Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 12 sierpnia 2020 r.

środowisko sprawy międzynarodowe zdrowie 12.08.2020
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu (fot. M. Józefaciuk, Kancelaria Senatu)

Senatorowie z Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu, powołanej przez Izbę na 13. posiedzeniu, 2 lipca 2020 r., w wyniku głosowania wybrali kandydata na jej przewodniczącego. Został nim senator Stanisław Gawłowski, który zapowiedział bardzo aktywną pracę komisji. Komisja w ramach swojej aktywności zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi: neutralności klimatycznej, bioróżnorodności, strategii przemysłowej na rzecz klimatu, inteligentnego i zrównoważonego transportu, adaptacji do zmian klimatu, strategii „od pola do stołu”, udziału w kształtowaniu polityki klimatycznej, wdrażania polityki klimatycznej w Polsce, efektywności energetycznej, rozwoju i wspierania odnawialnych źródeł energii, społeczno-ekonomicznych aspektów transformacji klimatycznej, finansowania w zakresie ochrony powietrza i transformacji klimatycznej, zagospodarowania wykorzystywanych do wytwarzania energii surowców naturalnych oraz ochrony powietrza.

Komisje: Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Ustawodawcza kontynuowały prace nad projektem rezolucji Senatu w sprawie sytuacji na Białorusi, przygotowanym przez senatorów Koalicji Obywatelskiej.
W projektowanej rezolucji Izba, mając na względzie prawo narodów do samostanowienia, apeluje do prezydenta i rządu Białorusi o podjęcie dialogu z obywatelami i poszanowanie praw mniejszości, zaprzestanie represji i natychmiastowe uwolnienie wszystkich zatrzymanych w związku z ostatnimi protestami wyborczymi, o poszanowanie i wykonywanie zaleceń zawartych w kolejnych rezolucjach PE i OBWE, o szacunek dla własnych obywateli, ich aspiracji i praw. W projekcie rezolucji zawarto też apel o wsparcie niepodległościowych aspiracji narodu białoruskiego i wywarcie presji na władze Białorusi, „by zaprzestały brutalnej pacyfikacji protestów obywatelskich”, a także o szczególne wsparcie dla niezależnych mediów i międzynarodowych organizacji praw człowieka.

Do prezydenta RP zaś Senat apeluje o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie wydarzeń na Białorusi dla Polski, do rządu ‒ o przedstawienie działań na rzecz wsparcia Białorusinów domagających się wolności i demokracji, a także stanu przygotowań do przyjęcia Białorusinów, którzy mogą szukać schronienia w Polsce.

O zainteresowanie Republiką Białorusi, o zaangażowanie unijnej dyplomacji w działania na rzecz zakończenia przemocy i represji na Białorusi, pokojowego dialogu między władzą i społeczeństwem; o doprowadzenie do formalnej debaty na najwyższym szczeblu władz UE na temat sytuacji w Republice Białorusi, o okazanie pomocy represjonowanym z powodów politycznych organizacjom społeczeństwa obywatelskiego oraz niezależnym mediom Izba apeluje do organizacji międzynarodowych i do organów Unii Europejskiej.

Komisje: Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przeprowadziły pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy ‒ Kodeks karny, przygotowanego z inicjatywy grupy senatorów KO, i postanowiły poprzeć go bez poprawek. Akceptacji większości nie uzyskał wniosek senatora Jerzego Czerwińskiego o odrzucenie projektu.

Jak mówiła, przedstawiając projekt, przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera, zmiana w nim proponowana dotyczy każdego, kto nieumyślnie popełni w swojej pracy błąd. Stwierdziła, że zapis art. 37a jest niezwykle restrykcyjny dla pracowników medycznych, którzy na co dzień, nie tylko teraz, w czasie pandemii, podejmują ekstremalnie trudne decyzje, ratując życie i zdrowie człowieka. „Czy chcemy iść w kierunku totalnej restrykcji i pozbawiania wolności wszystkich obywateli, którzy w sposób nieumyślny dokonali przestępstwa, czy też chcemy utrzymać dotychczasowe zapisy, dające sędziom prawo wyboru między pozbawieniem wolności a ograniczeniem wolności lub karaniem grzywną?”‒ pytała.

Projekt nowelizacji nadaje nowe brzmienie przepisowi art. 37a kodeksu karnego, przywracając swobodę decyzyjną sądom orzekającym w sprawach karnych w kwestii możliwości orzeczenia kar grzywny albo ograniczenia wolności zamiast jednorodnej sankcji w postaci kary pozbawienia wolności za nieumyślnie popełnione przestępstwo.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka na gali 15-lecia Związku Cyfrowa Polska

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka uczestniczyła w uroczystościach z okazji 15-lecia Związku Cyfrowa Polska

Prace w komisjach senackich – 25 września 2020 r.

Obradowały senackie komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Nadzwyczajna do spraw Klimatu.

Prace w komisjach senackich ‒ 24 września 2020 r.

Obradowały komisje senackie: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zdrowia, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Środowiska.