Narzędzia:

Roczny Plan Prac Komisji Europejskiej

Roczny Plan Prac Komisji Europejskiej (Commission’s Work Program) –  plan, stanowiący podstawę bieżących prac Komisji Europejskiej w danym roku. Jest on przyjmowany przez Komisję Europejską w II połowie roku poprzedniego. Zawiera ogólny opis priorytetów Komisji Europejskiej na dany rok oraz działań koniecznych do ich realizacji. W załącznikach jest zamieszczony wykaz dokumentów, które zostaną w danym roku przyjęte przez Komisję Europejską (np. projekty dyrektyw, rozporządzeń, zielone i białe księgi, komunikaty), a także wykaz tych projektów aktów prawnych, które nadal są w trakcie procesu decyzyjnego. Roczny Plan jest przedmiotem obrad KSUE, a następnie przeprowadzana jest debata na posiedzeniu plenarnym Senatu.