Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 23), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 19) w dniu 16-02-2016
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (23.)

oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (19.)

w dniu 16 lutego 2016 r.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk senacki nr 45).

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Stanisław Gogacz)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dzień dobry państwu.

Otwieram posiedzenie dwóch połączonych komisji: Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej.

Punkt 1. porządku obrad: pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk senacki nr 45)

Przedmiotem obrad naszych komisji jest punkt: pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; druk senacki nr 45.

Przedstawicielem wnioskodawców jest senator Zbigniew Cichoń, ale z tego, co usłyszałem, jeżeli chodzi o interpretację konieczności obecności przedstawiciela wnioskodawców, wynika, że ona nie jest konieczna. W takiej sytuacji…

(Głos z sali: A Biuro Legislacyjne?)

Nie jest ona obowiązkowa, tak że możemy oczywiście…

Bardzo proszę, Panie Legislatorze.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!

Pierwsze czytanie projektu ustawy, zgodnie z Regulaminem Senatu, obejmuje przedstawienie projektu ustawy przez przedstawiciela wnioskodawcy oraz dyskusję i zgłaszanie wniosków. To są elementy formalne niezbędne do odbycia pierwszego czytania. Jednak jak rozumiem, obecna dzisiaj na posiedzeniu jest cała Komisja Ustawodawcza, która była wnioskodawcą tego projektu, więc myślę, że jeżeli komisja uzna, że na potrzeby dzisiejszego posiedzenia przedstawicielem wnioskodawców będzie inny z senatorów, jej członków, to wtedy można by posiedzenie kontynuować. W każdym razie komisja musiałaby wskazać innego senatora, który zechciałby przedstawić ten projekt, żeby wymogom formalnym stało się zadość. Dziękuję.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dziękuję bardzo.

Tak, ale rozumiem, że pod koniec naszych obrad możemy wskazać przedstawiciela wnioskodawców.

(Głos z sali: Tak.)

Szanowni Państwo, chciałbym przywitać wszystkich państwa senatorów na posiedzeniu naszej komisji. Chciałbym też przywitać gości przybyłych na posiedzenie naszej komisji. Witam pana Wojciecha Ulitko, zastępcę dyrektora Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Witam panią Agnieszkę Walkowiak-Rost, sędzię z Wydziału Prawa Ustroju Sądów, Prokuratury i Służby Więziennej w Departamencie Legislacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości. Witam panią Renatę Soszyńską, zastępcę dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Instytucie Pamięci Narodowej. Witam pana Szymona Giderewicza z Biura Legislacyjnego, pana mecenasa z Senatu. Witam również pana mecenasa Marka Jarentowskiego z Biura Legislacyjnego Senatu. Witam panią Alicję Szatkowską z Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Witam pana Krzysztofa Buczyńskiego, starszego radcę w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa… Jest pan, tak? Jest pan, dobrze. To już chyba wszyscy goście.

Proszę państwa, przedmiot naszej…

No i witam oczywiście przewodniczącego komisji, z którym razem prowadzę to posiedzenie, pana profesora Seweryńskiego.

Przedmiotem naszych obrad jest doprowadzenie do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2010 r. stwierdzającego, że art. 32 ust. 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jest niezgodny z konstytucją. I właśnie w druku, którym, mam nadzieję, państwo dysponujecie, druku senackim nr 45 mamy propozycję tej nowelizacji w takim zakresie, jaki został przedstawiony. W art. 1 jest taka propozycja. A jeżeli chodzi o art. 2, to jest propozycja, ażeby ta nowelizacja ustawy weszła w życie już w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czy pan mecenas, senator wnioskodawca zechciałby powiedzieć coś na ten temat, czy pan legislator zabierze głos w tym momencie?

Jeśli pan senator uzna, że pan chce, to bardzo proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:

Powiem w kilku słowach.

Panowie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Celem tej regulacji jest doprowadzenie ustawy do stanu zgodności z konstytucją wobec treści rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował regulację zawierającą postanowienia o niejawności rozprawy, jak również o pozbawieniu strony uzasadnienia wyroku sądu administracyjnego, jeżeli zapadał w sprawie dotyczącej lustracji, poprzez przywrócenie ogólnych regulacji z kodeksu postępowania administracyjnego. One zapewniają stronie dostęp do akt, uczestnictwo w postępowaniu sądowym poprzez wypowiedzenie się co do zebranych materiałów dowodowych, jak również możliwość otrzymania uzasadnienia wyroku sądu, które jest potrzebne zwłaszcza w przypadku orzeczenia sądu pierwszej instancji, czyli wojewódzkiego sądu administracyjnego, od którego przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, albowiem trudno wywodzić skargę kasacyjną, nie znając motywów uzasadnienia, którego strona dotychczas nie otrzymywała. Te regulacje mają, tak jak mówię, doprowadzić do stanu zgodności ustawy z konstytucją poprzez uwzględnienie treści rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego i przywrócenie ogólnych, bardzo prostych zasad kodeksu postępowania administracyjnego, które powinny być stosowane. Dziękuję.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dziękuję bardzo.

Czy panowie mecenasi, panowie legislatorzy chcą zabrać głos? Nie.

Czy ktoś z naszych gości chciałby ustosunkować się do tej propozycji nowelizacji? Czy państwo macie jakieś uwagi, chcielibyście coś wnieść?

Czy państwo senatorowie chcieliby zabrać głos?

Jeżeli nie, to przeszlibyśmy do przegłosowania propozycji tej nowelizacji.

Nie ma uwag, nie ma chęci zabrania głosu, nie ma też propozycji poprawek.

W takim razie przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa, pań i panów senatorów, jest za tym, ażeby ta propozycja nowelizacji, zawarta w druku senackim nr 45, dotyczącym zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zaprezentowana przez pana senatora przedstawiciela wnioskodawców, została przyjęta w takim zakresie, jaki jest w zaprezentowanym przeze mnie druku? Kto jest za? (11)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Proszę państwa, proponuję, żeby sprawozdawcą był pan mecenas Cichoń, skoro już reprezentował wnioskodawców. Pan senator się zgadza, nie ma innych propozycji. W takim razie dziękuję bardzo pan senatorowi.

Zamykam…

(Głos z sali: Jeszcze nie. A kto będzie reprezentował Senat w dalszych pracach?)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Jako sprawozdawca i jako reprezentant wnioskodawców pan senator zostanie reprezentantem Senatu.

Zamykam posiedzenie dwóch połączonych komisji.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 10)