele rządu chcą zabrać głos w kontekście przedstawionego projektu?

Bardzo proszę. I proszę o przedstawianie się celem dobrego zaprotokołowania państwa wypowiedzi.

Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Cichomski:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Mariusz Cichomski, dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

My w trakcie wcześniejszych prac i w trakcie poprzedniego posiedzenia komisji poświęconego temu projektowi wyrażaliśmy swoje poparcie. Podtrzymujemy je i dziękujemy za przygotowanie tego projektu. Tak jak mówiłem na poprzednim posiedzeniu komisji, zakres tego projektu w małym stopniu odnosi się do kompetencji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przede wszystkim dlatego, że nie są zmieniane przesłanki usuwania pojazdów, a sama procedura związana z jego wydawaniem.

Jeśli mógłbym zasugerować 2 rzeczy, 2 propozycje poprawek legislacyjnych, które z naszego punktu widzenia – proszę odczytać to tylko jako pewną sugestię, rzecz jasna – usprawnią projekt, i ponowić to, co powiedziałem na poprzednim posiedzeniu komisji… Chodzi o dopisanie pewnego ułatwienia, czegoś, co może potencjalnie ułatwić, zachęcić do tego, żeby opłaty nie były przekazywane post factum, że tak powiem, tylko przed… To byłby taki mechanizm zachęty, a nie ograniczenia.

Jeśli chodzi o kwestie legislacyjne, to, jeśli mogę zaproponować, w przypadku zmiany pierwszej, ust. 5c, gdzie in fine mamy sformułowanie, że za usunięcie i parkowanie pobiera się opłatę… Wydaje się, że raczej chodziłoby tutaj o przechowywanie pojazdu, a nie o jego parkowanie. Dzięki temu zapewniona byłaby spójność legislacyjna z art. 30a ust. 6 i ust. 10h.

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Czyli proponowany zapis brzmiałby: „za jego usunięcie…)

…i przechowywanie…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: „…i przechowywanie pobiera się opłatę”.)

Tak, zamiast słowa „parkowanie”. To merytorycznie nic nie zmieni, ale zapewni spójność tekstową. To jest typowo legislacyjna sugestia.

Druga sugestia, też o charakterze legislacyjnym, dotyczy zmiany drugiej i też końcówki przepisu. Tutaj mamy zapis: „Opłatę, o której mowa w ust. 5c, uiszcza się w terminie 7 dni od dnia wydania pojazdu, z wyjątkiem osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu, która przedkłada dowód uiszczenia opłaty w chwili wydania pojazdu”. Wydaje się, że tutaj, na tym etapie chyba nie do końca chodzi o przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty, a bardziej o samo dokonanie opłaty jako takie. O dowodzie jest mowa dopiero w kolejnej jednostce redakcyjnej. To z punktu widzenia merytorycznego nic nie zmienia, natomiast z punktu widzenia logiki konstrukcji przepisów wydaje się słuszniejsze. Stąd sugestia, żeby to brzmiało tak: która uiszcza opłatę przed wydaniem pojazdu…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Dobrze.)

Może legislacyjnie byłoby to lepsze, ale to oczywiście do decyzji Wysokich Komisji, do analizy Biura Legislacyjnego.

I trzecia rzecz, którą zapowiedziałem, i jedyna nielegislacyjna, o której chciałbym powiedzieć. Perspektywa patrzenia na te przepisy przez Ministerstwo Finansów jest pewnie zupełnie inna… Chodzi o tę zachętę, o której wspominałem na poprzednim posiedzeniu. Jeśli można byłoby zasugerować dopisanie w zmianie drugiej zdania, że w przypadku uiszczenia opłaty, o której mowa w zdaniu powyżej, przed upływem terminu, opłata ta podlega obniżeniu np. o 25%. To byłaby zachęta do tego, żeby zapłacić i nie ryzykować egzekucji, gdyby ktoś nie uiścił…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Przepraszam, to byłoby w ust. 6g?)

To byłoby w tej zmianie… Ust. 6f.

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Ust. 6f, przepraszam.)

Można byłoby tak zredagować ten przepis. Jeśli Wysokie Komisje sobie życzą, mógłbym zaproponować jego brzmienie. Może by to coś…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Bardzo proszę.)

…ułatwiło. Po uwzględnieniu tej uwagi legislacyjnej, o której powiedziałem wcześniej, przepis ten brzmiałby w ten sposób: opłatę, o której mowa w ust. 5c, uiszcza się w terminie 7 dni od dnia wydania pojazdu. Tu można dla porządku postawić kropkę i tę drugą część zapisać jako zdanie drugie. Czyli: przepis nie dotyczy osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu – i tutaj ta modyfikacja, oczywiście po przecinku – która uiściła opłatę przed wydaniem pojazdu. Tutaj kropka i zdanie trzecie: w przypadku uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 5c przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym – bo o terminie mielibyśmy w tym przypadku mowę w zdaniu pierwszym – opłata podlega obniżeniu… I tutaj przykładowo, ale to jest wyłącznie sugestia, te 25%. Ale to jak Wysokie Komisje sobie zażyczą, jeśli w ogóle tym tokiem rozumowania państwo pójdziecie. To tyle. Proszę potraktować to tylko jako sugestię, kwestię do dalszych rozważań. Dziękuję uprzejmie.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Będę za chwilę prosił Biuro Legislacyjne o opinię w kontekście tych zapisów.

Otwieram dyskusję.

Kto z pań i panów senatorów chce zabrać głos, także w kontekście ewentualnych pytań czy to do wnioskodawczy, czy do przedstawicieli rządu?

Nie widzę zgłoszeń.

W takim razie proszę Biuro Legislacyjne o przedstawienie swojej opinii do zaproponowanych przez rząd poprawek. Jeżeli będzie to opinia pozytywna, jestem gotów je przejąć i zgłosić.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Dziękuję bardzo.

Te 2 propozycje legislacyjne wydają się słuszne, one poprawiają ten projekt.

Jeżeli chodzi o kwestię związaną, że tak powiem, z tym bonusem za uiszczeniem opłaty w terminie, to jest to kwestia merytoryczna, dotyczy tego, czy komisje uznają za właściwe wprowadzenie takiego rozwiązania, które polega na tym, że jeżeli właściciel pojazdu zapłaci tę opłatę w terminie, to wtedy opłata będzie obniżona. I jeszcze pytanie: o ile? Pan dyrektor zaproponował 1/4. To jest kwestia merytoryczna, więc nie będę się wypowiadał.

(Senator Jadwiga Rotnicka: To jest pytanie do Ministerstwa Finansów.)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Ja zapytam… Z punktu widzenia Ministerstwa Finansów to nie jest istotne, bo to nie ich budżety.

Czy przedstawiciele samorządu terytorialnego chcą zabrać głos?

Pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich Marek Wójcik:

Panowie Przewodniczący! Państwo Senatorowie! Szanowni Państwo!

My generalnie popieramy ten projekt. Ja chciałbym się odnieść do tej propozycji poprawki, która przed chwilą została przedstawiona. Zgłaszam pewną wątpliwość, dotyczącą wyrazów „parkowanie” i „przechowanie”. Jeżeli mówimy o przechowaniu, to wkraczamy w kodeks cywilny, a tam jest art. 835, który dotyczy – zresztą następne kilka artykułów także – tej definicji. Kodeks nakłada pewne zobowiązania na podmiot, który przechowuje. Te zobowiązania moim zdaniem wykraczają poza te, które związane są z zabezpieczeniem parkowania. Tak więc pytanie, czy przypadkiem to przechowanie nie będzie wymagało od nas, od podmiotów, które ten samochód będą przechowywały, dodatkowych czynności, a tym samym dodatkowych kosztów.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Racja, mamy definicję kodeksową.

Czy państwo to uwzględniliście, przedstawiając swoją propozycję?

Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Cichomski:

Tak jest, uwzględniliśmy tę kwestię. Jeśli pan przewodniczący pozwoli, to oddam głos przedstawicielowi Komendy Głównej Policji, jeśli chodzi o szczegóły.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Główny Specjalista w Wydziale Opiniodawczo-Analitycznym w Biurze Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji Mariusz Wasiak:

Mariusz Wasiak, Biuro Ruchu Drogowego.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Ta zmiana zaproponowana przez nas miała związek wyłącznie z ujednoliceniem terminologii. Gdyby historycznie na to spojrzeć, sięgnąć do przepisu, to okaże się, że w pierwszej wersji też była mowa o opłacie za usuwanie i przechowywanie – to było w 2010 r. Potem była zmiana, wprowadzono „parkowanie” i przez długi czas było to w tej formule. Ale w innych przepisach tego samego art. 130a jest mowa o opłacie za przechowywanie, a nie parkowanie. Tak więc chodziło tylko o ujednolicenie terminologii. I tak m.in. w art. 10h czytamy, że koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji itd… Tu chodziło tylko i wyłącznie o ujednolicenie terminologii. Gdybyśmy chcieli to odnosić, tak jak tutaj przedstawiciele samorządu mówią, do tych sporów, czy to jest termin z prawa cywilnego w tym przypadku, czy jednak bardziej… Nawet w wyrokach sądów, które rozstrzygały o wysokości wynagrodzenia, też się mówiło o przechowywaniu. Tak więc jakiś nakład pracy był… W pierwotnej sytuacji tylko i wyłącznie za to, że samochód parkował, w potocznym rozumieniu, dobę, dwie czy trzy, ale bywa, że to są miesiące. Tak czy inaczej we wszystkich tych przepisach powinno być jednakowo. To może być parkowanie, ale chodzi o ujednolicenie i spójność terminologiczną.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Zgłasza się pan senator Dunin. Ja później będę prosił Biuro Legislacyjne… Z tego, co pamiętam, to kodeksowo jest to chyba umowa przechowania. Za chwilę będę państwa prosił o wypowiedź.

Pan senator.

Senator Artur Dunin:

Bardzo serdecznie dziękuję.

Panowie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Ujednolicenie jest bardzo ważne i takie powinno być. Nie chcę rozstrzygać, bo nie znam przepisów odnośnie do… Myślę, że pan legislator podpowie nam najlepsze rozwiązanie. Ale to nie jest tak, że to jest doba, dwie czy miesiąc. Samorządy, co nie jest ujęte w tym projekcie, bo nie jest przedmiotem tych rozwiązań, z powodu nieodbierania tych pojazdów ponoszą duże koszty. Są podmioty, które wygrały… Bo to musi być wygrany przetarg na przechowywanie, parkowanie samochodów czy opiekę – w zależności, jak to jest sformułowane. Samorządy ponoszą bardzo duże koszty. I tutaj pytanie do samorządowców: czy u państwa jest ten problem, że… Tak jest np. mnie w powiecie zgierskim, ale wiem, że w całym województwie łódzkim wiele samorządów z tym się boryka. Są podmioty, które wygrały przetargi na parkowanie czy przechowywanie pojazdów i które występują na drogę sądową wobec samorządów, a samorządy nie mają z czego…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przeciwko samorządom, tak. Ja rozumiem, że te rozwiązania nie dotyczą tego, o czym mówię, ale warto się nad tym zastanowić. Ja bym miał prośbę do pana mecenasa odnośnie do tego, które z tych…

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Senatorze, ja mam prośbę. Za chwilę wpadniemy w bardzo ciekawe zagadnienie, tylko że ono jest poza zakresem tej materii. Ja zawsze próbuję łączyć pewne dwie wartości, chęć wysłuchania wszystkich i uwzględnienia postulatów, które do mnie od senatorów trafiają w kontekście potrzeby wyjścia z posiedzenia komisji… My w tej chwili otwieramy bardzo duży temat. Ja bym się bał poruszać go dzisiaj, ale przyjmujemy to, zastanowimy się, czy do niego nie wrócić. Poruszył pan kapitalne zagadnienie.

(Senator Artur Dunin: Dobrze, ale… Dobrze, Panie Przewodniczący, pan prowadzi obrady i pan decyduje. Podrzuciłem naprawdę bardzo ważny temat. Myślę, że samorządy miałyby tutaj wiele do powiedzenia, chociażby to, czy potwierdzają czy nie, że takie są ich problemy. Dziękuję bardzo.)

Pan Marek Wójcik.

Pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich Marek Wójcik:

Ja chcę bardzo gorąco podziękować panu senatorowi za wypowiedź. Druga uwaga, którą chciałem zgłosić, dotyczy tych 25%. To jest ten nowy element, który się teraz pojawił. Absolutna racja, pan senator ma rację – my do tych przedsięwzięć, działań związanych z parkowaniem tych samochodów rzeczywiście dokładamy. Część tych samochodów po kilku dniach parkowania… Opłata z tego tytułu, którą powinni wnieść właściciele, jest wyższa niż wartość tych pojazdów. Tak bardzo często bywa. Oni ich nie odbierają czasami wręcz latami. Chciałbym prosić państwa senatorów o to, żebyście jednak nie skorzystali, nie uwzględnili tej propozycji poprawki ograniczającej nasze dochody z tego tytułu wtedy, kiedy ktoś zechce spełnić swój obowiązek jako właściciel i zapłacić wcześniej. Pozwalam sobie prosić państwa o to, abyście państwo odrzucili propozycję obniżenia wysokości opłaty wtedy, kiedy zostanie ona wniesiona kilka dni wcześniej. Bo tu mówimy o dniach, tak?

I wrócę na chwilę do tego przechowywania. Jeśli patrzymy na art. 835–845 kodeksu cywilnego, to nie mamy wątpliwości, że instytucja przechowania to jest zupełnie co innego niż parkowanie. Nasze obowiązki z tytułu przechowania są znakomicie większe – głównie obowiązki, bo prawa niestety raczej nie – niż w przypadku parkowania. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Czyli to… Ja przepraszam, ale usystematyzuję ten głos. Głos jest przeciwny, negatywnie państwo opiniujecie obniżenie tej opłaty. Tak? I rozumiem, że jesteście za pierwotnym zapisem ust. 5c projektu.

Bardzo proszę. I proszę się przedstawić.

Radca Prawny w Związku Powiatów Polskich Monika Małowiecka:

Monika Małowiecka, Związek Powiatów Polskich.

Ja się przychylam do głosu przedstawiciela Związku Miast Polskich w zakresie obniżenia kwoty o 25%. Ewentualnie można byłoby wprowadzić fakultatywne uprawnienie dla jednostki samorządu terytorialnego, tak żeby po prostu sama mogła zadecydować, czy chce w ten sposób postąpić i w jakiś sposób zmobilizować te osoby do zapłaty wcześniej, czy też nie. Przypominam, że opłata to jest… Tak naprawdę to są nasze koszty, ponosi je JST w związku z przechowywaniem pojazdów. W związku z czym obniżanie o 25% w momencie, kiedy ktoś 7 dni wcześniej nam zapłaci, może wpłynąć negatywnie na nasze budżety.

I druga rzecz, Panie Przewodniczący, na którą chciałabym zwrócić uwagę. Zgodnie z ust. 6f opłatę uiszcza się w terminie 7 dni od dnia wydania pojazdu. Wydaje się, że nie ma możliwości, że takie brzmienie przepisu uniemożliwia… Najpierw jest zapłacenie, wniesienie opłaty, a później wydanie pojazdu. Tak? Najpierw musi być wydanie, i to jest początek terminu… Potem jest 7 dni – koniec terminu. Można byłoby wprowadzić taki zapis, że opłatę, o której mowa w ust. 5c – to jest ust. 6f – uiszcza się nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania pojazdu. I wówczas ten warunek wydania pojazdu, jako początek terminu, zostaje zniwelowany, czyli nasz obywatel może najpierw uiścić opłatę, a później odebrać pojazd. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Od strony formalnej wygląda to tak, że państwa uwagi, propozycje – czy ze strony przedstawicieli rządu, czy ze strony organizacji samorządu terytorialnego – staną się poprawkami w momencie, gdy zgłosi je ktoś z pań i panów senatorów.

W tym momencie zgłasza się pan senator Czerwiński.

Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

Ja bym chciał przejąć te 2 propozycje legislacyjne, które rząd tutaj zaproponował, zaś po argumentacji przedstawicieli samorządów uważam, że ta zachęta, nazwijmy to, która miałaby dotyczyć osób, które się wzorowo wywiązują ze swoich obowiązków, może być uchwalona równie dobrze przez rady gmin… przepraszam, rady powiatów. Stawki, które są określone w ustawie, to są stawki maksymalne – rady powiatów mogą ustalić mniejsze, inne dla osób, które wcześniej wpłacą. Tak więc to pozostawiłbym samorządom do rozstrzygnięcia właśnie w uchwałach rad powiatów, zaś te 2 uwagi wcześniejsze są oczywiste i ja te propozycje przejmuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Mamy 2 poprawki formalne do projektu.

Czy ktoś z pań i panów senatorów chce jeszcze zgłosić jakieś poprawki?

Nie widzę zgłoszeń.

W takim razie przystępujemy do procedury głosowania.

Poprawka nr 1 zgłoszona przez pana senatora Czerwińskiego.

Proszę, żeby senator wnioskodawca ją przypomniał przed głosowaniem.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panowie Przewodniczący, Wysokie Komisje, chodzi o zastąpienie w zmienianym art. 130a ust. 5c słowa „parkowanie” terminem „przechowywanie”.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Biuro Legislacyjne w kontekście zgłoszonej poprawki…

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski:

Jeśli chodzi o terminologię „parkowanie”, „przechowywanie”, to nasz pierwotny projekt – tak robimy przy wyrokach – nie zakładał zmiany tego określenia. Ma rację przedstawiciel rządu, że w przepisach towarzyszących czy znajdujących się w pobliżu jest mowa w zasadzie o przechowywaniu, nie parkowaniu. Słowo „parkowanie” w ustawie jest użyte tylko 2 razy – w tym miejscu i w innym miejscu, kiedy jest mowa o strefach płatnego parkowania. I to był główny motyw. Jeśli wykonujemy wyrok, to na tym się skupiamy. Kwestia, że tak powiem, przejścia na przechowywanie chyba nie stanowiłaby problemu z tego względu, że… My poruszamy się w ramach prawa administracyjnego i nie jestem pewien, czy zmiana tego słowa oznaczałaby, że mamy do czynienia z umową przechowywania, która rzeczywiście rządzi się innymi prawami, ale w tym przypadku użycie tego słowa… Nie jestem pewien, czy miało to na celu wskazanie, że chodzi o umowę przechowywania, bo z taką umową tu nie mamy do czynienia, nikt tej umowy nie zawierał. Dlatego my nie upieramy się, które słowo ma być ostatecznie przez komisje przyjęte. W pierwotnym projekcie było „parkowanie”, bo i w zakwestionowanym przez Trybunał przepisie było „parkowanie”. I to była główna motywacja.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję za tę uwagę.

Przystępujemy do procedury głosowania nad poprawką zgłoszoną przez pan senatora Czerwińskiego, dotyczącą zamiany zapisu w ust. 5c, słowa „parkowanie” na „przechowywanie”.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (13)

Państwo znacie uzasadnienie, tu w zasadzie każda z decyzji będzie dobra.

Kto jest przeciw? (8)

Kto się wstrzymał? (5)

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta z uwagi na to, że uzyskała wymaganą większość.

Proszę o przedstawienie drugiej poprawki zgłoszonej przez pana senatora.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panowie Przewodniczący, Wysokie Komisje, tak z głowy tego nie przytoczę… Prosiłbym ewentualnie panów legislatorów o przytoczenie dosłownego brzmienia przepisu.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Przedstawię tę poprawkę.

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Bardzo proszę.)

To poprawka dotyczy ust. 6f, wyrazy „która przedkłada dowód uiszczenia opłaty w chwili wydania pojazdu” zastępujemy wyrazami „która uiszcza opłatę przed wydaniem pojazdu”.

(Rozmowy na sali)

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: No, taka była zgłoszona.)

Tak, to jest ta poprawka legislacyjna. Mówimy tylko o…

(Głos z sali: Jeszcze raz prosimy, głośniej.)

Art. 1 pkt 2 projektu, dotyczący zmiany w ust. 6f. Na końcu, po przecinku w tej chwili są wyrazy: „która przedkłada dowód uiszczenia opłaty w chwili wydania pojazdu”. Zgodnie z poprawką zamieniamy to na sformułowanie: „która uiszcza opłatę przed wydaniem pojazdu”.

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Czy ktoś ma jakieś wątpliwości do tej poprawki?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ja.)

Pani senator? Bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Gdyby tak było, jak w tej poprawce, to byłoby tak, jak dotychczas. Tak? Nic by się nie zmieniło, bo przed wydaniem…

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Biuro Legislacyjne.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski:

Nie, nie, bo tutaj nie chodzi o wszystkie osoby, a tylko o te osoby, które nie mają stałego miejsca zamieszkania czy pobytu. I chodzi o to – przedstawiciel rządu, jeśli dobrze pamiętam, zgłaszał tę propozycję – żeby nie było tak, iż najpierw przedstawiam dowód opłaty, a potem dopiero otrzymuję pojazd. Tak? Chodzi o to, żebym najpierw wniósł tę opłatę, w tym miejscu, które jest przeznaczone do wnoszenia opłaty, a potem otrzymał pojazd. To jest takie postawienie kropki nad „i”, sprecyzowanie, o co tu tak naprawdę chodzi – to nie jest jakaś istotna zmiana merytoryczna.

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (27)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Wydaje mi się, że więcej poprawek nie zgłoszono.

Przystępujemy do procedury głosowania nad projektem ustawy wraz ze zmianami wynikającymi z wcześniej przyjętych poprawek.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem projektu? Proszę o podniesienie ręki. (27)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że projekt ustawy został przyjęty.

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, jeszcze kilka ważnych informacji.

Czy pan senator Czerwiński wyraża zgodę, aby dalej być…

(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)

…sprawozdawcą projektu? Dziękuję.

Informuję państwa, że kolejne posiedzenie Komisji Ustawodawczej odbędzie się we wtorek o godzinie 17.00. Będzie to wspólne posiedzenia z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, poświęcone rozważeniu przeprowadzenia wysłuchania publicznego w związku ze złożonym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zawartym w druku nr 50.

Następne planowane posiedzenie odbędzie się 6 lutego o godzinie 8.15 w sali nr 217. Komisja będzie zapoznawała się z informacją prezes Trybunału Konstytucyjnego za rok 2018.

Przypominam także, że w najbliższą środę o godzinie 9.00 w sali nr 217 jest spotkanie pań i panów senatorów w związku z procedowanym dzisiaj projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego.

Dziękuję wszystkim uczestnikom.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 05)