Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 82) w dniu 03-04-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (082.)

w dniu 3 kwietnia 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. z kierunku nr 2 – Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 06)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Janina Sagatowska)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Rozpoczynam posiedzenie naszej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. z kierunku nr 2 – Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego

Posiedzenie jest poświęcone rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. z kierunku nr 2 – Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Czy są uwagi do porządku obrad?

Nie ma, czyli przyjmujemy ten porządek obrad.

Tak jak zawsze, bez zbędnej zwłoki, bo jest dużo zadań. Dziękujemy znowu za tytaniczną pracę, Panie Dyrektorze. Witam całe Biuro Polonijne, prawie całe. Za tytaniczną pracę dziękujemy zespołowi finansów i naszemu Biuru Polonijnemu.

Panie Dyrektorze, prosimy o przedstawienie wyników rozpatrywania ofert w dziale dotyczącym kultury. Proszę.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Dziękuję, Pani Przewodnicząca.

Szanowni Państwo!

Ja na początku chciałbym przekazać kilka uwag ogólnych. Jak państwo zauważyli, przedstawiamy do rozpatrzenia 211 ofert, z czego 88 zyskało rekomendację Kancelarii Senatu do finansowania zadań realizowanych w ramach projektów zgłoszonych przez naszych oferentów. Jak państwo widzą, w materiałach, które państwo otrzymali, są zarówno rekomendacje, jak i propozycje nieprzyznawania dotacji, czyli są tu zebrane wszystkie oferty, które były przedmiotem obrad zarówno Biura Polonijnego, jak i Zespołu Finansów Polonijnych, co w rezultacie pozwoliło Szefowi Kancelarii Senatu przedstawić państwu opinię Kancelarii Senatu.

Praca była rzeczywiście tytaniczna. Niestety nie mogliśmy przyznać środków na realizację wszystkich zgłoszonych zadań, mimo że w dużej mierze zasługiwały na dotację. Niestety budżet przeznaczony na kulturę nie jest z gumy i nie mogliśmy przedstawić go w większej kwocie. Tutaj należy jeszcze na jedno zwrócić uwagę. Przepraszam, że nie zostawiliśmy, tak jak w poprzednich przypadkach, kwoty do państwa dyspozycji, ale budżet przeznaczony na kulturę – widzą go państwo na dole strony – został zwiększony o wszystkie oszczędności z pozostałych kierunków. To są środki, które zostały zaoszczędzone w ramach innych kierunków, te 700 tysięcy zł – o tę kwotę został zwiększony budżet przeznaczony na działania mające na celu wspieranie polskiej kultury na świecie.

Pozwolą państwo, że już zwyczajowo będę mówił tylko o tych ofertach, które zyskały rekomendację Kancelarii Senatu. Będę podawał numer w kolejności, numer oferty, nazwę oferenta i nazwę zadania, a także kwotę, którą proponujemy. Jeszcze tylko napomknę, że jeśli chodzi o zadania polegające na renowacji czy remoncie obiektów zabytkowych, to w dużej mierze opieraliśmy się na rekomendacjach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i staraliśmy się w jakiś sposób wesprzeć działania, które mają ratować polskie zabytki, głównie na Wschodzie.

Zacznijmy od poz. 2, oferta nr 121Z, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej, „Renowacja cmentarza rzymsko-katolickiego w Lidzie na Białorusi. Etap II”…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Która to w kolejności?)

Poz. 2.

Proponujemy na prace renowacyjne na tym polskim cmentarzu w Lidzie przyznać 98 tysięcy 250 zł.

Poz. 3, oferta nr 132Z, Fundacja „Dla Polonii”, „Polskie korzenie”. Kwota, którą proponujemy przyznać, to jest 57 tysięcy 100 zł.

Poz. 5, oferta nr 192, Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom”, „Integracja dzieci pochodzenia polskiego z sierocińców i ubogich rodzin na Litwie z krajem ich przodków. Przyjazd dzieci do polskich rodzin – wolontariuszy na Wielkanoc, 3 miesiące letnie i Boże Narodzenie w 2019 r.” Jest to zadanie realizowane już od wielu lat, za każdym razem zyskuje przychylność zarówno państwa senatorów, jak i prezydium. Wnioskowana dotacja, czyli 195 tysięcy 500 zł miałaby być przeznaczona na koszty pobytu polskich dzieci z sierocińców na Litwie. To jest kwota mniej więcej na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym.

Poz. 7, oferta nr 248Z, Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej, „Prace konserwatorskie w kościele rzymskokatolickim w Brzozdowcach na Ukrainie”. Kwota, którą proponujemy, to jest 56 tysięcy 172 zł. Z naszych rozmów z przedstawicielami ministerstwa kultury wynika, że rekomendowane przez nas kwoty to są takie kwoty, które pozwolą uchronić dane zabytki przed dalszą dewastacją.

Poz. 8, oferta nr 252Z, Towarzystwo Polonia-Kresy, „Integracyjne warsztaty teatralno-wokalne”. Kwota wnioskowana to 30 tysięcy 900 zł i taką kwotę proponujemy przyznać.

Poz. 9, oferta nr 265Z, Fundacja Kultury Paryskiej, „Ochrona, udostępnianie i popularyzacja archiwów Instytutu Literackiego Kultura”, kwota 20 tysięcy 537 zł. Ta kwota miałaby być przeznaczona na osuszacz, który wsparłby działania mające na celu uchronienie archiwów zgromadzonych w bibliotece.

Poz. 11, oferta nr 392Z, Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura”, „Inwentaryzacja i cyfryzacja Muzeum i Archiwum Polskich Sił Zbrojnych im. Płk. Bolesława Orlińskiego w Wawel Villa Polskim Domu Seniora w Mississaudze, w Kanadzie”. Kwota, którą proponujemy przyznać, to jest 77 tysięcy 716 zł.

Poz. 14, oferta nr 395Z, Fundacja na Rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego, „Digitalizacja zasobów archiwalnych Instytutu Piłsudskiego w Ameryce”. To jest działanie, które jest finansowane już od wielu lat, ale środki, które państwo rekomendujecie do sfinansowania, za każdym razem przeznaczane są na inny zakres. W ubiegłym roku było to archiwum generała Żeligowskiego, w tym roku będzie to kolejny zbiór, który będzie zdigitalizowany, a następnie udostępniony na stronie internetowej.

Poz. 15, oferta nr 397Z, Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”, „Organizacja XVI Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie”. Kwota, którą proponujemy przyznać, to 42 tysiące 944 zł. Ten oferent podobne zadanie realizuje od wielu lat. Jak widać, jest to szesnasty koncert. Kancelaria Senatu współfinansuje to zadanie już od kilku lat.

Poz. 16, oferta nr 398Z, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, „Wystawy – wkład Polaków i Polonii kanadyjskiej w historię najnowszą”. Na realizację tego zadania proponujemy przyznać 20 tysięcy 694 zł.

Poz. 17, oferta nr 399Z, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, „Polonijna Biblioteka Cyfrowa”. Proponujemy przyznać na ten cel 25 tysięcy 435 zł

Poz. 22, oferta nr 404Z, Stowarzyszenie Odra – Niemen, „Kresowe Zaduszki”. To też jest zadanie, które stowarzyszenie realizuje już od lat. Tutaj proponujemy przyznać niestety niepełną kwotę dotacji, ale jesteśmy przekonani, że za tę przyznaną kwotę nasi oferenci zdołają przeprowadzić akcję, to jest kwota 21 tysięcy 343 zł.

Poz. 27, oferta nr 409Z, Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, „XIV Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych zza Granicy”. Kwota, o którą wnioskuje oferent, to jest 96 tysięcy 42 zł. My proponujemy zmniejszyć nieco tę dotację, do 80 tysięcy 258 zł.

Poz. 33, oferta nr 417Z, Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków oraz Przyjaciół, „Promocja polskiej kultury na festiwalu «Mała Europa»”. Proponujemy przyznać tu 33 tysiące 974 zł.

Kolejna pozycja, czyli poz. 34, oferta nr 418Z, również Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków oraz Przyjaciół, „Polskie ślady w Bośni”. Kwota, którą proponujemy przyznać, to jest 41 tysięcy 596 zł.

Poz. 35, oferta nr 419Z, Fundacja „Wolność i Demokracja”, „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja 4”. Szczegóły znajdą państwo w załączniku 419Z. Jest to zadanie polegające na wsparciu katedr języka polskiego na uniwersytetach na Ukrainie. Są to działania dotyczące najczęściej wsparcia w zakresie zakupu sprzętów, podręczników czy pomocy dydaktycznych. Tutaj zaproponowaliśmy kwotę 216 tysięcy 898 zł.

Poz. 36, oferta nr 420Z, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, „Dziedzictwo kulturowe i historyczne”. Tak jak poprzednio, również tutaj mają państwo podane w załączniku 420Z szczegóły dotyczące tego, na jakie konkretne działania kancelaria proponuje przyznać dotację. Łączna kwota to 841 tysięcy 592 zł.

Poz. 41, oferta nr 426, Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, „III Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pamięci «Walczącym o Niepodległość» – edycja 2019”. Kwota, którą proponujemy, to 99 tysięcy 999 zł. Nie jest to promocja, chociaż troszeczkę tak to wygląda, śmiesznie. Chodziło o to, żeby uwzględnić kwotę kosztów programowych w wysokości 91 tysięcy 286 zł, po dodaniu kosztów pośrednich wyszła nam taka właśnie kwota, 100 tysięcy bez 1 zł.

Poz. 42, oferta nr 427Z, Fundacja „Zatrzymać Czas”, „Dni polskiego teatru na Litwie”. To jest zadanie, które było realizowane również w ubiegłym roku. Polega ono na tym, że spektakle polskie przedstawiane są w różnych rejonach Litwy, nie tylko Wileńszczyzny. W zeszłym roku były to i Troki, i Soleczniki. Tak że tutaj proponujemy kwotę 149 tysięcy 179 zł.

Poz. 44, oferta nr 429Z, Fundacja Slawistyczna, „XXX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny «Bukowińskie Spotkania»”. Kwota, którą proponujemy przyznać, to jest 118 tysięcy 835 zł. Bukowińskie Spotkania cieszą się popularnością i już od wielu lat są finansowane przez Kancelarię Senatu, również w czasach, gdy środki były jeszcze przez MSZ…

Poz. 45, oferta nr 430Z, Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, „Ostra Brama 2019. 75. rocznica operacji «Ostra Brama» w Wilnie – uroczyste obchody”. Proponujemy dofinansować te uroczystości kwotą 53 tysięcy 636 zł.

Poz. 47, oferta nr 432, Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, „Pamięć dla pokoleń – edycja 2019”. To jest kolejny rok realizacji tego zadania. Proponujemy przyznać tu kwotę 53 tysięcy 797 zł.

Kolejna oferta, czyli poz. 52, oferta nr 437Z, Fundacja RenesArt, „Chopin IN the city”. To jest zadanie polegające na zorganizowaniu w Stanach Zjednoczonych cyklu koncertów z muzyką Fryderyka Chopina. Proponujemy przyznać dotację w wysokości 100 tysięcy zł.

Poz. 60, oferta nr 445Z, Stowarzyszenie Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu. Na działanie stowarzyszenia, czyli zadanie „Wspomaganie zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, będące uzupełnieniem działań ministerstwa właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz innych instytucji państwowych” proponujemy przyznać pełną kwotę dotacji, czyli 36 tysięcy 280 zł.

Poz. 62, oferta nr 447Z, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, „Kultura polonijna – prezentacje w kraju”. Proponujemy przyznać łączną kwotę 1 milion 365 tysięcy 393 zł na zadania, które są wskazane w załączniku 447Z. Są to działania dotyczące koncertów, festiwali odbywających się w Polsce, w których udział biorą nasi rodacy z zagranicy, mający możliwość zaprezentowania swoich talentów tutaj, w kraju.

Poz. 64, oferta nr 449Z, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, „Rozmowy o polskich losach. Spektakle wyjazdowe teatru polskiego z Toronto w 2019 r.”. To jest działanie, które już od wielu lat jest finansowane właściwie od czasów, kiedy budżet tylko w Kancelarii Senatu się znalazł. I to jest kwota, którą proponujemy przyznać, to jest 84 tysiące 240 zł.

Poz. 65, oferta nr 450Z, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” „Aktywni w Kulturze w działaniach promujących Polskę”. Szczegóły znajdą państwo w załączniku 450Z, a kwota, którą proponujemy przyznać, to jest 1 milion 363 tysiące 216 zł.

Poz. 68, oferta nr 454Z, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, „Przegląd polskich filmów dokumentalnych z udziałem reżyserów w Chicago”. Kwota, którą proponujemy przyznać na ten cel, to jest 85 tysięcy zł.

Poz. 70, oferta nr 456Z, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, „Kultura w działaniu”. Szczegóły zawiera załącznik 456Z. Kwota, którą proponujemy przyznać na te działania, to 3 miliony 518 tysięcy 799 zł.

Poz. 72, oferta nr 458Z, Stowarzyszenie „Kalisz XXI”, „Zabezpieczenie zabytkowego cmentarza polskiego w Buczaczu”. Będzie sporo ofert polegających na pracach renowacyjnych czy pracach porządkowych na polskich cmentarzach za granicą, głównie na Ukrainie, Litwie i Białorusi. Na ten cel proponujemy przyznać kwotę 87 tysięcy 792 zł.

Poz. 73, oferta nr 459Z, Fundacja Ochrony Zabytków „Pro Monumentis Republica”, „Remont poszycia połaci dachu wraz z wymianą konstrukcji więźby dachowej na kościele św. Mikołaja w Kulikowie na Ukrainie”. Proponujemy przyznać 250 tysięcy zł. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że oferent ubiega się nie o środki przeznaczone na koszty pośrednie, tylko na koszty działalności w ramach tego zadania fundacji.

Poz. 75, oferta nr 461Z, Fundacja Kompania Kresowa, „Polacy Budżaka w pełnej krasie – wsparcie dla zespołu tańca Polaków w Gagauzji”. Proponujemy przyznać pełną kwotę wnioskowanej dotacji, czyli 35 tysięcy 900 zł. Ten beneficjent będzie się pojawiał też w ofertach dużych oferentów, takich jak Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, ale w związku z tym, że tutaj otrzymał środki, staraliśmy się sprawdzać, czy zakres tam zaplanowanych zadań nie pokrywa się z tymi tutaj, jeśli się pokrywał, to po prostu nie przyznawaliśmy dotacji.

Poz. 77, oferta nr 463Z, Polskie Towarzystwo Historyczne, „Projekt realizacji muzeum: «Liceum polskie w Villard-de-Lans: ośrodek edukacji, walki o wolność i przyjaźń. Przestrzeń muzealna w zamku». Etap II”. Ja przypomnę państwu, w ubiegłym roku państwo rekomendowali dofinansowanie przygotowania takiej wystawy w liceum polskim, które mieściło się właśnie w tym ośrodku. To są dalsze prace w ramach tego projektu. Proponujemy tu przyznać 190 tysięcy 119 zł, licząc na to, że ta ekspozycja będzie gotowa i będzie udostępniona do zwiedzania już w tym roku.

Poz. 81, oferta nr 467Z, Polsko-Ukraińska Fundacja imienia Ignacego Jana Paderewskiego, „Powrót Manru”. Kwota, którą proponujemy przyznać, to jest 222 tysiące 69 zł. Zadanie polega na organizacji koncertowej wersji opery Paderewskiego, która będzie wystawiona w Chicago.

Poz. 85, oferta nr 471Z, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie, „25. Festiwal Kultury Kresowej Mrągowo 2019”. Jest to jubileuszowy Festiwal Kultury Kresowej. Za każdym razem to działanie było dofinansowywane ze środków Kancelarii Senatu, marszałek Senatu, odkąd ja sięgam pamięcią, zawsze obejmował to honorowym patronatem. Na tym festiwalu mają możliwość zaprezentowania się zespoły polskie właściwie ze wszystkich krajów ościennych. Proponujemy na ten cel 250 tysięcy zł.

Poz. 90, oferta nr 476Z, Towarzystwo im. Marii Konopnickiej, „XXIX Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej”. Festiwal odbywa się w Przedborzu, w Górach Mokrych. To też jest działanie, które od wielu lat jest finansowane przez Kancelarię Senatu. W tym przypadku nasi rodacy mogą uczestniczyć w konkursie na najlepszą recytację utworów Marii Konopnickiej, również poezji śpiewanej. Myślę, że te 77 tysięcy 285 zł jest to kwota, która będzie dobrze zainwestowana.

Poz. 91, oferta nr 477Z, Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis”, „Dawne obserwatorium na górze Pop Iwan w Czarnohorze, Ukraina – prace konserwatorsko-zabezpieczające, etap VII”. Kwota, którą proponujemy, to jest 279 tysięcy 229 zł.

Poz. 92, oferta nr 478Z, Zespół Pieśni i tańca „Ziemia Bydgoska”, „Bom Dia Polsko!”. Kwota, którą proponujemy przyznać, to jest pełna kwota wnioskowanej dotacji, czyli 72 tysiące 200 zł. Zadanie polega na tym, że do Polski przyjedzie zespół folklorystyczny z Brazylii, z Kurytyby, który tutaj będzie mógł prezentować swoje umiejętności.

Poz. 94, oferta nr 480, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, „XX Festiwal Filmu Polskiego w Los Angeles”. To jest zadanie, które od wielu lat jest realizowane przez tę fundację. Proponujemy dotację nieco wyższą niż w roku ubiegłym, ale jest to właściwie niezauważalny wzrost, w efekcie jest to kwota 134 tysięcy 100 zł.

Poz. 95, oferta nr 481Z, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, „Wsparcie projektów kulturalnych Stowarzyszenia Vita”. Proponowana kwota dotacji to 59 tysięcy 91 zł.

Poz. 97, oferta nr 483Z, Fundacja Ośrodka „Karta”, „Polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne w Argentynie”. Proponujemy przyznać 100 tysięcy zł na ten cel, na to zadanie, które będzie polegało m.in. na digitalizacji zbiorów historycznych będących w posiadaniu naszych rodaków w Argentynie.

Poz. 99, oferta nr 485Z, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, „Organizacja XX Dni Kultury Kresowej Białystok 2019”. To także jest zadanie, które już od wielu lat jest dofinansowywane z budżetu Kancelarii Senatu. Proponujemy przyznać dotację w wysokości 10 tysięcy 894 zł.

Poz. 101, oferta nr 487Z, Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Paryżu, „Ochrona i udostępnianie zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz popularyzacja jej zbiorów i działalności w celu upowszechniania i promowania historii Polski, Polaków oraz osiągnięć kulturalnych i społecznych dawnej Polonii francuskiej”. Proponowana kwota, kwota, którą rekomendujemy, to jest 300 tysięcy zł. Ja przypomnę państwu, że byliście państwo, można powiedzieć, prekursorami czy inicjatorami pewnej ustawy dotyczącej wsparcia naszych instytucji kultury poza granicami, zgodnie z którą ministerstwo kultury miało ogłosić konkurs dotyczący wsparcia tych organizacji, m.in. Biblioteki Polskiej w Paryżu czy Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Instytutu Piłsudskiego w Londynie czy w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na przedłużające się prace okazało się, że ten konkurs może ruszyć dopiero pod koniec tego roku, czyli w listopadzie, a tak naprawdę będzie dotyczył już 2020 r. Pamiętają państwo, w kierunku trzecim, czyli Wsparcie organizacji, rekomendowali państwo przyznanie środków na wsparcie tych instytucji, o których mówiłem wcześniej, jako taką protezę przed tym, co będzie w roku 2020. Dlatego też proponujemy tu taką właśnie kwotę na działania Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Poz. 109, oferta nr 496, Fundacja Edukacji Polonijnej, „Polonijny Dzień Dwujęzyczności ulubionym świętem Polonii”. Kwota, którą proponujemy, to jest 114 tysięcy 216 zł. Po zeszłorocznych doświadczeniach i bardzo dobrym przyjęciu tego zadania w środowisku polskim za granicą proponujemy kontynuowanie tego zadania również w 2019 r.

Poz. 110, oferta nr 498, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, „2. Festiwal Filmu Polskiego w Miami”. Kwota, którą proponujemy, to jest 44 tysiące 900 zł, czyli taka, o którą wystąpił oferent.

Poz. 111, oferta nr 499Z, Stowarzyszenie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą „Poloniares”, „Lato z folklorem”. Tu również proponujemy przyznać pełną kwotę dotacji, czyli 72 tysiące 200 zł.

Poz. 115, oferta nr 503Z, Fundacja „Wolność i Demokracja”, „Strażnicy Narodowej Pamięci. Ocalić od zapomnienia”. Działania podejmowane są po raz szósty. Proponujemy przyznać dotację w wysokości 120 tysięcy zł.

Poz. 117, oferta nr 505, Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, „Wizyta artystyczna w Polsce polskiego chóru Odrodzenie z Drohobycza na Ukrainie”. Kwota nieduża, czyli 19 tysięcy 300 zł, w związku z tym proponujemy przyznać pełną kwotę dotacji.

Kolejna pozycja, czyli poz. 119, oferta nr 507Z, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, „Twórcy za granicą – polskie rodowody, polskie znaki zapytania”. To jest działanie, które również od wielu lat jest finansowane z budżetu Kancelarii Senatu i zawsze na tym samym mniej więcej poziomie, tzn. ok. 50 tysięcy zł, dlatego proponujemy taką kwotę przyznać.

Poz. 123, oferta nr 512Z, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, „«Odkrycia polskiej muzyki oratoryjnej». Koncert promujący wybitnych polskich kompozytorów świętogórskich w Londynie w 2019 r.” Ja przypomnę, że w ubiegłym roku państwo rekomendowali podobne zadania dotyczące Grodna i Wilna. W tym roku oferent chce podobny koncert zorganizować w Londynie.

Poz. 125, oferta nr 514Z, Stowarzyszenie „Słyszmy Sercem”, „VIII Lubelskie Integracyjne Spotkania Kresowe”. Kwota 15 tysięcy 781 zł to jest kwota, o którą wnioskował oferent, i my proponujemy taką dotację przyznać.

Poz. 126, oferta nr 515Z, Fundacji „Wolność i Demokracja”, „Niepodległa Polska wyśniona w Monachium. Spotkania kulturalne z zajęciami animacyjnymi dla dzieci i młodzieży”. Proponujemy przyznać kwotę 44 tysiące 489 zł. Szczegóły znajdą państwo w załączniku 515Z.

Poz. 127, oferta nr 516, Fundacja „Polesie Wschód”, „Żeglarskie lato w Polsce – obóz Zegrze 2019”. Proponowana kwota, którą rekomenduje kancelaria, to 75 tysięcy zł. Zadanie to będzie polegało na zorganizowaniu obozu żeglarskiego dla młodzieży polskiej ze Wschodu, w ramach którego będą mogli oni uzyskać uprawnienia żeglarskie.

Poz. 128, oferta nr 517Z, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, „Promocja Polski i kultury polskiej”. Szczegóły tej oferty znajdą państwo w załączniku 517Z. Proponowana kwota to 1 milion 545 tysięcy 719 zł.

Oferta z poz. 131, czyli oferta nr 520, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, „27. Festiwal Filmu Polskiego w Seattle”. 39 tysięcy 300 zł to jest wnioskowana kwota dotacji i taką proponujemy przyznać.

W kolejnej pozycji jest podobne zadanie. Poz. 133, oferta nr 522, też jest to oferta Fundacji „Oświata Polska za Granicą”, dotyczy zadania „14. Festiwal Filmu Polskiego w Austin”, w Stanach Zjednoczonych. Wnioskowana kwota to 44 tysiące 900 zł i taką kwotę proponujemy przyznać.

Poz. 138, oferta nr 527, Fundacja „Wolność i Demokracja”, „Dla niepodległości – kontynuacja”. Proponujemy ograniczyć kwotę wnioskowanej dotacji do 280 tysięcy 627 zł.

Poz. 141, oferta nr 530Z, Fundacja „Instytut Promocji Kultury Polskiej”, „Pro Musica Polonia 2019”. Proponowana kwota to jest 150 tysięcy zł, z przeznaczeniem na wynajęcie sali, w której ten koncert miałby się odbyć.

Poz. 142, oferta nr 531Z, Fundacja Mały Kolberg, „Mały Kolberg w Irlandii”. Kwota wnioskowana to jest 50 tysięcy 100 zł i taką proponujemy przyznać.

Poz. 144, oferta nr 534, Egida Stowarzyszenie Polsko-Greckich Inicjatyw Kulturalnych i Gospodarczych, „Nasza przeszłość jest naszą przyszłością – zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji”. 19 tysięcy 450 zł to jest kwota rekomendowana przez Kancelarię Senatu.

Poz. 145, oferta nr 535Z, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, „Światowe dziedzictwo wielkich Polaków”. Tutaj proponujemy przyznać 23 tysiące 744 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania na Litwie i na Węgrzech.

Poz. 146, oferta nr 536Z, Fundacja „Instytut Innowacji”, „Wsparcie dla zespołu wokalno-tanecznego Let’s Dance w Antwerpii – kontynuacja”. W ubiegłym roku państwo również zarekomendowali to zadanie, dotacja była mniej więcej takiej wysokości, w związku z tym proponujemy utrzymanie tej dotacji, jest to kwota w wysokości 48 tysięcy 601 zł.

Poz. 147, oferta nr 537, Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej „Widok”, „Fotohistorie Polaków z Białorusi – ocalenie domowych archiwów”. Kwota, którą proponujemy, to jest 48 tysięcy 254 zł.

Poz. 148, oferta nr 538, Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. Artura Rubinsteina w Łodzi, „W hołdzie Fryderykowi Chopinowi i Arturowi Rubinsteinowi”. Kwota, którą proponujemy przyznać, to jest 78 tysięcy 453 zł.

Poz. 151, oferta nr 541Z, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, „Szańce kultury – promocja kultury polskiej w Ameryce Południowej”, czyli tutaj są zebrane wszystkie działania, które będą realizowane w Ameryce Południowej. Kwota, którą proponujemy przyznać, to jest 441 tysięcy 151 zł. Szczegóły znajdą państwo w załączniku 541Z.

Poz. 153, oferta nr 543Z, Fundacja „Polska – Europa – Polonia”, „Festiwal Polonijny Losy Polaków 2019”. Proponujemy przyznać kwotę 33 tysiące 632 zł.

Poz. 154, oferta nr 544Z, Stowarzyszenie Pomocy „Rubież”, „Wsparcie realizacji inwestycji: rekonstrukcja i odbudowa zabytkowego klasztoru sióstr brygidek z XVII w. w Grodnie”. Kwota, którą proponujemy przyznać, to jest 301 tysięcy 392 zł, z czego 300 tysięcy zł przeznaczone jest na prace rekonstrukcyjno-budowlane.

Poz. 161, oferta nr 551Z, Fundacja „Emigra”, „7. Festiwal Emigracyjny «Emigra 2019»”. Jest to ceniony festiwal od wielu lat finansowany przez Kancelarię Senatu, dlatego proponujemy przyznać kwotę 127 tysięcy 339 zł.

Poz. 164, oferta nr 554Z, Fundacja „Wolność i Demokracja”, „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie”. Fundacja chce przygotować wystawę, która będzie wskazywała wkład Polaków w rozwój gospodarczy nie tylko Europy, ale również świata. Kwota, którą proponujemy, to jest 112 tysięcy 53 zł.

Poz. 165, oferta nr 556Z, Fundacja Polska Pomoc, „Wsparcie rozwoju zespołu Grodzieńskie Słowiki”. Kwota, którą proponujemy, to 63 tysiące 531 zł.

Poz. 167, oferta nr 558Z, fundacja Pełni Kultury, „«Święty z Wadowic – Jan Paweł II». Koncert z piosenkami z widowiska dla Polaków na Białorusi, Litwie i Ukrainie”. Proponujemy kwotę 100 tysięcy zł. Ja przypomnę państwu, że w ubiegłym roku państwo również rekomendowali podobne działanie, z tym że dotyczyło ono Stanisławowa. W ramach tego zadania koncert miałby się odbyć również na Litwie i Białorusi.

Poz. 168, oferta nr 560Z, Fundacja „Instytut Innowacji”, „Polonijny zespół dziecięcy w Lagodechi” w Gruzji. Kwota wsparcia tego zespołu to 12 tysięcy 40 zł.

Poz. 173, oferta nr 565Z, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego „Prace konserwatorskie w kościele podominikańskim w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie – etap VI”. Proponujemy przyznać 110 tysięcy 284 zł na działanie 2.1.3., czyli na prace konserwatorskie i budowlano-konstrukcyjne oraz honoraria dla konserwatorów wykonujących te prace.

Poz. 174, oferta nr 566Z, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, „Konserwacja balasek i stalli w prezbiterium kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przydrujsku na Łotwie”. Proponujemy kwotę 71 tysięcy 482 zł na działanie drugie, czyli na konserwację drewnianych stalli w prezbiterium tego kościoła.

Poz. 175, oferta nr 567Z, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu kościoła archikatedralnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwanego Katedrą Łacińską we Lwowie”. Kwota, którą proponujemy, to jest 357 tysięcy 932 zł. Proponujemy, żeby przeznaczyć te środki na konserwację rzeźb apostołów oraz kamiennych cokołów rzeźb i podstaw przy ogrodzeniu Katedry Łacińskiej we Lwowie.

Poz. 177, oferta nr 569Z, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, „Prace ratunkowo-konserwatorskie kamiennego fryzu na elewacji Kolegiaty Świętego Wawrzyńca w Żółkwi na Ukrainie”. Proponujemy przyznać kwotę 160 tysięcy 898 zł.

Poz. 178, oferta nr 570Z, Fundacja „Wolność i Demokracja”, „Spotkania w Jaremczu oraz działania Klubu Galicyjskiego – kontynuacja”. Proponujemy przyznać kwotę na dwunaste polsko-ukraińskie spotkania w Jaremczu 2019. Chcielibyśmy, żeby została na to przeznaczona kwota w wysokości 83 tysiące 908 zł.

Poz. 184, oferta nr 576Z, Fundacja Arkadia Inspiration Garden, „Przegląd filmów polskich w Ameryce Łacińskiej”. Przypomnę państwu, że w ubiegłym roku państwo rekomendowali podobne zadanie do realizacji. W ubiegłym roku to był Paragwaj, w tym roku ma to być Chile, o ile dobrze pamiętam.

(Głos z sali: Argentyna i Chile.)

Argentyna i Chile.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Paragwaj…

Poz. 194, oferta nr 586Z, Fundacja Studio Wschód, „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Zadanie to polega na pracach porządkowych i rekonstrukcyjnych na polskich cmentarzach na Wschodzie. Proponujemy przyznać kwotę 102 tysięcy 169 zł.

Poz. 197, oferta nr 589Z, Fundacja Niepodległości, „Wołyń 2019. ReAkcja” Proponujemy przyznać 11 tysięcy 559 zł na przygotowanie obozu… Będą uczestniczyli w tym wolontariusze, którzy pojadą na Wołyń i będą zajmowali się m.in. pracami porządkowymi na cmentarzu. Chcielibyśmy tu zarekomendować również modyfikację nazwy zadania, tak aby pozostała tylko jego pierwsza część, czyli „Wołyń 2019”, żeby nie wywoływało to może złych skojarzeń.

Poz. 201, oferta nr 594, Związek Harcerstwa Polskiego, „Home Hospitality – harcerska duma z Polski”. Kwota wnioskowana to jest 114 tysięcy 300 zł i taką kwotę proponujemy przyznać. To zadanie polegałoby na tym, że polscy harcerze pojechaliby do Stanów Zjednoczonych i tam spotykali się ze swoimi kolegami harcerzami.

Poz. 203, oferta nr 597Z, Fundacja Inicjatyw i Rozwoju Społecznego „Dokumentacja cmentarzy polskich dawnego województwa tarnopolskiego – kontynuacja prac”. Kwota 35 tysięcy 900 zł to jest kwota wnioskowana i taką kwotę proponujemy przyznać. Jest to działanie bardzo cenne, gdyż musimy zinwentaryzować polskie cmentarze, żeby móc później w jakiś sposób ratować je od zniszczenia.

Poz. 205, oferta nr 600Z Fundacja „Instytut Innowacji”, „Polski Festiwal Filmowy w Toronto”. Kwota, którą proponujemy, to jest 75 tysięcy 997 zł z przeznaczeniem na wynajem sal na ten festiwal.

Poz. 207, oferta nr 602Z, Fundacja im. Brata Alberta, „Bądźmy razem – integracja środowisk z Gruzji i Polski opiekujących się osobami niepełnosprawnymi umysłowo”. Wnioskowana kwota 34 tysiące 950 zł. Taką kwotę proponujemy przyznać.

Poz. 209, oferta nr 607, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, „Dzień Polonii i Polaków za Granicą – Rzym 2019”. Jest to zadanie polegające na zorganizowaniu centralnych obchodów Dnia Polonii na świecie. Rekomendowana kwota to 140 tysięcy zł.

Poz. 210, oferta nr 608, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, „Prace remontowo-instalacyjne części obiektu sióstr dominikanek w Kamieńcu Podolskim z przeznaczeniem na Muzeum Męczeństwa Chrześcijan i Żydów oraz Muzeum Diecezjalne Pamiątek Sakralnych i Cywilizacji Łacińskiej na Ukrainie”. Proponujemy przyznać kwotę 77 tysięcy 720 zł, a w związku z tym, że to zadanie ma charakter inwestycyjny, proponujemy obniżenie kosztów pośrednich do 3,5%, podobnie jak w ramach innych działań remontowych.

Poz. 211, oferta nr 609, ZHP Chorągiew Łódzka, „O obrońcach naszych polskich granic – program opieki nad miejscami pamięci narodowej na Ukrainie w 2019 r.” Jest to zadanie polegające m.in. na porządkowaniu cmentarza w Kostiuchnówce. Propozycja, którą składamy, to jest dotacja na poziomie roku ubiegłego, czyli 100 tysięcy zł.

(Głos z sali: Tak jak w zeszłym roku.)

Tak.

To jest już ostatnie zadanie, które państwu rekomendujemy do finansowania. Dziękuję bardzo. Jeśli pojawią się jakieś pytania, to chętnie odpowiem.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

No, po ożywieniu tutaj widać, że będzie duża dyskusja, jak myślę.

Ale już zaczynamy, bo niektóre osoby muszą być na posiedzeniach komisji. Wyznaczę pierwszą trójkę, pani senator Kopiczko, później nasz pan senator przewodniczący i pani senator Sztark, też przewodnicząca. To jest trójka…

(Senator Jan Żaryn: Będą zapisy?)

(Senator Artur Warzocha: …To przejdziesz na koniec.)

Dobrze, pani senator Kopiczko.

Właściwie wszyscy będą mówić, bo to są…

Proszę.

Senator Małgorzata Kopiczko:

Dziękuję, Pani Przewodnicząca.

Chciałabym zapytać, Panie Dyrektorze, o ofertę nr 578Z, Fundacja Klubów „Gazety Polskiej”, „Sto lat polskiej społeczności i dyplomacji w USA”. Przyznana kwota – 0 zł. Czy…

(Głos z sali: W której to jest pozycji?)

(Senator Jan Żaryn: Poz. 186).

Tak, 186, jeżeli chodzi o liczbę porządkową.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Proszę bardzo, Panie Dyrektorze… Aha, dobrze. Proszę bardzo.)

Chciałabym zapytać, czy… Wiem, że te realizowane wcześniej zadania były na pewno dobrze realizowane. Co jest przyczyną, że nie udało się tu wyasygnować kwoty na najważniejsze działania? Tak jak wcześniej mówił prof. Żaryn, Kluby „Gazety Polskiej” wspierają nas, zawsze są z nami i zawsze wspierają Polskę. Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego tak się stało.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Dyskutując nad tą ofertą, doszliśmy do konstatacji, że to działanie tak naprawdę polega na dyplomacji kulturalnej, a więc powinno być finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Poza tym kosztorys dotyczący organizacji tych wydarzeń zawiera przede wszystkim koszty przelotu i honorariów artystów z Polski. Stąd też taka właśnie ocena kancelarii.

Senator Małgorzata Kopiczko:

Koszty przejazdu, przelotów zawierają też inne oferty, tak że to chyba nie jest zasadniczy powód, jak myślę.

Mam jeszcze jedno pytanie – za chwileczkę powiem, jaką kwotę proponowałabym przenieść – dotyczące „Żeglarskiego lata w Polsce – Zegrze 2019”, liczba porządkowa 127, oferta nr 516. Czy to rzeczywiście jest działanie w kulturze? My rozpatrywaliśmy niedawno obozy, wycieczki edukacyjne. Chciałabym tu wyjaśnić, że skoro to jest obóz – Zegrze 2019 – to zgodnie z tym, jak wcześniej rozpatrywaliśmy, tę ofertę powinniśmy rozpatrywać w ofertach edukacyjnych. To tak, żeby uporządkować pewne kwestie.

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: No, teraz tego już nie przeniesiemy.)

Ja rozumiem, ale to tak na przyszłość, bo porządkujemy pewne sprawy, zwracamy uwagę… Ja chcę tylko usłyszeć uzasadnienie, dlaczego to jest rozpatrywane w Kulturze. No, być może ja nie znam szczegółów, ale skoro jest to obóz, to dla mnie jest jasne, że to powinno być rozpatrywane w innym dziale.

(Głos z sali: To wycinamy.)

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Jeśli można…)

Nie, ale… Po prostu chodzi o to, żeby uporządkować. No, inni będą pytali, bo też mają obozy kulturalne. Tak że ja chciałabym to wiedzieć przed głosowaniem.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Proszę, Panie Dyrektorze.

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Jeszcze wracając do oferty…)

Może ten wniosek o żeglarskie lato to połączymy…

(Senator Grażyna Sztark: Tak, od razu…)

(Senator Małgorzata Kopiczko: No, tu są pytania, o ile wiem…)

Z tym że poprosimy o nieprzyznawanie…

(Senator Grażyna Sztark: My proponujemy odrzucenie tego wniosku.)

Prosiłabym, aby ewentualnie od razu ktoś notował, jakie byłyby to kwoty do zaoszczędzenia. Czyli…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Grażyna Sztark: To jest w Nauce… Liczba porządkowa 127. To jest nauka żeglarstwa. No, bez przesady.)

(Rozmowy na sali)

Uznajemy… Tu są wnioski, żeby…

Senator Małgorzata Kopiczko:

Ja chciałabym tylko uściślić…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ja rozumiem…

Ja chciałabym tylko wiedzieć, bo może nie mam wiedzy. Ja nie mówię o odrzuceniu tego wniosku…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Ten wniosek będzie najdalej idący.)

Rozumiem, będzie daleko idący. Dobrze. Ja tylko chciałam…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Ale dyrektor wyjaśni.)

Dobrze, proszę wyjaśnić.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Rzeczywiście my mieliśmy wątpliwości w związku z umiejscowieniem tej oferty w kierunku Kultura. Od wielu lat to się zmienia… Za każdym razem prosimy oferenta, żeby przeniósł to do innego kierunku, a on pozostaje nieugięty i zostawia to w Kulturze, i my m.in. dlatego tutaj to przedstawiliśmy. Dziękuję.

Senator Małgorzata Kopiczko:

Dobrze. Panie Dyrektorze, wracając jeszcze do wniosku czy też oferty nr 517, jeżeli chodzi o Kluby „Gazety Polskiej”… Przepraszam, chciałabym się odnieść teraz do wniosku 517, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, „Promocja Polski i kultury polskiej”. Chodzi o zadanie 1.37 i 1.40. Zadanie 1.37 to jest „Konwent Organizacji Polskich w Niemczech”. Ja podaję to w wątpliwość. Czy ta organizacja nie jest organizacją, która zarobkuje? O tym też chciałabym się dowiedzieć przed głosowaniem. Tutaj chodzi o dofinansowanie na dojazdy, przejazdy. W zadaniu 1.40 wpisana jest również organizacja koncertów, pokazów. No, nie jest to jednak tak do końca opisane. W związku z tym ja proponuję z zadania jeden… z oferty nr 517 „Promowanie Polski i kultury polskiej” przenieść środki na zadanie Klubów „Gazety Polskiej”, czyli pięćset… Zaraz, zaraz…

(Senator Jan Żaryn: Pani Przewodnicząca, ja w tej samej sprawie, dotyczącej konwentu.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak? Nie, to ja właśnie dlatego mam takie… Chyba, że pan dyrektor tu wyjaśni szczegółowo. Jednak jeszcze przed wyjaśnieniem chciałabym złożyć wniosek o przeniesienie kwoty 100 tysięcy zł z oferty nr 517 na rzecz Klubów „Gazety Polskiej” na… Zaraz, chwileczkę… zgubiłam się, ale…

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Z którego wniosku?)

Z tego, o którym mówię, czyli 517.

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Ale chodzi o zadanie 1.40 czy 1.37?)

Oferta nr 517Z, „Promocja Polski i kultury polskiej”, to mam przed sobą.

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Która pozycja, które działanie?)

No, ja proponuję akurat 1.37 i 1.40, ale pan dyrektor może zaproponować inne. Dla mnie akurat to jest najbardziej, że tak powiem, niezrozumiałe. Proponuję przenieść to na rzecz oferty 578: Fundacja Klubów „Gazety Polskiej”, „Sto lat polskiej społeczności i dyplomacji w USA”. Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” dostała 0 zł. Chodzi o to, żeby te 100 tysięcy zł można było przeznaczyć dla Fundacji Klubów „Gazety Polskiej”. Tak że taki jest mój wniosek.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Z racji…)

Oczywiście gdyby pan mógł wyjaśnić nam te działania 1.37 i 1.40, to będę wdzięczna.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To bardzo proszę…

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Chociaż przedtem ustaliliśmy, że przewodnicząca Sztark… No, z racji tej, że to się tu wpisuje, do fragmentu wypowiedzi, to profesor Żaryn.

Senator Jan Żaryn:

O tym, czy tę sumę przenieść na Kluby „Gazety Polskiej”, czy nie, to ja w tej chwili nie chciałbym rozmawiać, chciałbym natomiast dopytać o więcej szczegółów na temat konwentu EWIV, czyli Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Bombardują mnie znajomi z Niemiec, że jest to… no, nie chcę powiedzieć więcej, ale ewidentnie niebezpieczna struktura. Jeżeli chociaż połowa prawdy jest w tym, co ślą do mnie esemesami działacze polonijni w Niemczech… Ja wiem, że Polonia jest tam bardzo mocno podzielona i być może są to tylko pomówienia, ale jeżeli chociaż połowa z tego jest prawdą, to na pewno nie powinniśmy tej organizacji promować, w żadnym wypadku.

(Senator Małgorzata Kopiczko: Jeżeli ona prowadzi działalność handlową, to też nie możemy.)

Ja nawet nie mówię o działalności handlowej…

(Senator Małgorzata Kopiczko: Tak? No, takie też mamy informacje.)

…tylko o bardzo wielu innych aspektach tejże instytucji. Pytanie zasadnicze: czy rozmawiał pan, Panie Dyrektorze, z ambasadorem Polski w Niemczech na temat tej organizacji? Jeśli nie, to proponuję kolejność: najpierw rozmowa z panem ambasadorem, a potem dopiero przyznawanie środków. Trzeba ewentualnie potwierdzić, czy te doniesienia są prawdziwe, czy fałszywe. Powtarzam, jeżeli w 50% są prawdziwe, to tej organizacji w żadnym stopniu nie powinniśmy promować.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Czyli mówimy…

(Senator Małgorzata Kopiczko: Tym bardziej, że jest to organizacja prowadząca działalność gospodarczą.)

(Głos z sali: Pani przewodnicząca udziela głosu.)

(Senator Małgorzata Kopiczko: Tak.)

Chciałabym zapytać, Panie Profesorze… Panie Senatorze… Jaką kwotę proponuje pan zabrać wspólnocie?

(Senator Jan Żaryn: 100 tysięcy zł.)

To proszę…

(Głos z sali: Która to jest pozycja?)

Taki jest kolejny wniosek.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Senator Małgorzata Kopiczko: Przepraszam, Pani Przewodnicząca, czy mój wniosek został zapisany? Ja nie wiem…)

Proszę?

(Senator Małgorzata Kopiczko: Czy mój wniosek został zapisany?)

Tak, pani wniosek też jest zapisany…

(Senator Małgorzata Kopiczko: Tak? Dobrze.)

Wniosek, żeby przenieść… Tak, tak.)

(Senator Małgorzata Kopiczko: Dobrze, dobrze. To ja dziękuję.)

Aha, jeszcze…

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Jeśli mogę odpowiedzieć…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Grażyna Sztark: No właśnie w sprawie…)

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Ja tylko wytłumaczę może…)

Jak rozumiem, dyrektor jeszcze nie wytłumaczył pani senator Kopiczko sprawy Klubów „Gazety Polskiej”, tak?

Proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Dziękuję, Pani Przewodnicząca.

Pani Senator! Szanowni Państwo!

Jeśli chodzi o ofertę Fundacji Klubów „Gazety Polskiej”, to rzeczywiście ona jest dosyć kosztowna. To, co spowodowało, że nie rekomendowaliśmy jej do realizacji, to m.in. bardzo wysokie koszty honorariów, np. jedna z osób, która w ramach tego zadania miałaby występować w czasie koncertu, otrzymałaby gażę 15 tysięcy dolarów amerykańskich. Tak że m.in. to właśnie spowodowało, że kancelaria nie rekomenduje tego zadania do realizacji.

Jeśli chodzi o ofertę dotyczącą obozu żeglarskiego, o którym pani mówiła, to już właściwie odpowiedziałem. Jeśli zaś chodzi o Kongres Organizacji Polskich w Niemczech, to chciałbym powiedzieć, że uczestniczący w posiedzeniu Zespołu Finansów Polonijnych przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie zgłaszali uwag do działalności tej organizacji. Poza tym ten kongres jest organizacją zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń w Niemczech. O ile wiemy, on prowadzi działalność gospodarczą. Jak wiele stowarzyszeń, oni ubiegają się o środki, również nasze, ale mogą przeznaczyć tę dotację tylko i wyłącznie na cele statutowe, nie mogą przeznaczyć ich na działania gospodarcze. Poza tym to wygląda w ten sposób, że dotacja, którą otrzymałby konwent ze środków Kancelarii Senatu, stanowiłaby 10% dotacji, którą otrzyma z budżetu niemieckiego. Tak że to nami kierowało, aby zarekomendować tę dotację.

(Rozmowy na sali)

Jeśli chodzi o…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Wniosek był jeden, jest zapisany.)

Tak.

Jeśli chodzi o działanie 1.40 z oferty nr 517, oferty Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, to jest to działanie, z którego będą finansowane wydarzenia dla Polonii organizowane w Polsce. Będzie to m.in. wystawa dotycząca pana prof. Stelmachowskiego, także koncert z okazji 2 maja, który odbędzie się w Polsce. Z naszych wyliczeń wynika, że jest to działanie przeznaczone dla 500 osób, czyli koszt udziału 1 osoby to jest niecałe 250 zł. Tak że to nie są duże koszty. Są organizacje, które wnioskują w podobny sposób, czyli też przedstawiają takie ogólne oferty dotyczące organizacji wydarzeń w Polsce, i w tamtym przypadku zaproponowaliśmy co prawda niższą dotację, ale w przeliczeniu na 1 osobę koszty wyniosły prawie 700 zł. Tak że tutaj, jeśli chodzi o realizację zadania 1.40, nie są to wygórowane środki.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Dziękuję bardzo.

Proszę, pan senator przewodniczący Łuczak.

Senator Maciej Łuczak:

Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca.

Panie Dyrektorze, poz. 156, Armia Andersa – Szlak Nadziei. Proponuję… Składam wniosek o wyzerowanie poz. 201 z kwotą 114 tysięcy 300zł – mówię o spotkaniu naszych harcerzy – i cała tę kwotę proponuję przenieść do poz. 156. W tym roku, jak pamiętam, mamy – tak, Panie Profesorze? – siedemdziesiątą piątą rocznicę…

(Senator Grażyna Sztark: Tak jest, bitwy pod Monte Cassino.)

…Monte Cassino. I uważam, że powinniśmy wesprzeć związane z tym działania, tym bardziej że słyszeliśmy o tym, co miało miejsce pod Monte Cassino, tak. Tak że taki jest formalnie składany wniosek.

I jeszcze jedna sprawa. Wniosek 178. Tutaj jest kwota 83 tysięcy 900 zł. Uważam, że te środki powinny pochodzić z MSZ.

(Głos z sali: Jeszcze raz…)

Nr 178. Fundacja „Wolność i Demokracja” – Spotkanie…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Stosunki polsko-ukraińskie…)

Tak. To nie jest polonijna sprawa. I tę kwotę zostawiłbym do rozdysponowania przez…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Dlatego proszę zapisywać…)

I proszę… Tak, zapisać.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Czyli wyzerujemy też te 83 tysiące… Ale to już zostawiam państwu…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Poz. 178. Dziękuję bardzo. To wszystko.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Dziękuję bardzo.

Pani senator Sztark, pani przewodnicząca. Proszę.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.

Ja na wstępie również chciałabym poprzeć te same wnioski, z uwagi na to, że… Też chciałabym zgłosić wykreślenie tych 2 pozycji, z tą samą absolutnie argumentacją i z tym samym wskazaniem – na rzecz Monte Cassino. Ja zaraz jeszcze odnajdę, bo tutaj jest… Mamy w poz. 171 Fundację Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” – Wędrujące Muzeum: „Kresowianie na szlakach Wielkiej Wojny – w 75. rocznicę bitwy pod Monte Cassino”. I tutaj też jest żadne pieniądze nie zostały przydzielone. W związku z tym… Ja bym chciała wiedzieć dlaczego. Czy powód był jakiś taki bardziej prozaiczny – czyli np. wniosek był niewłaściwie przygotowany – czy też inne były powody odmowy? Kieruję się tu tym samym jakby argumentem, o siedemdziesiątej piątej rocznicy bitwy pod Monte Cassino – a wiemy, że Kresowianie brali w niej udział.

Jeżeli chodzi o wniosek nr 186 i jeżeli chodzi o Fundację Klubów „Gazety Polskiej”, to, po pierwsze, argumentacja pana dyrektora bardzo do mnie trafia, po drugie, chciałabym odpowiedzieć, że tyle pieniędzy – tzn. chodzi o wysokie honoraria i przeloty… Może byśmy jednak poświęcili te środki na cel, który… i dla ludzi czy na podmioty, które tych pieniędzy naprawdę potrzebują. Bo na tyle, na ile się orientuję, „Gazeta Polska” czy Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” otrzymuje mnóstwo środków z innych źródeł. W związku z tym ja będę absolutnie przeciwna przekazywaniu środków na przeloty samolotem i na wysokie honoraria, tym bardziej że, jak mówię, mamy tutaj podmioty, które naprawdę są bardzo ubogie i one nie otrzymały…

Moje wątpliwości budzi też… I tutaj razem rozmawialiśmy, że…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Chodzi o te filmy…)

Te filmy właśnie, festiwale filmów emigracyjnych – one są pod różnymi postaciami. Jestem zgodna co do filmów emigracyjnych Emigra 2019, przeglądu filmów w Ameryce Łacińskiej…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: W Kanadzie.)

W Kanadzie. Ale bodajże jeżeli chodzi…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: …o Stany Zjednoczone…)

…o Stany Zjednoczone, to jest nadmiar. Nie można by tego jakoś w jednym mieście, w Chicago, i jako jeden…? Tak żeby nie robić jakiegoś wyłomu? Bo potem w innych krajach też się obudzą i też będą żądali, w różnych miejscach…

Dziękuję na razie. Tu chciałabym te 2 wspomniane sprawy wyjaśnić. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Dziękuję.

Zebrał pan to, Panie Dyrektorze?

Ja w tym miejscu mam taką uwagę uzupełniającą do wypowiedzi pani senator. Czy z tymi festiwalami filmów właśnie… Bo dajemy niejako za dużo… Nieraz patrzyliśmy, że nasze pieniądze powinny w pierwszym rzędzie iść na tamte sprawy, właśnie na wspieranie polonijne, a my – ja zawsze jestem tego przeciwnikiem – w tej chwili bardzo… Jak ja w tej chwili jak patrzę na te zgłoszenia o festiwalach, to czuję, jakbyśmy byli ministerstwem kultury, czyli po prostu nie jesteśmy… To wspieranie naszej kultury… Tak samo jak miało być od tego roku wspieranie instytucji typu biblioteka itd. i musimy, jak pan powiedział, dać jakby protezę, żeby to ratować. Ale w takiej sytuacji, skoro przejęliśmy nawet to działanie dotyczące instytucji kultury – a innych ważnych zadań jest tak dużo – to czy my musimy być w tym momencie takim jakby ministerstwem kultury? To łączy się z tym wcześniejszym pytaniem, bo w związku z tymi festiwalami wychodzi, że w prawie każdym mieście w Stanach Zjednoczonych robimy festiwal filmów polskich.

(Senator Grażyna Sztark: Ja chciałabym uzupełnić… Przepraszam bardzo, czy mogłabym uzupełnić?)

Tak, proszę.

Senator Grażyna Sztark:

Bardzo bym prosiła, żeby część tamtych środków, które wskazaliśmy do wykreślenia… żeby dać chociaż 50 tysięcy na poz. 139, tj. Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina – Polsko-Ukraiński Festiwal Kultury w Truskawcu, dlatego że to jest kontynuacja…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Też?

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Tak, wstawiamy to. Wszyscy to popieramy.)

Tak, tak, żeby 50 tysięcy…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak? Aha, no to fajnie.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

No to fajnie. Dobrze.

I tutaj chciałabym… Tutaj jakby odchodząc… Bo trochę chaosu…

(Przewodniczący Janina Sagatowska: Nie, nie.)

Zrobiliśmy państwu trochę bałaganu.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Nie, bo to jest tak dużo spraw. To nie jest chaos, bo to…)

Ale to wywołuje…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale tutaj… Pani Przewodnicząca, bo nie wiem, czy będę mogła jeszcze zabrać głos…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

W poz. 101 mamy Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Paryżu. I pan dyrektor już właśnie powiedział… I tutaj podczas… W ubiegłym roku też o tym mówiliśmy, o tej ochronie, o udostępnianiu zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. A jest to naprawdę ważna dziedzina. I ministerstwo nam obiecało, że przekaże na to środki. Ustawa się ukazała i ja bym miała…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Z inicjatywy Senatu.)

Z inicjatywy oczywiście Senatu. Mam więc ogromną prośbę, Pani Przewodnicząca: może byśmy mogli zwrócić się, jako komisja, z apelem do ministerstwa kultury, żeby jednak przeanalizowali swoje stanowisko i żeby…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Żeby przyspieszyło…?)

…i żeby przyspieszyło przekazanie tych środków. Bo my możemy dać jakąś niewielką część, 300 tysięcy, tak jak pan dyrektor… No, bardzo dobrze, że chociaż tyle się znalazło… Ale tam są potrzebne większe środki, bo jest mowa o 1 milionie 337 tysiącach. No i właśnie… Bo to jest naprawdę bardzo ważne. Dziękuję ślicznie.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Dziękuję i ja w imieniu komisji.

(Senator Grażyna Sztark: I przepraszam jeszcze raz.)

Myślę, że tu wszyscy… Ja przygotuję takie wystąpienie do ministerstwa po posiedzeniu komisji, wystąpię do pana premiera Glińskiego z pismem…

(Brak nagrania)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Pani senator Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję bardzo.

Ja z czystej ciekawości chciałabym prosić o wyjaśnienie, co to znaczy „KP” w tej niedużej rubryczce i te liczby, z miejscami po przecinkach… Co to znaczy? Bo ja nie mogłam tego rozgryźć.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Już tłumaczę, Pani Senator, jeśli można.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Proszę, Panie Dyrektorze.)

„KP” to są koszty pośrednie, to znaczy procent kosztów…

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Aha, koszty pośrednie.

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Tak, tak.)

Już rozumiem, o co chodzi. Dobrze. Nie wiedziałam, na co to przełożyć.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Proszę bardzo.)

Dobrze.

Ja mam kilka spraw, ale zanim te sprawy przedstawię, chciałabym powiedzieć, że kategorycznie protestuję przeciwko przeznaczaniu jakichkolwiek sum pieniężnych na kluby „Gazety Polskiej”. Ja na każdym naszym posiedzeniu, w przypadku każdego kierunku, który omawiamy – a Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” bez przerwy w ramach każdego kierunku zgłasza jakieś potrzeby – mówię o tym, obstaję przy tym i powtarzam, że nie jest zadaniem Senatu Rzeczypospolitej finansować struktury, które wymyśliła i zakłada „Gazeta Polska”, przy czym wszędzie na świecie zawiązuje te kluby. Jeżeli je wymyśliła, to niech to finansuje. Zadaniem Senatu i naszej komisji jest wspomaganie różnych organizacji polonijnych pracujących i działających za granicą, a nie wymysłu redakcji „Gazety Polskiej” i działalności kosztem innych organizacji polonijnych. Dla mnie to jest w ogóle skandal… Tak że popieram to, co powiedziała pani senator Sztark. Przyjmuję do wiadomości i uważam za słuszne stanowisko pana dyrektora i komisji, która w tym przypadku, jeśli chodzi o kulturę, to rozpatrywała. Protestowałam w przypadku takiego kierunku jak media i będę cały czas protestować. Nie bardzo rozumiem, co pani senator Kopiczko miała na myśli, mówiąc, że to są organizacje, które nas wspierają. Co to znaczy „nas”? Nas – Polskę? Nas – Polaków? Nas – PiS? Co to znaczy „nas”?

(Senator Małgorzata Kopiczko: Polonię.)

Polonię wspierają?

(Senator Małgorzata Kopiczko: Tak, oczywiście.)

Otóż jeżeli państwo…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeżeli państwo by się zagłębili w stanowiska…

(Rozmowy na sali)

Jeżeli… Ja nie przyjmuję do wiadomości informacji, że to są kluby, które wspomagają Polonię. Nie, one nie wspomagają Polonii. Bo jeżelibyście się państwo chcieli zastanowić i wysłuchać protestów różnych organizacji polonijnych, które zwracają uwagę właśnie na to, że one nie dostają, a kluby „Gazety Polskiej” w każdej sprawie zawsze dostają z Senatu pieniądze… Ja uważam, że naszym zadaniem jest wspieranie Polaków działających za granicą, a nie z inicjatywy „Gazety Polskiej”. I proszę to wpisać do protokołu jako mój stały protest w tej sprawie. Myślę, że nie będzie się kiedyś o nas jako o komisji pochlebnie mówiło w kontekście tego, komu dawaliśmy te pieniądze. I tu zamykam ten rozdział.

I teraz – bez względu na to, jakie państwo odniosą wrażenie po tym moim wstępie – chciałabym zadać następujące pytanie. Startuje w tym roku, to znaczy chce startować do udziału w festiwalu teatrów polskojęzycznych w Wilnie Teatr „Fantazja” z Australii, ze spektaklem „Damy i huzary” Fredry. Oni wystąpili… Ja to mam zapisane, to strona 422, tam jest ich oferta…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Strona 422. Ja to mam w tej części, gdzie oferty są wydrukowane, bo ja numeru wniosku, że tak powiem, nie znałam…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Mówię: na stronie 422… Jeżeli państwo tę stronę otworzą…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Już… Tam nie ma numeru pozycji, niczego takiego nie ma.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

O, to jest tu, gdzie jest oferta nr 517Z, bo to jest zbiorowa oferta Wspólnoty Polskiej. I tam jest tak: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Promocja Polski i kultury polskiej – Australia, Roselands, Teatr „Fantazja”. Oni wystąpili o sumę 49 tysięcy…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Macie to państwo?

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Tak, tak.)

…O sumę 49 tysięcy, głównie z myślą o przeznaczeniu tego na podróż 12-osobowego zespołu aktorskiego – „Damy i huzary” taki zespół muszą liczyć, bo takie są role – czyli na koszty podróży na ten festiwal. A państwo obcięli im tę sumę do 25 tysięcy. Czy ktoś, kto zabierał w tej sprawie głos, zna ceny biletów lotniczych? No bo nie da się inaczej niż samolotem do Wilna z Australii dotrzeć. Czy ten ktoś zna ceny biletów lotniczych i koszt podróży 12 osób, że aż tyle obcięto i pomniejszono tę kwotę? Jeżeli to im nie starczy na podróż, to ich udział w tym festiwalu po prostu nie nastąpi.

Ja teraz jestem w głupiej sytuacji, bo w zeszłym roku wystąpiłam do pana marszałka z propozycją przyznania nagrody w wysokości 4 tysięcy zł, czyli ok. 2 tysięcy euro, za najciekawszy spektakl na tym festiwalu. I pan marszałek powiedział: no dobrze, ale byłoby dobrze, żeby po prostu w takim festiwalu brały udział teatry ze wszystkich kontynentów, jeżeli są tam teatry polskojęzyczne. No i nie wiem, czy w tym roku ta suma będzie również przyznana, czy nie, i czy np. taka Australia ma szansę wziąć udział w tym festiwalu. A te 49 tysięcy na podróż zespołu 12-osobowego, z transportem kostiumów jako swojego bagażu itd. – to jest to, co oni w kosztorysie opisują… Nie wydaje mi się, żeby to była zaskakująca suma, której nie moglibyśmy pokryć. A jeżeli nie możemy dać tych 49 tysięcy, to ja, po pierwsze, proponuję sumę 40 tysięcy – bo to być może się uda – po drugie, od razu proponuję, skąd ewentualnie tę sumę wziąć. Mianowicie proponuję, żeby wziąć ją z wniosku nr 62, oferta nr 447Z…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: To „Kultura polonijna – prezentacje w kraju”.)

Tak, to jest również ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, bo oni tu zbiorczo wystąpili. I to jest „Kultura polonijna – prezentacje w kraju”. Wystąpili o 1 milion 365 tysięcy. A więc jeżeli…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Pani złożyła…)

Tak. No dobrze, dobrze.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Nie trzeba zabierać…)

Bo ja mam propozycję…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Momencik. Pani wniosek jest krótki: 40 tysięcy. Tak?)

Tak. Mój wniosek jest taki, żeby jednak dać im szansę przylotu i…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: To następne teraz.)

40 tysięcy. To jest jakby jedna sprawa.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przy okazji chcę państwu powiedzieć, że w tym spektaklu musi wziąć udział zespół taneczny, którego oni nie będą przywozić ze sobą z Australii, tylko organizatorka tego festiwalu ustaliła, że towarzyszyć im będzie zespół taneczny z Wilna…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: No, dlatego przegłosujemy…)

Czyli te koszty nie będą wchodziły w niczyje koszty, bo po prostu oni wystąpią jako wolontariusze.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Dobrze.)

I to jest dogadane. To była jakby sprawa numer 1.

Teraz druga sprawa. Ja mam sprawy z tej samej dziedziny, z działalności artystycznej, bo głównie na tym się skupiłam. Chodzi mi o chór polski w Göteborgu pod dyrekcją pana Wojciecha Głucha. Ten wniosek też jest w ofercie Wspólnoty Polskiej, na stronie 434, też w ramach tej oferty…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: A numer działania? Jaki jest numer działania?)

Przepraszam, ale nie zapisałam tego. No, odwołuję się do strony 434…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: 429…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tak, tak, tak. Tutaj, tak.

No, szkoda, że nie ma tu pana senatora Jackowskiego, bo pan senator do Göteborga często jeździ…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

…przywozi pozdrowienia itd., ale mógłby też wyrazić tu opinię na temat tego chóru itd., bo się z nim zapoznał. To jest chór pod dyrekcją pana Wojciecha Głucha, wieloletniego profesora Akademii Teatralnej, profesora tytularnego, który pracuje przy uniwersytecie w Göteborgu. I to jest chór polski, składający się z przeważającej części z polskich studentów i mieszkańców. Oni wystąpili o naprawdę śmieszną sumę 9 tysięcy zł, żeby mogli za te pieniądze wziąć udział w festiwalu chórów europejskich w Petersburgu w roku 2019, ale tę sumę obcięto im do 5 tysięcy. No a w ramach wykorzystania tych 9 tysięcy oni podejmują się też koncertowania w innych krajach.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Moja propozycja jest taka: dać im całą sumę, 9 tysięcy…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: No dobrze…)

…tak jak zaproponowali, żeby mogli zrealizować udział w tym festiwalu.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

To była druga sprawa.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Już sekundę, sekundę.

I ostatnia sprawa, którą mam, również z tej dziedziny. Państwo pamiętają, że byliśmy m.in. wnioskodawcą w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Marii Szymanowskiej. Fundacja Marii Szymanowskiej – strona 339, od razu to mówię, w ramach tej samej oferty, do której pani zaglądała u mnie – wystąpiła o umożliwienie rozpowszechniania Roku Marii Szymanowskiej w innych krajach europejskich w drodze koncertów, poprzez różne informacje itd. Tam chodziło o sumę bodajże 53 tysięcy, o ile się nie mylę, ale ta suma została zmniejszona do 25…

(Głos z sali: Do 30 tysięcy.)

Do 30 tysięcy, tak. Ja bym proponowała, ponieważ pan marszałek niestety odwołał inaugurację Roku Marii Szymanowskiej, która miała mieć miejsce pod koniec marca tutaj, w Senacie, stwierdzając, że w jakiejś innej formie Senat uczci ten rok w czerwcu… No ale to będzie tutaj, u nas, my zaś dajmy szansę, żeby ten Rok Marii Szymanowskiej zabrzmiał w całej Europie, tym bardziej że nikt, kto zobowiązał się w tym uczestniczyć i koncertować według planu dołączonego do wniosku, się nie wycofał. Proponuję, żeby o co najmniej 10 tysięcy móc zwiększyć przyznaną kwotę, z tych 25 tysięcy chociaż do 35…

(Senator Grażyna Sztark: Do 35, tak?)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Do 45 tysięcy…)

Do 45, tak.

(Głos z sali: Nie, zwiększenie o 10 tysięcy to jest do 40…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Sekundę. Proponowali 53 tysiące, dostali…

(Głosy z sali: Dostali 30 tysięcy.)

30, aha. Nie, to przepraszam… To, krakowskim targiem, proszę im to podnieść o 5 tysięcy, chociaż o 5 tysięcy. Bo coś zrealizują, czegoś nie zrealizują, ale mają szansę zrobić więcej.

I ostatnia rzecz. Czy tak jak poprzednio pani przewodnicząca zarządzi, żebyśmy ewentualnie podawali, z jakich wniosków kwoty pomniejszyć lub zrezygnować…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Na razie nie trzeba.)

A, na razie nie.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Nie, na razie nie potrzeba.)

Czyli to…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Tu liczą – mamy kasę…) (Wesołość na sali)

Dobrze. No dobrze. Bo ja mam propozycję, a więc…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Jak zabraknie, to się będziemy martwić.)

To ja wobec tego dziękuję na razie.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Proszę bardzo, pan, tu, pan i pan trzeci…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

A nie, pan już był. Przepraszam. Pan senator…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Ja jeszcze tylko jedno. Pani Przewodnicząca, ja tylko jedno zdanie powiem na temat festiwali filmowych – jako takich – za granicą, bo ta sprawa była poruszana. Rzeczywiście ja z zaskoczeniem patrzę, że w całej Ameryce Północnej i poza granicami pojawiła się w ogóle jakaś ilość…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

…festiwali filmowych tam organizowanych itd. I mnie troszkę martwi to, że wszyscy chcą organizować takie festiwale. Zorganizować festiwal filmowy to nie jest taka prosta sprawa. Ja uważam, że festiwale filmowe powinni organizować ci, którzy mają w tym duże doświadczenie, tak jak Festiwal Filmu Polskiego w Chicago czy w Los Angeles, bo to są sprawdzone festiwale. One mają po 30 lat doświadczeń itd. Ale teraz namnożyła się jakaś olbrzymia ilość tych festiwali, więc to mnie niepokoi. To tyle.

(Rozmowy na sali)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Proszę, pan senator przewodniczący Warzocha.

Senator Artur Warzocha:

Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca.

Postaram się to bardzo skrótowo potraktować, ale mam pytania i też będę zgłaszał wnioski.

Może zacznę od Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga i Polonijnej Biblioteki Cyfrowej. Oni wystąpili o sporą kwotę, o 150 tysięcy zł, a otrzymali tylko 25 tysięcy na… To jest, przepraszam, poz. 17.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Tak, najlepiej podawać pozycję. To jest poz. 17…)

Poz. 17 w tabeli pierwszej. Oni otrzymali… Tu jest adnotacja, że dostali to tylko – tak to rozumiem – na Brazylię. Dlaczego państwo w waszej propozycji tak radykalnie ścięli te środki? Oni chyba, o ile dobrze pamiętam, już realizują ten cel od ubiegłego roku, bo wcześniej też występowali do nas o środki – ale nie pamiętam, czy je otrzymali, czy nie.

Towarzystwo Patriotyczne „Kresy”. „Ku wspólnej przyszłości – w 450. rocznicę Unii Lubelskiej”. Oni wystąpili o dużą kwotę i uważam, że nie zasłużyli na to, żeby…

(Głos z sali: Która to pozycja?)

Poz. 12. Nie zasłużyli na to, żeby ich ścinać do zera – przepraszam za takie określenie – tym bardziej że w ubiegłym roku zrealizowali z sukcesem projekt „Od Bałtyku aż do Tatr”, jeżeli dobrze pamiętam. Gościem honorowym tego wydarzenia w Częstochowie, gdzie był organizowany jeden z etapów, był pan marszałek Karczewski. W związku z tym ja wnoszę o to, żeby przyznać im kwotę przynajmniej 100 tysięcy zł. Jeżeli trzeba wskazać gdzieś finansowanie, to jestem w stanie to zrobić – ale rozumiem, że na razie nie muszę tego robić. Czyli to jest wniosek o 100 tysięcy zł dla Towarzystwa Patriotycznego „Kresy”.

I teraz tak: jest pewien problem z Zakonem Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Kuria Generalna złożyła wniosek, chodzi o kontynuację prac rozpoczętych w zeszłym roku. Wiem, że z pewnymi perturbacjami to się wiązało… To poz. 76 w tabeli. Oni chcą kontynuować realizację tego projektu. Wystąpili o 100 tysięcy, prawie o 150 tysięcy. Ja bym zaproponował … No, nie wiem…

(Głos z sali: Oni chcą milion…)

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: To jest 1 milion 400…)

A, przepraszam… Ooo… Milion… 1 milion 477…

(Wesołość na sali)

To ja proponuję na kontynuację tych prac, żeby nie utracili ciągłości, że tak powiem, i nie wypadli z tego rytmu… No dobrze, niech to będzie znowu 100 tysięcy zł, tak jak to miało miejsce…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

W zeszłym roku było chyba sto…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: 150…)

A, 150… No, niech mnie pan nie zachęca, Panie Dyrektorze. Ja pozostanę przy 100 tysiącach – dobrze?

(Wesołość na sali)

Dlatego że inne działania… Dlaczego tak o to wnoszę? Bo w Kamieńcu Podolskim inne działania, w innych obiektach sakralnych, zabytkowych, będą kontynuowane i nie chciałbym, żeby akurat zakon paulinów został pod tym względem w jakimś sensie pokrzywdzony.

No dobrze. To wszystko, nie będę już więcej… Ograniczam się.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Dobrze. Dziękuję.

Senator Pająk, a później pan senator Gaweł. I pani…

Senator Andrzej Pająk:

Pani Przewodnicząca! Szanowna Komisjo!

Ja mam 2 tematy. Pierwszy dotyczący Truskawca. Tę sprawę popieram w całej pełni – myślę, że otrzymaliśmy maile, żeby to poprzeć.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To 50 tysięcy… Ja bardzo to popieram.

I druga taka…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Czyli zapisać, że na Truskawiec – 50 tysięcy…)

I druga prośba. Był złożony wniosek fundacji Pełni Kultury o kwotę 420 tysięcy, a jest propozycja dania 100 tysięcy. Oni zakładali 4 duże koncerty. Z mojej strony prośba jest taka prośba: czy nie byłoby możliwe dołożenie 50 tysięcy, ale też postawienie im warunku, żeby… Mówię tu o poz. 167. Czyli żeby oni zrobili… Chodzi o taki warunek, żeby oni zrobili 2 koncerty, już nie za 200 tysięcy, że tak powiem, jakby za połowę, ale za 150 tysięcy. Czy jest możliwość, żeby te 50 tysięcy dołożyć? Poz. 167.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Dać 50 tysięcy, 50. I żeby…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

To byłoby 150. I postawić im warunek, żeby zrobili 2 koncerty nie za 200, a za 150…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Pan senator Gaweł.

Senator Robert Gaweł:

Dzień dobry.

(Głos z sali: Tak, dzień dobry.)

To znaczy…

(Wesołość na sali)

Oferta nr 455Z. Tu była aplikacja o 240 tysięcy – „Przeliteruj Polskę we Lwowie i Odessie” – a jest zero. Czy mógłby pan dyrektor powiedzieć jedno zdanie komentarza co do tego?

Po drugie…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Która to była pozycja?)

(Głos z sali: Poz. 69.)

Poz. 69.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Temat drugi. Popieram wniosek o Truskawiec. Jeśliby trzeba było wskazać, skąd wziąć środki, to mam tutaj propozycję… Ale na razie nie podajemy, skąd brać.

Poza tym wielu rzeczy nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego np. na stroje ludowe dla Argentyny i Brazylii są przyznane pełne kwoty, o które występowano, a dla Anglii nie. Nie rozumiem też metodologii w pewnych kwestiach. Tak że myślę, że rola senatorów jest tylko taka doradcza. Tutaj tylko pewne wnioski wchodzą. A to, kto tę politykę finansową tak właściwie tutaj konstruuje… Chyba głównie biuro.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Ale to my ostatecznie…)

Ja wiem, że ostatecznie… Tylko że my jednak nie jesteśmy w stanie przetrawić tego wszystkiego, bo tego jest tyle…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

…że jeślibyśmy tak naprawdę chcieli o to przepytać, tobyśmy do rana siedzieli.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: A i zabrakłoby…)

I zabrakłoby… To tyle. Dziękuję.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Dobrze. Dziękuję bardzo.

A, była prośba, żeby się odnieść od razu do tej sprawy Odessy – tak?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Zaraz będzie… Tak, wiem. Tylko od razu, na bieżąco… Bo pan senator Gaweł prosił o dwa zdania w sprawie Odessy i „Przeliteruj Polskę… Tak? Tak. Proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Panie Senatorze, to jest tak, że to zadanie miałoby polegać na opracowaniu 25 haseł poświęconych polskiemu dziedzictwu kulturowemu we Lwowie i w Odessie oraz stworzeniu multimedialnej wersji kroniki – zawierającej animację, materiały fotograficzne, materiały dźwiękowe i teksty w dwóch wersjach językowych, tj. polskiej i ukraińskiej – na temat polskich miejsc w Odessie i we Lwowie w celu popularyzacji polskiego dorobku w Odessie i we Lwowie. Zdecydowaliśmy się nie przyznawać na to dotacji ze względu na to, że to ma charakter turystyczny i tak naprawdę byłoby to przeznaczone dla odbiorcy polskiego, a nie dla miejscowych Polaków, bo to miałaby być taka multimedialna aplikacja pozwalająca odnaleźć we Lwowie i w Odessie miejsca związane z Polską.

(Brak nagrania)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Już wiem. Brazylia dlatego, że była wyraźna rekomendacja ministerstwa kultury, tzn. jeśli mamy gdzieś zaoszczędzić, to…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Ale tutaj chodziło o to, żeby tę Brazylię, że tak powiem, zabezpieczyć i żeby to mogło…

(Głos z sali: A gdzie oni jeszcze dostali…)

Oni otrzymali środki w związku z „Cogito dla Polonii”… Tak że tutaj, jeśli chodzi o Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga to jest…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

…jest kilka ofert, które otrzymały w poprzednich…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, tak.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:

Dziękuję, Pani Przewodnicząca.

Ja mam tutaj kilka wniosków, ale zanim powiem o tych wnioskach, muszę także wypowiedzieć się na temat wypowiedzi pani senator, jak zawsze. Mówię „jak zawsze” w tym sensie, że za każdym razem kluby „Gazety Polskiej” są tutaj przez senatorów Platformy Obywatelskiej postponowane. Ja oczywiście nie dziwię się temu, bo wiadomo że kluby „Gazety Polskiej” nie są miłośnikami tej partii – to jest dość oczywiste i wszyscy to wiemy. Ale sprostowanie dotyczy czego innego. Mianowicie powtarzamy usilnie, że tygodnik „Gazeta Polska” z punktu widzenia finansowego nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek klubem „Gazety Polskiej”, nie ma nic wspólnego poza nazwą, dlatego że środowiska polonijne same, z własnej woli, organizują tego typu kluby. Są one obsługiwane przez środowisko „Gazety Polskiej” w Polsce z punktu widzenia merytorycznego, tzn. zapraszani są artyści, historycy, inne osoby, oczywiście z klucza ideowego – i do tego jest potrzebna koordynacja, potrzebna jest koordynacja do promocji tych spotkań w tygodniku „Gazeta Polska” i ten organ prasowy do tego służy. Jednakże wszelkie koszta związane z przyjazdami gości do klubów „Gazety Polskiej” są pokrywane albo z dotacji takich jak senacka, albo z własnych pieniędzy członków tychże klubów „Gazety Polskiej” w danym kraju. I dlatego bardzo proszę nie powtarzać tego zdania, że Senat w ten sposób promuje i finansuje tygodnik „Gazeta Polska”, bo to jest pomówienie. I ktoś w końcu się zdenerwuje i pójdzie w jakąś niepotrzebną ścieżkę poza tą salą, jeżeli państwo senatorowie będziecie powtarzać tego typu sformułowania. No, chyba że macie dowody w ręku, że jest inaczej. W związku z tym bardzo proszę nie powtarzać tego typu zdań, które nie są zweryfikowane prawdą obiektywną, a ta jest jedna i moim zdaniem jest właśnie taka, jak powiedziałem.

Przy okazji powiem tak: my oczywiście wiemy, że różne formacje zgłaszające się do Senatu, takie jak kluby „Gazety Polskiej”, są ewidentnie politycznie bliskie Prawu i Sprawiedliwości – tego też nie ma co zakłamywać – podobnie jak wiemy np. to, że pani poseł Joanna Fabisiak nie jest z Prawa i Sprawiedliwości, a z Platformy Obywatelskiej, i ma także swoje projekty…

(Głosy z sali: Nie. Już nie jest w PO.)

Nie jest już z Platformy? Aha. No, grunt, że nie jest z Prawa i Sprawiedliwości, na pewno. Niemniej jednak popieramy ją, dlatego że jest to osoba, która na terenie emigracyjnym, polonijnym, jest bardzo znana i bardzo porządne rzeczy robi. W związku z tym nikt nie będzie uważał, że jakaś przynależność czy sympatia polityczna ma oznaczać wykreślenie, tak z definicji, takiej oferty. I bardzo proszę senatorów, żeby nie zachowywali się w ten sposób, bo to nie jest grzeczne, a na pewno nie świadczy o tolerancji wobec inaczej myślących, w tym przypadku członków polskiej Polonii. Oni mają prawo mieć prawicowe poglądy.

(Senator Grażyna Sztark: Ależ zdecydowanie mogą…)

No to bardzo się cieszę.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Ale właśnie o to chodzi. I niestety za każdym razem wiadomo, że o to chodzi.

A teraz, jeśli chodzi o kwestie dotyczące konkretnych propozycji, to ja, z drugiej strony, popieram wszystkie wnioski pani senator, które pani zgłosiła, bo są bardzo dobre i zdecydowanie… Szczególnie jeśli chodzi o Göteborg, bo tak się składa, że też poznałem wspomnianych panów – bo to jest ojciec i syn – i wiem, że rzeczywiście tworzą bardzo dobre rzeczy na terenie Szwecji. Tak że ja mogę to tylko i wyłącznie wesprzeć.

Ale mam też prośby konkretne. Mianowicie mam pytanie – chodzi o poz. 61 – dlaczego Światowa Rada Badań nad Polonią tym razem nie dostała nawet 50% sumy, o którą występowała, na kolejną międzynarodową konferencję naukową. Jeżeli oni dobrze się sprawdzili w sensie finansowym, to wnoszę o to, żeby przynajmniej połowa tej sumy została im przekazana. I to jest pierwsza propozycja. To jest oferta nr 446, a poz. 61.

Druga propozycja. Chodzi o wspieraną już przeze mnie Fundację „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych”, poz. 93. To jest rzeczywiście oferta na bardzo dużą sumę – 587 tysięcy… Ale to są, o ile wiem, 3 zadania, a każde z nich ma niejako osobną dynamikę. W związku z tym proponuję, żebyśmy wybrali jedno z tychże zadań i żeby fundacja otrzymała pieniądze na to jedno zadanie, tzn. tyle pieniędzy, ile to zadanie kosztuje. A więc jeśliby pan dyrektor mógł wyliczyć… To jest oferta z poz. 93.

Następna sprawa. Istnieją takie fundacje, o których wiem, że rzeczywiście powstały dopiero niedawno i mogą budzić pewnego rodzaju zapytania, wątpliwości co do tego, czy się sprawdzą, ale co do jednej z nich to wiem, że składa się z osób, które już na innym polu się sprawdziły. To jest oferta z poz. 182 – Righteous For The World. To fundacja założona przez ks. Pawła Rytla-Andrianika, a kierowana przez jego brata Artura Andrianika. I rzeczywiście jeśli chodzi o Polonię, to oni do tej pory nie startowali o środki. Ale jest to bardzo sprawne organizacyjnie środowisko, związane przede wszystkim z promocją dobrego imienia Polski w relacjach polsko-żydowskich. To jest …

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Oferta w poz. 182.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tu też proponuję 50%. Ale oni niestety występują o rzeczywiście dużą sumę, więc jeżeliby nie było tych środków, to wnoszę, żeby dać im chociaż 1/3 tej sumy, tak by dać im szansę na wejście na ten, że się tak wyrażę, rynek polonijny. Ale jest to sprawdzona grupa ludzi, która w przypadku innego zadania, choćby dotyczącego kaplicy u ojca Tadeusza Rydzyka, tej kapłańskiej, poświęconej Polakom ratującym Żydów, jak najbardziej się spisała, i to właśnie merytorycznie. A firmuje to postać znana, czyli rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski.

Następna oferta – poz. 181. Tu jest Fundacja „Kultura i Historia”. Tu też proponowałbym dać im szansę. To jest fundacja, która rzeczywiście powstała niedawno i na rynku polonijnym amerykańskim nie ma jeszcze doświadczenia. Ale składa się z osób, które podejmowały w Stanach Zjednoczonych różne bardzo ciekawe akcje dotyczące honorowania oficerów polskiego pochodzenia w armii amerykańskiej. Jedna taka akcja, bardzo znana, polegała na tym, żeby uhonorować pewnego amerykańskiego żołnierza, który zginął, za ratowanie innego żołnierza, pochodzenia polskiego. To były takie jednostkowe akcje, a teraz zawiązali fundację. To zadanie dotyczące Marii Curie-Skłodowskiej w USA… Ten spektakl jest już gotowy, więc prawdopodobnie koszta główne to są koszta dotyczące przejazdów po Ameryce – przynajmniej tak mogę się domyślać. A więc wielka prośba, żeby ewentualnie ten wniosek…

I teraz tak, jeśli chodzi o stronę merytoryczną dotyczącą klubów „Gazety Polskiej”, to ja zgadzam się z panem dyrektorem, że te koszta rzeczywiście są olbrzymie. Ja generalnie jestem za tym, żeby ich wspierać, ale w tym przypadku muszę osobiście powiedzieć – niezależnie od tego, co powiedziałem pani senator, ale to był generalny głos – że te…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze, dobrze.

Tu te wszystkie olbrzymie koszta rzeczywiście budzą pewne zdziwienie. Czy istnieją tam jakieś koszta, których pan nie wypowiedział głośno, a które jednak nie są tak kompromitujące, jak te wysokie koszta dotyczące biletów, przejazdów itd.?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze? Bo ja też będę miał wątpliwość, czy akurat za tym głosować, czy nie – niezależnie od moich preferencji ideowych, bo oczywiście takowe mam, jak każdy z nas, bo każdy ma do tego pełne, jak mówię, prawo.

Ostatnia sprawa. Mianowicie z jednej strony w którymś pakiecie spraw, prawdopodobnie złożonych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – ale nie wiem na pewno, bo nie mogłem tego znaleźć… Otrzymałem jednak informację, że taki wniosek został złożony… Ja tę polską firmę telewizyjną w Kanadzie próbuję wspierać w różnych miejscach, z różnym skutkiem. To jest telewizja Polonia na terenie Kanady, prowadzona przez małżeństwo Elżbietę i Wacława Kujbidów. Oni złożyli wniosek, ale nie dostali – prawdopodobnie – żadnych pieniędzy na realizację swojego projektu. A to jest projekt pt. „Mroki Czarnego Lasu”; ale nie umiałem znaleźć tu tych „Mroków Czarnego Lasu”. I z tymże wiąże się pytanie: dlaczego oni nie mogą dostać środków, jeżeli rzeczywiście ich nie dostali?

I naprawdę ostatnia już sprawa, to jest powtórzenie pytania z naszych poprzednich spotkań komisyjnych. Mianowicie prosiłem o odpowiedź na pytanie, jakie środki są wydawane na Dom Polski we Lwowie, jeśli chodzi o spółki budowlane będące polską własnością. To niekoniecznie dzisiaj… Ale przypominam, że to pytanie nadal jest żywe i dla mnie osobiście bardzo ważne. Dziękuję bardzo.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Pani Przewodnicząca, ja muszę…)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Ale tak bardzo… To skrótowo może?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Panie Senatorze, bardzo proszę nie zastraszać mnie sformułowaniem, że w końcu ktoś się zdenerwuje i zacznie wyciągać konsekwencje. Może i dobrze by było, żeby ktoś się zdenerwował i zaczął wyciągać konsekwencje. Proszę nie zastraszać. Proszę zwrócić się do sądu rejestrowego, to na pewno uzyska pan informację, kto jest założycielem Fundacji Klubów „Gazety Polskiej”, z czyjej inicjatywy ta fundacja powstała, kto zbudował ten program. Prawdopodobnie pan też w tym uczestniczył. Mój protest przeciwko finansowaniu klubów „Gazety Polskiej” nie dotyczy tego, że pan się chwali tym, że ma pan prawo do poglądów prawicowych i będzie je pan głosił, bo ja nie interesuję się pana poglądami. Pana poglądy są pana poglądami. Ja protestuję przeciwko temu, by inne organizacje polonijne, powstające z inicjatywy Polaków pracujących i mieszkających za granicą, chcących kontynuować więź z macierzą i podnosić problemy kultury polskiej, prasy polskiej, edukacji polskiej itd. jako mniejsze organizacje dostawały mniej pieniędzy albo w ogóle ich nie dostawały, a za to żebyśmy zawsze, bez względu na to, w ramach jakiego kierunku kluby „Gazety Polskiej” zgłoszą zapotrzebowanie, przyznawali im środki co najmniej na jeden projekt. Bo kluby „Gazety Polskiej”… Proszę nie mówić mi, że nazwa nie ma nic wspólnego z „Gazetą Polską”. Jeżeli nie ma nic wspólnego, to kluby te nie powinny nazywać się klubami „Gazety Polskiej”. „Gazeta Polska” ma tytuł zastrzeżony prawnie i jeżeli ktoś używa tego tytułu, to znaczy, że jest tu związek z „Gazetą Polską”.

(Głos z sali: Jest, jak najbardziej. Ale nie ma związków….)

Musi mieć…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

No dobrze, to ja proponuję, żeby komisja wystąpiła do sądu rejestrowego z pytaniem, wnioskiem o informację, kto założył Fundację Kluby „Gazety Polskiej”, i żebyśmy wobec tego się nad tym pochylili.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Dziękuję bardzo.

Nie będziemy prowadzić tu polemiki.

Proszę bardzo…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pan dyrektor dostał kilka pytań od pana senatora. prof. Żaryna. Proszę… Było sformułowanych kilka wątpliwości i pytań. Proszę bardzo. A później jeszcze pani przewodnicząca Sztark.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Wracając do kwestii oferty Fundacji Klubów „Gazety Polskiej” i zadania „Sto lat polskiej społeczności i dyplomacji w USA”… Samo zadanie zapewne zasługuje na wsparcie, ale w ocenie Zespołu Finansów Polonijnych i Kancelarii Senatu jest to działanie, którym powinno się zająć Ministerstwo Spraw Zagranicznych – to ono powinno odnotować ten jubileusz dyplomacji w Stanach Zjednoczonych. A jeśli chodzi o koszty – bo pan pytał o to, jakie koszty są przewidziane w kosztorysie tego programu – to 289 tysięcy 531 zł miałoby być przeznaczone na wynajęcie Carnegie Hall; 142 tysiące 500 zł na honoraria artystów z Polski; 130 tysięcy zł na przeloty i pobyt artystów w Stanach Zjednoczonych; 42 tysiące na przeloty i pobyty zaproszonych gości, w tym koszty transportu na miejscu, w Stanach Zjednoczonych, i koszty wyżywienia; 95 tysięcy 625 zł na opłaty urzędowe, czyli m.in. opłaty za wizy dla artystów, którzy przyjechaliby z Polski; 40 tysięcy na działania wspomagające, w tym catering VIP, koszty transportu instrumentów, koszty ubezpieczenia, na hostessy, fotografa; 65 tysięcy na promocję i druk; 727 tysięcy 750 zł miałoby być przeznaczone na koncert w Central Park, z czego 367 tysięcy na wynajem sceny z podłogą baletową oraz na realizację i obsługę techniczną, w tym obsługę oświetlenia, nagłośnienie, w tym mikrofony zbiorcze, mikrofony bezprzewodowe, odsłuchy; 108 tysięcy 750 zł to miałyby być honoraria dla 12 artystów; 38 tysięcy byłoby na koszty prób w Polsce, wynagrodzenie choreografa i aranżera muzyki, koszty praw autorskich do utworów oraz ubezpieczenia; 130 tysięcy – koszty przelotu i pobytu artystów i zaproszonych gości w Stanach Zjednoczonych, w tym koszty opłat wizowych; 54 tysiące to koszty działań promocyjnych; 30 tysięcy byłoby na działania wspomagające, w tym na obsługę, hostessy, fotografa, asystentów.

Kolejne działanie, czyli „Polonia w USA”. Z 196 tysięcy 600 zł miałoby być 15 tysięcy na koszty organizacji wydarzeń kulturalnych, w tym koszty obsługi, cateringu i sali, 48 tysięcy to są koszty wynagrodzenia artystów, 33 tysiące to koszty wynagrodzenia prelegentów, a 100 tysięcy to koszty przelotu i pobytu artystów, prelegentów, zaproszonych gości w Stanach Zjednoczonych.

Czyli razem jest to 1 milion 841 tysięcy 566 zł.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tak.

Jeśli… Pytanie dotyczyło też zadania „Serce Amerykańskiej Polonii” – to jest oferta nr 574. Tutaj podobnie by to wyglądało, tzn. koszty realizacji to przede wszystkim koszty przelotu i pobytu osób z Polski – to jest ponad 100 tysięcy zł – i koszty honorariów, dosyć wysokie. Stąd taka propozycja Kancelarii Senatu.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Rozumiem, że jeśli chodzi o Fundację „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych”, czyli ofertę nr 479Z „Kulturalny Londyn – aktywizacja życia kulturalnego polskiego Londynu”, to pana wniosek był taki, żeby jedno z ich działań wesprzeć. Tutaj są 3 działania: opracowanie i wydanie albumu o kulturze polskiego Londynu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych; przygotowanie i zorganizowanie koncertu muzycznego; wybranie spośród utalentowanej muzycznie polskiej młodzieży najlepszych i zorganizowanie dla nich warsztatów z mistrzem, a następnie umożliwienie wspólnego z owym mistrzem zagrania publicznego koncertu w filharmonii warszawskiej i w renomowanej sali w Londynie. To który…?

(Senator Jan Żaryn: To trzeci, trzeci.)

Dobrze.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeśli chodzi o ofertę Światowej Rady Badań nad Polonią, czyli ofertę nr 446, dotyczącą organizacji międzynarodowej konferencji naukowej „Polskie wychodźstwo i jego przyczyny podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu”, to tutaj wpływ na propozycję Kancelarii Senatu miały m.in. wysokie koszty noclegów prelegentów i gości zagranicznych – to jest 475 zł dziennie – plus koszty wyżywienia. Czyli tutaj te koszty były dosyć wysokie i stąd taka propozycja.

I zadanie „Skłodowska w USA”, czyli oferta nr 573Z Fundacji „Kultura i Historia”. W tej sprawie nie mieliśmy dokładnych danych, nie mieliśmy szczegółowych informacji na temat spektaklu i osób biorących udział w jego tworzeniu. W kosztorysie, mimo amerykańskiego partnera, uwzględniono koszty wynajmu sal na przedstawienie, a w kosztach tournée po Stanach Zjednoczonych skalkulowano koszty działań promocyjnych i informacyjnych oraz prezentów dla uczestników wydarzenia na kwotę 48 tysięcy zł. No a my gdzieś musieliśmy zaoszczędzić, bo, jak państwo widzieli, tych środków, o które występują oferenci… Oczekiwania są olbrzymie, a możliwości jednak ograniczone.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Aha, jeszcze ten „Czarny Las”… Już, chwileczkę, bo to jest…

(Senator Jan Żaryn: Ja proponuję, żebyśmy jednak dali na to, 100 tysięcy wygospodarowali…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Senator Jan Żaryn: To jest poz. 181.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

A jeśli chodzi o ten film, o który pan pytał, „Mroki Czarnego Lasu”, to jest on uwzględniony w ofercie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. To jest oferta nr 456, działanie 5.91. Kancelaria zaproponowała przyznanie dotacji w wysokości 50 tysięcy zł.

(Senator Jan Żaryn: A, to dobrze. Ja nie mogłem tego znaleźć.)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Pani senator Żaryn…

(Wesołość na sali)

Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Ładna zbitka, ładna zbitka.

Ja bym tylko dodała do tego, co już wcześniej zostało powiedziane na temat Fundacji Klubów „Gazety Polskiej”… Moja prośba jest taka, żebyśmy kompletnie unikali takich, że tak powiem, osobistych akcentów. Bo tu nie chodzi o poglądy. Tu chodzi o rozbuchane koszty – i tego się trzymamy. Gdy my jedziemy do Kostiuchnówki, to śpimy na wieloosobowej sali, sami płacimy za jedzenie i jeszcze zawozimy lekarstwa i inne rzeczy. I w ten sposób budujemy łączność. Nie czekamy na hostessę, za przeproszeniem. A to, co tutaj zostało powiedziane… Gdybyśmy to przekazali i faktycznie z taką informacją, to nieźle musielibyście się panowie wstydzić za to. I na tym zakończę, bo nie o to teraz chodzi.

Chodzi mi o te festiwale – ja już to powiem: nieszczęsne – filmu polskiego, dlatego że, tak jak tutaj wszyscy mówimy, mamy naprawdę mniej pieniędzy…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Tak. o 10…)

…o te 10 milionów, brakuje nam bardzo środków, a potrzeb mamy bardzo wiele i one są naprawdę… Troszeczkę jeździmy, niektórzy dalej, niektórzy bliżej, ale widzimy, że te potrzeby są bardzo ważne. A tu trochę nam się towarzystwo rozpuściło – przepraszam bardzo, że tak mówię – z tymi…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, wyciągają ręce do Senatu w sprawie wszystkich festiwali, i muzycznych, i filmowych…

(Głos z sali: I lokalnych.)

A, lokalnych też. No, lokalne to jeszcze w tym… Ale tutaj naprawdę…

W związku z tym ja proponuję, żeby pozostawić tylko i wyłącznie pozycję… Rozmawiałam z fachowcem, z panią senator Borys-Damięcką, która twierdzi, że my od lat dawaliśmy, przekazywaliśmy środki na festiwal w Chicago – to Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury „Nike”, to jest poz. 39…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?

(Senator Barbara Borys-Damięcka: …Nie jest w tym numerze.)

W pozycji trzydzieści… W tym roku nie dostali nic. A, jak mówię, tam były środki lokowane…

(Głos z sali: Pani proponuje, żeby przenieść środki na Chicago? Tak?)

Tak. Po prostu żeby wszystkie środki, które… Ja to tak powiem: poz. 68 – tam jest 85 tysięcy – Chicago; pozycja…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tam zupełnie inne filmy…)

…poz. 110 – „2. Festiwal Filmu Polskiego w Miami”…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tam też 44 tysiące… Nie, z tych pieniędzy… No, chodzi o to, żeby nie robić festiwalu w każdym mieście… Jeżeli to jest poważny festiwal, to niech mają… Kanada ma, Ameryka Łacińska…

(Głosy z sali: Południowa, Południowa.)

…czy Południowa ma, w związku z tym niech Stany Zjednoczone też mają jeden festiwal.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

W Los Angeles i w Chicago, tam, gdzie były… Tam pozostawić. Tak żeby nie w każdym… A te pieniążki z tych wymienionych 2 festiwali przekazać na te…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Na te, które były już zgłoszone…)

Tak, na te, które były zgłoszone dawno.

I pozycja… Ja mam tu poz. 131…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Czyli jeśli chodzi o inne festiwale filmowe, to propozycja pani przewodniczącej jest taka, że zero… Tak?)

Tak.

I poz. 131, „27. Festiwal Filmu Polskiego w Seattle” – 39 tysięcy 300 zł. No, jak mówię, wszędzie te festiwale… To również proponuję przekazać na ten jeden festiwal i…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Nie, na te… Bo dużo jest zgłoszonych wniosków.)

Tak.

(Senator Artur Warzocha: Mogę wtrącić się na sekundkę?)

Tak.

Senator Artur Warzocha:

No, ja podążam tym samym tropem, co pani senator, ale tu właśnie widzimy, że na naszych oczach się to wszystko dzieje. Być może gdzieś tu są jakieś cenne inicjatywy, ale przerzucanie finansowania przez zaprzyjaźniony resort na nas, tzn. na Senat, powoduje, że my w tym gronie… No, nie wszyscy są takimi fachowcami, jak pani senator Barbara Borys-Damięcka. Być może jest tak, że my podejmujemy jakąś decyzję, dlatego że coś ma dłuższą tradycję, coś jest sprawdzone itd. Okej, ja się z tym zgadzam, ale być może jest tak, że utrącamy jakąś cenną inicjatywę, która się rodzi na naszych oczach. Dlatego powinniśmy te pieniądze kierować… Wniosek jest taki, że powinniśmy naprawdę scedować podejmowanie tego typu decyzji na Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Ja chcę się odnieść do repertuaru, proszę państwa, bo naprawdę jestem dobrze zorientowana, co na tych festiwalach jest prezentowane. Otóż problem polega na tym, że w tych swoich wnioskach wnioskodawcy nie piszą, że np. pozyskają filmy z festiwalu w Gdańsku, filmy polskie nagrodzone za granicą czy eksploatowane w kraju, że od stowarzyszeń, od ZAiKS itd., dostaną na jakichś zasadach… No, te stowarzyszenia nie dają zgody na promocję wszędzie, gdzie popadnie. One dają zgodę w przypadku dużych festiwali, w których dużo ludzi bierze udział. Na takim festiwalu w Chicago czy Los Angeles jest co najmniej po 3,5 tysiąca widzów na sali, i to na każdym seansie, a w Miami, mimo że tam mieszka dużo starszej Polonii, nawet na 2 seansach nie udaje się zgromadzić tysiąca ludzi. Na tym ten problem polega. To jest jedna kwestia.

Druga kwestia to prawa autorskie. Duże agencje, które dysponują tymi filmami, w przypadku znanych festiwali dają prawa autorskie z dużymi upustami. To jest to, co ma zawsze Los Angeles, co dostaje Chicago. To jest bardzo ważne, bo w zasadzie te pieniądze są potrzebne głównie na pokrycie kosztów wynajmu sali. A tak to my to wszystko bardzo rozdrabniamy.

Senator Grażyna Sztark:

I jeszcze dodatkowo… Przepraszam bardzo, że wchodzę w słowo, ale jest jeszcze poz. 133, następny festiwal filmu polskiego, tym razem w Austin w Stanach Zjednoczonych. Tu też przewidziano 44 tysiące 900 zł. To jest piąty czy szósty festiwal. Bardzo proszę przesunąć to na ten jeden festiwal. Faktycznie, jeżeli są takie…

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Tu zmienić na zero?)

Proszę?

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Tu ma być zero?)

No, zero. A co, mamy dawać…

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Dobrze.

Już padły tutaj różne wnioski, ale jeszcze ja dodam do tego swoją uwagę. Jeszcze raz przypominam, że cały czas nie możemy stracić z pola widzenia tego, że my mamy promować krzewienie kultury, tradycji i języka polskiego, czyli pobudzać te społeczności. Wiemy o tym, ile istnieje teatrów polonijnych, nawet tych malutkich, działających gdzieś w parafiach…

(Senator Grażyna Sztark: I im fajnie by było coś dać.)

To jest nasze główne zadanie.

(Senator Grażyna Sztark: I im należy dać, tak.)

Tak, my tam jeździmy i nie raz o tym słyszeliśmy. Ja jeżdżę i widzę, że gdzieś tam ludzie mają teatrzyk, mają cokolwiek… My cały czas musimy zapewniać opiekę i pomoc dla Polaków za granicą. Niestety mamy coraz więcej wniosków, ofert dotyczących Polaków w Polsce. Wiem, że oczywiście musi być wymiana, musimy pokazać im, jak to się robi. I my to oceniamy, tylko że to nie może zacząć nagle dominować, tak jak w przypadku tych festiwali, których jest kilka w jednym państwie…

(Senator Grażyna Sztark: W jednym państwie jest ich 5, nawet 6.)

…zresztą bogatym.

Senator Grażyna Sztark:

Niech to będzie coś z tradycjami.

I następna pozycja. Panie Dyrektorze, pozycja dziewięćdziesiąt…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No, ale ja wszystko ucinam.

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: My to zerujemy.)

(Głos z sali: Tak, absolutnie.)

Tak.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Nie, to nie tak, że my chcemy…)

Nie, w poz. 92, w ofercie Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”, czyli „Bom Dia Polsko!”…

(Głos z sali: Ale to oni przyjeżdżają do Polski…)

A, właśnie chciałam zapytać. Jak oni przyjeżdżają, to w porządku.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

To jest coś takiego, że zespół z Brazylii przyjeżdża tutaj i ci ludzie od razu uczą się polskości, języka, poznają to wszystko. Przyjeżdżają z Brazylii, a więc poznają ślady swoich ojców, dziadów, którzy byli tam pierwszymi osadnikami. To jest sztandarowy przykład.

(Senator Grażyna Sztark: Bardzo się cieszę.)

Ja chciałabym, Panie Dyrektorze, złożyć wniosek dotyczący Gniewina. Która to jest pozycja? Chyba poz. 208. To jest nasz zespół, ale tu chodzi tylko o dodanie…

(Senator Grażyna Sztark: „Żywa lekcja patriotyzmu”.)

Oni chcą dużo. To jest ta „Żywa lekcja patriotyzmu”, oni na tę paradę są zaproszeni. Ja chcę dać im niedużą kwotę, 50 tysięcy. No, nie będziemy im tu wszystkiego dawać.

(Senator Grażyna Sztark: Popieramy.)

I ten wniosek proszę zapisać.

(Głos z sali: Zapisany?)

Ile czasu potrzebujecie?

(Głos z sali: 15 minut.)

(Senator Grażyna Sztark: 15 minut? Dobra.)

Taką krótką, 15-minutową przerwę zrobimy.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Jeżeli chodzi o Marię Szymanowską, to ja już przekazałam paniom, że jednak o 10 tysięcy, a nie o 5 tysięcy…

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Do 40 tysięcy?)

Szymanowska o 10 tysięcy, czyli do 40 tysięcy.

Senator Stanisław Gogacz:

Chciałbym dopytać, bo nie byłem obecny od początku.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Zapytam o zespół UMCS…

(Głos z sali: Lublin…)

…który został zaproszony do Irkucka i nie otrzymał tu żadnej dotacji. To jest moje pierwsze pytanie. Ja tu usłyszałem argumentację, która by wskazywała na to, że umotywowanie tych decyzji jest takie, że bardziej nam zależy, by to artyści stamtąd przyjeżdżali tutaj, a nie w drugą stronę, ale chcę powiedzieć, że tam też jest duże zapotrzebowanie na tzw. wysoką kulturę, bo ona bardzo integruje Polaków. Jak przedstawiciel wysokiej kultury pojedzie do Irkucka, to będzie to okazja, żeby Polacy z całego tego terytorium syberyjskiego tam przybyli.

I druga sprawa. Wiem, że przewodniczący Warzocha o tym wspominał. Chodzi mi o Kamieniec Podolski, o tę wieżę. No więc to zostało złożone… Ja nawet rozmawiałem o tym osobiście z biskupami i wiem, że oni są bardzo zaangażowani.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: …Siostry dominikanki też dostaną.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No to się cieszę, że również pan…

A jeżeli chodzi o zespół UMCS, to tutaj jest jakaś szansa czy to byłoby raczej trudne?

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Jeżeli chodzi o zespół, to zaraz dyrektor się wypowie, z jakiego powodu… Bo nie było o tym mowy.

Panie Dyrektorze, poprosimy o wyjaśnienie tego.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Jeśli chodzi o ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, czyli udział Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w dniach papieskich w Irkucku, to kwota, o którą wnioskowano, miałaby być przeznaczona przede wszystkim na pokrycie kosztów biletów, czyli na podróż do Irkucka, i na zakwaterowanie na miejscu. Poza tym w zeszłym roku była podobna oferta i państwo nie rekomendowali jej finansowania.

Senator Stanisław Gogacz:

Jeżeli mogę… No, 2 lata temu rekomendowaliśmy, rok temu nie rekomendowaliśmy. Jeżeli chodzi o koszty biletów, koszty samolotu, to tam się nie da czym innym pojechać. No, jednak bardzo dużo miejsca zajmują stroje, z którymi artyści muszą tam pojechać.

Z tego, co wiem, wynika, że tam jest pan konsul Świderek, który bardzo integruje Polaków, którzy mieszkają na całym tym terenie. Proszę państwa, to jest konsul, który ma rangę ambasadora i tytuł radcy prawnego. W sensie geograficznym to jest największy konsulat na całym świecie. No, nie ma większego konsulatu. Ten konsul bardzo dobrą pracę wykonuje, dlatego też jeżeli on… No, on się tu do nas nie zwraca, ale to na jego zaproszenie ten zespół tam jedzie.

To byłoby jednak bardzo dobre dla podtrzymania łączności Polaków z kraju z Polakami mieszkającymi na Syberii. To jest, jak powiedziałem, okazja do tego, żeby ci Polacy się spotkali, bo tam przychodzą tysiące osób. I co, nie ma na to pieniędzy?

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Jest tyle ważnych projektów, tyle razy odmawialiśmy… Piszą do nas nawet w sprawie cmentarzy na Ukrainie. Poobcinane są nawet te kwoty, które…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tak, ale nawet gdyby było tego więcej na przyszły rok… Nie wiem, na razie czekamy, bo już za moment będzie znany budżet na przyszły rok. Może rząd zwiększy to, co mamy obiecane. No, naprawdę nie ma środków na takie bardzo typowe zadania, np. na…

(Senator Stanisław Gogacz: Na mogiłę pradziada też nie ma.)

…budowy, remonty jakieś.

(Senator Stanisław Gogacz: Ale, przepraszam, na mogiłę pradziada też nie ma. „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” to taka piękna idea.)

(Głosy z sali: Jest, jest.)

(Senator Stanisław Gogacz: A, jest. Tak, dobrze.)

No przecież jest. O takie rzeczy właśnie chodzi.

Senator Grażyna Sztark:

Pani Przewodnicząca, ja proponuję, żebyśmy każde kolejne posiedzenie… Ja spróbowałam na jednym posiedzeniu Senatu. Chodzi o to, żeby każde kolejne kończyć wystąpieniem z apelem o zwiększenie budżetu, oddanie nam tych 10 milionów zł.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Tak à propos zwiększenia ilości pieniędzy na nasze sprawy warto zwrócić uwagę na… Nie wiem, czy państwo, analizujące te wnioski, zauważyli, że coraz więcej instytucji zwraca się do Senatu o pieniądze na ochronę zabytków. Prawie nikt nie zwraca się do ministerstwa kultury. Tam jest bardzo mało wniosków. Ministerstwo kultury w ogóle umywa ręce od tych spraw, a ono ma przecież zwiększoną sumę na konserwację zabytków. My tak bierzemy na siebie to wszystko, a oni te pieniądze przeznaczają na inne cele. Pielęgnowanie zabytków poza granicami kraju to też obowiązek ministerstwa kultury, nie tylko Senatu.

(Głos z sali: Ale potrzeb jest tyle, że…)

Ale niektórzy wnioskodawcy, którzy się do nas zwrócili, mówią o tym, że dostali odmowę. Ja zawsze zadaję pytanie, czy składali wniosek do ministerstwa kultury. Dostali odmowę i dlatego składają go do Senatu.

(Przerwa w obradach)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Proszę państwa, zapraszamy na salę. Biuro Polonijne jest gotowe, zaraz będziemy głosować.

Panie Dyrektorze, chyba każdy wniosek przegłosujemy. Co pan proponuje?

(Głosy z sali: Tak, tak.)

Tak, bo to są jednak takie sprawy, które mogą nam umknąć. Krótko pan powie, co i jak, i jakie są propozycje. Prosimy o przedstawienie nam tego wszystkiego. Jest większość, a kto dojdzie, ten dojdzie.

Proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Proszę państwa, złożonych przez państwa poprawek jest 20. Tyle jest wniosków o jakieś zmiany. Jeśliby przyjąć je wszystkie w takiej postaci, w jakiej państwo je zgłaszali, to zabrakłoby nam 834 tysięcy 959 zł. Po kolei przedstawię państwu te 20 wniosków i powiem, czego one dotyczą – czy zwiększenia, czy zmniejszenia – tak żebyście państwo wszystko wiedzieli. Tak jak zwykle będę podawał numer pozycji, numer oferty, nazwę oferenta, nazwę zadania i zmianę, którą państwo zaproponowali.

Zaczynamy od pierwszej zmiany. Jest to poz. 12.

(Głos z sali: Czyj wniosek?)

Zaraz będę o tym mówił. Wniosek pana senatora Warzochy. Poz. 12, oferta nr 393Z, Towarzystwo Patriotyczne „Kresy”, „Ku wspólnej przeszłości – w 450. rocznicę Unii Lubelskiej”. Kancelaria zaproponowała, by nie przyznawać dotacji. Pan senator zaproponował przyznanie dotacji w wysokości 100 tysięcy 480 zł.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ile, ile?)

100 tysięcy 480 zł.

(Głos z sali: A ile brakuje?)

Brakuje osiemset…

(Głos z sali: Ponad 800 tysięcy.)

Po kolei wszystko omawiać czy państwo…

(Głos z sali: Nie, głosujmy po kolei)

(Głos z sali: Po kolei. Zobaczymy, jaki będzie wynik głosowania i wtedy…)

I wtedy do tego wrócimy.

(Senator Jan Żaryn: Można?)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Proszę.

Senator Jan Żaryn:

Przepraszam, nie byłem obecny od początku.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, nie, to, czy my zrezygnujemy, czy nie… To zawsze jest możliwe. Kilkoro senatorów twierdziło, że ma jakąś propozycję, tylko że wycofaliśmy się z tego, licząc na to, że możliwe będzie niekorzystanie z tego rozwiązania, że nie będzie konieczności odbierania komuś środków. To może w takim razie spróbujmy teraz komuś odjąć. Ja mam konkretną propozycję, ale przedstawię ją pod warunkiem, że zostanie to jakoś przez pana dyrektora wsparte…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Muszę powiedzieć…)

…tak żeby te 800 tysięcy zdobyć.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Tym zajmiemy się za sekundę. Ja tylko powiem, że pan dyrektor i państwo z biura uwzględnili już te wszystkie zgłoszone cięcia dotyczące żeglarstwa, festiwali muzycznych itd. No, one zostały już uwzględnione.)

Tak, tylko że senatorowie mieli jeszcze inne pomysły.

Ja np. chciałbym się dowiedzieć czegoś o działaniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” nr II.1.40. To jest strona 359. Tu są bardzo enigmatyczne zapisy: „Polonia i Polacy z zagranicy”, „różne miejscowości”, „działalność kulturalna i popularyzatorska domów polonii i oddziałów Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» – organizacja wystaw, koncertów”… To wszystko mieści się w innych projektach. Wygląda to tak, jakby to była taka suma rezerwowa. Czy dobrze wnioskuję? Jeżeli to jest suma rezerwowa, no to może nie dawajmy im tej rezerwy. A jeżeli jest to kwota na konkretne działania, to mam prośbę o ich sprecyzowanie.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Ja już tłumaczyłem, czego dotyczy ta kwota. To nie jest kwota, która jest jakąś rezerwą dla „Wspólnoty Polskiej”, przeznaczoną na jakieś inne działania, które nie są tu przewidziane. No, m.in., tak jak mówiłem, jest przewidziana wystawa z okazji dziesiątej rocznicy śmierci pana prof. Andrzeja Stelmachowskiego.

(Senator Jan Żaryn: A, to z tym jest związane.)

Tak.

Będzie również koncert z okazji dnia Polonii. Na tym koncercie będzie m.in. Polonijna Rada Konsultacyjna przy marszałku Senatu. Tak że to są kwoty czy koszty dotyczące konkretnych działań, a nie…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Dla Polonii.)

(Senator Jan Żaryn: No, nie zostało to napisane.)

(Brak nagrania)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Kto jest za? (6)

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał? (0)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Poprawka pana senatora Żaryna. Poz. 61, oferta nr 446, Światowa Rada Badań nad Polonią, „Międzynarodowa konferencja naukowa «Polskie wychodźstwo i jego przyczyny podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu»”. Proponowana przez pana senatora kwota to 64 tysiące 438 zł.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Proszę, głosujemy.

Kto jest za? (2)

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał? (5)

(Głos z sali: Przeszło.)

Nie, nie przeszło.

(Głos z sali: 2 senatorów było za, a 1 był przeciw.)

Aha, bo się wstrzymała…

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Poprawka pani senator Sztark. Poz. 68, oferta nr 454Z, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, „Przegląd polskich filmów dokumentalnych z udziałem reżyserów w Chicago”. Proponuje się tu zero złotych, czyli zmniejszenie dotacji o 85 tysięcy zł.

(Brak nagrania)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Poprawka pana senatora Warzochy. Poz. 76, oferta nr 462Z, Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, Kuria Generalna, „Zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont wieży kościoła pw. św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim”. Chodzi o zwiększenie dotacji o 100 tysięcy zł, czyli do kwoty 100 tysięcy zł.

(Brak nagrania)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Poprawka pana senatora Żaryna. Poz. 93, oferta nr 479Z, Fundacja „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych”, „Kulturalny Londyn – aktywizacja życia kulturalnego polskiego Londynu”. Pan senator wnioskował o zwiększenie dotacji do kwoty 185 tysięcy 305 zł. Kancelaria proponowała nie przyznawać dotacji.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Kto jest za wnioskiem pana Żaryna? (1)?

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (3)?

Dziękuję.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Wniosek pani senator Sztark. Poz. 110, oferta nr 498, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, „2. Festiwal Filmu Polskiego w Miami”. Kancelaria Senatu proponowała 44 tysiące 900 zł. Pani senator zaproponowała zero złotych.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Kto jest za propozycją pani senator Sztark? (7)

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał? (1)

Wniosek przeszedł.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Poz. 127. Wniosek pani senator Sagatowskiej dotyczył…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: To był wniosek…)

To był wniosek kilku pań senator: i pani senator Sztark, i pani senator Sagatowskiej, i chyba również pani senator Kopiczko… Oferta nr 516, Fundacja „Polesie Wschód”, „Żeglarskie lato w Polsce – obóz Zegrze 2019”. Kancelaria proponowała 75 tysięcy, a ten wspólny wniosek dotyczył tego, żeby nie przyznawać dotacji.

(Brak nagrania)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Poprawka pani senator Kopiczko. Poz. 128, oferta nr 517Z, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, „Promocja Polski i kultury polskiej”. Kwota zaproponowana przez Kancelarię Senatu to 1 milion 545 tysięcy 719 zł. Zmiana dotyczyła zabrania pieniędzy z Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech – tu chodzi o te 100 tysięcy zł – ale były również wnioski pani senator Borys-Damięckiej dotyczące zwiększenia dotacji w 3 pozycjach, łącznie o 29 tysięcy. To dotyczyło tego teatru w Göteborgu, Australii i Szymanowskiej.

(Senator Małgorzata Kopiczko: Ale ja wnioskowałam o przeniesienie na inne…)

Ale to będzie w następnej…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Senator Małgorzata Kopiczko:

Tak, ja wskazałam konkretne źródło finansowania innej oferty.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Słucham?

(Głos z sali: To jest uwzględnione.)

To jest uwzględnione?

(Głos z sali: Jak sformułować wniosek…)

No, ja nie wiem, czy to jest uwzględnione. Ja bym chciała, żeby to było oddzielne głosowanie, tak aby to było jasne.

(Głos z sali: Może najpierw trzeba zdjąć…)

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Może teraz przedstawię, jak to wygląda…)

Może najpierw zdjąć, a potem właśnie rozdzielać. No, nie wiem, trudno mi tutaj…

(Głos z sali: Najpierw zdejmiemy, a potem…)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Najpierw zdejmujemy.

(Senator Jan Żaryn: A komu to damy?)

Kto jest za zdjęciem tej kwoty zaproponowanej przez panią senator Kopiczko?

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Czyli nie łączymy tego.)

Na razie nie, w tej sekundzie nie.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku? (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (1)

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ja nie wiem, na jaki cel…)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Znowu ta sama pozycja, czyli poz. 128, oferta nr 517Z, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, „Promocja Polski i kultury polskiej”. Te 3 wnioski pani senator Borys-Damięckiej dotyczyły zwiększenia kwoty na Göteborg, na festiwal Szymanowskiej i na Australię, czyli na ten wyjazd. Razem daje to 49 tysięcy zł.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Kto jest za przyjęciem tego wniosku? (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (1)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Wniosek pani senator Sztark. Poz. 131, oferta nr 520, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, „27. Festiwal Filmu Polskiego w Seattle”. Kancelaria proponowała przyznać 39 tysięcy 300 zł. Wniosek pani senator dotyczył tego, by to było zero złotych.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Kto jest za przyjęciem wniosku pani senator Sztark? (9)

Jednogłośnie.

Dziękuję bardzo.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Kolejny wniosek pani senator Sztark. Poz. 133, oferta nr 522, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, „14. Festiwal Filmu Polskiego w Austin”. Kancelaria proponowała przyznanie dotacji w wysokości 44 tysięcy 900 zł. Pani senator proponuje nie przyznawać dotacji.

(Brak nagrania)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Wniosek pana senatora Pająka. Poz. 139, oferta nr 528, Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina, „Polsko-Ukraiński Festiwal Kultury w Truskawcu”. Kancelaria proponowała nie przyznawać dotacji. Pan senator zaproponował przyznanie dotacji w wysokości 50 tysięcy zł.

(Brak nagrania)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Wniosek pana senatora Łuczaka. Poz. 156, oferta nr 546Z, Fundacja „Wspólnota Andersa”, „Armia Andersa – szlak nadziei”. Kancelaria proponowała nie przyznawać dotacji. Pan senator zaproponował kwotę 114 tysięcy 300 zł.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ile?)

114 tysięcy 300 zł.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Która to jest pozycja?)

Poz. 156.

(Brak nagrania)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Poprawka pana senatora Pająka. Poz. 167, oferta nr 558, Fundacja „Pełni Kultury”, „Święty z Wadowic – Jan Paweł II – koncert z piosenkami z widowiska dla Polaków na Białorusi, Litwie i Ukrainie”. Kancelaria proponowała przyznać 100 tysięcy zł. Pan senator proponuje zwiększenie tej dotacji do kwoty 150 tysięcy zł.

(Brak nagrania)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

…Nie ma. Tak. Nie ma, bo…

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: …Jest odpowiedni wniosek. Tak jest.)

Proszę bardzo.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Poprawka pana senatora Łuczaka. Poz. 178, oferta nr 570Z, Fundacja „Wolność i Demokracja”, „Spotkania w Jaremcze oraz działania Klubu Galicyjskiego – kontynuacja”. Kancelaria proponowała przyznać dotację w wysokości 83 tysięcy 908 zł. Pan senator proponuje nie przyznawać dotacji na ten cel.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora? (7)

Kto przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (2)

Dziękuję.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Poprawka pana senatora Żaryna. Poz. 181, oferta nr 573Z, Fundacja „Kultura i Historia”, „Skłodowska w USA”. Kancelaria proponowała nie przyznawać dotacji na ten cel. Pan senator proponuje przyznanie dotacji w wysokości 112 tysięcy 29 zł.

(Głos z sali: Poz. 181?)

Tak, nr 181.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Kto jest przeciw…

(Wesołość na sali)

Kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora Żaryna? (2)

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał? (3)

Wniosek nie przeszedł.

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Nie przeszedł.)

To trochę zaoszczędzimy.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Wniosek pana senatora Łuczaka. Poz. 182…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Żaryna.)

Oj, przepraszam, senatora Żaryna. „Serce Amerykańskiej Polonii”… Kwota, którą proponowała kancelaria, to 0 zł. Pan senator zaproponował zwiększenie dotacji do kwoty 256 tysięcy 94 zł.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Kto jest za przyjęciem wniosku prof. Żaryna? (1)

Kto jest przeciw? (6)

Dziękuję bardzo. Wniosek…

(Głos z sali: Jeszcze wstrzymanie, bo…)

A, przepraszam. Kto się wstrzymał? (1)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Poprawka pani senator Kopiczko. Poz. 186, oferta nr 578Z, Fundacja Klubów Gazety Polskiej, „Sto lat polskiej społeczności i dyplomacji w USA”. Kancelaria proponowała nie przyznawać dotacji. Pani senator zaproponowała przyznanie dotacji w wysokości 106 tysięcy 510 zł.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Kto jest za przyjęciem tego wniosku? (4)

Kto jest przeciw? (2)

Kto się wstrzymał? (2)

Wniosek przeszedł.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Poprawka pana senatora Łuczaka. Poz. 201, oferta nr 594Z, Związek Harcerstwa Polskiego, „Home Hospitality – harcerska duma z Polski”. Kancelaria zaproponowała 114 tysięcy 300 zł. Pan senator proponuje, żeby nie przyznawać dotacji.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Kto jest za przyjęciem takiego wniosku? (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (1)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Poz. 208, oferta nr 606, Towarzystwo Oświatowe, „Żywa lekcja patriotyzmu – z Gniewina do Nowego Jorku na Paradę Pułaskiego”. To jest poprawka pani senator Sagatowskiej. Kancelaria proponowała nie przyznawać dotacji, a pani senator proponuje przyznać – na kwotę 51 tysięcy 972 zł.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Kto jest za przyjęciem tego wniosku? (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (1)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

To wszystkie poprawki. Teraz, po tych poprawkach, brakuje nam… Zaraz policzymy, chwileczkę… Tak, 231 tysięcy 51 zł.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

W takim razie musimy szukać. Co państwo powiedzą na… Ja w przerwie to przeglądałam i w zasadzie nikomu nie… Ale skoro jesteśmy w temacie filmów, to tutaj w poz. 205 jest Fundacja „Instytut Innowacji”, polski festiwal filmowy w Toronto…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak. To jest w poz. 205.

(Głos z sali: Wyzerować?)

Podobna rzecz jest w poz. 184 – przegląd filmów polskich w Ameryce Łacińskiej…

(Głos z sali: Nie no, na tę łacińską to może byśmy zostawili…)

(Senator Barbara Borys-Damięcka: A może inna propozycja, zmniejszenia…)

To ja… Może ktoś inny też znajdzie. Proszę bardzo. Ja znalazłam.

(Głos z sali: Nr 205?)

Tak, nr 205.

Kto jest za przyjęciem mojej propozycji?

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ja nie wiem, ale może inaczej to…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

To proszę zgłosić. Kto ma?

(Głos z sali: Mogę zgłosić.)

A, to dobrze. To wycofuję, przerywam głosowanie. Kto ma jakąś propozycję?

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ja mam.)

To proszę bardzo.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Ja mam taką propozycję. Mamy tutaj takie duże sumy przyznane tym wiodącym, prowadzącym organizacjom, en bloc, że tak powiem, na wszystkie zgłoszone przez nie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie…

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Pani Senator, jeśli mogę… To jest tak, że ta kwota, którą państwo widzicie, jest to ostateczna kwota po podsumowaniu konkretnych propozycji, a te są wskazane w załącznikach do tych ofert. I to tam są pokazane konkretne działania, na które…)

Ja wiem, ale ja sprawdzałam… I nie ruszone są takie oferty jak np. oferta nr 447Z. Tu jest ponad 1 milion. Ja proponowałabym stamtąd zdjąć 30 tysięcy w myśl zasady, że… To jest kwota dotycząca wielu wniosków, wielu zadań. Jeżeli zmniejszy się taką dużą ogólną kwotę o 30 czy 40 tysięcy, to uda się danej fundacji, że tak powiem, rozłożyć te pomniejszenia… Bo jak my będziemy zdejmowali całe sumy na pojedyncze inicjatywy, to za chwilę okaże się, że w ogóle zostaniemy tylko z jednym festiwalem filmowym. Chyba jest dużo łatwiej nieco zmniejszyć tam, gdzie Pomoc Polakom na Wschodzie czy Wspólnota Polska ma przyznane 3 miliony z czymś czy 1 milion z czymś. Jeżeli my z takich organizacji, z takich pozycji pozdejmujemy po 30, 40 tysięcy, to nie będzie to tak… Nie zubożymy ich tak bardzo. Taka jest moja propozycja.

(Brak nagrania)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

…Po kolei, bo jest sporo pozycji w tej ofercie. Już mówię…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tak, to jest oferta nr 456… Tak?

(Głos z sali: Tak.)

Oferta nr 456, działanie 1, „Mała Polska Akademia Teatralna. II edycja” – 8 tysięcy. Dalej, działanie 2, „Teatr młodzieżowy”, kwota wnioskowana – 7 tysięcy. I taka kwota została zaproponowana.

(Głos z sali: Ale tu jest 300 tysięcy.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Nie, 344 pozycje.)

Przepraszam, ale może nie będziemy… Tutaj jest ponad 300 działań, które bym musiał po kolei…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: No właśnie, skrótowo.)

Może te największe…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Tak.)

…kwoty byśmy przedstawili…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Proszę.)

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale np. w poz. 70, „Kultura w działaniu”, są 3 miliony 518 tysięcy…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

To te najwyższe kwoty…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Proszę.)

Działanie 1.11, „Wsparcie działalności studia teatralnego” w Wilnie – 350 tysięcy. Działanie 1.12, „Poniedziałki w Teatrze na Pohulance” – 120 tysięcy.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: I to są działania polonijne. O tym ja zawsze mówię. Widzicie, że…)

(Głos z sali: Mikrofon, Pani Senator.)

(Senator Barbara Borys-Damięcka: No dobrze, ja tylko…)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Nie, nie, ja tylko… Mówię o tym, bo to mi się podoba, bo to jest wspieranie typowych działań polonijnych, np. działalności Teatru na Pohulance itp. W tych krajach kwitnie życie kulturalne. Zostawmy ministerstwu to, co ich: festiwal muzyczny, taki, inny… O to mi chodzi, żeby ministerstwo… Od tego są inne resorty.

Może jeszcze coś znajdziemy.

Proszę.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Działanie 2.35, „Pokrycie kosztów studiów dla studentów filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim oraz Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie na Litwie” – 100 tysięcy zł.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, tak.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Właśnie o to chodzi, tak.)

Działanie 7.246, „Cykl koncertów pn. «Kolędy Pospieszalskich»” – 120 tysięcy. I działanie 7.247, „Występy polskich zespołów artystycznych ze Wschodu w Polsce” – 81 tysięcy zł.

To są najwyższe kwoty, które są w tej ofercie. Pozostałe kwoty są rzędu 10, 15 tysięcy.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Mamy dużą ofertę, nr 450Z, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Mamy dużą ofertę, działanie 15.90, „«Śpiewy historyczne» Juliana Ursyna Niemcewicza w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego – II edycja” na Litwie – 100 tysięcy zł. I „II Światowy Zjazd Wilniuków – Wilno 2019 r.”, działanie 6.25 – 500 tysięcy zł.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

To te pięćset…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Może 100 tysięcy tutaj zostawimy, nie więcej.)

Ile?

(Głos z sali: Ze 100 tysięcy.)

No, no to dobrze.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Brak nagrania)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Kto jest za przyjęciem tej propozycji pana dyrektora?

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale…)

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: To nie są moje propozycje.)

Przepraszam, źle powiedziałam…

(Brak nagrania)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Oferta nr 450, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, oferta „Aktywni w kulturze w działaniach promujących Polskę”.

„II Światowy Zjazd Wilniuków – Wilno 2019”, działanie 6.25. Kwota zaproponowana przez Kancelarię Senatu na ten cel to 500 tysięcy zł.

(Brak nagrania)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Kto jest za przyjęciem takiego wniosku? (7)

Kto jest przeciw? (0)

(Głos z sali: Jednomyślnie.)

(Brak nagrania)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

…Brakuje nam, proszę państwa, 120 tysięcy 63 zł.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Składam propozycję… To po kolei. Ja składam wniosek dotyczący poz. 205, żeby przeznaczono na to zero…

(Głos z sali: Było już to głosowanie.)

(Głos z sali: Nie było.)

Nie, nie głosowaliśmy. Ja tamto głosowanie przerwałam, bo zaczęliśmy poszukiwać innego rozwiązania…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Nr 205…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie ma takiej…)

Tu na początku, na pierwszych stronach, nr 205.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: A, numer wniosku, a nie pozycja.)

(Głos z sali: Pozycja.)

To jest poz. 205.

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Poz. 205, oferta nr 600Z, Fundacja „Instytut Innowacji”.)

(Brak nagrania)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Kto jest za przyjęciem mojego wniosku, żeby… (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (1)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Brakuje nam jeszcze 44 tysięcy 66 zł.

(Brak nagrania)

Senator Artur Warzocha:

Poz. 123…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Ale już jest propozycja.)

…projekt „«Odkrycia polskiej muzyki oratoryjnej» Koncert promujący wybitnych polskich kompozytorów świętogórskich Londyn 2019”. Otrzymali pełną wnioskowaną kwotę w wysokości 81 tysięcy 200…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Prawie nikt nie otrzymuje całej…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Poz. 123. Proponuję zredukować to do 40 tysięcy zł.

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Ale jeszcze nam zabraknie.)

Ile? 4 tysiące?

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Tak, 4 tysiące…)

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: To uciąć tyle, ile…)

No to dobrze, to o tę brakującą kwotę…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

O tę brakującą kwotę w takim razie.

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: To do trzydziestu pięciu, Panie Senatorze.)

Dobrze, 35 tysięcy…

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Dobrze, pozostawiamy tu 35 tysięcy. Całości prawie nikt nie dostał, a tu jest cała…

(Senator Artur Warzocha: Tak. To taką propozycję zgłaszam.)

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: W ten sposób zaoszczędziliśmy…)

Jeszcze głosowanie.

Kto jest za wnioskiem złożonym przez senatora Warzochę? (7)

(Głos z sali: Jednogłośnie.)

Dziękuję.

Panie Dyrektorze…

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Dzięki temu zostały do dyspozycji 2 tysiące 134 zł.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Proszę państwa, bardzo dziękuję państwu senatorom, dziękuję za wielkie zaangażowanie wszystkich senatorów. To jest dowód na to, że my żyjemy tymi sprawami polonijnymi. Przepraszamy wszystkich – myślę, że muszę to powiedzieć – oczekujących, organizacje… I proszę o wyrozumiałość. Tak pięknie Polonia działa, coraz więcej jest nowych inicjatyw, a za mało mamy budżetu. Dlatego trzeba było takie a nie inne decyzje podjąć. Jeszcze raz dziękuję za to wielkie zaangażowanie.

Zakończyliście pracę, Panie Dyrektorze, to był ostatni segment. W tym momencie chciałabym wyrazić olbrzymie podziękowanie w imieniu całej komisji za tę naprawdę piękną i tytaniczną pracę. Przygotować to wszystko, siedzieć dniami i nocami… Bardzo niskie ukłony. Przekażę to zresztą marszałkowi na spotkaniu prezydium. Bardzo serdecznie dziękujemy za piękną pracę i współpracę.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Dziękuję, Pani Senator. Rzeczywiście gdyby nie zespół Biura Polonijnego, to nie moglibyśmy państwu przedstawić tego, często pewnie niedoskonałego, rozwiązania. Staraliśmy się…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Przygotować, przeanalizować to wszystko…)

…żeby to wszystko było zrobione rzetelnie, z najlepszą wiedzą, jaką dysponujemy, i doświadczeniem. Tak że ja serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich pracowników Biura Polonijnego, bo bez nich to nie udałoby się. Dziękuję bardzo.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Janina Sagatowska:

Daj Boże, żebyśmy za rok w takim składzie się spotkali. Prawda, Państwo Senatorowie?

(Głosy z sali: Tak, tak.)

Dziękuję bardzo.

Zamykam bardzo owocne posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 29)