Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 1) w dniu 13-11-2015
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Ustawodawczej (1.)

w dniu 13 listopada 2015 r.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Informuję państwa senatorów, że posiedzenie komisji jest transmitowane w internecie.

Porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obejmuje punkt dotyczący wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Proszę bardzo.

(Senator Zbigniew Cichoń: Proszę państwa, ja bym proponował…)

(Głos z sali: Mikrofon proszę włączyć.)

(Głos z sali: Ale to tylko porządek…)

(Wesołość na sali)

To tylko porządek, Panie Senatorze.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czyli to nie jest uwaga do porządku?

(Senator Zbigniew Cichoń: Nie.)

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że komisja zatwierdziła porządek obrad.

Punkt 1. porządku obrad: wybór kandydata na przewodniczącego komisji

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Przypominam, że zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu kandydata na przewodniczącego. Wybór kandydata, zgodnie z Regulaminem Senatu, odbywa się w głosowaniu tajnym przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Informuję, że przebieg naszego posiedzenia będzie wyglądał następująco: za chwilę poproszę państwa senatorów o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji, następnie zarządzę krótką przerwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania; po przerwie w obradach przystąpimy do głosowania tajnego w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę teraz państwa senatorów o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji.

Senator Zbigniew Cichoń:

Jeżeli można, proszę państwa, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, ja bym proponował kandydaturę kolegi senatora Bohdana Paszkowskiego, który jest osobą predestynowaną do tej funkcji, jako że jest kwalifikowanym prawnikiem, radcą prawnym, był kiedyś wojewodą, jest doświadczonym senatorem. Chcę także przypomnieć, że przewodniczył już Komisji Ustawodawczej, i to w sposób bardzo skuteczny, elegancki. Jest człowiekiem nie tylko o pewnych walorach intelektualnych jako znakomity prawnik, ale również człowiekiem ogromnej kultury, taktu. Uważam, że przewodnictwo będzie przez niego sprawowane jak najlepiej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Zgłaszał pan senator Cichoń.

(Głos z sali: Pociej.)

Pan senator Pociej? Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Marszałku, chciałbym się podpisać pod słowami pana senatora Cichonia. Miałem przyjemność pracować z panem senatorem Paszkowskim przez cztery lata w komisji praw człowieka i absolutnie potwierdzam wszystko, co zostało tutaj powiedziane. Jest to wyjątkowo kulturalny i przyzwoity człowiek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Czy pan senator Bohdan Paszkowski wyraża zgodę na kandydowanie?

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Marszałku, po takiej rekomendacji trudno by mi było odmówić. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Wobec wyrażenia zgody stwierdzam, że pan senator Bohdan Paszkowski został zgłoszony jako kandydat na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Za chwilę zarządzę przerwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania. Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowadzenia głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Pani senator Sztark.

(Senator Aleksander Pociej: I ja się zgłaszam.)

Pan senator Pociej.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Pan senator Borowski.

Dziękuję.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego komisji wyznaczam pana senatora Marka Borowskiego, pana senatora Aleksandra Augusta Pocieja i panią senator Grażynę Annę Sztark.

Zarządzam trzyminutową przerwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania tajnego.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Przystępujemy do wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.

Panie i Panowie Senatorowie, przypominam, że zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej jej członków. Komisja została powołana w składzie dziesięciu senatorów, zatem aby mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej czterech senatorów. Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów, w związku z tym możemy przystąpić do wyboru kandydata na przewodniczącego.

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. Proszę senatorów wyznaczonych do przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie kart do głosowania tajnego, a państwa senatorów – o wypełnienie tych kart.

Informuję, że na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny.

Proszę o wrzucenie wypełnionych kart do głosowania tajnego do urny.

Wszyscy oddali głos, tak? Wszyscy. Proszę zatem senatorów wyznaczonych do przeprowadzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam pięciominutową przerwę w obradach.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady i odczytuję protokół głosowania tajnego.

„Protokół głosowania tajnego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wyboru senatora Bohdana Paszkowskiego na kandydata na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. Wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie Marek Stefan Borowski, Aleksander August Pociej oraz senator Grażyna Anna Sztark stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Bohdana Paszkowskiego na kandydata na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej oddano głosów 7, w tym głosów ważnych – 7. Za głosowało 6 senatorów, nikt nie głosował przeciw, wstrzymał się od głosu 1 senator”. Pod spodem „Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r.” i podpisy.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Komisja Ustawodawcza wybrała pana senatora Bohdana Paszkowskiego na kandydata na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. Czy w związku z tym pan senator Bohdan Paszkowski, kandydat na przewodniczącego komisji, chciałby zabrać głos?

Senator Bohdan Paszkowski:

Tak, Panie Marszałku, krótko.

Bardzo dziękuję za to poparcie, zwłaszcza że się domyślam, kto się wstrzymał. Czuję się zobowiązany tymi ciepłymi słowami i poparciem i mam nadzieję sprostać wyzwaniom i słowom na mój temat, które, jak myślę, były tutaj wypowiedziane tak trochę awansem – będę jednak dążyć do tego, żeby one w pełni odzwierciedlały rzeczywistość. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Kto z państwa senatorów przedstawi kandydaturę pana senatora Bohdana Paszkowskiego na przewodniczącego komisji na posiedzeniu Senatu? Pan senator Zbigniew Cichoń się zgłasza, tak więc pan senator przedstawi kandydaturę.

Dziękuję wszystkim.

Stwierdzam, że porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji został wyczerpany.

Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 16)