Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 4) w dniu 19-11-2015
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Ustawodawczej (4.)

w dniu 19 listopada 2015 r.

Porządek obrad:

1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Bohdan Paszkowski)

Przewodniczący Bohdan Paszkowski:

Witam, Szanowni Państwo.

Otwieram posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

Punkt 1. porządku obrad: wybór zastępców przewodniczącego komisji

Jak wcześniej uprzedzałem, mamy dzisiaj do rozpatrzenia – i taki proponuję porządek – kwestię wyboru wiceprzewodniczących komisji. Na poprzednich naszych posiedzeniach mówiłem również, że wystąpiłem o to, żeby w naszej komisji było 2 wiceprzewodniczących. Taką zgodę w Prezydium Senatu uzyskaliśmy. W związku z tym możemy przejść do formalnego punktu porządku: wybór wiceprzewodniczących komisji – w liczbie 2.

Czy są jakieś głosy co do tego porządku? Nie.

W związku z tym przechodzimy do rozpatrzenia tego punktu porządku: wybór wiceprzewodniczących.

Otwieram listę zgłoszeń kandydatów.

Proszę, pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:

Chciałbym zgłosić pana senatora Aleksandra Augusta Pocieja, wybitnego prawnika z wybitnej prawniczej rodziny, niezwykle aktywnego senatora – już drugą kadencję – który wielokrotnie na tej sali w zeszłej kadencji udowodnił swoją głęboką znajomość prawa i procedur prawnych. Dziękuję.

Przewodniczący Bohdan Paszkowski:

Dziękuję bardzo.

Skorzystam z tego, że jestem przy głosie. Też chciałbym zgłosić kandydata, a mianowicie pana senatora Zbigniewa Cichonia. Ja z panem Zbigniewem Cichoniem pracowałem w Komisji Ustawodawczej Senatu VII kadencji. Jest on również, jak kolega Pociej, wybitnym – myślę, że bez, powiedzmy, jakiejś fałszywej skromności mogę to powiedzieć – prawnikiem, praktykującym adwokatem, człowiekiem, który ukończył aplikacje radcowską, sędziowską i ma wieloletnie… W zasadzie od 1993 r. pan Zbigniew Cichoń prowadzi praktykę…

(Senator Zbigniew Cichoń: Od 1982 r.)

…praktykę adwokacką ma od 1982 r., a od 1993 r. prowadzi praktykę samodzielną, w ramach własnej kancelarii. I jeszcze chciałbym powiedzieć rzecz następującą, a mianowicie, że pan Zbigniew Cichoń – zresztą chyba tak jak i kolega Aleksander Pociej – oprócz tego, że jest wybitnym prawnikiem, ma również duże doświadczenie prawne międzynarodowe. Bo i specjalizuje się, można powiedzieć, w występowaniu na forum Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – pan Zbigniew wielokrotnie był pełnomocnikiem w takich sprawach – i ma doświadczenie w prawnym obrocie międzynarodowym, ma również praktykę w tym zakresie. Pan Zbigniew Cichoń był także – chyba dwukrotnie – członkiem Trybunału Stanu. Tak że można powiedzieć, że jego wiedza i doświadczenie prawnicze są bardzo bogate, wielostronne. W związku z tym proszę komisję o poparcie tej kandydatury. Przyłączam się również do poparcia kandydatury Aleksandra Pocieja, bo znam go, również razem pracowaliśmy w komisji praw człowieka w ubiegłej kadencji. I jako przewodniczący mówię, że obaj ci kandydaci będą na pewno silnym wsparciem prac naszej komisji i wielką pomocą w przewodzeniu jej w razie potrzeby oraz że, jak to się teraz mówi, będą ubogacać nasze prace.

Czy są jeszcze…

Panowie, jak rozumiem, wyrażacie zgodę, ja zresztą z senatorem Cichoniem wcześniej rozmawiałem. Nie jest dla mnie również zaskoczeniem zgłoszenie – to powiem – pana senatora Aleksandra Pocieja.

Czy mogę zamknąć listę kandydatów? Tak.

Proszę państwa, zgodnie z naszym regulaminem musimy głosować w tym zakresie tajnie. Za chwilę powołam komisję skrutacyjną, a naszą panią sekretarz proszę o przygotowanie kart do głosowania.

Komisja skrutacyjna przy takim naszym składzie, wykluczając mnie i ewentualnie kandydatów… Kto by chciał się zgłosić do komisji skrutacyjnej?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dziękuję, Panie Marszałku. I jeszcze kolega Czerwiński. Dziękuję. Myślę, że przy naszym obecnym składzie wystarczą 2 osoby.

(Sekretarz Komisji Ustawodawczej Michał Napiórkowski: Nie 3?)

Ale myśmy przeprowadzali np. na posiedzeniu komisji praw człowieka, które było chwilę wcześniej… Wybraliśmy 2 osoby, ja z kolegą Pociejem byliśmy w tej komisji. Wystarczy, no chyba że chcecie państwo rozszerzyć… Jak rozumiem, przez akceptację tych kandydatur dokonaliśmy wyboru komisji skrutacyjnej. I teraz mamy chwilę… a może już nawet nie.

Witamy pana marszałka.

Jest kworum, ale za chwilę będziemy przystępować do głosowania, więc gdyby pan marszałek chwileczkę poczekał… Zaraz będą karty i oddamy głosy. Zgłoszone zostały 2 kandydatury na wiceprzewodniczących: pana Aleksandra Pocieja i pana Zbigniewa Cichonia.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Dobrze, ja się dostosuję, bo jesteśmy Komisją Ustawodawczą, powinniśmy przestrzegać regulaminu.

Proszę jeszcze 1 osobę do komisji skrutacyjnej. Czy pani senator Staroń by się zgodziła?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No, został tylko…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale to i tak… Dobrze, to kto jeszcze?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dziękuję bardzo. To dokooptowaliśmy do składu panią senator Staroń.

(Głos z sali: To kto jest w komisji skrutacyjnej?)

Pani senator Staroń, pan senator Czerwiński i pan senator Borowski.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Bohdan Paszkowski:

Proszę bardzo.

Senator Marek Borowski:

W wyborach na wiceprzewodniczących Komisji Ustawodawczej oddano 8 głosów, w tym głosów ważnych 8, wszystkie głosy były ważne. Na senatora Zbigniewa Cichonia głosowało… 7 senatorów głosowało za, przeciw nikt, wstrzymał się 1. Na senatora Aleksandra Pocieja oddano głosów 8, ważnych 8, 8 senatorów głosowało za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Obie kandydatury uzyskały poparcie. Dziękuję.

Przewodniczący Bohdan Paszkowski:

Dziękuję bardzo.

Chciałbym pogratulować kolegom wyboru, podziękować komisji, że tak sprawnie dokonaliśmy tego wyboru.

Czy koledzy wiceprzewodniczący chcieliby zabrać głos?

Senator Aleksander Pociej:

Również bardzo dziękuję i zapewniam o chęci pomocy panu przewodniczącemu w prowadzeniu tej komisji. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Bohdan Paszkowski:

Dziękuję bardzo. Ja także liczę na wsparcie.

Proszę państwa, będę powoli zamykał nasze obrady.

Uprzedzam, że pewnie będziemy kontynuować rozpatrywanie punktów porządku… No, spodziewamy się, że do nas zostanie skierowana ustawa, którą być może Sejm uchwali, obejmująca zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ale terminu nie wskazuję, nie wiem, kiedy to będzie. Wiem, że procedura została otwarta w Sejmie, bo wczoraj obserwowałem, że porządek został uzupełniony o ten punkt. Dzisiaj, chyba o 11.00, jest wznowienie obrad Sejmu. Jest taka perspektywa, że trochę dłużej, z różnymi przerwami, będziemy siedzieć, albowiem wiem, że pewnie Sejm będzie czekał na ewentualne poprawki do ustawy o działach administracji rządowej, które się pojawią. No, niestety tak zaczynamy i mamy taką perspektywę, że z różnymi przerwami będziemy pracować, może do jutra, nie wiem…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jest już takie wstępne ustalenie, że do jutra, tak? To mówię tak tylko informacyjnie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jasne. Ale my tej ustawy nie będziemy jako komisja rozpatrywać, bo ona już chyba była w komisji samorządu i administracji państwowej. Nie wiem, czy w innych była. Taka jest perspektywa.

Dziękuję państwu.

Komunikaty o posiedzeniu komisji będą się pojawiać.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 44)