Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 96) w dniu 17-10-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (96.)

w dniu 17 października 2019 r.

Porządek obrad:

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Sławomir Rybicki)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dzień dobry państwu.

Otwieram dziewięćdziesiąte szóste posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Punkt 1. porządku obrad: sprawozdanie z działalności Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji

W porządku obrad mamy 1 punkt: przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu Rzeczypospolitej.

Czy są uwagi do porządku obrad?

Jeśli nie ma, to uznaję, że porządek został zaakceptowany.

Proszę państwa, zgodnie z Regulaminem Senatu komisje senackie powinny przyjąć sprawozdanie ze swojej działalności. To sprawozdanie, projekt sprawozdania z działalności Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich IX kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za okres 2015–2019 został przygotowany i rozesłany. Mam nadzieję, że państwo się z nim zapoznali.

To sprawozdanie jest takie, powiedziałbym, klasyczne, standardowe. W sprawozdaniu ujęty jest skład i zakres działania komisji wraz ze zmianami, jakie następowały w trakcie kadencji, opis prac komisji, następnie sprawy dotyczące praw i obowiązków senatorów, współpracy zagranicznej komisji – w niewielkim wymiarze, ale jakaś była – oraz uwagi i wnioski. Ja myślę, że mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że praca komisji, tej konkretnej komisji cechowała się dużym obiektywizmem i troską o sprawy związane z działalnością Senatu, a w szczególności z działaniem i postępowaniem senatorów.

Chcę podziękować wszystkim członkom komisji za merytoryczną pracę, panu przewodniczącemu Słoniowi, który bardzo często zastępował mnie w istotnych obowiązkach, szczególnie wtedy, gdy z powodów zdrowotnych przez dłuższy okres nie mogłem pracować w Senacie. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. Chcę też podziękować wszystkim indywidualnie, bo naprawdę jestem pod wrażeniem obiektywizmu i stawiania spraw senatorskich, senackich ponad czysto doraźny interes polityczny.

Myślę, że powinniśmy też wyrazić taką naszą ogólną satysfakcję z tego powodu, że nie było zbyt wielu spraw dotyczących nagannego zachowania senatorów i że to jest jakaś prawdziwa miara, mam nadzieję, jakości i odpowiedzialności pracy senatorów.

Oczywiście nie przewiduję dyskusji nad tym punktem, bo kwestia przyjęcia bądź nie to jest kwestia formalna, ale gdybyście państwo chcieli jakieś swoje uwagi do tego sprawozdania przedłożyć bądź też przedstawić ogólne refleksje, to byłbym wdzięczny.

Otwieram dyskusję.

Proszę bardzo, senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Ja też, Panie Przewodniczący, chciałbym podziękować za możliwość bycia w tej komisji. Choć czasami pojawiały się bardzo delikatne spory, to zawsze w tym gronie osiągaliśmy konsensus. Cieszę się, że miałem możliwość pracy z państwem, naprawdę jestem pełen podziwu i mam nadzieję, że nasze kontakty ze wszystkimi gdzieś tam w przyszłości też zaowocują. Wszystkiego dobrego.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję.

Jeszcze jedna kwestia, którą zdawkowo potraktowaliśmy w tym sprawozdaniu, to jest kwestia – to tak na przyszłość – konieczności znowelizowania jednak ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, bo zrobiliśmy to w końcówce kadencji dość pospiesznie, nie dość chyba odpowiedzialnie przechodząc nad zmianą oświadczenia majątkowego. Powinniśmy być może w spokoju i bez jakiegoś kontekstu politycznego popracować nad tym załącznikiem do ustawy, bo jest to niedoskonałe. Poszerzyliśmy zakres podmiotowy, a nie popracowaliśmy nad samą treścią, nad tymi dyspozycjami, które nie wytrzymują już próby czasu. Myślę, że to jest coś, co będzie zadaniem dla przyszłego składu komisji i przyszłego składu Senatu.

Poddaję sprawozdanie pod głosowanie.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w latach 2015–2019? (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że komisja przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności.

Dziękuję jeszcze raz wszystkim senatorom zaangażowanym w tej kadencji w pracę komisji.

(Głos z sali: Dziękujemy.)

(Oklaski)

Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 05)