Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
80 13.05.2021 r.
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 38), Komisji Ustawodawczej (nr 158), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 80)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk senacki nr 366).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
79 11.05.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 367, druki sejmowe nr 1009 i 1069).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr  367 A). 
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk senacki nr 385, druki sejmowe nr 990, 1014, 1036 i 1036-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do tekstu ustawy (druk senacki nr 385 A).  
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 371, druki sejmowe nr 1062, 1075 i 1075-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do tekstu ustawy (druk senacki nr 371 B).  

retransmisja posiedzenia

78 13.04.2021
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 62), Komisji Ustawodawczej (nr 148), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 78)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych (druk senacki nr 354).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

 

77 13.04.2021
 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2016 i 2017” (druk senacki nr 319).

retransisja posiedzenia

76 25.03.2021
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 76), Komisji Środowiska (nr 39)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

75 24.03.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

retransmisja posiedzenia

74 24.03.2021
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 65), Komisji Ustawodawczej (nr 145), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 74)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju.

retransmisja posiedzenia

73 23.03.2021
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 59), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 73)
 1. Podział funduszy na Regionalne Programy Operacyjne.

retransmisja posiedzenia

72 23.03.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 35), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 58), Komisji Ustawodawczej (nr 141), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 72), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 14)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 331).

retransmisja posiedzenia

71 23.03.2021
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 33), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 71), Komisji Środowiska (nr 34), Komisji Ustawodawczej (nr 140)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk senacki nr 308).

retransmisja posiedzenia