Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 18), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 11) w dniu 12-02-2016
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (18.)

oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (11.)

w dniu 12 lutego 2016 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Dobry wieczór państwu.

Otwieram, razem z panem przewodniczącym Jarosławem Dudą, wspólne posiedzenie dwóch komisji: Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Przedmiotem naszego posiedzenia jest ustosunkowanie się do wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wszyscy państwo otrzymaliście zestawienie wniosków. Posiedzenia komisji oczywiście już raz dzisiaj się odbyły, ale teraz, zgodnie z procedurą, musimy ustosunkować się do zgłoszonych wniosków.

Serdecznie witam gości przybyłych na nasze posiedzenie.

(Senator Stanisław Kogut: Mam wniosek.)

Wniosek zgłasza pan senator Kogut. Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Kogut:

Panowie Przewodniczący! Panie i Panowie Senatorowie!

Ja zgłaszam wniosek formalny, podtrzymuję to, co zgłosiłem przed południem, wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

(Głos z sali: To nie jest wniosek formalny…)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, to nie jest wniosek formalny, jest to wniosek merytoryczny.

(Senator Stanisław Kogut: To merytoryczny – proszę.)

I on jest w zestawieniu. Rozumiem, że pan senator podtrzymuje swój wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

(Senator Stanisław Kogut: Z ogromną radością podtrzymuję to, że dzieci, rodziny nareszcie otrzymają kasę. Dziękuję.)

Tak, wszystko rozumiemy. Dyskusja się odbyła, w związku z tym nie będziemy już w tej chwili na posiedzeniu komisji dyskutować, tylko jak zwykle będziemy głosować.

(Głos z sali: Dyskutujemy.)

Jako że wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek jest wnioskiem najdalej idącym, proponuję przejście do głosowania nad nim.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek, za wnioskiem pana senatora Koguta i połączonych komisji? (13)

Kto jest przeciw? (1)

(Głosy z sali: Ooo!)

Kto się wstrzymał? (6)

(Głos z sali: Brawo Platforma, brawo.)

Dziękuję.

Wniosek przeszedł, w związku z tym bezprzedmiotowe jest głosowanie nad poprawkami.

Kto był sprawozdawcą?

(Głos z sali: Pan Majer.)

Czyli pan senator Majer w dalszym ciągu będzie naszym przedstawicielem, będzie reprezentował obie komisje. Dziękuję.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji…

Proszę państwa, jest już po głosowaniu, ale gdyby była potrzeba reasumpcji, to oczywiście taki wniosek uwzględnię. Formalnie chciałbym państwa poinformować, że w trakcie opracowywania tekstu ustawy – jest to w piśmie, które przyszło, piśmie od szefa Kancelarii Sejmu do szefa Kancelarii Senatu – z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci doszło do oczywistej pomyłki pisarskiej w treści art. 53 ust. 2 w zakresie oznaczenia przepisu, do którego następuje odesłanie. Zamiast art. 51 powinien zostać wskazany tam art. 52. Do pomyłki doszło w wyniku błędnego przenumerowania oznaczeń jednostek redakcyjnych ustawy, wynikającego z wprowadzenia w trakcie prac legislacyjnych do tekstu nowego artykułu; jest to obecny art. 51. Ta oczywista pomyłka zostanie usunięta w drodze adjustacji tekstu.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Wszyscy państwo przyjęli to do wiadomości, tak?

(Głosy z sali: Tak, tak.)

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 07)