Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 6), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 4) w dniu 20-11-2015
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (6.)

oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (4.)

w dniu 20 listopada 2015 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 2. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

(Początek posiedzenia o godzinie 2 minut 21)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Bohdan Paszkowski)

Przewodniczący Bohdan Paszkowski:

Chciałbym już otworzyć posiedzenie naszej komisji, biorąc pod uwagę późny czas… Tylko zapytam jeszcze sekretariat, bo tam chyba…

(Głos z sali: Wczesny.)

No, czy wczesny, czy późny… Ponieważ jesteśmy w ciągu pewnych działań, to jest to już późna pora, a gdybyśmy dopiero co wstali, to by była wczesna. Tak to traktuję. Ale, proszę państwa, jak rozumiem, tutaj…

(Głos z sali: Jeszcze trzy minuty.)

Ano właśnie, o to chciałem zapytać, żeby skorygować czas. To poczekamy, bo wszyscy powinni mieć możliwość uczestniczenia w tym posiedzeniu.

(Rozmowy na sali)

Już możemy zaczynać? Bo czas minął.

Proszę państwa, otwieram posiedzenie obu komisji, zarówno Komisji Ustawodawczej, jak i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 2. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Musimy rozpatrzyć poprawki, które były wniesione, a których część była już rozpatrywana, no ale taka jest procedura.

W związku z tym mam pytanie do pana legislatora. Mianowicie ten porządek wniosków, który jest w zestawieniu wniosków, jest również odzwierciedleniem regulaminowej kolejności rozpatrywania tych wniosków? Tak mam to odczytywać? Tak. Czyli tak będziemy to realizować.

Czy są jakieś uwagi do tego sposobu głosowania, porządku?

(Głos z sali: Nie ma.)

Proszę państwa, pierwszy jest wniosek o odrzucenie ustawy, wniosek mniejszości naszych komisji. Poddaję go pod głosowanie.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. (4)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję. Czyli wniosek nie przeszedł.

Przechodzimy teraz do drugiego wniosku, większości komisji oraz senatorów; w zestawieniu macie państwo ich wymienionych.

Poddaję pod głosowanie ten wniosek.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku, wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciwny? (3)

Kto się wstrzymał? (1)

W związku z tym, że ten wniosek przeszedł… Ale poczekajmy jeszcze chwilę, bo może ponawiane będą wnioski mniejszości. Tak?

(Senator Jan Rulewski: Tak.)

To proszę, Panie Senatorze, sprecyzować, które wnioski. Bo jest i ten o odrzucenie, i są te o wprowadzenie poprawek. One w różnych wariantach…

(Senator Jan Rulewski: Wszystkie.)

Czyli innymi słowy wnioskami mniejszości są wniosek o odrzucenie ustawy oraz wnioski o wprowadzenie do ustawy poprawek wszystkich wymienionych w…

(Senator Jan Rulewski: Tak.)

…w zestawieniu…

(Głos z sali: Poprawki nr 1–8.)

Poprawki nr 1–8. Tak, wszystkie. To tak, żeby było precyzyjnie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Słucham?

(Głosy z sali: Sprawozdawca.)

Sprawozdawca?

(Senator Jan Rulewski: Ten sam, ta sama osoba.)

Czyli senator…?

(Senator Jan Rulewski: Pociej.)

Pociej? A nie ma tu trudności proceduralnej? No bo nie ma go.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ustalmy tak, że senator Rulewski wskazuje senatora Pocieja. Uznajemy, że jest zgoda. A w zastępstwie, gdyby był jakiś problem, senator Rulewski przejmie ten obowiązek. Tak to…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To może ustalmy tak, że wspólnie z senatorem Rulewskim będą ten wniosek prezentowali. Może tak być?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

A jak 2 osoby wyznaczymy? Jest taka możliwość?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Oni się zgłoszą.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No dobrze.

To, Panie Senatorze, bo tutaj jest taki… Chyba że nie ma tutaj jakby…

Senator Grażyna Sztark:

2 senatorów… Dobrze, ja będę drugą osobą…

(Głos z sali: Mikrofon.)

Mam donośny głos i słychać.

(Głos z sali: Musi się nagrywać.)

Nagrywa się.

Będę drugą osobą, żeby nie komplikować. Sprawozdawcą wniosków mniejszości będzie pan senator Jan Rulewski. Zgoda?

Przewodniczący Bohdan Paszkowski:

Zgoda. Ja tylko mówiłem o pewnej trudności proceduralnej.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jasne. Dziękuję państwu.

W taki sposób porządek wyczerpaliśmy…

(Głos z sali: A sprawozdawca główny?)

Ja utrzymam tę rolę.

(Senator Michał Seweryński: Nie zmieniamy.)

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 2 minut 25)