Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu

Nr Data Porządek obrad
9 04.01.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021  w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 22 – Gospodarka Wodna, 47 – Energia, 48 – Gospodarka złożami kopalin, 51 – Klimat, 83 – Rezerwy celowe, 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).
    Komisja wyraża negatywną opinię do części 22 – Gospodarka Wodna wraz z Planem finansowym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Komisja pozostałe części budżetowe zaopiniowała pozytywnie, aczkolwiek do Planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgłosiła zastrzeżenia w zakresie dotyczącym finansowania zadań związanych z zaangażowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakup akcji w spółkach prawa handlowego oraz finansowania Funduszu Dróg Samorządowych. Zdaniem Komisji pieniądze te powinny zostać przeznaczone na zwiększone finansowanie programu „Czyste Powietrze” oraz retencjonowanie wody.
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia