Narzędzia:

14. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

legislacja 11.08.2020
14. posiedzenie Senatu (fot. M. Marchlewska, Kancelaria Senatu)

11 sierpnia 2020 r. rozpoczęło się 14. posiedzenie Senatu. Porządek obrad został uzupełniony o punkty: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych bohaterów oraz informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji nt. działań i zatrzymań dokonywanych przez Policję podczas protestów w Warszawie 7–8 sierpnia 2020 r. Zaplanowane na tym posiedzeniu przedstawienie przez Rzecznika Praw Dziecka informacji o jego działalności za rok 2019 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka zostało przeniesione na następne posiedzenie.

Marszałek Senatu poinformował, że porządek posiedzenia może zostać uzupełniony o drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę Porozumień Sierpniowych i projektu rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi.

Przed przystąpieniem do obrad senatorowie minutą ciszy uczcili zmarłych senatorów I kadencji Franciszka Sobieskiego i Edmunda Bilickiego oraz senatora I–III kadencji Jerzego Madeja.

Izba jednogłośnie podjęła uchwałę w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego (projekt grupy senatorów), w której składa hołd powstańcom śląskim za ich męstwo i poświęcenie w walce o powrót Górnego Śląska do Polski. W uchwale przypomniano, że 19 sierpnia 1920 r. Alfons Zgrzebniok wydał rozkaz podjęcia działań bojowych. Walki wybuchły jednocześnie w powiatach pszczyńskim, rybnickim, katowickim, lublinieckim, tarnogórskim, toszecko-gliwickim i zabrskim. Walczono także w rejonie linii Opole–Krasiejów–Dobrodzień oraz w okolicach Raciborza i Koźla. Powstańcy opanowali większość strategicznych terenów przemysłowych z wyjątkiem dużych miast, w których stacjonowały wojska alianckie oraz jednostki policji bezpieczeństwa Sicherheitspolizei. Widząc brak reakcji Komisji Międzysojuszniczej na interpelacje dotyczące sankcji wobec powstańców, strona niemiecka zgodziła się na warunki zawieszenia broni i likwidację skompromitowanej policji bezpieczeństwa. W jej miejsce powołano mieszaną, polsko-niemiecką policję plebiscytową Abstimmungpolizei. Podstawowy cel powstańców został osiągnięty, w związku z czym II Powstanie Śląskie zakończyło się 25 sierpnia 1920 r.

Senat rozpatrzył ustawy:

Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (projekt rządowy) wprowadzającą kolejne rozwiązania w ochronie zdrowia mające umożliwić skuteczną walkę z COVID-19, m.in. w zakresie kształcenia i uprawnień przedstawicieli zawodów medycznych. Nowela przewiduje elektronizację procedury wystawiania i rozpatrywania zapotrzebowań na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia niezbędne do ratowania życia i zdrowia. Umożliwia zdalne egzaminy specjalizacyjne w wybranych zawodach medycznych. Reguluje zasady, na jakich można sprowadzać leki i wyroby medyczne z zagranicy. Nowelizacja przewiduje ponadto, że położne w czasie epidemii będą mogły udzielać świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom. Znosi też czasowo skierowania do psychologów dla dorosłych i wprowadza przejściową regulację o pobieraniu wymazów górnych dróg oddechowych do badań diagnostycznych na wykrycie wirusa SARS-CoV-2 przez opiekunów medycznych. Nowelizacja wprowadza zmiany w organizacji i zarządzaniu Narodowego Funduszu Zdrowia, polegające na tzw. pionizacji, która zakłada m.in., że funkcję pracodawcy wobec osób zatrudnionych w oddziałach wojewódzkich NFZ będzie wykonywał prezes NFZ. Z kolei minister zdrowia będzie mógł wydawać polecenia Funduszowi i podejmować działania związane z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa przewiduje również jednorazową rekompensatę dla podmiotów, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich z możliwością głosowania korespondencyjnego.

W trakcie dyskusji senatorowie zwracali uwagę przede wszystkim na niekonstytucyjne przepisy ustawy, które zostały dodane do projektu rządowego przez posłów podczas pierwszego i drugiego czytania. Chodzi m.in. o możliwość przyznania jednorazowej rekompensaty podmiotom, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja 2020 r., oraz zmiany w organizacji i zarządzaniu NFZ. Wskazywali też na trudności finansowe szpitali jednoimiennych, ograniczony dostęp chorych do lekarzy specjalistów, brak wskazań postępowania w czasie epidemii z pacjentami z chorobami przewlekłymi. Zwracali ponadto uwagę na obawy pracowników zdrowia związane z przepisem przewidującym karę więzienia za nieumyślny błąd medyczny. Przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera podkreśliła, że ustawa, tzw. tarcza antykryzysowa w ochronie zdrowia, była oczekiwana przez środowisko medyczne, nie rozwiązuje jednak najważniejszych problemów – nie ma w niej żadnych wskazań dla służb medycznych, jak postępować w wypadku przewidywanego na jesień zwiększenia zachorowalności na COVID-19, nie porządkuje też systemu ochrony zdrowia. „Przewiduje za to rekompensaty dla Poczty Polskiej za tzw. pakiety wyborcze ministra Sasina czy zmiany organizacyjne NFZ, tzw. pionizację” – wyliczała. Poprawki do ustawy zgłosili senatorowie: Jerzy Czerwiński, Beniamin Godyla, Beata Małecka-Libera, Marek Martynowski, Gabriela Morawska-Stanecka, Aleksander Pociej, Joanna Sekuła i Józef Zając.

Ustawę o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 (projekt rządowy), która ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością zwiększenia liczby i wysokości odszkodowań wypłacanych w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej. Umożliwia przejmowanie przez Skarb Państwa części ryzyka ubezpieczeniowego od zakładów ubezpieczeń – w zamian ubezpieczyciele przekażą Skarbowi Państwa odpowiednią część składki ubezpieczeniowej.

Ustawę o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów (projekt rządowy). Ma ona pomóc w realizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z 2019 r., wprowadzającego m.in. ujednolicone procedury oceny towarów, punkty kontaktowe ds. produktów rozumiane jako instrument wsparcia dla przedsiębiorców i szybkie ścieżki pozasądowego rozwiązywania problemów w ramach systemu SOLVIT. Ustawa określa sankcje w wypadku naruszenia postanowień tego rozporządzenia i wskazuje organ odpowiedzialny za prowadzenie punktu kontaktowego ds. produktów.

Nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (projekt rządowy) umożliwiającą wdrożenie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 tymczasowego wsparcia dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19. Na poprawę ich sytuacji przewidziano ponad 1 mld zł. Według szacunków resortu rolnictwa z pomocy będzie mogło skorzystać ok. 180 tys. gospodarstw, a pierwsze środki trafią do rolników jeszcze jesienią 2020 r. Przewiduje się, że w formie jednorazowej płatności ryczałtowej otrzymają ją producenci krów mięsnych i mlecznych, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego i nieśnego oraz upraw roślin ozdobnych. Pomoc będzie przyznawana i wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szacuje się, że wsparcie na gospodarstwo wyniesie od 1 do 30 tys. zł. Maksymalna kwota pomocy to 7 tys. euro.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Japonii

W dniu 20 stycznia br. wizytę kurtuazyjną Marszałkowi Senatu prof. Tomaszowi Grodzkiemu złożył Ambasador Japonii pan Akio Miyajima.

Debata na temat ograniczania praw obywatelskich

Tzw. ustawa mandatowa stanowi poważne zagrożenie dla obywateli i narusza ich konstytucyjne prawa dotyczące m.in. domniemania niewinności, zaufania do państwa czy prawa do sądu – wskazywali uczestnicy spotkania zorganizowanego 20 stycznia br. w Senacie.

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2020 r.

Obradowały komisje praw człowieka i zdrowia.