Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 91) w dniu 01-08-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich (91.)

w dniu 1 sierpnia 2019 r.

Porządek obrad:

1. Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2020.

2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Krzysztof Słoń)

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Słoń:

Otwieram dziewięćdziesiąte pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w dniu 1 sierpnia 2019 r.

W porządku obrad dzisiejszego posiedzenia zapisany był punkt: opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2020. Ja wnioskuję o rozszerzenie porządku obrad o punkt: zmiany w składach komisji senackich. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że państwo senatorowie przychylają się do mojej propozycji związanej z rozszerzeniem porządku obrad.

Nie słyszę sprzeciwu, a zatem porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco: opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2020 oraz zmiany w składzie komisji senackiej… przygotowanie projektu uchwały dotyczącego zmiany w składzie komisji senackiej.

Czy do takiego porządku są jakieś uwagi? Nie ma.

Punkt 1. porządku obrad: opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2020

A zatem przystępujemy do realizacji dzisiejszego programu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Witam na dzisiejszym posiedzeniu gości. Witam pana Jakuba Kowalskiego, szefa Kancelarii Senatu. Witam, Panie Ministrze. Witam panią Monikę Nowosielską, dyrektora generalnego. Witam panią Agnieszkę Szlązak, dyrektor Biura Finansowego, oraz witam panią Iwonę Kozerę-Rytel, legislatora, przedstawiciela Biura Legislacyjnego.

Bardzo proszę, Panie Ministrze, o syntetyczne przedstawienie założeń projektu budżetu Kancelarii Senatu na 2020 r.

Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Zgodnie z Regulaminem Senatu marszałek Senatu ustala projekt budżetu kancelarii po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. W związku z tym w imieniu pana marszałka i kancelarii chciałbym dzisiaj poprosić Wysoką Komisję o zaopiniowanie projektu budżetu kancelarii na rok 2020. Przedstawię podstawowe wielkości – tak jak pan przewodniczący poprosił, syntetycznie – jeśli chodzi o dochody i wydatki Kancelarii Senatu ujęte w przedłożonym komisji, bo państwo otrzymaliście ten projekt, projekcie budżetu.

Dochody. W projekcie budżetu na 2020 r. dochody zostały zaplanowane w wysokości 400 tysięcy zł i są one niższe od kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2019 o 50 tysięcy zł, tj. o niewiele ponad 11%. Zmniejszenie planu dochodów w stosunku do roku bieżącego wynika w szczególności z prognozowanych niższych wpływów z tytułu rozliczeń środków na funkcjonowanie biur senatorskich pobranych przez senatorów IX kadencji. Na dochody ujęte w projekcie budżetu Kancelarii Senatu składają się: wpływy ze zwrotów dotacji celowych i odsetek od dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą; wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w szczególności z tytułu niewykorzystanych środków na prowadzenie biur senatorskich; nadpłacone składki ZUS w związku z przekroczeniem przez pracowników i senatorów rocznej podstawy ich wymiaru.

Jeśli zaś chodzi o wydatki, to prognozowane przez Kancelarię Senatu wydatki na rok 2020 wynoszą 219 milionów 545 tysięcy zł i są niższe w stosunku do wydatków w roku bieżącym o 687 tysięcy zł. Wydatki Kancelarii Senatu zostały zaplanowane w 2 rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” i 75195 „Pozostała działalność”.

Jeśli chodzi o rozdział 75101, to z tego rozdziału finansowana jest realizacja zadań Kancelarii Senatu związanych z merytoryczną, finansową i organizacyjno-techniczną obsługą działalności Senatu i jego organów oraz z udzielaniem pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego. Ujęte w tym rozdziale wydatki wynoszą 119 milionów 45 tysięcy zł i są niższe od kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2019 o 0,6%. Wydatki te zostały zaplanowane w ramach 3 grup wydatków budżetowych. Pierwsza grupa to świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące jednostek budżetowych stanowią grupę kolejną, a ostatnią grupą są wydatki majątkowe.

Jeśli chodzi o świadczenia na rzecz osób fizycznych, to w projekcie planu wydatków na rok 2020 przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych są 22 miliony 816 tysięcy zł. Jest to kwota niższa od kwoty w 2019 r. o 435 tysięcy zł, tj. niespełna 2%. Zmniejszenie wydatków związane ze zmianą kadencji Senatu spowodowane jest w szczególności nierównomiernością ponoszenia przez Kancelarię Senatu wydatków dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom biur senatorskich. To wynika ze zmiany kadencji Senatu. W roku bieżącym pracownicy biur otrzymają dodatkowe wynagrodzenia roczne należne za rok 2018 oraz za 10 miesięcy roku 2019, a w roku 2020 świadczenie to będzie przysługiwać pracownikom wyłącznie za 2 miesiące roku 2019. Stąd ta różnica. W tej grupie wydatków największą wartościowo pozycję, bo 97,1%, stanowią środki przeznaczone na prowadzenie biur senatorskich i na wypłatę diet parlamentarnych senatorom. Wysokość tych środków ustalono na poziomie 22 milionów 159 tysięcy zł.

Jeśli chodzi o wydatki bieżące jednostek budżetowych, to w tej drugiej grupie wydatków zaplanowaliśmy środki w wysokości 94 milionów 109 tysięcy zł. W stosunku do ustawy budżetowej na rok 2019 one są również niższe o 272 tysiące zł, tj. o 0,3%. Te wydatki bieżące obejmują w szczególności: wynagrodzenia pracowników, uposażenia senatorskie, dodatki do uposażeń oraz składki naliczone od tych świadczeń, odprawy parlamentarne dla senatorów, którzy nie zostali wybrani na następną kadencję i którzy nie spełnili warunków do ich otrzymania w roku 2019. Wydatki te zostały zaplanowane w wysokości 64 milionów 876 tysięcy zł. Ustalając wysokość funduszu wynagrodzeń na rok 2020, Kancelaria Senatu uwzględniła wzrost o 6% wynagrodzeń pracowników oraz kwoty bazowej dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, zresztą zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Z wydatków bieżących finansowany jest również zakup towarów i usług. Wysokość tych wydatków została ustalona w projekcie budżetu na rok 2020 na poziomie 19 milionów 869 tysięcy zł. Kolejną kategorię wydatków planowanych w tej grupie stanowią krajowe i zagraniczne podróże służbowe senatorów i pracowników Kancelarii Senatu. Kwota wydatków przeznaczonych na ten cel wynosi 5 milionów 51 tysięcy zł. W ramach wydatków bieżących planowane są także środki na pokrycie kosztów działalności klubów i kół senackich oraz utworzonych przez nie biur, opłacanie podatków, składek do organizacji międzynarodowych, środki na wykupienie polis ubezpieczeniowych, na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilnoprawnych, a także na utworzenie funduszu świadczeń socjalnych dla senatorów i pracowników Kancelarii Senatu.

Kolejna grupa to wydatki majątkowe ujęte w rozdziale 75101. Wydatki te zostały zaplanowane w wysokości 2 milionów 120 tysięcy zł. Z tego na zakupy inwestycyjne przeznaczymy kwotę 1 miliona 520 tysięcy zł, a na inwestycje budowlane 600 tysięcy zł. Ujęte w projekcie budżetu na rok 2020 wydatki majątkowe są wyższe w stosunku do wydatków w roku bieżącym o 20 tysięcy zł, tj. o 1%. Na rok przyszły zostały zaplanowane środki w szczególności na zakup praw autorskich i licencji do programów, na zakup urządzeń poligraficznych, sprzętu AGD, a także sprzętu fotograficznego. Ponadto planujemy zakup urządzeń do sieci komputerowej, urządzeń do infrastruktury telewizyjnej i fonicznej oraz do systemu konferencyjnego, który będzie wykonany w 2 salach komisyjnych. Projekt budżetu na 2020 r. przewiduje także zakup 2 samochodów osobowych, które miałyby zastąpić zużyte już i wyeksploatowane Hondy Civic, jeśli dobrze pamiętam. Planowane do realizacji w 2020 r. zadania o charakterze budowlanym dotyczą infrastruktury wewnętrznej budynku przy ul. Frascati 2. Projektowana jest modernizacja i rozbudowa systemu przeciwpożarowego w zakresie dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożaru, a także wymiana zużytych technicznie 2 dźwigów osobowych.

Rozdział 75195 „Pozostała działalność Kancelarii Senatu”, ale bardzo istotna dla kancelarii, a mianowicie wydatki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. W przedłożonym do zaopiniowania przez komisję projekcie budżetu wysokość środków przeznaczonych na dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą została ustalona na poziomie środków w roku bieżącym, tj. 100 milionów 500 tysięcy zł. Zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków środki te zostały ujęte w 3 paragrafach: dotacje udzielane fundacjom, dotacje udzielane stowarzyszeniom i dotacje udzielane pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Nadmienię tu tylko, że chyba przedwczoraj na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą komisja przyjęła stanowisko, w którym proponuje zwiększenie kwoty na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą o 10 milionów zł. Byłoby to zwiększenie do kwoty 110 milionów 500 tysięcy zł. I ten wniosek będzie rozpatrywany na jutrzejszym posiedzeniu Prezydium Senatu. Liczę, że prezydium ten wniosek poprze i wtedy zaktualizujemy w tym zakresie budżet, zwiększając te środki o 10 milionów zł.

Jeśli zaś chodzi o budżet w układzie zadaniowym, to w projekcie na rok 2020 będziemy już tradycyjnie realizować 2 zadania w zakresie: funkcji 1 „Zarządzanie państwem” i funkcji 15 „Polityka zagraniczna”. Na realizację pierwszego z zadań, jakim jest obsługa parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, zaplanowano wydatki w kwocie 111 milionów 291 tysięcy zł. Wydatki dotyczące drugiego zadania, czyli wspierania Polonii i Polaków za granicą, zostały ustalone na kwotę 118 milionów 254 tysięcy zł, bo poza zadaniami dotacyjnymi są tutaj również środki, które są poza dotacjami, pozostają w dyspozycji Kancelarii Senatu i są na zadania związane choćby z obsługą tych inicjatyw, które senatorowie podejmują w zakresie Polonii i Polaków za granicą.

To tyle z mojej strony, Panie Przewodniczący. Jeśli są pytania Wysokiej Komisji, to jesteśmy gotowi odpowiadać. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Słoń:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Otwieram dyskusję.

Ja pozwolę sobie zadać pytanie dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników Kancelarii Senatu. Ten wzrost jest na poziomie 6 czy 7%?

Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski:

6%. Jest to zgodne z pismem ministra finansów. Pierwszy raz od wielu lat jest takie wskazanie ze strony ministra finansów i dopuszczenie wzrostu wynagrodzeń do 6%, oczywiście średnio.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Słoń:

Przewidujemy, że nastąpi to z dniem 1 stycznia 2020 r., tak?

Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski:

No, być może chwilę później. O tym jeszcze nie rozmawialiśmy, bo to jest tak, że te 6% ma być średnio w skali kancelarii. Potrzebujemy trochę czasu, żeby podzielić te fundusze w taki sposób, w jaki staraliśmy się to robić w ostatnich latach, czyli tak, żeby wyrównywać dysproporcje płacowe, które istniały choćby pomiędzy biurami czy pomiędzy podobnymi stanowiskami w różnych biurach, stanowiskami o podobnym zakresie kompetencji i obowiązków. Starałem się… staraliśmy się wspólnie z kierownictwem kancelarii wyrównywać dysproporcje. W większości przypadków to już się udało, ale są jeszcze takie komórki organizacyjne, które wymagają wyższej podwyżki, więc będziemy potrzebowali chwilę czasu, żeby to podzielić. Poza tym te podwyżki mogą być wypłacone dopiero wówczas, kiedy budżet zostanie podpisany przez pana prezydenta. Tak więc jeśli zapadnie decyzja, że to będzie z wyrównaniem, to ewentualnie będzie to z wyrównaniem od 1 stycznia, ale zapewne ta podwyżka formalnie nastąpi w okolicach marca.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Słoń:

Panie Ministrze, w ostatnich dniach pojawiały się informacje o planowanej przebudowie domu poselskiego. Czy Kancelaria Senatu, pan minister, jeżeli przewidziana jest takowa przebudowa czy budowa nowego domu poselskiego, jesteście włączeni w cykl dyskusji na temat kształtu tej nowej siedziby Domu Poselskiego?

Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Otóż jest tak, że nad wszystkimi obiektami, które znajdują się w kompleksie parlamentu, zarząd sprawuje Kancelaria Sejmu, nawet nad tymi naszymi pomieszczeniami. Choćby to, w którym teraz się znajdujemy, jest pomieszczeniem w zarządzie Kancelarii Sejmu. Tak więc formalnie nie ma tutaj miejsca dla szefa Kancelarii Senatu czy dla Kancelarii Senatu, żeby ten proces uzgadniać. Oczywiście nieformalnie brałem udział w rozmowach z panią minister Kaczmarską i informowała mnie o tym, że przewiduje środki na opracowanie koncepcji i projektu tejże przebudowy, rozpatrując 2 możliwości: albo remontu tego budynku, który widujemy na co dzień i mijamy, poruszając się w kompleksie parlamentu, stopniowo, remont piętro po piętrze, kondygnacja po kondygnacji, albo – i to jest wariant drugi – wyburzenia tego budynku i postawienia na jego miejscu domu poselskiego, hotelu, który spełniałby już standardy nowoczesnych obiektów tego typu. Jest to wariant, jeśli dobrze pamiętam wstępne szacunki, droższy o kilkadziesiąt milionów złotych, również dłuższy, bo chyba o rok więcej zajmowałoby – przynajmniej tak wynika z tych wstępnych rozeznań, które były czynione – wyburzenie budynku i wybudowanie go od podstaw niż w wariancie stopniowego remontu istniejącego budynku. W moim przekonaniu ta druga koncepcja, czyli wyburzenie i budowa od nowa, jest zdecydowanie lepsza i bardziej szczęśliwa, bo można to wszystko zaplanować zgodnie ze standardami, które obowiązują dzisiaj choćby na rynku hotelarskim. Ale to jest oczywiście decyzja Kancelarii Sejmu, który z tych wariantów zostanie przyjęty.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Słoń:

Bardzo dziękuję.

Ja nie mam więcej pytań na temat budżetu.

Teraz zwracam się do państwa, członków naszej komisji, o poparcie takiego mojego wniosku, takiej sugestii, żeby nasza komisja w opinii do budżetu zarekomendowała również to zwiększenie środków na opiekę nad Polakami za granicą, zwiększenie, o które wnioskowała Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Jeżeli państwo pozwolicie, to nasza komisja pozytywnie do tego również w naszej opinii by się odniosła po to, żeby podczas jutrzejszych obrad prezydium było poinformowane także o naszym stanowisku.

Bardzo proszę państwa senatorów o udział w tej chwili w dyskusji nad przedstawionym przez pana ministra projektem budżetu.

Bardzo proszę, Pani Marszałek.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Ja właśnie chciałabym zapytać o to, co umownie nazywamy emigracją. Który z krajów bądź które kraje są największymi beneficjentami tego budżetu, który jest przewidziany dla Polaków na emigracji? To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Jeśli są prowadzone w tamtych krajach jakieś inwestycje, to chciałabym wiedzieć jakie i gdzie. Dziękuję…

Jeszcze dodam tylko, że w poprzednich kadencjach należałam do tej komisji, więc miałam lepszą orientację. Teraz za bardzo się nie orientuję, nie wiem tego.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Słoń:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski:

Bardzo dziękuję.

Pani Marszałek, jeśli chodzi o kwestię lokowania tych środków dotacyjnych na opiekę nad Polonią, to tutaj niezmiennie od wielu lat pierwsza trójka krajów, które otrzymują największe wsparcie, to w kolejności: Litwa, Ukraina i Białoruś. Państw, które są poza tą pierwszą trójką, nie chciałbym z głowy wymieniać w kolejności, bo mogę nie pamiętać, ale jeśli pani marszałek sobie będzie życzyła, to możemy tę informację przekazać, bo przed dwoma tygodniami na posiedzeniu komisji referowałem podział środków za ten rok i tam był taki slajd, który pokazywał to w rozbiciu na poszczególne kraje z kwotami, więc będziemy mogli to bardzo szybko przekazać pani marszałek.

Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, to głównym zadaniem inwestycyjnym jest kontynuacja budowy Domu Polskiego we Lwowie. I to zadanie realizuje „Wspólnota Polska” wspierana środkami, których udzielamy w ramach dotacji. Jest to zadanie pochłaniające zdecydowanie większą część środków, które dzielimy w ramach kierunku: inwestycje. Pozostałe zadania to są zadania pomniejsze i one dotyczą choćby remontów szkół polskich, które są na Litwie czy na Ukrainie, remontów infrastruktury, która na co dzień jest wykorzystywana przez Polonię, choćby Seminarium Polskie w Paryżu. Ale to już są kwoty niewspółmiernie mniejsze niż dotacja na budowę Domu Polskiego we Lwowie. Jeżeli pani marszałek ma życzenie, to również przekażemy taki załącznik z wykazem udzielonych dotacji na ten rok w zakresie inwestycji.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Słoń:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie?

Bardzo proszę, pan senator Bobko.

Senator Aleksander Bobko:

Ja mam pytanie związane nie bezpośrednio z budżetem, ale z tymi inwestycjami. Chciałbym zapytać, jakie są plany dotyczące tego nowego budynku na Wiejskiej. Bo on już długi czas stoi. Czy on jest użytkowany, a jeśli nie, to od kiedy będzie użytkowany?

Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski:

Budynek na Wiejskiej jest użytkowany, już odbywają się tam posiedzenia komisji. On jest przeznaczony głównie właśnie na posiedzenia komisyjne. Znalazła się tam część powierzchni biurowych dla biur Kancelarii Sejmu, choćby Biuro Spraw Międzynarodowych przeprowadziło się do tego budynku. Z ostatniej rozmowy z panią minister Kaczmarską wiem, że jest tam również miejsce do pracy dla senatorów, które zostało oddane do dyspozycji klubów parlamentarnych. Kluby parlamentarne miały zorganizować tę powierzchnię. Jak wygląda ten proces i jego zaawansowanie nie wiem, ale mogę dopytać. Pani minister mówiła, że kluby są o tyle niechętne, że jest narzekanie ze strony posłów – wtedy słyszałem o posłach – że ten budynek jest zbyt daleko, że czas potrzebny na pokonanie tego dystansu jest zbyt duży, żeby pozwolić sobie tam na swobodną pracę w momencie, w którym tu się dzieje wiele spraw i trzeba się szybko przemieszczać z miejsca na miejsce. Ale mam nadzieję, że kluby tę powierzchnię zagospodarują.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Słoń:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie ma.

A zatem, Wysoka Komisjo, ja zaproponuję pozytywną opinię komisji do przedstawionego projektu budżetu Kancelarii Senatu na rok 2020 plus – ale to poddamy redakcji – poparcie naszej komisji dla wniosku Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą dotyczącego zwiększenia budżetu na wsparcie Polaków i Polonii za granicą.

Czy jest taka zgoda Wysokiej Komisji?

(Głosy z sali: Tak.)

Dziękuję.

To kto jest za tym, żeby opinia była pozytywna plus to poparcie wniosku tamtej komisji? (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto wstrzymał się od głosu? (0)

Jednogłośnie za.

Zanim podziękujemy wszystkim… Już dziękujemy, bo rozumiem, że pan minister…

(Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski: Bardzo dziękuję.)

…wraz ze współpracownikami wychodzą. Dziękujemy bardzo.

Punkt 2. porządku obrad: przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej

Wysoka Komisjo, przechodzimy do drugiego punktu porządku obrad. Są to zmiany w składach komisji.

Do marszałka Senatu wniosek o wykreślenie członkostwa w Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności złożył pan senator Adam Gawęda, który został przewodniczącym komisji…

(Głos z sali: Nie został.)

Nie został jeszcze?

(Głosy z sali: Został ministrem.)

Został ministrem, tak jest.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Został zdjęty…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tak jest, wczoraj został.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Właśnie. Tak czy inaczej pan senator Gawęda złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Wysoka Komisjo, czy są jakieś pytania dotyczące tej rezygnacji? Nie.

W takim razie przedstawię projekt uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia prawdopodobnie jutrzejszego w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.

„§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje senatora Adama Gawędę z Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Kto z państwa senatorów jest za takim właśnie brzmieniem projektu uchwały w tej sprawie? (7)

Jednogłośnie za.

Proponuję, żeby sprawozdawcą komisji w tej sprawie był pan senator Błaszczyk.

Czy pan senator wyraża zgodę? Tak.

Bardzo dziękuję.

Pan senator Przemysław Błaszczyk będzie sprawozdawcą komisji na posiedzeniu plenarnym.

Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie ma.

A zatem zamykam dziewięćdziesiąte pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w dniu 1 sierpnia 2019 r.

Dziękuję państwu bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 27)