Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 87) w dniu 09-05-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (87.)

w dniu 9 maja 2019 r.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 22)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Sławomir Rybicki)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dzień dobry, witam na kolejnym, osiemdziesiątym siódmym posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Punkt 1. porządku obrad: Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

W porządku jest jeden punkt: przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Wpłynęło do mnie pismo wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności z informacją, że na dzisiejszym posiedzeniu komisja wybrała kandydata na szefa komisji, senatora Adama Gawędę. Przed chwileczką wpłynął też list od pana marszałka Karczewskiego informujący, że Konwent Seniorów pozytywnie zaopiniował kandydaturę senatora Adama Gawędy na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. A więc mamy dokumenty niezbędne przed przyjęciem projektu uchwały przez komisję.

Odczytam projekt uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności:

„§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora Adama Gawędę na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem projektu uchwały w takim brzmieniu? (8)

(Głos z sali: 8 osób.)

Kto jest przeciw? (0)

(Głos z sali: Nie ma nikogo.)

Czy ktoś się wstrzymał? (0)

(Głos z sali: Nikt.)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w komisji sejmowej…

(Głos z sali: Senackiej.)

…W senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w zakresie wyboru przewodniczącego komisji.

Czy są jeszcze jakieś wnioski w tej sprawie? Skoro nie ma, to dziękuję bardzo i zamykam…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przed zamknięciem zaproponuję pana senatora przewodniczącego Słonia na sprawozdawcę komisji w tym zakresie.

Czy są jakieś uwagi do tej propozycji? Skoro nie ma, to dziękuję i zamykam posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 25)