Narzędzia:

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 40), Komisji Infrastruktury (nr 39) w dniu 19-07-2016
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (40.)

oraz Komisji Infrastruktury (39.)

w dniu 19 lipca 2016 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych druki sejmowe nr 557, 643 i 643-A.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Kogut)

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dzień dobry państwu. Chciałbym otworzyć posiedzenie połączonych komisji: Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Celem naszego dzisiejszego posiedzenia jest rozpatrzenie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i różnych przemysłów komplementarnych.

Chciałbym serdecznie powitać pana ministra Brzezickiego, który przybył do nas ze swoim zespołem. Witam przedstawicieli Ministerstwa Finansów z panem dyrektorem Dariuszem Zasadą na czele. Witam serdecznie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju z panem Tomaszem Salomonem i witam serdecznie panów senatorów, bo pań nie ma…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

O, przepraszam, jest pani senator. Dobrze, że mi zwrócono uwagę.

Państwo Drodzy, rozpoczynamy posiedzenie połączonych komisji.

Panie Ministrze, oddam panu głos w pierwszej kolejności, bo wnioskodawcą jest tu ministerstwo gospodarki morskiej.

Serdecznie proszę pana ministra o zabranie głosu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki:

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Otóż prosimy państwa dzisiaj o to, żebyście poparli swoimi głosami ustawę o aktywizacji przemysłu stoczniowego i przemysłów komplementarnych. Celem tej ustawy jest stworzenie dogodniejszych, niż były do tej pory, warunków dla przemysłu stoczniowego w celu uruchomienia wielkoseryjnej i masowej produkcji statków w miejscach produkcji, jakimi są, czy pozostały, polskie stocznie, a w szczególności stocznia w Szczecinie i stocznia w Gdyni. Potrzeba ta wynika ze znacznego, gwałtownego spadku produkcji stoczniowej w wyniku zamknięcia, na mocy tak zwanej ustawy stoczniowej, dużych polskich stoczni. Podam państwu przykład: w roku 2007 Polska produkowała 33 statki, a obecnie produkuje ich 11. I nie jest tu problemem liczba, bo można powiedzieć, że jest to tylko trzykrotne zmniejszenie wynikające być może z fazy cyklu koniunkturalnego, problemem jest zmniejszenie wolumenu produkcji, nie jeśli chodzi o liczbę statków, ale o rozmiar i oczywiście, co za ty idzie, o wartość.

W roku 2007 polskie stocznie przerabiały w 33 jednostkach ponad 0,5 miliona t stali, a w roku ubiegłym w 11 jednostkach przerabiały 25 tysięcy t stali. Oznacza to dwudziestokrotne zmniejszenie produkcji rzeczowej, co uderzyło i uderza nadal przede wszystkim w przemysły komplementarne, czyli w łańcuch dostawców polskich stoczni. W związku z tym w naszym projekcie ustawy o przemyśle stoczniowym proponujemy kilka rozwiązań, które mają umożliwić stoczniom przede wszystkim odzyskanie równowagi finansowej. W aktualnych bardzo korzystnych warunkach rynkowych, jeżeli chodzi o sytuację międzynarodową – chodzi o odejście klienteli od stoczni dalekowschodnich ze względu na gwałtownie spadającą jakość statków i powrót armatorów do Europy…

Uważamy, że danie stoczniom bodźca do wzmożenia produkcji i uruchomienia przemysłów komplementarnych w tych warunkach rynkowych jest bardzo dobrym, celnym posunięciem, w związku z tym proponujemy następujące rozwiązania. Proszę państwa, co do zasady statek pełnomorski jest oddawany armatorowi bez podatku VAT z tej prostej przyczyny, że jest eksploatowany na wodach międzynarodowych, gdzie w większości przypadków podatek VAT jako taki nie istnieje. Armator nie jest w stanie za swój fracht, za swoją usługę obciążać swoich klientów podatkiem VAT, w związku z tym Unia Europejska, ale i cały świat, my też, sprzedaje statki bez podatku VAT. Jednocześnie produkcja statku jako produktu najbardziej jak do tej pory złożonego w polskiej gospodarce wymaga ponoszenia kilkuletnich nakładów finansowych – zanim statek powstanie stocznie płacą podatek VAT swoim dostawcom i rozliczają go z budżetem. Proponujemy, żeby tego typu rozwiązanie, jakie jest stosowane pomiędzy stocznią i klientem, zostało zastosowane pomiędzy stocznią a dostawcą elementów do budowy do nowo budowanego statku; chcemy tutaj wyjąć podatek VAT.

Jednocześnie jeżeli chodzi o podatek VAT, to również rozszerzamy katalog statków, które mogą być dostarczane armatorom bez podatku VAT, zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej, dyrektywą vatowską. Do tej pory z nieznanych nam przyczyn historycznych możliwość budowy statku bez podatku VAT dotyczyła tylko wybranych rodzajów jednostek. W tej chwili, zgodnie z dyrektywą, rozszerzamy ten katalog i tak naprawdę z VAT zostają nam tylko statki wojenne, okręty wojenne, gdzie państwo sobie samo rozliczy VAT; MON z Ministerstwem Finansów to rozliczą.

Proponujemy również rozwiązania w zakresie podatku CIT, które jest analogiczne do rozwiązania w naszej ustawie dla armatorów. Otóż armatorzy, którzy podnoszą polską banderę, mogą obecnie wybrać formę opodatkowania na ryczałt podatkowy. To samo proponujemy dla stoczni na okresy trzyletnie, z których nie można wyjść, ale które można sobie przedłużać… Proponujemy, żeby stocznia mogła zapłacić 1% podatku od produkcji sprzedanej zamiast 18% podatku CIT. Oczywiście wybór należy do zarządu stoczni. Umożliwi to stoczniom akumulację kapitału w momencie hossy w celu wykorzystania go później w momentach bessy. Chodzi o to, żeby znowu nie zamykać stoczni, jak nie ma pieniędzy, o to, żeby stocznia mogła sobie zgromadzić pieniądze na gorsze czasy.

Proponujemy również formułę specjalnej strefy ekonomicznej. Stocznia czy zarząd stoczni będzie mógł wystąpić do ministra gospodarki morskiej, a ten dalej do ministra rozwoju – do tej pory było to niemożliwe – o objęcie terenów nie tylko należących do Skarbu Państwa, ale również należących do właściciela stoczni specjalną strefą ekonomiczną i zastosowanie wszystkich przywilejów, które w tych strefach są obecnie stosowane. Uważamy, że jest to adekwatne do sytuacji Skarbu Państwa. Do tej pory specjalne strefy ekonomiczne zwykle były inwestycjami typu greenfield i Skarb Państwa ponosił wielomilionowe czy nawet, w skali kraju, wielomiliardowe nakłady w celu uzbrojenia tych terenów, podczas gdy tereny stoczniowe czy postoczniowe, świetnie uzbrojone, były odcięte od jakiejkolwiek produkcji.

Są to trzy podstawowe rozwiązania. Wierzymy, że przemysł stoczniowy wykorzystując możliwości podatkowe, które stworzymy, będzie w stanie zgromadzić odpowiednią ilość kapitału obrotowego czy też utrzymać go wewnątrz stoczni i zacząć produkcję.

Ustawa dotyczy budowy nowych statków, nie dotyczy remontów statków, dotyczy statków, które z polskiej stoczni czy z polskiej pochylni spływają do polskiego morza. Dlaczego? W tej chwili przemysł stoczniowy czy to, co się nazywa przemysłem stoczniowym, w większości produkuje półfabrykaty do produkcji statków. One są następnie przewożone, transportowane do krajów europejskich, gdzie dokłada się do nich elektronikę z Chin, a następnie są sprzedawane jako gotowe produkty. Efekt jest taki, że obecnie niektóre stocznie na Zachodzie mają trzydziestokilkuprocentową rentowność, a my otrzymujemy przerób na godziny czy na tony stali, czy na kilogramy stali konstrukcyjnej. Dlatego dajemy te możliwości tylko tym stoczniom, które są podmiotem umowy na budowę nowego pełnomorskiego statku. To tyle w bardzo dużym skrócie, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dziękuję serdecznie panu ministrowi.

Pan dyrektor z Ministerstwa Finansów nie chciał zabierać głosu, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju też nie.

Jest z nami pan poseł Zaremba. Pan był posłem prowadzącym tę ustawę, w związku z tym serdecznie proszę, Panie Pośle… Później oddamy głos Biuru Legislacyjnemu i państwu senatorom, bo przejdziemy do pytań.

Proszę bardzo, Panie Pośle.

Poseł Krzysztof Zaremba:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Szanowni Państwo Senatorowie!

W toku obydwu czytań w ramach prac sejmowych na posiedzeniach komisji poprawki zostały zgłoszone głównie przez posłów z klubów opozycyjnych Platformy Obywatelskiej, Kukiz’15 i Nowoczesnej. Poprawki dotyczyły kilku głównych zagadnień, o których traktuje ustawa.

Pierwsza poprawka o istotnym ciężarze gatunkowym dotyczyła tytułu ustawy. Chodziło o to, żeby zmienić tytuł: o wprowadzeniu nowego podatku i zmianie ustaw o podatku obrotowym. Następne poprawki dotyczyły kwestii merytorycznych, o których przed chwilą mówił pan minister Brzezicki. Kilka dotyczyło definicji produktu, czyli statku jako pełnomorskiej jednostki transportowej.

Wiele kontrowersji, proszę państwa, wzbudzały kwestie związane z progiem 5 milionów euro, ale, jak pan minister powiedział przed chwilą, ustawa jest przeznaczona dla przemysłu produkującego nowe statki. Głęboko i daleko idące remonty lub przebudowy o wartości powyżej 5 milionów euro noszą często, można powiedzieć, znamiona konstrukcji nowego statku, więc są odpowiednio rentowne.

Mogę dodać, że większość była przeciwko tym poprawkom z tego względu, że jeśli chodzi o sektor stoczni remontowych, to potrzebna jest osobna regulacja. Tu jest zupełnie inna sytuacja. My chcemy, żeby Polska wróciła do gry na światowych rynkach, w związku z tym ta infra- i suprastruktura, która została, która jest już odbudowywana, na przykład w Szczecinie z dużym powodzeniem przez ostatnie 6 miesięcy, potrzebuje tej ustawy.

I ostatnie zdanie, proszę państwa. Ten mechanizm, w którym zamrażano – mówię tutaj o VAT – potężne sumy na 2, 3 lata, bo tyle wynosił proces produkcyjny, trzeba było znieść. Ta ustawa, ta regulacja nie powinna wchodzić w żaden konflikt z regulacjami europejskimi ani z praktyką czy z polityką przemysłową innych krajów europejskich, gdzie często ten przemysł jest dotowany bezpośrednio, nawet bez jakichś zawoalowanych regulacji. To tyle z mojej strony, dziękuję bardzo.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Serdecznie dziękuję panu posłowi sprawozdawcy.

Teraz proszę pana legislatora o przedstawienie opinii Biura Legislacyjnego.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

Dziękuję bardzo.

Wysokie Komisje! Szanowni Państwo!

Szymon Giderewicz. Chciałbym przedstawić uwagi szczegółowe zawarte w opinii mojego kolegi, Macieja Telca, głównego legislatora w Kancelarii Senatu. Sama ustawa nie budzi zasadniczych wątpliwości legislacyjnych, przedstawiamy tu 3 uwagi szczegółowe.

Pierwsza uwaga nie jest poparta propozycją poprawki. W naszej ocenie adekwatnym tytułem ustawy byłby tytuł wskazujący wprost na przedmiot regulacji, czyli wprowadzenie zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji w przemyśle stoczniowym. Obecny tytuł wskazuje, że celem ustawy jest aktywizacja przemysłu okrętowego. To jest uwaga pierwsza.

Dwie kolejne uwagi są uwagami, które zmierzają do wprowadzenia konkretnych poprawek. Uwaga druga. Obecnie, w myśl art. 5 ust. 5 ustawy, w przypadku nieuzyskania certyfikatu, nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej o zaległości podatkowej za okresy od pierwszego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca wybrał opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku, do końca miesiąca, w którym przedsiębiorca okrętowy nie uzyskał certyfikatu. Przy takim brzmieniu przepisu wątpliwość może budzić ustalenie miesiąca, w którym przedsiębiorca tego certyfikatu nie uzyskał. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, w myśl jego przepisów, odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, stąd w naszej opinii adekwatne byłoby zamienienie wyrazów „w którym przedsiębiorca okrętowy nie uzyskał certyfikatu, o którym mowa w art. 4 ust. 1” wyrazami „w którym stało się ostateczne postanowienie o odmowie wydania certyfikatu, o którym mowa w art. 4 ust. 1”. Dzięki tej zmianie zniknęłyby wątpliwości związane z tym przepisem.

Uwaga trzecia zawiera propozycję poprawki mającej na celu adekwatne wyrażenie intencji ustawodawcy poprzez wskazanie, że opodatkowanie podatkiem wynosi co najmniej 3 kolejne lata podatkowe. Dziękuję.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dziękuję serdecznie.

Panie Ministrze, jaki jest stosunek ministerstwa do dwóch przedstawionych propozycji poprawek? Pierwsza uwaga nie zawierała propozycji poprawki. Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki:

Bardzo dziękuję za pracę wykonaną przez państwa legislatorów. Jeżeli chodzi o tytuł ustawy, to nie było tu propozycji poprawki. Nie powiem, że należy tę propozycję odrzucić, bo nie ma co odrzucać, chciałbym tylko zwrócić uwagę, że pan mecenas powiedział, że przedmiotem ustawy jest kwestia podatkowa. Panie Mecenasie, ja oczywiście mogę się od pana uczyć technik legislacyjnych, ale chciałbym powiedzieć, że komunikatywność tytułu, jego zapamiętanie i używanie w obrocie prawnym i gospodarczym jest równie ważne. Oprócz przedmiotu ustawy ważny jest podmiot, do którego ustawa jest skierowana, a podmiotem zdecydowanie są przedsiębiorcy, którzy produkują statki.

Jeżeli chodzi o propozycję poprawki dotyczącej ustalenia miesiąca, to naszym zdaniem nie ma konieczności zmiany aktualnego brzmienia art. 5 ust. 5. Zachowanie go nie grozi wprowadzeniem stanu niepewności prawnej. To, co państwo proponują, oczywiście jeszcze bardziej wszystko uściśla, ale jest to niejako kolejna permutacja uściślenia. Poprawka ma wartość edytorską, nie wpływa w sposób istotny na kwestie interpretacyjne ustawy. Strona będzie mogła stwierdzić, że certyfikatu nie uzyskała jedynie wtedy, gdy wyczerpie przysługujące jej uprawnienia związane ze złożeniem zażalenia do organu wyższego szczebla, o którym pan wspomniał, jeżeli organ nie przychyli się do argumentacji. Obecne sformułowanie wskazujące na nieuzyskanie certyfikatu oznacza zatem de facto nieuzyskanie go właśnie w chwili, gdy postanowienie o odmowie wydania certyfikatu stało się ostateczne. Proponujemy odrzucenie państwa poprawki.

Jeżeli chodzi o propozycję zmiany dotyczącą tego trzyletniego okresu opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, to państwo proponują 3 kolejne lata podatkowe, quote unquote, zamienić na co najmniej 3 kolejne lata podatkowe. Jest to uwaga semantyczna, naszym zdaniem to brzmienie oznacza to samo, w związku z czym uważamy, że niepotrzebnie komplikuje się sytuację. Proponujemy odrzucić również tę poprawkę.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dziękuję serdecznie panu ministrowi.

Czy ktoś z panów senatorów chce zabrać głos? Nie. W związku z tym…

A, kolega, proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Przewodniczący! Panie Ministrze!

Mam pytanie, ponieważ to wsparcie i ta pomoc dla branży stoczniowej dotyczy… Jeżeli inwestycja, nowy statek ma wartość powyżej 5 milionów euro…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki: Mogę to uściślić?)

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki:

Ustawa nie wprowadza żadnych restrykcji, ale jest całkowicie otwarta, jeżeli chodzi o budowę nowych statków.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Żadnych restrykcji.

(Senator Kazimierz Kleina: Bez względu na wielkość?)

Bez względu na ich wielkość.

(Senator Kazimierz Kleina: Czyli kutry rybackie też to obejmuje?)

Tak, też. Mało tego, ustawa dopuszcza remonty. Państwo uważacie, że ustawa kogoś blokuje, ale tak nie jest. Ustawa dopuszcza remonty w trzech klasyfikacjach. Jeżeli mówimy o zmianie źródła napędu, to proszę bardzo, może być to zmiana za 100 euro, za 50 euro, za 1 milion euro, za 100 milionów euro – obojętnie. Jeżeli mówimy o zmianie przeznaczenia statku, to może to być również… Przeznaczenie statku to jest: zmiana zasięgu, zmiana rodzaju ładunku i istotna zmiana wielkości. Wtedy nie ma problemu i również się dopuszcza… I wszystkie inne czynności wokół statku o koszcie powyżej 5 milionów euro, które nie są budową nowego statku… Dopuszcza się z tego względu, że uważamy, iż wielkość 5 milionów euro… Cena nowego statku to 30 milionów euro, a 1/6… W 5 milionach euro mieści się już coś więcej niż tylko tony stali wspawane w statek, bo mieści się tam również myśl techniczna, koncepcja i wartość dodana, dlatego dopuszczamy również remonty, ale powyżej 5 milionów euro.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale właśnie, przepraszam, jeżeli można…)

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:

Wartość kutra rybackiego wynosi zdecydowanie poniżej 5 milionów euro, prawda? Czyli to jest…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki: Ale, Panie Senatorze z budową kutra rybackiego nie ma problemu.)

Czyli przebudowy kutrów rybackich…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki: Przebudowy już nie, chyba, że będzie zmiana źródła napędu bądź zmiana przeznaczenia tego kutra na przykład na statek wycieczkowy.)

I wtedy jest to możliwe?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki: Tak, wtedy jest to możliwe. Każda inna zmiana, jeżeli chodzi o kuter, która jest warta mniej niż 5 milionów euro, nie jest możliwa.)

(Przewodniczący Stanisław Kogut: Dziękujemy serdecznie…)

Ale pan minister od razu mi odpowiedział i nie zdążyłem jeszcze zadać wszystkich pytań.

(Przewodniczący Stanisław Kogut: To proszę bardzo, proszę zadać.)

Czy te obszary, czyli stocznie, gdzie te kutry będą budowane lub remontowane, będą mogły być objęte specjalnymi strefami ekonomicznymi? Czy to będzie z automatu? I czy to będą nowe strefy ekonomiczne, czy na bazie istniejących stref ekonomicznych… Czy te istniejące będą powiększone o ten obszar stoczniowy?

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki:

Nie, to nie będzie z automatu. Prezes stoczni czy właściciel, ktoś, kto zarządza stocznią, będzie musiał, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, wystąpić do ministra gospodarki morskiej, który następnie, tak jak jest w obecnie obowiązującej procedurze, uzgadnia sobie tę strefę z ministrem rozwoju. Może to być nowa strefa, ale myślimy, że w praktyce będą to rozszerzone strefy istniejące.

(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dziękujemy, Panie Ministrze.

Chyba pan senator jeszcze się zgłaszał.

Proszę bardzo, Panie Senatorze Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Przewodniczący, dwa krótkie pytania, jeśli można.

(Przewodniczący Stanisław Kogut: Proszę bardzo.)

Pierwsze dotyczy art. 15. Mowa jest tu o pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Czy ona będzie w jakiś sposób potwierdzana, nie wiem, stwierdzana w sposób urzędowy? W jakim trybie będzie ona podawana do wiadomości? To jest jedna kwestia.

I druga kwestia. Jak rozumiem, ta ustawa dotyczy także budownictwa statków żeglugi śródlądowej, stoczni rzecznych, stąd pytanie: co z zerową stawką VAT na statki żeglugi rzecznej? Chodzi o art. 20, gdzie cały czas jest mowa o statkach pełnomorskich, liniowcach, tankowcach itd.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dziękuję panu senatorowi.

Panie Ministrze, proszę o odpowiedź na te dwa pytania.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki:

Panie Senatorze! Szanowni Państwo!

Jeżeli chodzi o statki śródlądowe, to 15 minut temu powiedziałem, że armator pełnomorski nie ma szans na to, żeby obciążyć swojego klienta podatkiem VAT, a armator śródlądowy jak najbardziej ma. Dopuszczenie statków śródlądowych do grona beneficjów tej ustawy jest niezgodne z dyrektywą vatowską. Z przykrością odpowiadam, że statki śródlądowe nie zostaną objęte dobrodziejstwem tej ustawy. To są statki, które są pod narodową banderą i należy przypuszczać, że 99% tych statków porusza się w ramach Unii Europejskiej, w związku z tym obciążają normalnie… Armatorzy w swojej usłudze regulują sobie VAT zapłacony stoczniom.

Przepraszam, jakie było pierwsze pytanie?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Ach tak, śródlądowa. Jeżeli chodzi o notyfikacje, to notyfikujemy tylko jedną część tej ustawy. To jest część dotycząca zryczałtowanego podatku dochodowego CIT. My to robimy przez UOKiK, czyli te informacje będą normalnie dostępne w UOKiK. Ta część ustawy wejdzie w życie w momencie uzyskania pozytywnej odpowiedzi i zostanie opublikowana na stronach ministerstwa.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Jeszcze kolega Kleina, bo on jest z rodziny rybackiej. Proszę bardzo, dajmy mu możliwość…

(Senator Kazimierz Kleina: Tylko dlatego, że z rodziny rybackiej, tak? A gdyby…)

Gdyby było inaczej, tobyśmy ci przerwali. Proszę.

(Senator Kazimierz Kleina: Gdyby koleżanka Sagatowska chciała zadać pytanie, to ona już nie ma prawa?)

Ma prawo też, przepraszam, ma prawo.

Senator Kazimierz Kleina:

Żartujemy oczywiście, ale to jest ważna sprawa. Pan senator pytał o kwestię VAT w przypadku budowy statku żeglugi śródlądowej. To jest oczywiście sytuacja stosunkowo prosta, bo…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki: CIT ma zastosowanie.)

Wszystkie pozostałe przywileje dla statków żeglugi śródlądowej tak samo…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki: Mają, mają.)

Czyli kwestie specjalnej strefy ekonomicznej itd… Nie rozróżniamy tu… W przypadku każdej budowy statku, bez względu na to, jakie jest jego przeznaczenie, korzysta się z tych samych przywilejów z wyjątkiem VAT.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki: Tak.)

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki:

Odpowiedziałem panu senatorowi wprost, ponieważ clou ustawy stanowi VAT.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dziękuję serdecznie.

Kolega senator, proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Ministrze, kwestia udzielonego wsparcia w zakresie podatków jest oczywista, prosta i czytelna, mam jednak pytanie: czy w momencie złożenia przez szefa stoczni wniosku i uzyskania zgody na rozszerzenie strefy ekonomicznej… Czy cały teren uzyskuje określone przywileje, czy tylko branża okrętowa? Chodzi mi o to, czy w sensie podatków jest to sprawa prosta i czytelna? Czy kwestia miejsca jako strefy również będzie zdefiniowana, czy to będzie takie miejsce jak… Do tej pory niezależnie od branży w strefie były określone przywileje.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dziękuję.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki:

Minister gospodarki morskiej będzie popierał taki wniosek do ministra rozwoju, jeżeli tylko będzie to strefa, w której będzie się produkować bądź remontować statki.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Jeszcze pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:

Senator Czarnobaj zwrócił uwagę na pewną drobną rzecz. Otóż stocznie – pan minister doskonale o tym wie, bo przecież jest z branżą związany od zawsze –nie zajmują się już tylko produkcją… W stoczni, szczególnie w dzisiejszych czasach, prowadzi się różnorodną produkcję, także po to, żeby wspomóc przemysł stoczniowy. Czy jeżeli w stoczni pojawi się innego rodzaju działalność gospodarcza, na przykład związana z budową innych konstrukcji stalowych, nie będzie możliwości, aby powiększyć jej teren o specjalne strefy ekonomiczne? Rozumiem, że będzie się to odbywało na wniosek ministra do spraw morskich, ale rzeczywiście może dochodzić do trudnych sytuacji, bo… Wszystkim nam zależy na tym, żeby stocznie się rozwijały, żeby prowadziły produkcję innego rodzaju, jeżeli to przynosi im dochód i wzmacnia ich działalność podstawową. Czy ten element będzie możliwy do…

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki:

Panie Senatorze, żeby objąć strefą na przykład teren stoczniowy, potrzebna jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów. Nasz minister, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, będzie popierać takich przedsiębiorców, którzy produkują statki. Oczywiście mogą też produkować coś innego, ale muszą produkować statki.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Dodatkowa, Panie Senatorze. Żeby to było jasne: dzisiaj w stoczni gdańskiej jest tylko dodatkowa produkcja.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dobrze, Kolego Senatorze, otrzymałeś wyczerpującą odpowiedź, w związku z tym przystępujemy do głosowania.

Państwo Drodzy, kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (14)

Proszę, niech tu przyjdą z Sejmu i popatrzą, jak się głosuje.

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Ustawa przeszła.

Drodzy Państwo, proponuję pana senatora, pana doktora Peczkisa na sprawozdawcę.

Czy senator wyraża zgodę?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dziękuję.

Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 31)